Všudypřítomné transcendentní božské Vědomí je ryzí, věčné, neměnné a beztvaré. Jedinečný a transcendentní Bůh totiž existuje sám ze sebe. K jeho transcendentní bytosti se nepojí žádná temnota či tma, ani žádné jiné formy energie či hmoty. Žádný zvuk, žádné slovo, žádný druh projevu, který by náležel světu jevů.

Pouze Bůh jediný existuje sám v sobě a skrze sebe. Je věčný a neomezený. Bez začátku a bez konce. Nikdy se nemění. Je vším. Stojí nad libovolnou formou duality, neboť je absolutní a neosobní.

Šiva Ardhanáríšvara je velkolepý božský androgyn. Hluboký duchovní význam této Šivovy podoby je pro hinduistickou tradici velmi důležitý. Je totiž vyjádřením neoddělitelného spojení mezi Šivou a Šakti, mezi nejzazším transcendentálnem a manifestovanou energií, mezi mužským a ženským aspektem, které se v něm nacházejí v dokonalé neutralitě a polární rovnováze.

Šiva Ardhanáríšvara je božské kosmické stvoření, existující mimo jakoukoli polaritu a dualitu, nade všemi komplementárními aspekty, které v projevu existují.

V hinduistické tradici je Káma jméno boha touhy, nebeské bytosti, která se v evropské mytologii podobá bohu lásky Erótovi nebo Kupidovi. Existence Kámy je velké tajemství Božího stvoření. Káma se rodí z duchovního srdce Brahmy, který je aspektem Boha v jeho podobě Stvořitele makrokosmu. Káma představuje prvotní touhu, první impuls Stvoření, z něhož vychází celý makrokosmos a skrze nějž vyjádřil Brahma svou vůli tvořit.

Každá bytost, ať už je to rostlina, zvíře, člověk, bytost temných sfér (asura) anebo nebeská bytost (déva) bude ve chvíli univerzální resorpce (mahápralaja) převedena zpět na svou podstatu. Pouze nejvyšší nesmrtelné já Šivy, átman, má věčnou existenci.

Lebky a kostry, které Šiva Kankala symbolicky nosí, naznačují transcendentní realitu a nesmrtelnost nejvyššího Šivy, kterou je právě átman či jinak řečeno nejvyšší věčné Já. Pro lidskou bytost, která stále ještě prodlévá ve víru světských pokušení, asociují lebky a kosti nevyhnutelnou smrt. Ovšem pro asketu, který aspiruje co nejrychleji poznat Boha, jsou symbolem dokonalé transcendence.

Šiva Kiratardžuna je podoba Šivy, v níž se zjevuje svému oddanému duchovnímu žáku a uctívači Ardžunovi, jako zkušený lovec – Kirata. Tato Šivova podoba je popsaná ve výpravné básni Mahábhárata, v níž neobyčejně odvážný a silný hrdina, Ardžuna, ochránce sil dobra, přijal přímo od Šivy božský ochranný symbol pašupata, který mu dává nepřemožitelnost vůči zlu. Proto je také podoba Šivy, v níž udílí Ardžunovi symbol nepřemožitelnosti, v hinduistické tradici rovněž zvaná Ardžunanugrahamurti.

Když Šiva uzřel hrozbu zániku vesmíru, který by byl předčasný a nastal by v nesprávnou chvíli, vzala na sebe jeho neviditelná přítomnost děsivou podobu obrovského ohnivého sloupu, který se zjevil mezi oběma božskými projevy.

A takto byly tyto dvě armády, obě dostatečně silné na to aby zničily celý vesmír, do tohoto ohnivého sloupu vstřebány...

Za védských časů byl Indra znám jako král všech bohů. Byl vládcem Dévů, bohem války, bohem blesku a bouře, největší z válečníků a nejmocnější ze všech bytostí. Byl ochráncem bohů i celého lidstva proti silám zla, považován za slunečního boha, který projíždí nebesy ve svém zlatém voze...

Ganéša - bůh se sloní hlavou

Ganéšovo lidské tělo představuje TVAM (ty - jsi), sloní hlava je TAT (Brahman - Bůh) a společně značí jednotu mezi těmito dvěma aspekty. Ganéšovo tělo je tedy viditelnou manifestací nejvyšší reality Boha, což je vyjadřováno slavným „TAT TVAM ASI“, tedy: „Ty jsi To (Brahman či Bůh).“

Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy.

Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Šambala, avšak zároveň mnohem více než to.

Duchovní symbolika labyrintu

Duchovní labyrint vždy a bez výjimky nakonec otevře svůj střed těm, kdo se k němu odváží projít skrze jistý druh zasvěcující cesty, jež je protkána (podle jádra hledajícího) různými duchovními překážkami a iniciačními zkouškami, které jsou pro něj pokaždé připraveny na míru.

Stane se tak, pokud se daný člověk zcela odevzdá do rukou své duchovní intuice.

NAHORU