a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KÁLA

Doslova „čas“. Jiné jméno přisuzované Jamovi, bohu smrti. V Atharvavédě, je čas jakožto tajemná energie vzýván jako počátek a zároveň vládce všech věcí: „je tím, kdo umožňuje jejich zjevení a zároveň neustále objímá světy. Je otcem všech věcí a bytostí. S výjimkou Boha (nejvyššího absolutna) neexistuje vyšší síla.

KARMA

Sanskrtské slovo karma je odvozeno ze slovesného kořene „kri“ a znamená „čin“. Pojem karma, používaný duchovními školami Indie, obecně označuje zákon příčiny a následku, s veškerým svým uplatněním v nekonečném souhrnu stavů bytosti.

KAUZÁLNÍ VESMÍR

Tělo kauzální bytosti je součástí kauzálního vesmíru. Kauzální (neboli příčinné) tělo je tělo příčin čili „semen“. Říká se mu tak, neboť je příčinou fyzického neboli hrubého těla a subtilního, astrálního těla. Astrální a kauzální těla jsou stálá; existují a působí společně.

KINESTEZIE

Kinestezie (z řeckého kinesis – pohyb a aishesis – dojem) je vědomé vnímání polohy a pohybů těla a jeho částí. Kinestezie založená v r. 1826 přináší pojem propriocepce a dokazuje často, že různé motorické neshody nejsou zapříčiněny blokacemi vnitřních cest, ale jemných cest.

KOMPLEX

Pojem označující souhrn prožitků a osobnostních rysů s velice intenzivním citovým nábojem (který vytváří procesy rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu odpovídajícími specifické povaze daného komplexu), který je uváděn v činnost více méně obecnými událostmi, situacemi, lidskými vztahy, atd., frustrující povahy.

KONEČNÁ BOŽSKÁ PRAVDA

Slovo pravda má spojitost s latinským „veritas“. Ve staré řečtině existuje pro slovo pravda výraz „alétheia“ (který má z etymologického hlediska význam „nezapomínání“, protože je složen ze slova „léthé“ (zapomínání) a záporky „a“, ale který se používá ve smyslu „realita“, „odhalená pravda“).

KONKRÉTNOST

Konkrétnost se jeví jako zprostředkující článek mezi individuálním a obecným. Obecné a konkrétní ve skutečnosti tvoří dynamickou jednotu a existují pouze ve vzájemném neodlučitelném spojení. Obecné existuje pouze v konkrétním a skrze konkrétní. Konkrétní zase pojímá, zahrnuje obecné, ale ve specifické podobě, spolu s tím, co je konkrétní, jedinečné, individuální a jím představované.

KONSPIRAČNÍ TEORIE

Výraz vymyšlený propagandou Nového světového řádu za účelem označkování a diskreditace každého potenciálního či reálného odpůrce ďábelské konspirace takzvaných „iluminátů“, kteří se snaží podrobit si celý svět.

NAHORU