Kurz esoterické tantrajógy – celková a hluboká vize reality

Často existují tendence dávat proti sobě vůli askezi, odtažení se z citového, viditelného světa, což je specifické pro jógu, a systematické používání projeveného ve všech jeho formách, což je specifické pro tantrismus. Jinak řečeno dávat proti sobě transcendenci proti imanenci, neduální proti duálnímu. Tento kurz vám umožní sloučení těchto pojmů, nabízí originální a zajímavou syntézu mezi tantrou a jógou. Na začátek však musíme upozornit na fakt, že konceptuální a praktické nástroje, které nám tantra nabízí, představují dvojsečnou zbraň. I když nám často pomůže k "rychlému pronikání přes závoj nevědomosti", může také v některých případech přispívat k uspokojení, uklidnění a také posílení psychomentálních procesů, které představuje ego. My ale víme, že je nutné osvobodit se od ega "dříve než budeme moci dosáhnout uskutečnění nejvyššího Já (átman)". Musíme se proto nacháze ve vnitřním stavu "vzdávání se zbraně" a to i ve chvíli, kdy ji používáme. To je to, co tantra nazývá "nečinnost v činnosti", jejíž střední osou je neustálá pozornost. Tantra nám pomáhá zjišťovat, že aspekt nedosažitelného mystéria spočívá v tom, že realita obsahuje nás a my obsahujeme ji - bez jakékoliv přerušovanosti a v úplnosti.

Než začnete...

Tento kurz je prvním krokem na cestě postupného vhledu do tantrajógy, zejména jejích sexuálních aspektů tak, jak byly předávány v tantrických školách Indie, Kašmíru a Tibetu.

Pro kurz není potřebná žádná předchozí příprava ani další znalosti, začneme s velmi jednoduchými informacemi a cvičeními, zvolna přecházejícími v techniky komplexnější a silnější. Nabízené informace jsou v souladu se základním učením nekonečné moudrosti této planety, vycházející z jejího centra spirituality, ze Shambaly.

Podklady, které během kurzu obdržíte, jsou určeny pouze pro osobní potřebu. V čase, během něhož si chcete vyzkoušet efektivitu tohoto systému, praktikujte pouze techniky naučené zde, a pouze tak, jak vám byly předvedeny. V duchovnosti mohou nešikovné experimenty či nejasné předpoklady často skončit různými problémy, případně i tragédií, a proto vám radíme v tomto bláhově neriskovat. Vše, co se na tomto kurzu naučíte, bylo prověřeno mnoha roky praxe a shledáno naprosto bezpečným, nabízíme vám zde tedy "prošlapanou stezku." Pokud se výše zmíněnými radami nebudete řídit, nemůžeme nést odpovědnost za vaše výsledky.

Zaujměte k tantře velmi seriózní postoj, tantra není ani o povrchním romantismu (v banálním slova smyslu), ani o volném smilnění, natož o sprostotě. Je vědou o osobním vývoji, konfrontující vás se základními otázkami týkajícími se člověka, života a vesmíru. Proto se pozorně zaměřte na to, co děláte, otevřete sebe sama učení, porozumění a transformaci. V opačném případě budou výsledky téměř neznatelné a čas zde strávený bude promarněn, pakliže nepochopíte, o čem vlastně tantra je.

Tantra se (mimo jiné) zabývá sexem. V tomto kurzu bude uvedeno mnoho informací (ať už ústně nebo písemně), cvičení a technik, zabývajících se tímto tématem. Nicméně, poněvadž tento kurz je určen začátečníkům, nedojde zde k žádným sexuálním praktikám během výuky. Jelikož však, díky obsahu kurzu, může být atmosféra během výuky eroticky jiskřící, rádi bychom vyjasnili náš postoj hned na začátku:

 • Není záměrem tohoto kurzu podněcovat či naopak zapovídat vztahy mezi účastníky tohoto kurzu. Toto jsou vyloženě osobní záležitosti.
 • Nikdo z účastníků (obzvláště ženy) by se neměly cítit zavázané poddat se ve jménu "učení se Tantře" naléhání jiného účastníka kurzu.
 • Účastníci (obzvláště muži) jsou varováni před pokusy překročit osobní hranice ostatních, ať už mluveným slovem či chováním, které se dá pokládat za vyzývavé.

Každá ověřená stížnost, týkající se porušení byť jen jednoho z výše uvedených bodů, bude mít za následek definitivní vyloučení z kurzů tantry, konaných pod záštitou Duchovní školy Rezonance, současných či budoucích, a to bez nároku na vrácení poplatků.

Rádi bychom zde uvedli, že vyšší spirituální úroveň se v lidských bytostech vyznačuje především ušlechtilostí, vřelostí, upřímností, přátelstvím, láskou, jemností, vytříbeností a vnitřní krásou.

Informace obsažené v tištěných materiálech jsou někdy velmi koncentrované, a proto doporučujeme - zvláště pokud jste chyběli na ústním vysvětlení daného tématu - si obdržené informace důsledně přečíst, a to i několikrát. Kdykoliv najdete úsek, ve kterém zcela nerozumíte smyslu nebo se vám zdá nejasný či nepřehledný, obraťte se prosím na svého instruktora, ten se vám bude zcela jistě rád věnovat a danou část vám vysvětlí.

Pokud jste se na tento kurz přihlásili za účelem vyřešení specifického problému (týkajícího se např. zdraví, sexu, psychiky apod.), důsledně doporučujeme dát o tomto vědět svému instruktorovi (zda veřejně nebo v soukromí, to záleží na vás), bude vás tak mnohem lépe vést celým kurzem.

Organizátoři si vyloženě přejí být informováni, před započetím kurzu, o jakékoliv možné psychické chorobě či potížích kteréhokoliv účastníka, aby v žádném případě nedošlo k újmě na straně účastníka během výuky. Pokud toto nebude respektováno, nemůže být očekávána odpovědnost ze strany Duchovní školy Rezonance.

Nechť je tento kurz přínosem každému, kdo chce propojit krásu života s čirou a hlubokou duchovností. Vítejte.

Co je tantrajóga?

V Sanskrtu znamená slovo TANTRA tkaninu nebo natažení, prodloužení. Vzniklo složením ze slov TAN - natahovat a TRA - chránit, uchovávat.

Tantramy jsou rovněž nazývány určité druhy orientálních duchovních textů a nauky v nich obsažené. Tantrické texty - tedy Tantry - a je jich mnoho, několik set (pravé Tantry, Shiva-y, Agamy, Višny, Samhity, Šakta Nigamy atd.), jsou napsány v určitém "kódovém jazyce" a bez ústního vysvětlení způsobilého učitele zůstane mnoho z jejich sdělení nejasných a tajné významy uniknou. Navíc, mnoho z těchto textů je stále nepřeloženo, tajné tantrické spisy leží zapomenuté pod vrstvami prachu či ukryté v soukromých knihovnách a sbírkách. Toto vše, zvláště pokud si uvědomíme obrovskou rozmanitost a spletitost tantrismu, téměř znemožňuje vytvořit jasnou a krátkou definici tantry. A právě proto raději volíme cestu podrobnějšího popsání několika základních, charakteristických rysů tantrického systému.

Charakteristické rysy tantrismu

 1. TANTRAJÓGA nabízí alternativní, praktickou a individuální cestu (SADHANU) k osvobození, překonávající cestu védickou. Je namístě zde říci, že tantrická SADHANA je přístupná všem lidem, nezávisle na jejich kastě, sociálním postavení, věku, pohlaví či způsobu života.
 2. TANTRY jsou předkládány jako učení nejvíce vyhovující lidem věku KALI JUGA, temného věku, ve kterém žijeme nyní. KALI JUGA je často spojována s věkem železa z řecké mytologie nebo s věkem vlka (Ragnarokem) ze severské Eddy, které mají stejný význam. Tantra je v těchto časech, kdy duchovnost upadá a člověk se beznadějně snaží navrátit zpět, poslední a nejlepší cestou k dosažení osvobození. Toto tvrdil i Sri Juktesvar, proslulý učitel Joganandy, žijící celý svůj život jako prostý mnich.
 3. TANTRA má jasně vymezený metafyzický základ, pojatý dosti nedualisticky. Intelektuální pochopení či znalosti, bohužel, nejsou pokládány za dostatečné. Je zde potřeba přímého, osobního prožitku, umožněného pouze působením ŠAKTI, síly, intenzivní energie. Pojmem ŠAKTI, ženské energie, je prodchnutý celý tantrický systém.
 4. TANTRA se zná k světským úmyslům, nadto je zrovnoprávňuje s úmysly duchovními, a zná je jako plně platný cíl praktikanta. Jejich pomoc tkví v možnosti transformovat adepta, který se tak osvobodí ze zajetí tohoto světa dosažením osvícení. Toto samozřejmě zahrnuje užití mnoha různých tantrických metod a praktických dovedností, počínaje astrologií, léčením, parapsychologií, alchymií a magií konče. Mnoho z psaných textů se převážně zaobírají popisem nadlidských dovedností, paranormálních sil (SIDDHI) a cestami, jak jich dosáhnout. Zmíněné spisy nicméně představují spojující prvek mezi magií a duchovnem.
 5. Považování těla za chrám ducha znamená nádherný obrat v pohledu na ně. Nemíní se tím téměř zbožňující pohled na tělo, jak je známý v dnešním světě, ale pohled na tělo jako na nástroj, na nezbytný předpoklad pro duchovní vývoj.
 6. TANTRA neustále klade důraz na vztah mezi makrokosmem (vesmír) a mikrokosmem (lidské tělo), řídí se podle analogie: "Co je zde, je všude, co není zde, není nikde." Následkem této skutečnosti je přítomnost HATHA JÓGY v tantrických školách, systému, jehož cílem není ani "výborné zdraví," natož "pohodový život," jak se lidé obecně domnívají.
 7. TANTRA učí rozmanité jógové praktiky, předurčené k přetvoření zvířecích vlastností a instinktů, prováděné za účelem vytváření vzestupných proudů a tendencí v těle, skrze energetické kanálky NÁDÍ, přes centra síly - ČAKRY. Tento postup je běžně nazýván "probouzením KUNDALINI". Ve spojení s touto JÓGOU je zpracována subtilní fyziologie, pro kterou je mikrokosmos těla ztotožněný s makrokosmem.
 8. TANTRA zdůrazňuje metafyzický a praktický význam ženského principu. Žena, ŠAKTI, představuje pro tantriky universální Sílu, energii svazující i osvobozující, zahalující i odhalující, zaslepující i objasňující. Svět je její hračkou - a také jejím zrcadlem. A proto se zde střetáváme s ryzím a upřímným přehodnocením ženy; tantra je možná jedinou duchovní cestou zastávající naprostou rovnost mezi mužem a ženou, a to na všech úrovních.
 9. Důležité je i věnování se mystické povaze řeči a jejím složkám. Existence jako taková je v podstatě tvořená zvukem a jemu následně odpovídajícími hmotnými jevy. Tento objev byl spojen se sanskrtskou abecedou, což následně přineslo vývoj často používaných krátkých frází bez konkrétního smyslu, známých pod jménem MANTRA a BÍDŽA. MANTRY jsou podle TANTRY jedním z nejúčinnějších nástrojů, proto se k nim vztahuje nebo o nich pojednává převážná většina tantrických textů a tajemství.
 10. Pro vyjádření a dosažení metafyzických principů jsou používány i další prostředky - geometrické obrazce (JANTRY), symbolická vyjádření (MANDALY), gesta (MUDRY), určité metody meditace (DHYANA), vizualizace, uctívání apod.
 11. Tantrické učení je rozděleno na mnoho úrovní podle toho, komu je určeno. Tradiční texty uplatňují rozdělení lidských bytostí do třech základních skupin: "božské" osoby (DIVYA), ty však v současnosti téměř neexistují, dále "hrdinské" osoby (VIRA), nejlépe se hodící pro zasvěcení do tantrických tajemství - i těch je ale málo - a v poslední řadě PASHU neboli "běžní" lidé; takových jsou v našich temných časech davy. Tantra praví, že pouze hrdinové (VIROVÉ) osvobození od strachu, nenávisti a směšného studu jsou připraveni obdržet souhrn tantrických zjevení, kdežto ostatní obdrží pouze přiměřenou SADHANU, ta je však postupně přivede k hrdinskému stavu bytí.
 12. TANTRA se příliš nezabývá teologií nebo "zásadami slušného chování." Velmi často jsou tantrické texty psány s nadsázkou a přeháněním. Aby se zbavily příliš úzkoprsých aspirantů, používají symbolického jazyka: "laskat ňadra tvé sestry" například znamená probudit ŠAKTI v ANAHATA ČAKŘE, "vsunout LINGAM (penis) do jeskyně mateřství" naznačuje proniknoutí základní ČAKRY apod.
 13. Většina tantrických směrů je ŠIVAISTICKÝCH, díky neobyčejným aspektům ŠIVY, který jako Svrchovaný Androgyn je Strašlivý i Dobrodinec, Ničitel i Stvořitel.
 14. Tantra zdůrazňuje naprostou nutnost iniciace způsobilým duchovním průvodcem či učitelem (GURU), a neustálé následování jeho (či jejích) rad pro duchovní vývoj. Toto je důvod, proč používají tantrické texty určitou terminologii, nesrozumitelnou pro nezasvěcené, "klíčem" k pochopení je totiž ústní vysvětlení předané GURUEM.
 15. V TANTŘE je možno často vidět, jak se doplňuje božské a lidské bytí, aspekty té samé, velkolepé reality.
 16. Realita se dá ještě dále rozdělovat, znázorněno je to především symbolismem slov a čísel, která vedou k mystické vědě zabývající se dechem a tattvami, spojenou s prastarými alchymistickými procesy SIDDHI a kultivací těla HATHA JÓGINA.

Je potřeba definovat základní pojmy, abychom mohli porozumět tomu, co je tantra. Některé z nich již byly "objeveny" vědou, ostatní jsou zatím považovány za pověry. Pokud chcete mít z tohoto kurzu co největší užitek, je důležité ani předem nezamítat tvrzení zde uvedená, ani s nimi nesouhlasit, dokud si je sami nevyzkoušíte.

Je stejně nesprávné odmítnout tvrzení jako přijmout ho, aniž byste ho vyzkoušeli.

Je rovněž důležité pochopit, že intelektuální porozumění je dobré, avšak je k ničemu, není-li uvedeno do praxe. Teprve až v praxi vyzkoušíte ideje zprostředkované tímto kurzem, dosáhnete pochopení, které se zrodí z vašich vlastních zkušeností.

NAHORU