Desatero moudrých a dobře míněných rad, jak se vyhnout stresu a napětí

Části článku:

6. Nechávejme si čas pro sebe

Protože se v našem jednání vždy tajuplným způsobem zrcadlí něco z našeho nitra, je klíčovou podmínkou úspěchu dosažení vnitřní harmonie. Naše vnější aktivita je vždy spojena s úrovní našeho vědomí. Proto je velmi důležité, aby míra našeho sebeuvědomění byla co možná největší. Abychom mohli prohloubit sebeuvědomění, musíme se sebou samými trávit nějaký čas a prohloubit svou harmonii a rovnováhu. Tím se propojíme se svou hlubokou vnitřní podstatou. 

desatero-rad3.jpgKaždého z nás přitahuje určitý druh blahodárných aktivit, které nám dávají silný pocit vnitřního uspokojení a smyslu. Může mezi ně patřit čtení duchovní literatury, meditace, procházka v parku, vědomý pobyt v přírodě, sledování inspirativního filmu, cvičení ásan, poslouchání duchovní hudby, setkávání se s přáteli nebo trávení času s milovanou bytostí, se kterou prožíváme nádherné okamžiky a oddáváme se milostným hrám plným hluboké lásky a vzájemné transfigurace. Všechny tyto aktivity vyžadují nějaký čas, který je pro nás nesmírně cenný. Je důležité si uvědomit, že čas věnovaný podobným aktivitám nám obvykle naplňuje nejvíce. Oživuje naše nitro mystickými, povznášejícími, vytříbenými energiemi, které takto do sebe v hojné míře pojímáme díky rezonančním ohniskům, která jsou již v naší bytosti probuzené.

Všichni známe ten povznášející pocit, když do svého programu harmonicky začleníme čas věnovaný svým oblíbeným činnostem. Abychom měli každý den alespoň minimum času pro sebe, je nezbytné co nejlépe si zorganizovat osobní harmonogram. Ideálně bychom k tomu samozřejmě měli disponovat takovým množstvím času, kolik cítíme že je optimální. Minimálně půl hodiny denně pouze pro sebe, aniž bychom však omezovali spánek anebo čas, který potřebujeme věnovat práci, stravě a svým blízkým. To může stačit k dobré náladě, kterou kolem sebe budeme následně po celý den šířit.

7. Udělejme si čas na důkladné utřídění vlastních věcí

Většina lidí považuje čas věnovaný organizaci, plánování a vyhodnocování za zbytečný. Ve skutečnosti je to ale nezbytná podmínka vyrovnaného života. Přestože většina lidí považuje plánování a organizaci za ztrátu času, jde naopak o dobře zhodnocený čas, protože nám umožňuje dosahovat vytyčených cílů s co největší efektivitou. Uvážlivé utřídění, objektivní posouzení a klasifikace našich cílů nám pomohou lépe se zorganizovat a zvýšit svou účinnost na maximum. Můžeme začít porovnáním svých poznámek a opětovným posouzením priorit, které jsme přiřadili jednotlivým aktivitám.

Bude se nám pracovat snadněji a lehce, pokud budeme včas odpovídat na všechny důležité dopisy, zprávy a emaily. Zároveň je důležité umět se zbavit toho, co nám už není nijak k užitku, a archivovat to, co může být k užitku v budoucnu. Odkládání organizační práce je jednou z hlavních příčin únavy, stresu a napětí, které se často objevují u lidí, kteří mají ve svých věcech nepořádek nebo pracují uspěchaně. Proto je klíčové neodkládat žádné důležité aktivity, které jsme si zapsali do seznamu.

Dobrá organizace každodenních aktivit, kterou provádíme pravidelně a včas, nám postupně nabízí stále větší schopnost kontroly. V přímé návaznosti na osvojení si této dovednosti se postupně dokážeme konzistentně sladit a harmonicky začlenit do proudu životních událostí, což nás dovede k úspěchu.

8. Ctěme své závazky

Sliby a závazky jsou nedílnou součástí každodenního života. Naše slovo je výrazem důvěry, kterou nám lidé svěřili. Nicméně není výjimkou, že závazky, které jsme v minulosti utvořili, jsou zdrojem vnitřního pnutí a stresu. V jiných případech zase mohou být příčinou nedorozumění. Nekontrolované slibování našeho času může vést k téměř neustálému stresu a napětí. Abychom se takovému škodlivému jednání vyhnuli, je důležitá co nejjasnější komunikace ohledně povahy našich závazků, termínů a předpokládaných výsledků. Nicméně pozor! Dané slovo, je třeba dodržet. Takové chování označujeme jako transparentnost.

Být transparentní v naší interakci s ostatními znamená být čestný a poctivý ve veškerém svém konání a taktéž být věrný svým slibům. Transparentnost je výrazem upřímnosti a objektivity. Když dokončíme naší dobrovolnou činnost včas a v pořádku tak, jak jsme slíbili, budou nás lidé znát, jako toho, kdo drží své slovo. Když nás naši kolegové budou znát jako spolehlivé lidi, naše vztahy s nimi budou bezproblémové a harmonické. 

Abychom si získali důvěru ostatních, nikdy neslibujme víc, než jsme schopni dodržet. Za každou cenu se musíme vyhnout slibování vzdušných zámků. Slibovat více, než jsme schopni splnit, na nás klade příliš vysoké nároky, oslabuje naše sebevědomí a špatně ovlivňuje naše vztahy. V nezbytných případech je důležité umět říct „ne“. Schopnost férově a inteligentně říct „ne“ je známkou čestnosti a může posílit důvěryhodnost v naši objektivitu a schopnosti. Neméně důležité je, že naše čestné chování k ostatním nám získá jejich respekt, neboť si všimnou, že pokud se k něčemu zavážeme, vždy se na nás mohou spolehnout a pokud je odmítneme, děláme tak jen kvůli této konkrétní situaci nebo podmínkám, které nám neumožňují jim pomoci.

9. Snažme se harmonicky spolupracovat s ostatními

desatero rad1K dosažení stanovených cílů je obvykle nezbytná spolupráce. Míváme mylnou představu, že důležitých blahodárných záměrů můžeme dosáhneme sami, pokud napneme své síly. Většinou potřebujeme podporu ostatních. Pro konstruktivní a harmonickou spolupráci s ostatními je třeba naučit se jednat efektivně a blahodárně. Někdy je potřeba nabídnout svou podporu a pomoc ostatním, pokud ji potřebují. V takovém případě je nezbytné jednat dostatečně odosobněně. Abychom dokázali jednat odosobněně, potřebujeme se naučit moudře přijímat pomoc od ostatních a zároveň ji ostatním nabízet, když je to vhodné a božsky integrované.

Pokud je náš záměr velmi komplexní a zároveň je naše motivace pro ostatní snadno pochopitelná, nikdy neváhejme uchýlit se ke spolupráci nebo delegovat část naší činnosti tak, abychom zajistili úspěšně dokončení našeho záměru. Vždy zvažujme realističnost našeho cíle a v první řadě se vždy ujistěme že je zcela božsky integrovaný. Musíme porozumět tomu, že efektivní jednání v sobě zahrnuje hluboké, dynamické a intuitivní probuzení naší mysli a její neustálou pozitivní orientaci. Ambice, přehánění, náladovost, sobectví, nutkavá tendence zvládnout všechno sám, stejně jako nešťastné inklinování k povrchnosti a nezodpovědnosti jsou reálné překážky úspěchu. Vždy je lepší žádat o pomoc ty, kteří jsou s námi ochotní harmonicky spolupracovat, nebo delegovat činnosti mezi ostatní tak, abychom co nejharmoničtěji dosáhli úspěchu.

Budeme-li se držet tohoto doporučení, dospějeme k ochotě kdykoliv pomoci nebo spolupracovat na činnostech, pro které jsme kvalifikovaní a tím pádem v nich můžeme být úspěšní. Budeme-li současně jak o pomoc žádat, tak ji i nabízet, postupně ve své bytosti probudíme obsáhlejší a hlubší stav blahodárné a hluboce naplňující vzájemnosti, která se následně bude zrcadlit téměř ve všem, do čeho se zapojíme.

10. Zbavujme se všech zraňujících myšlenek a špatných pocitů už v zárodku

Negativní myšlenky jsou vždy zdrojem utrpení a vnitřního strádání. A to platí ať už jsou slabé nebo silné, dočasné nebo trvalé, skryté anebo viditelné, či se zdají být pro naši bytost neškodné. Negativní, špatné nebo zlé myšlenky jsou hlavním zdrojem utrpení, únavy, napětí a stresu. Negativní myšlenka nás nemůže přivést k úspěchu, neboť je očividně vyjádřením rezonance se stavem neslučitelným s blahodárným, pozitivním pohledem, který přináší úspěch a který máme při každém úspěšném dokončení nějaké blahodárné činnosti.

Negativní, zlé a nízké myšlenky vyčerpávají naše mentální, psychické i duchovní zdroje a pokud jsou velmi urputné, mohou z nás udělat parazitickou bytost, nebo nám dokonce dočasně znemožnit účinně jednat. Proto je negativní myšlenky nezbytné eliminovat tak rychle, jak je to jen možné. A to především takové myšlenky, které často nešťastně vyživujeme vlastními obavami a pozorností, když prožíváme negativní stavy a zejména když jsme ve stresu.

Negativních myšlenek jako například „nejsem v ničem dobrý“, „nikdy neuspěji“, „něco takového se může stát jenom mě“ a podobně, si musíme včas všimnout jako alarmujících příčin narušení naší vnitřní rovnováhy. Zároveň je musíme co nejdříve nahradit blahodárnými myšlenkami jako „s boží pomocí jsem dokonale schopný dosáhnout tohoto blahodárného cíle“, „s jistotou existuje moudrý způsob, jak dosáhnout tohoto cíle,“ nebo „chci upřímně porozumět tomu, co se mi děje, a jsem připraven přijmout jakoukoliv kreativní, inspiraci.“

NAHORU