Meditace pro spojení s Božími atributy

Mimořádná technika nabízená Duchovní školou Rezonance

Speciální meditace, které exemplifikují, tedy zprostředkovávají vzorovou ukázku různých Božích atributů, představují duchovní poklady, která nám pomáhají vnímat a lépe chápat tajuplnou povahu Boha. Metodickým prohlubováním těchto meditací jednoduchým a dostupným způsobem účinně urychlujeme svůj duchovní růst.

Atribut je obecně vzato charakteristika, příznak či rozlišovací prvek, ať už nějaké bytosti, nebo nějakého jevu, věci či tajuplné a nedozírné reality Boha Otce. Atribut můžeme považovat za základní, pokud definuje určitou kvalitu, bez níž by daný jev, bytost či objekt nemohl existovat ani by nemohl být stvořen. Například rozum a inteligence jsou základními atributy člověka, kdežto jeho barva kůže základní atribut nepředstavuje.

Zřetelné vytříbené subtilní energie s konstantní frekvencí

Atributy charakterizující Boha či nejvyšší Absolutno zahrnují například lásku, moudrost, všemohoucí vůli, řád, soucit, laskavost, vševědoucnost, věčnost, milost, spravedlnost, nekonečnost apod. Existuje obrovské množství Božích atributů. Ačkoliv jsou tyto atributy zmiňovány jak ve filozofii, tak i v rámci východní i západní mystiky, přesný popis toho, co je vlastně těmito Božími atributy obecně myšleno, se nikde přesně neuvádí. Zakladatel naší školy jógy, Gregorian Bivolaru, nicméně upřesňuje, že každý z těchto Božích atributů je – a rovněž navždy zůstane – určitou zřetelnou a jedinečnou vytříbenou subtilní energií o specifické vibrační frekvenci, která se nikdy nemění.

Klíčem je zákon okultní rezonance

Když vstupujeme do okultní rezonance s velmi vznešenými nekonečnými energiemi těchto základních Božích atributů, můžeme je přitahovat a hromadit ve své bytosti. Vzhledem k tomu, že každý z nás byl původně stvořen „k obrazu Božímu“, začínáme díky těmto energiím ve svém životě postupně prožívat stále hlubší mystické pocity důvěrnosti a spojení s Bohem Otcem.

Jev okultní rezonance může být přirovnán k situaci, kdy ladíme rádio na konkrétní vlnovou délku náležející nějaké rozhlasové stanici, abychom následně (po dobu, kdy naše rádio zůstává správně naladěno) mohli přijímat její vysílání. Podobně můžeme do svého vnitřního vesmíru prostřednictvím rezonance přivádět subtilní energii určitého Božího atributu, abychom ho následně mohli vnímat, poznávat a prožívat, a to tak dlouho, jak dlouho je tato rezonance v nás udržována.

Mnozí lidé například měli někdy v životě přístup k Božímu atributu Boží lásky, vnímali jej a velmi jasně zakoušeli. Ačkoliv si ve své nevědomosti často nejsme vědomi toho, co se skutečně děje, když ze srdce opravdově milujeme, ve skutečnosti dochází k tomu (ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé), že do našeho vnitřního vesmíru spontánně přitahujeme energii Božího atributu Boží lásky. Láska je přitom zcela určitě jeden ze základních atributů Boha. Mnohé světce a velké mudrce dovedl k jednohlasnému tvrzení, že „víc než cokoli jiného je Bůh láska – a intenzivní, hluboká, čistá a nekonečná láska je Bůh…“ Tato „božská láska“ je v podstatě zřetelnou, subtilní, nevýslovnou energií o konkrétní vibrační frekvenci, která se nikdy nemění. Přenáší určitá tajuplná poselství a jisté vytříbené nuance, které jí náleží, a rovněž v naší bytosti často vyvolává rozsáhlé, hluboké a často definitivní proměny. 

Sami vytváříme potřebné podmínky

Ostatní Boží atributy působí podobně. Abychom je mohli přijímat, musíme v sobě vytvořit okolnosti příhodné pro vyvolání subtilních okultních rezonancí s nimi. To mimo jiné zahrnuje upřímnou a velmi intenzivní aspiraci, pokoru a neotřesitelnou víru v Boha. Jen za těchto podmínek v sobě můžeme časem skutečně rozvinout rezonanci s nějakým Božím atributem.

Zpočátku to bude snazší s nějakým atributem, k němuž máme přirozeně blízko, tedy s takovým, který nás spontánně přitahuje. Jestliže s ním budeme vytrvale meditovat, uvědomíme si, že čím více zesilujeme svoji rezonanci s ním, tím to v nás vyvolává větší souzvuk i s určitými dalšími Božími atributy. Například atribut Boží lásky nás může následně přivést k atributu soucitu. A atribut Božího soucitu do naší bytosti přitáhne atribut odpuštění. Následně se přidá laskavost, pokora atd. Po určité době praxe budeme moci vstupovat do okultní rezonance s několika Božími atributy současně a udržovat ji. Avšak podobně jako dítě, které se nejdřív učí abecedu písmeno po písmenu a až pak přejde ke slovům a frázím, i zde si budeme počínat postupně, systematicky a setrvale a budeme v sobě probouzet a zesilovat v jeden okamžik vždy jeden vybraný Boží atribut.

Praxe dává výsledky

Je důležité vědět, že jediné, co nás může zastavit a zabránit nám navázat rezonanci s nějakým Božím atributem a udržovat ji, jsme my sami. Jen my sami si odpíráme přístup k příslušné okultní rezonanci tím, že v sobě nevytvoříme vhodné podmínky k tomu, aby tato rezonance mohla nastat a následně se v nás rozvíjet. Pokud se nám nepodaří (pro daný okamžik) v sobě probudit určitý Boží atribut, nemělo by to v nás vyvolat mylné přesvědčení, že takový atribut vůbec neexistuje. Spíše bychom se měli zaměřit na prohloubení své duchovní aspirace, víry a opravdovosti.

To, že dokážeme rezonovat se subtilní energií nějakého Božího atributu, poznáme tak, že se v nás rozhostí a následně i udržuje specifický intenzivní, hluboký a ohromující stav, který ho vyjadřuje. Tak se můžeme sami přesvědčit, že zákon okultní rezonance skutečně existuje a funguje přesným, dokonce až matematickým způsobem. Když úspěšně dokážeme přímo a nevýslovně prostřednictvím rezonance poznat určitý Boží atribut, dokážeme tak vlastně ve svém nitru úspěšně rozpoznat a důvěrně vnímat přítomnost samotného Boha Otce.

Také ostatním máme zprostředkovávat tyto vytříbené energie

Když se vrátíme k analogii s rádiem, v našem případě ve skutečnosti nepracuje pouze jako přijímač, ale rovněž jako vysílač. Pokud jsme v sobě dokázali hojně nashromáždit subtilní vytříbenou energii určitého Božího atributu, jsme schopni ho dále projevovat pro dobro ostatních kolem nás, abychom jim pomohli a dali jim v tomto směru hodnotný impuls. Takto budeme vlastně používat zákon okultního dávání, který ještě více zesílí naši rezonanci s energií, kterou ostatním zprostředkováváme. Než se tak stane, musíme však nejdříve příslušnou energii v sobě v dostatečném množství sami nashromáždit, protože „tam, kde nic není, nemůže být ničeho žádáno“. Pokud opravdu v sobě máme nashromážděno velké množství takové energie, s potěšením zjistíme, že „tomu, kdo má, bude přidáno“ a „tomu, kdo má a dává ostatním, Bůh vrátí desetinásobek“.

Duchovní exemplifikace Božích atributů, tedy meditace pro přijímání a hromadění specifických subtilních energií Božích atributů, se konají na jógových táborech organizovaných mezinárodní školou jógy MISA. Kromě nich se provádí synchronizované meditace s Božími atributy prostřednictvím online vysílání na stránkách MISA TV. Ať už praktikujete jógu, nebo ne, zveme vás si tyto meditace vyzkoušet společně s námi.

Více o Božích atributech naleznete v angličtině na stránkách godly-attributes.com.

Seznam Božích atributů, se kterými jsou prováděny duchovní exemplifikace (je postupně doplňováno, kompletní seznam v angličtině zde):