Podmínky použití online darovacího nástroje – platební brány GoPay

Platba daru či dobrovolného příspěvku on-line prostřednictvím platební brány GoPay

Informace pro dárce (podmínky použití), které vydává Duchovní škola Rezonance, z. s., se sídlem Košinova 1732/75, 612 00 Brno - Královo pole, IČ: 26524490 (dále jen „Duchovní škola Rezonance“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány GoPay.

1. Platební brána GoPay

Systém GoPay je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet Duchovní školy Rezonance. Duchovní škola Rezonance využívá systém GoPay jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.

2. Zabezpečení

Systém GoPay je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému GoPay lze nalézt na https://www.gopay.com/cs/.

3. Provozovatel

Provozovatelem platební brány GoPay je společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, PSČ 370 01, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 11030. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém GoPay a Duchovní školou Rezonance.

4. Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány GoPay dárce uzavírá s Duchovní školou Rezonance darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému GoPay, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos).

Duchovní škola Rezonance tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému GoPay. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet Duchovní škola Rezonance, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje Duchovní škola Rezonance, jedná se o:

  • platba převodem na účet Duchovní školy Rezonance
  • platba platební kartou on-line pomocí GoPay
  • platba zrychleným převodem

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Duchovní školy Rezonance.

5. Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

6. Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností Duchovní školy Rezonance. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému GoPay. Dárce neplatí za použití systému GoPay žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

7. Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

8. Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. V případě darování Vaše údaje používáme výhradně pro potvrzení o daru pro daňové účely apod. Více o naší politice ochrany Vašich údajů si můžete přečíst na odkazu https://www.jogin.cz/gdpr/ .

V Brně dne 1. 4. 2020

Duchovní škola Rezonance, z. s. (zastoupená Ing. Veronikou Šupálkovou, Ph. D.)

Košinova 75, Brno 61200

NAHORU