Bhuvaneshwari - velká kosmická mocnost prostoru

Velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari představuje pro lidské bytosti nevyslovitelným způsobem přímou zkušenost s pojetím prostoru. Je vládkyní všech světů a všech sfér. Je obrovskou sférou moci, která světy tvoří, prostupuje, udržuje i vyživuje. Je to neuchopitelné všudypřítomné jsoucno, vlákno a současně mystická pavučina celé tkaniny Stvoření. Poskytuje přístup k vyšším nadpřirozeným paralelním světům a dává nám plně zakusit pravdu o iluzi Mája.

Bhuvaneshwari (nebo také Bhuvanéši, jak je nazývána v některých částech Indie) je čtvrtou velkou kosmickou mocností hinduistického tantrického panteonu. Je uctívána jako Velká bohyně ochraňující veškeré projevené světy. Tento atribut je obsažen i jejím jméně, které znamená Skvostná královna (či vládkyně - Išvari) veškerého Stvoření se všemi jeho světy (Bhuvana). Bhuvaneshwari je stvořitelkou Země, Vody, Ohně, Vzduchu, Éteru a celé přírody (Prakrti), Slunce i Měsíce. Jinými slovy, je božskou matkou chovající veškeré světy. Celý makrokosmos je jejím tělem a nesčetné existující bytosti jsou jakoby jejími vzácnými šperky a ozdobami.

bhuvaneshwari5.jpgBhuvaneshwari jako síla bezbřehé otevřenosti a rozpínání

Ve čtyřech hinduistických védách je Bhuvaneshwari známa jako Aditi - božská vesmírná Matka, nekonečná a nerozdělená, původ všeho co jest, primární matrice a prostor. I samo světlo se rodí v ní a je tedy i matkou Slunce a slunečních božstev nesoucích její jméno (aditije). Bhuvaneshwari utváří prostor, aby následně mohla plodit vše, co je manifestováno. Podobně tvoří také prostor našeho vědomí, aby nám bylo umožněno projevovat se ve světě, kde existujeme, jako individuality, a rozpoznat božskou přirozenost v nás.

Není obtížné pochopit, že na úrovni celého Stvoření prostor obsahuje několik úrovní projevu v naprosté shodě s vibračními rezonancemi subtilních energií, ze kterých se skládá. Vedle fyzického prostoru, který nás obklopuje a který vlastně představuje určitý druh subtilní formující energie, existuje například také mentální prostor, který je stejně tak nekonečný jako fyzický prostor. Ten rovněž obsahuje mnoho jiných jemných úrovní, které se opírají o nejzazší prostor čistého božského vědomí, které je za jakýmkoliv projevem. Všechny tyto rozmanité prostory nejsou v kontextu tradice mahávidjajógy ničím jiným než různými aspekty a funkcemi Bhuvaneshwari. Ta je vnímána i jako aspekt bohyně Párvatí, která je dcerou Himalájí a Šivův protějšek. Je Paní všech sfér (světů) a Nocí dokonalého dosažení (Siddha-Ratri). Dále je Bhuvaneshwari rovněž aspektem Parašakti, Nejvyšší síly univerzální energie - Tvoření, Iluze, Rozkladu a Destrukce. Podobá se velké kosmické moci času, neohrožené bohyni smrti Kálí. Dary, které Bhuvaneshwari nabízí, ji připodobňují k bohyni Durze a Lakšmí. Ona je mírem ve Smrti a probouzením k Životu. Také je známa jako Učitelka jógy a chápající božská Matka. Své požehání uděluje všem svým ctitelů, odstraňuje jejich strachy a úzkosti a pomáhá jim na cestě duchovního završení.

V posledních desetiletích nakonec i současná věda dospěla k velmi důležitému závěru, že prostor (akáša) vlastně znamená „prvotní látku“, ze které vychází všechny další elementy hmoty (vzduch, oheň, voda a země). Například substance, ze které se v podstatě skládá země, je koncentrací, či jinými slovy specifickým „soustředěním“ prostoru (éteru, akášy) na určitém místě. Takto je prvotní „substance“ generující veškerý projev, velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari, vnímána i jako Prakrti či Matka Příroda. Neměli bychom však zapomínat, že tento prvotní prostor, podstata každé následné manifestace, je v podstatě čisté vědomí, a tudíž je nevyjádřitelným výrazem neomezené svobody a štěstí.

bhuvaneshwari7.jpgZ odlišné perspektivy je Bhuvaneshwari také zvána a vnímána jako Mája, Velká univerzální iluze. Bhuvaneshwari odvíjí bezpočetné iluzorní „nitky“ vesmíru, ve kterém jsou nevědomé bytosti věčně lapeni v komplikovaném kole sansáry (cyklů následných zrození do Projevu dle různých úrovní vibrace). Vždy když poměřujeme, obdivujeme, porovnáváme nebo analyzujeme věci či objekty, jsme opětovně chyceni do pasti iluzorních jmen a tvarů definujících tyto objekty. A tak skoro úplně zapomeneme na realitu základního nerozděleného prostoru, který je vlastně prvotní matricí, ze které předměty pochází. Každý objektivně projevovaný tvar je vlastně kompaktní hmotou energetických vln, které existují skrze rezonanční charakteristiku onoho tvaru v nekonečném prostoru. Z toho důvodu je jednou z nejdůležitějších metod pro překročení iluze, které jsme vystavování takřka v každém okamžiku, snaha „naučit se“ zřít posvátný prostor božské matky Bhuvaneshwari všude kolem nás. Tento vesmír je jejím gigantickým a nevýslovným Vědomím zahrnujícím nás všechny laskavým a soucitným objetím. Vědomí představuje vpravdě nejzákladnější pole, ve kterém vyvstávají a odvíjí se veškeré události, bytosti a objekty. Bez něj by totiž neměli žádný smysl ani význam. Efektivní vnitřní uvědomování této základní reality nekonečného prostoru okamžitě dává možnost přistupovat ke všem způsobům jejího projevu jinak, pouhým zaměřením se na tuto skutečnost.

Bhuvaneshwari představuje prázdnotu ve své tvořivé formě, ze které povstává Stvoření a která podněcuje svůj následný rozvoj. Je důležité podtrhnout, že tato prázdnota není prázdnotou předcházející Stvoření, která je transcendentní a je reprezentována velkou kosmickou mocností Dhumavati. Z pohledu Bhuvaneshwari se tato prázdnota nachází všude ve vesmíru. Můžeme prakticky říci, že v každém okamžiku jsme zahrnováni gigantickou sférou její moci. Navíc kromě této skutečnosti (když uvažujeme v makrokosmických dimenzích) tato bohyně představuje i obzvlášť velmi jemný vesmír uvnitř našich srdcí. Duchovní srdce mysteriózním způsobem obsahuje veškerý Projev a je současně posvátným místem, kde jsme skrze spontánní blažené zjevení schopni se poznat jako vědomí nejvyššího nesmrtelného Já (Átman).  Bhuvaneshwari je silou lásky. Takovou, která nám předkládá k uvědomění hodnotu opravdové univerzální lásku bez formy (a přesto v sobě všechny formy obsahující), tedy takovou, která ničí připoutanost a utrpení, kterému jsme jinak vystavováni.

bhuvaneshwari10.jpgHorlivé uctívání velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari

Bhuvaneshwari skrze ustavičný „rozkvět“ Stvoření svou přirozeností podporuje veškeré světy a věci pro ně charakteristické. Z tohoto hlediska připomíná velkou kosmickou mocnost Tripuru Sundari. Můžeme říci, že Bhuvaneshwari představuje prakticky celé univerzum (makrokosmos) ztělesněný jako božstvo. Horlivé uctívání této mocnosti díky jevu rezonance dává vzniknout kosmické vizi Reality, čímž postupně překračujeme jakákoliv omezení plynoucí z určitého názoru nebo víry. Bohyně pomáhá lidem především zdárně překonat jakékoliv falešné ztotožňování se a předpojatost tím, že je povznáší k úrovni mnohem vyššího chápání. Tato globální integrální vize makrokosmu, kterou Bhuvaneshwari poskytuje, nabízí aspirantům jógy intuitivní pochopení velkých mystérií Stvoření jako celku. Umožňuje jim nepopsatelným způsobem zakoušet realitu Nekonečna.

Podle zákona analogie a shody orientální duchovní tradice je celý makrokosmos ve své podstatě holograficky proporcionálně obsažen i ve velmi malém a neuvěřitelně jemném prostoru uvnitř našeho (duchovního) srdce. Jinak řečeno, srdce je místem ukrývajícím nekonečný univerzální vesmír uvnitř naší bytosti. Z toho bezpochyby vyplývá, že je rovněž sídlem velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari. Jedna ze spolehlivých metod, která nám umožňuje zakusit subtilní extatické spojení s gigantickou sférou vědomí Bhuvaneshwari spočívá právě v zaměřování našeho vědomí k láskyplnému a bdělému zkoumání tohoto tajemného a velmi jemného prostoru v oblasti našeho duchovního srdce.

Duchovní tradice jógy tvrdí, že celý kosmos nezbytně pochází z nekonečného prostoru božského vědomí. Lidé toužící se stát velkými umělci, vizionáři či tvůrci, bez ohledu o jaký druh umění se jedná, by obzvlášť měli k Bhuvaneshwari s upřímným srdcem aspirovat. Vytvoří tak ve své mysli posvátné místo zasvěcené této bohyni. Pokud se nám toto podaří, jsme současně automaticky osvobozeni od stresu a různého napětí, které je vlastně jen omezující formou naší víry, přesvědčení či připoutanosti. Nekonečný prostor tak může být vstřebán jako mír, odpočinek a vnitřní vyrovnanost. Tento stav je umožněn právě skrze milost Bhuvaneshwari, tudíž k nalezení nejvyššího míru je uctívání této mocnosti velmi doporučováno.

Jiný způsob pro snadné navození rezonance se sférou vlivu Bhuvaneshwari spočívá v koncentrování se na nekonečný prostor v meditaci. Tímto způsobem rozvineme a vytříbíme svůj vnitřní postoj nezaujatého svědka Projevu, který je pouhým pozorovatelem různým událostí, věcí, bytostí apod. Můžeme s nimi sice být v interakci, avšak vždy bez toho, abychom se s jakýmkoliv z těchto aspektů ztotožňovali.

bhuvaneshwari6.jpg Další způsob uctívání této velké kosmické mocnosti je meditace na její specifickou jantru. Jantry všech kosmických mocností mají řadu společných prvků, které se případ od případu liší malými drobnostmi. Základní jantra se skládá z centrálního bodu (bindu), který může nebo nemusí být znázorněn, třebaže je vždy součástí všech janter. Jantry obsahují také jeden nebo více trojúhelníků, obdélník, pětiúhelník, šestiúhelník nebo spirálu, lotosové listy, mantrická písmena na okvětních listech, jeden nebo více kruhů, vnější čtverec a brány.

Jantra Bhuvaneshwari ve svém středu obsahuje imaginární (bílý) bod bindu anebo odpovídající mantru. Následuje trojúhelník se špičkou dolů představující energii (ženský aspekt projevu, Šakti) a trojúhelník se špičkou nahoru představující vědomí (mužský aspekt, Šiva). Jejich spojení tvoří šesticípou hvězdu. Dále jantra zahrnuje 8 okvětních lístků lotosu seřazených podél kruhu o větším průměru. Jsou soustředně seřazeny mezi branami čtverce. Z hlediska božstev jich zahrnuje jantra Bhuvaneshwari osm (bohů nebo bohyní) umístěných právě v osmi okvětních lístcích. Čtyři další jsou v prostoru uvnitř lotosu. Několik párů (bůh-bohyně) je rovněž rozmístěno na šesti vrcholcích trojúhelníků. Dalších osm božstev je pak na osmi dalších lístcích většího kruhu a osm šakti se nachází v prostorách mezi lístky. Každému z těchto okvětních lístků vládně nějaké božstvo. Čtyři božstva také chrání osm bran hradu jantry a jiná čtyři ochraňují jeho čtyři rohy. Vnitřní prostor jantry je obecně ovládán ženskými božstvy a obvod pak mužskými božstvy. Centrální Šiva - Šakti bindu je všemi těmito božstvy obklopeno. Zasvěcený stoupenec této kosmické mocnosti uctívá v jantře všechna konkrétní božstva, jejichž jména zde neuvádíme. 

Uctíváním velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari její stoupenec získává takové charisma, že dokáže díky svému osobnímu kouzlu i díky rozvinuté intuici a duševním schopnostem fascinovat všechny, kdo mu naslouchají. Nemoci, nepřátelé a problémy jsou ze života takového aspiranta vyhnány a získává početné materiální a duchovní dary. Bude mít zajištěn naplněný rodinný život, jelikož získá slávu a respekt lidí kolem, jakož třeba i respekt celého národa. Zcela ovládá svůj život úspěšným zvládáním všech nečekaných problémů, které se objevují. Intenzivní a setrvalou meditací na skvostnou podobu bohyně (za předpokladu, že aspirant je skutečně silný a ryzí) mu může velká kosmická mocnost projevit celou svou milost. Tou může být dokonce i osvícení anebo nalezení Nejvyššího Já – Átman.

bhuvaneshwari8.jpg Jiná technika pro přiblížení se k této mocnosti je vytrvalá snaha oprostit svou mysl od myšlenky, že jména a tvary, které nás obklopují, reprezentují skutečnost. Tato technika se silně podobá technikám džňánajógy (jógy rozlišování) a je založena na skutečnosti, že vše co dokážeme poznat je založeno na průniku jmen a tvarů (jež jsou vlastně jen konvencí) s neznámou „přítomností“, která není ničím jiným než tvořivou prázdnotou oživovanou nekonečnou energií.

Všechny uvedené duchovní techniky pro uctívání božské matky Bhuvaneshwari vyžadují naprostou odpoutanost od efemérních duálních aspektů vesmírné iluze, stejně tak jakož i úplnou a upřímnou otevřenost vůči odhalení absolutní Pravdy. Jsou to nejvíce doporučované způsoby vzývání a současně i uctívání božské okouzlující přítomnosti velké kosmické síly Bhuvaneshwari.


Symbolické vyobrazení Bhuvaneshwari

Slavné pojednání Tantrasára ji popisuje jako ženu s překrásnou tváří, která je navíc zdůrazněna bohatými splývajícími kadeřemi připomínajícími včelí roj. Má srdečný úsměv, velké hřejivé a zářící oči, vyšší nos a plné rudé rty. Pevné poprsí je pomazáno santalem a šafránem. Štíhlý pas, boky, stehna a břicho jsou prostě rozkošné. Křivka krku je zdobena šperky a její ladné paže jsou jakoby předurčeny k objímání.

bhuvaneshwari3.jpgShaktapramoda ji ve svých hymnách popisuje jako skvostnou mladou dívku s tajuplným úsměvem a půvabnou jóni. Tvrdí, že její symbol je trojúhelník (jóni, pohlavní ženský orgán). Je tu zpodobněna se čtyřma rukama, přičemž dvě z nich udržují mudry poskytující dary a současně rozptylující strach. Jedná se o gesta vyjadřující její laskavost k celému světu a zvláště k oddaným žákům. Ve druhém páru rukou dřímá oprátku a bodec. Božská matka Bhuvaneshwari ji používá k ovládání energie svých stoupenců a bodec k jejich ukáznění, čímž jim napomáhá k dosažení osvobození silou své milosti.

Ikonografický obraz velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari může připomínat Tripuru Sundari, zářící a srdečnou. Je malována v barvě vycházejícího slunce se srpkem měsíce ve vlasech, čtyřma rukama a třemi očima. Někdy ve svých dvou pažích drží také lotos a misku šperků, anebo alespoň její noha odpočívá na takové šperkovnici. Bhuvaneshwari je posazena na lůžku které připomíná trůn a skládá se z předobrazu pěti podob Šivy (stejných, které byly popsány u velké kosmické mocnost Tripura Sundari), kde ovládá a kontroluje pohyb celého univerza (makrokosmu).

Jindy je Bhuvaneshwari zpodobňována jak drží v jedné ruce ovoce, zatímco druhou uděluje ochranu (rakša). Může být také vyjádřena také jako žlutá (zlatá), červená anebo modrá, což jsou barvy symbolizující tři guny. V jiném zpodobnění má dvacet rukou, ve kterých drží různé předměty jako luk a šípy, nůžky, šavli, kopí, palici, disk, trojzubec, smyčku, mačetu, ulitu či věnec květin jako dar její ochrany. V jiné podobě drží červený lotos a šperkovnici, sedíc nahá na jiném lotosu v jezírku plném podobných lotosových květů.

Prostor a čas, Bhuvaneshwari jako komplementární aspekt Kálí

Velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari jakoby vytváří „jeviště“, na které tančí Kálí svůj hrozivý tanec života a smrti. Tato analogie nám umožňuje povšimnout si skutečnosti, že tato mocnost je jak svědkem (pozorovatelem), tak se současně i účastní kosmického tance Kálí („toku času“). To je důležitý námět meditace poukazující na jednu ze základních metod pro odhalení nejvyššího Já skrze uctívání velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari.

Zatímco Kálí vytváří události v čase, Bhuvaneshwari vytváří objekty v prostoru. Z hlubokého porozumění těmto aspektům zjistíme, že všechny události jsou jen „posloupnostmi“ v gigantické sféře vědomí božské matky Kálí (manifestace času) a všechny oblasti v prostoru jsou jen rezonančními „jevišti“ božské matky Bhuvaneshwari a jejího kosmického „tance“, kterým projevuje vesmír.

bhuvaneshwari9.jpgTím docházíme k mystickému poznání skutečnosti, že velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari je svým způsobem „podkladem“ na kterém závisíme a současně subtilní realitou prostupující každý okamžik. Poznání této skutečnosti si osvojujeme skrze pozoruhodnou schopnost velice efektivně provádět nejvyšší a nejvytříbenější jógové techniky a metody. Techniky, které nás mohou dovést v relativně krátkém čase k duchovnímu probuzení.

Ve spojení s prostorem, který představuje, je Bhuvaneshwari také spojena se směry prostoru. Sever, jih, západ a východ jsou odlišnými vizemi či elementy asociovanými k přítomnosti této mocnosti, každý se svými vlastními kvalitami. Analogicky, Kálí také zahrnuje to, co nazýváme „směry“, ale v čase, tedy to co známe jako minulost, přítomnost a budoucnost. Duchovní tantrická tradice však zmiňuje fakt, že prostor je tajemně blíže určován časem. Východ například skoro vždy představuje začátek nějaké události, zatímco sever je synonymem pro směr k duchovnímu osvícení. Z tohoto důvodu můžeme říci, že svým tajuplným způsobem prostor vždy obsahuje čas. Podobně také čas obsahuje prostor, protože každý okamžik v čase vyznačuje určitou oblast a směr či orientaci prostoru.

Filozoficky řečeno je určitý kontext či oblast ve vesmíru (ať už fyzická či subtilní – astrální, mentální, atd.) pouhým odrazem naší vlastní vize čili odrazem vnitřního uvědomování příslušné reality. Pokud dojde k nějaké změně v naší vizi či vnímání, místo kde se odehrává, se také okamžitě změní. Kromě toho naše vize či představivost také udává směřování rozsahu naší zkušenosti. Když naši mysl zaměřujeme k určité oblasti časoprostoru, okamžitě budeme vnímat místa a události náležející právě této oblasti. To je proč tantrické spisy východních mudrců prohlašují, že Bhuvaneshwari v podstatě představuje původní kreativní vizi Boha. Jinak řečeno, velká kosmická mocnost reprezentuje směr, kterým se zaměřuje Nejvyšší ve svém aktu Tvoření, je to jeho síla uvědomování Projeveného.

bhuvaneshwari1.jpgLegenda popisující zjevení Bhuvaneshwari

Bhuvaneshwari je prostorem projevujícím boží vůli a neomezenou lásku. Dokonce i v lidském měřítku dává čistý hluboký cit opravdové nepodmínečné lásky pocit nekonečného prostoru a svobody. Můžeme dokonce říci, že pokud láska tento pocit prostoru a svobody nedává (tedy pokud „dusí“ tendence ke svobodnému a spontánnímu projevu bytosti, ke které je směřována), jedná se pouze o výraz egoistické a majetnické náklonnosti postrádající duchovní zralost a jako taková nepředstavuje božskou lásku. Je dobře známo, že taková sobecká láska člověka brzo dovede k trpké bolesti a připoutanosti, obzvláště pokud je doprovázena žárlivostí. Nesmírná boží láska (speciálně ta šířící se skrze Bhuvaneshwari) vytváří mocnou touhu tvořit a následně se účastnit báječné hry Stvoření. Takto tvoří Bhuvaneshwari světy, kde je manifestována nekonečná síla božské lásky. A celá tato božská hra (Líla) je v neustálém varu, jelikož prostor (akáša) je nekonečnou potenciální energií trvale obnovován v různých podobách a formách projevu.

Legenda popisující zrození Bhuvaneshwari do projeveného vesmíru říká, že na Počátku bylo pánem nebes pouze Slunce (Surja), jako Stvořitel celého kosmu. Byl všemi uctíván a zbožňován. Mudrci (ršiové) časem požádali mocné Slunce, aby stvořil více světů a nabídli mu Somu, posvátnou květinu (anebo božský nektar) jako oběť. Surja pak za pomoci své nejvyšší síly manifestoval různé světy (lóky či bhuvany). Jeho nejvyšší síla tak na sebe vzala formu velkolepé manifestace velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari, vládkyně všech světů či Paní tří světů: Bhur, Bhuvar a Svar čili země (neboli fyzické úrovně), atmosféry (neboli astrální úrovně) a nebe (neboli rajské úrovně). Legenda také tvrdí, že tato forma Nejvyšší síly, Šakti, se nezapojila do projevu až právě do okamžiku Stvoření. Proto jógová tradice spojuje Bhuvaneshwari s viditelným projevovaným světem.

Jiné spisy hovoří o lókách (světech) jako o dimenzích vesmíru, které představují různé subtilní světy odpovídající úrovni vědomí bytostí, které je obývají. Hovoří o rozdělení do tří základních světů, Trilóky, čili do Nebe, Země a Pekelného světa anebo jinými slovy se jedná o Božský, Přechodný a Nižší svět. Jiná klasifikace zmiňuje sedm vyšších světů: Bhur Lóka – Země, Bhuvar Lóka – prostor mezi Zemí a Sluncem, hájemství mudrců, Svar Lóka – Indrovo nebe, Mahar Lóka – hájemství velkých svatých, Džňána Lóka – země synů Brahmy, Tatar Lóka – obydlí vrstevníků Vairajy (Virové) a Satya Lóka či Brahma Lóka – sídlo Brahmy, které kdysi došlo vymanění se z cyklů zrození a znovuzrození. Sedm nižších světů, které korespondují s těmito sedmi vyššími světy, je nazýváno Patala. Samhita a védantské filosofické směry také zmiňují osm Lók či vyšších a nižších oblastí: 1. Brahma Lóka, svět nejvyšších bohů, 2. Pitri Lóka, hájemství mudrců, 3. Soma Lóka, říše světů a planet, 4. Indra Lóka, svět nižších božstev, 5. Gandharva Lóka, říše nebeských duší, 6. Rakšasa Lóka, říše rakšasů, 7. Zakša Lóka, říše Zakšy, 8. Pisacha Lóka, říše démonů a ďáblů.

Fyzická krása Bhuvaneshwari vyzařující vnitřní velkolepost

bhuvaneshwari4.jpgTato její krása je opěvována v „Hymnech bohyni Bhuvaneshwari“ od Sira Johna Woodroffa takto:

„Ó, Nesmírná Bohyně, tvá velkolepá tvář mě uchvacuje. Tvé tělo utápí se v božském nektaru pramenícím ze Sahasrárapadmy. Tvé pevné prsy a útlý bok, tvé ruce držící růženec, karafu a knihu, zatímco čtvrtou vysíláš džňána mudru. Jsi jako Lakšmí soupeřící o lesk roztaveného zlata. Lotosy v tvých rukou a ochrana tvých muder, ony velké dary zahánějící strach.“

„Ó, Bhavani, uctívám tvé nadsmyslně krásné tělo, které sám Šiva pozoruje s láskou a obdivem a jako by se nemohl nasytit tvé krásy dívaje se pouze dvěma očima, stvořil pro sebe oko třetí, k potěše z tvé krásy. Upomínám se na tvá stehna, jež pokořují pýchu a krásu sloního chobotu a vítězí nad štíhlostí a jemností banánovníku. Ó, Matko, to mládí tvarovalo ta stehna, jež podpírají tíhu tvých boků. Tvé skvostné prsy a široké boky jako by pozřeli tvůj pas hebkými ryzími vlasy tvého mládí šatící tvé tělo.“

„Ó, Dévo, jak mohl bych zapomenut tvého bříška, nedotčenou tůni přisouzenou ti kvetoucí mladostí naplněnou tekutou krásou. Tvá lotosová ňadra pomazaná santalovou pastou nesou i popel svědčící o objetí Šivou. Hruď tvoje pak mi připomíná dva vrcholky sloní hlavy, když noří se ze zpěněné vody.“

„Ó, Matko, jak tvé překrásné paže zdobeny jsou kapkami vody stékajícími po tvém těle. Znovu a znovu vpíjím krásu křivky tvého krku, který uzmul i lesk nejskvělejších z lastur a zdobí ho půvabný náhrdelník i další šperky. Stále nejsem nasycen a často musím vzpomínat tvůj obličej s širokýma očima, noblesním obočím a zářícími tvářemi, úsměvem, skvoucím nosem a rty rudými jak ovoce bimba. Kdokoli kontempluje vznešenou krásu tvých vlasů rozžehnutou srpkem měsíce a připomínající roj včel opylující vonné květy jest v mžiku osvobozen ode všech pout a nezrodí se více v tento svět. Smrtelníci, kteří čtou z těchto sladkých zpěvů ze srdce, obdrží bohatství Lakšmí, Vaše, mocná bohyně, u jejíchž nohou i korunovaní králové jsou pokořeni.“