a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SVOBODA

Individuální reflexe interakce nutnosti a zákonitosti. Svoboda je definující rozměr lidské existence, který představuje individuální reflexi interakce nutnosti a zákonitosti. Svoboda je vlastnost vědomého chování, motivovaného subjektivně určitými cíli a aspiracemi. Slučuje hlavní aspekty jedincových potřeb na jedné straně s objektivními zákonitostmi přírody a makrokosmu na druhé.

SVOBODNÁ VŮLE

Svobodná vůle je zcela mimořádná tajemná schopnost člověka rozhodovat se a volit si, kterou zcela svobodně přijímá různá rozhodnutí, takřka jen za přispění své vůle. Jinak řečeno je svoboda rozhodování nevýslovná schopnost, kterou má člověk kdykoli k dispozici a vyjadřuje ji v nadmentální sféře (vidžňánamajakóša), což mu umožňuje sama sebe v jakémkoli směru volně určovat. 

SYMPATIE

Sympatie (latinsky „sympathia“) vyjadřuje přitažlivost, tíhnutí, spřízněnost, kterou někdo cítí vůči jedné nebo více osobám, nebo kterou v někom vzbuzuje; náklonnost.

SYNTÉZA

Syntéza je komplexní intelektuální operace, kterou spojujeme v jednotném, sourodém a velmi dobře strukturovaném celku různé vědomostní prvky, které již máme o určitém poli zájmu. Syntéza je operace protikladná analýze. Úspěšnou syntézou vzniká košatý, nevýslovný celkový vhled do určitého pole našeho poznání, čímž se rodí globální vnitřní pohled na všechny naše zkušenosti určitého typu, které jsme až do té chvíle shromáždili.

SYNTONIE

Syntonie, syntonizace je harmonizování vnitřních aurických vibrací do rezonance s blahodárným okolním prostředím makrokosmu nebo harmonizování aurických vibrací dvou nebo více bytostí. Vyrovnanost a přizpůsobování bez rušení, vyplývajícího ze spojení dvou, tří nebo více kmitočtů vibrací za účelem společného vytvoření dokonalé harmonie.

TAKT

Člověk, který má takt, je přívětivý, pozorný a zdvořilý, aniž by byl podlézavý. Věnuje každému takovou pozornost, jakou si zaslouží. Umí okamžitě rozpoznat hodnotu lidí a vycítit, jakou hodnotu přisuzují sami sobě. Respektuje pravidla chování a vlídnost považuje za společenskou nezbytnost. Snaží se mluvit uhlazeně a vhodně odstiňovat své myšlenky.

TAKTIKA

Plán, účinná metoda; vrozená nebo získaná schopnost nebo jinými slovy jogínovo mistrovství inteligentním a blahodárným způsobem kombinovat činnost zdrojů a prostředků, kterými disponuje, s různými specifickými postupy a technikami jógy, aby dosáhl v co nejkratším čase a s maximální účinností vytyčeného cíle (duchovního završení).

TANTRA

Tkanina, osnova, vztah, setkání. To je definice slova tantra. V souladu s Védami, Upanišady, Puránami a Bhagavadgítou tantra tvoří součást sanátanadharmy, věčného náboženství Indů. Ústředním tématem tantry je božská energie neboli tvořivá síla šakti, která v podobě bohyně (déví) ztělesňuje ženský aspekt jakéhokoli božstva

NAHORU