a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

AGNI

„Oheň“ – jeden z nejstarodávnějších a nejposvátnějších aspektů uctívaných hinduisty. Na nebi nalezneme agni ve formě slunce, ve vzduchu v podobě blesku a na zemi jako hořící oheň. Ve Védách představuje agni zosobněné božstvo, jemuž je zasvěceno množství hymnů. V lidské bytosti je spalující a teplou subtilní energií.

AHIMSA

Slovo ahimsa tvoří hláska „a“, která je zápornou předponou „ne“, a podstatné jméno „himsa“, které znamená „zabití“ anebo „násilí“. Ahimsa je však více než jen příkaz nezabíjet, obsahuje širší pozitivní význam, jenž zahrnuje lásku. Tato láska pojímá veškeré tvorstvo, neboť všichni jsme dětmi téhož nebeského Otce – Boha.

ÁKÁŠA

Základní subtilní element, který objevili moudří jogíni před tisíci let jako pronikající vším. V některých tajných textech je považován za prostorový éter, který obsahuje a věrně nahrává vše. Na východě je ákáša neboli všeobsahující éter nejsubtilnější ze všech pěti subtilních elementů.

ALTRUISMUS

Pojem altruismus jako první použil Auguste Comte pro označení nezištné péče o dobro bližního. Altruismus vychází z přirozenosti, ale může být i výsledkem úvahy. U živočichů stejného druhu bylo vypozorováno přirozeně altruistické chování.

AMOR

Do češtiny tento výraz zavedli spisovatelé koncem 18. století ve všeobecném smyslu láska, „hluboká náklonnost“. Dnes se používá spíše ve smyslu „milování“ a „tělesná touha“. V římském náboženství byl Amor neboli Kupido bohem lásky i ve smyslu tělesném – ve smyslu milostné touhy, krásy a plodnosti. V řecké mytologii mu odpovídá Erós (starořecky „milostná touha“).

ÁNANDA

V sanskrtu doslova „blaženost“, „nejvyšší štěstí“. Pojem, který označuje nikoli potěšení spojené s uspokojením smyslů, nutně efemérních, ale oceánickou radost ze stavu, který staví duši za veškeré duality a opaky. V souladu s filosofií védánty je řeč o výjimečně vysokém stavu vědomí, ve kterém už neexistují myšlenky.

ANDROGYN

Slovo androgyn má spojitost s řeckým „androgynos“ („žena a muž v jediné bytosti“), které je složené z „andros“, „anér“ – „muž“ a „gyné“, „gynaix“ – „žena“. Původní androgyn je základním archetypem, antropomorfním znázorněním kosmického vejce, které nacházíme na úsvitu jakékoli kosmogonie, i v závěru jakékoli eschatologie, protože v bodě alfa (začátku) a omega (konce) světa a projevené bytosti se nacházejí póly základní jednoty. Opaky zde splývají v jednotě.

ÁSANA

Výraz ásana pochází ze sanskrtu a znamená „poloha“. Původně tento výraz označoval místo, kde jogín sedává. Jeho nejobecněji přijímaný význam je však „jógová poloha“. Praxe těchto fyzických poloh je základní etapou v mnoha odvětvích jógového systému, považovanou za naprosto nezbytný základ pro praxi vyšších stádií v józe (soustředění a meditace).

ASPIRACE

Pevná touha, dobře uvědomovaná tendence se zvýšeným podílem hodnoty výkonu a sebeuskutečnění, psychomentálního závazku, hodnotově zaměřená, představující aspekt dokonalého promítání. Skrze toto promítání do více nebo méně vzdálené budoucnosti, se aspirace týká nejvyšších, vznešených aspektů bytosti, které jsou často považovány za ideální.

ASURA

Démon, zlý duch, negativní inteligentní entita. V Rgvédu si tento termín ještě uchovává svůj původní význam mocného boha a je používán jako atribut ve smyslu živý. Pouze v pozdějších hymnech se asura stává symbolem inteligentních nebo instinktivních sil temnoty.

NAHORU