Kálí - velká kosmická mocnost času

Velká kosmická mocnost Kálí představuje ve věčnosti princip duchovního vývoje. Její kosmické činy jsou zamýšleny jako podpora dosažení stavu blaženosti, vyplývajícího z postupného odhalování všech božských možností v časové posloupnosti. Je nejvyšší tajuplnou mocností času, která současně pomáhá upřímným a oddaným hledajícím čas transcendovat.

Božské rozlišování, správný čin, který překoná jakoukoliv překážku a inspirující dovednost jsou specifické aspekty této velké kosmické mocnosti. Je potenciální energií kreativní sexuální síly a také ohromující silou transformace, která se zcela projevuje skrze lásku a bouřlivé milování.

V mikrokosmu lidské bytosti je vyjádřena ohromující energií Kundaliní Šakti v pohybu. Velká kosmická mocnost Kálí je spontánně uctívána všemi, kdož jsou odvážní, kdož šlechetně riskují plni zapáleného entusiasmu, neohroženými bojovnými hrdiny (Vira). Cesta Viry - Virachara je k získání velkolepé přízně Kálí ceněna nejvíce.

Duchovní hrdinové spontánně uctívají Kálí

kali1.jpg

V tantrickém panteonu je Kálí zmiňována jako první z deseti Velkých kosmických mocností, jelikož právě ona je určitým způsobem tou, která „roztáčí kolo vesmírného času“. Současně také ale čas (v Sanskrtu Kala) při konci projeveného světa všechna universa tří úrovní stvoření (hmotný, astrální i kauzální vesmír) pohlcuje. Velká kosmická mocnost Kálí nakonec vždy pozře čas samotný, což je Kala, a to je hlavní důvod proč je Kálí chápána jako prapůvodní příčina stvoření i zániku vesmíru.

Známý tantrický spis Nirvanatantra spojuje Kálí s Brahmou (Nejvyšším), jelikož reprezentuje jak samotnou existenci, tak projevené nekonečné vědomí. Toto spojení umožnilo uctívání Kálí jak z hlediska metafyzikální abstraktní perspektivy, tak z perspektivy mnohem více konkrétní, která v sobě zahrnuje určité specifické atributy (funkce, charakteristiky a vlastnosti).

Podle tantrické tradice vyvěrá celý projevený svět z Nekonečného Vědomí blaženého spojení Šivy a Šakti. Funkce stvoření přichází k božské energii nesoucí jméno Brahmani Šakti. Stvořený vesmír musí být udržován v projevu, což je funkce Šakti Vaišnavi. Nicméně jak aspekt tvoření, tak udržování, s sebou nesou molekulární „smrt“ neboli „zánik“ každé z forem světa, což je funkce představovaná Rudrani Šakti. V podstatě jsou Brahmani, Vaišnavi a Rudrani manželky tří hinduistických bohů Brahmy, Višnu a Šivy (znám též jako Rudra).

Její temnota pohlcuje vše

Současná existence těchto tří jevů v rámci projeveného jasně vyjadřuje názory zmiňované ve všech tantrických spisech: totiž že ke stvoření vesmíru nedošlo kdysi v minulosti a ani někdy v budoucnosti nezanikne, nýbrž že v každém okamžiku dochází k projevu těchto aspektů jako záblesků vytvářejících iluzi kontinuity a reality.

Ačkoliv jsou lidské tělo a mysl neustále zahlcovány nespočtem smyslových vjemů, stav božské extáze (samádhi) předpokládá zánik a prolnutí všech mentálních funkcí i vědomí fyzična do vyššího vědomí Paramašivy, toho, který sahá nad rámec veškeré duality.

Velká kosmická mocnost Kálí je zpodobňována temná jako noc, tančící nad Šivovým nehybným, bílým tělem. Toto vyobrazení poukazuje na dva fundamentální aspekty reality: na jedné straně je zde dynamický, imanentní aspekt (tanec Kálí) a na druhé straně statický, transcendentální aspekt (Šiva reprezentující vědomí). Šiva je zde bílý, protože symbolizuje nekonečné božské světlo (prakaša), nehybný, jelikož nepřítomnost pohybu a činnosti ukazuje vědomí jako čisté, homogenní a kompaktní. Oproti tomu tanec Kálí naznačuje dynamický a aktivní aspekt Božství, a tmavá barva její pleti znamená, že procesy stvoření jsou nakonec v Kálí pohlcovány.

Z jiné perspektivy je Kálí také stvořitelkou světů, jelikož ty povstanou z popela očisťujícího ohně Božského vědomí. Současně je činnost Kálí hluboce evoluční, protože nutí lidi (někdy i bolestivým způsobem) se rozvíjet. Přesto Kálí ve svých z našeho pohledu někdy i drastických činech zahrnuje božské světlo a směřování, vědouce, že to je to nejlepší co může udělat.  Ti, kteří uspějí ve všech zkouškách a projdou všechny etapy, jsou skuteční duchovní hrdinové a budou odměněni přízní této mocnosti, jak je naznačeno v přísloví „Odvážnému štěstí přeje“.

Dokud však boží vůle neprojeví tvořivý impuls, nekonečná božská energie (Šakti) zůstává potenciální, ale neprojevená, neoddělitelně propojena se Šivou, v jeho čistě transcendentálním aspektu.Duchovní tantrické spisy zmiňují tento stav jako Sat – ČitÁnanda (čisté bytí – čisté vědomí – čistá blaženost).

kali2.jpg

Kálí je čas mimo čas

Kálí je také známa pod jménem Adimahavidja - první z Velkých kosmických mocností. To by nás ale nemělo mást, jelikož to nenaznačuje žádnou hierarchii, nýbrž se takto spíše vyjadřuje posloupnost kosmické evoluce. Rovněž je Kálí také nazývána Adjašakti, díky energii a hrozivým atributům kosmické mocnosti, která nutí lidstvo k činnosti a vesmír k projevu.

Zobrazení Kálí odhalují její nahotu. Nejedná se však o triviální způsob jak zobrazovat božstvo, ale vyjadřuje to překonání veškeré omezenosti. Její činnost v projeveném světě s sebou nese zánik a zároveň očistnou činnost času (Kala). Tento aspekt je vyjádřen lidskou hlavou, kterou drží v jedné ze svých rukou.

Jogín, který se stále více zabývá duchovními aspekty a pevně se zaměřuje na dosažení duchovní svobody za každou cenu, bude požehnán její nesmírnou milostí.

Zničí tvoje ego, aby ses mohl znovu narodit

Jedna z nejdůležitějších podob, ve kterých lze Kálí uctívat, je bohyně Durga, která porazila démona Mahishashůru. Tento démon představuje v hindské duchovnosti temné síly. Pro toho, kdo uctívá Boha v aspektu Božské Matky, je Durga jedinou podobou, která ničí na světě veškeré zlo v bezpočtu jeho démonických a satanických aspektech. Hindská mytologie popisuje, jak bohyně porazila démony a jejich krále – Mahishashůru, a zachránila tak bohy ze zajetí a znovu nastolila ve vesmíru božský řád. Duchovní význam tohoto mýtu je ten, že každý člověk v sobě chová jak zlo, tak dobro a tyto energie proti sobě neustále bojují o nadvládu.

Filozofie Védanty předkládá koncepci, podle níž existují božská vtělení, avatáři, kteří sestoupili na zem, aby tu podpořili hlubokou transformaci lidstva. Durga – vtělení bohyně Kálí – poskytuje její podporu a pomáhá těm, kdo o to požádají a uctívají ji, čímž se rozvíjejí jejich duchovní síly a získají převahu nad temnými, negativními vlivy psychiky a mentality. Durga je Božským světlem, které svým hrozivým plamenem čistého vědomí ničí a spaluje jakoukoliv zlovůli a veškeré stopy ignorance.

Její síla probouzí kundaliní

Sádhana, tedy duchovní praxe, doporučovaná pro uctívání Velké kosmické mocnosti Kálí, v sobě zahrnuje snahu o očištění a aktivaci silových center, aby mohla elementární energie kundaliní vystoupat z múladháračakry do sahasráry.

Probuzení kundaliní představuje jeden z nejdůležitějších aspektů uctívání této Velké kosmické mocnosti a je spojená s praktikováním sexuální kontinence podle principů tantrické nauky.

Její tajemný vliv je natolik komplexní a skrytý, že pouze pár čistých duší dokáže rozpoznat v činech Kálí jejich skutečný význam.

Často se setkáváme s vyobrazením Kálí jako Kosmické matky obklopené velkým počtem různých bohů a bohyní. Bez jakéhokoliv omezení rozměrů nebo časoprostoru na sebe bere různé podoby a jména, aby tak mohla vyhovět nejtajnějším touhám toho, kdo ji uctívá.

V určitých situacích se uchyluje k likvidaci všeho, co je zvrácené, slabé nebo zbytečné. Proto ji můžeme vidět vyobrazovanou se čtyřma a více rukama držícíma různé předměty, které jí pomáhají ve znovunastolení nebo udržování božského řádu ve vesmíru.

kali3.jpg

Ve svých nejvznešenějších aspektech je Kálí sama o sobě Boží milostí, která se vymyká běžnému lidskému vnímání, i podstatou a vědomím samotného Božského Brahmy. Z toho důvodu existují dvě možnosti jejího uctívání: jednak jako velké Bohyně skýtající své milosrdenství a požehnání všem, kdo si to zaslouží a také jako božskou energii (Šakti), která skýtá duchovní svobodu (Kaivalya).

Očistný oheň, který spaluje ego na popel

Všechna vyobrazení bohyně Kálí mají společné tyto základní prvky: Šivovo mrtvé tělo, skvostný postoj a černá barva kůže, mohou se ale lišit v různých detailech, které podtrhují  její specifickou roli ve vesmíru, charakteristickou pro konkrétní vyobrazení.

Jedno vyobrazení Kálí ji odhaluje v jejím impozantním postoji, meditující ve stavu nekonečné blaženosti na Šivově hrudi. Jiné ji zachycuje při střelbě z luku s pravou nohou pokrčenou na Šivově hrudi.

Obě postavy (Kálí i Šiva) se většinou nacházejí blízko pohřebního místa, kde dochází ke kremaci, čímž dávají najevo, že veškeré iluzorní věci se vždy nakonec rozpadnou v prach a shoří v ohni času, nebo že se navrátí ke svému prapůvodnímu základu.

Jako obvykle má kůže Kálí černou barvu, zdroj všech ostatních barev. Také to znamená, že je spojována s hlubinami Božího tajemství. Nicméně bývá obklopena bílou září, jemným světlem, jehož podstatou je amrita a evokuje v pozorovateli mír. V tomto zobrazení Šivovo tělo naznačuje, že síla Božího vědomí je neoddělitelnou součástí všeho živého. Ústa Kálí jsou široce rozevřená a jazyk vyplazený, což symbolizuje mudru pozření nebo pohlcení vesmíru.

Strašlivý a děsivý aspekt je podpořen úsměvem bohyně, která pohlíží na vesmírné bytosti s vlídností a láskou, udržujíce jejich životy a krmíce je ze svých ohromných prsů (aspekt tradičně přisuzovaný velké kosmické mocnosti Tara). Její ironický smích je určen těm, kdo se ignorováním zákonů harmonie a rovnováhy chtějí vyhnout duchovní evoluci.

Velká bohyně má tři vševidoucí oči, které „dohlíží“ na minulost, přítomnost i budoucnost vesmíru. V ruce drží lebku, která značí jednak přijetí universálního učení tajemství vesmíru a jednak slouží jako upomínka toho, co zůstane po vstřebání vesmíru.

Celý svět se v tobě rozplyne skrze její nekonečné požehnání

kali4.jpg

V další ruce drží Kálí meč (khadga), jehož úkolem je přetnout veškerá pozemská propojení a vazby, aby byl věřící připraven na vrcholné duchovní osvobození. Za pozornost také stojí její dlouhé a rozcuchané vlasy, symbolizující sílu všeprostupující milosti této Velké kosmické mocnosti. Její shovívavost a soucit jsou zdůrazněny dvěma rukama, které utváří gesto zbavující strachu a nabízí duchovní dary a síly.

Kolem krku má náhrdelník z lebek patřících různým démonům a jiným zlým stvořením, což symbolizuje její naprosté vítězství nad zlem. Její nahé tělo je pocákané krví těchto stvoření a náušnice jsou vlastně dvě lidská těla bez hlavy.

Toto je komplexní zobrazení Kálí v její hrozivé formě, známé také jako Dakšina Kálí nebo Šyama Kálí. V hindské ikonografii se Kálí objevuje v množství dalších podob, s menšími rozdíly, jako je počet rukou, obličej, či symbolické předměty, které drží. Často se jedná o různé aspekty Bohyně uctívané v odlišných oblastech Indie.

Mezi těmito formami vyniká forma Bhadra Kálí, popisovaná v Tantrasáře jako hladová bohyně, připravena pozřít jakýkoliv iluzorní aspekt vesmíru, mající tři oči a čtyři ruce, ve kterých drží lebku, buben, sekeru a trojzubec.

Obměnou Bhadra Kálí je Chamunda Kálí, která, ačkoliv příjemná na pohled, má příšerné zuby a drží dlouhou lidskou kost s lebkou na konci, meč, řetěz a lidskou hlavu. Na rozdíl od jiných zobrazení Kálí, Chamunda Kálí je oblečena do tygřího kožichu a sedí na těle.

NAHORU