ENERGIE

Tajemná síla produkující změnu. Tento pojem pochází z řeckého slova „energeia“, které znamená „projevené v působení“. Je rovněž blízký řeckému slovesu „energein“, jež lze přeložit jako „jednat“, „působit“, a složenému řeckému slovu „energon“, které se překládá jako „v činu“, „v činnosti“.

Z fyzikálního hlediska je energie projevem schopnosti vytvářet změny. V 19. století se koncept energie stal středobodem zájmu fyziky. Zejména z hlediska výpočtu specifické síly, která zůstává fixně zachována v různých dějích: gravitačních, elastických, kinetických, magnetických a tepelných. Mimo úzký fyzikální kontext se s pojmem energie pracuje i v psychologii a dokonce fyziologii.

Jak v mikrokosmu člověka, tak celém makrokosmu je téměř vše energie. Energie je v základě atomů a molekul. Neustále vibrují, s různou intenzitou. Vibrační frekvence molekul hmotného vesmíru je velmi nízká. Vše, co existuje, má nějakou stálou vibrační frekvenci – vlivem různých energií, které udržují věci tak, jak jsou. Právě to dodává fyzickým tělesům vzhled zdánlivé pevnosti.

Čím je příslušná vibrace nižší, tím má těleso větší hustotu: židle, na které sedíme, pero, které držíme v ruce, dům, ve kterém bydlíme, naše fyzické tělo – to vše představuje různé formy energie, které okamžik za okamžikem pracují prostřednictvím okultní rezonance.

V astrálním a kauzálním vesmíru velice vzrůstá vibrační frekvence, jíž se vyznačují jednotlivé projevy, které se v těchto vesmírech odehrávají. Energie znamená schopnost uskutečnit nějakou akci nebo vykonat mechanickou práci. Energie vyjadřuje sílu, která vytváří změny nebo se projevuje. Energie tvoří jednu ze čtyř základních složek projevu – těmi zbývajícími jsou hmota, informace a univerzální rezonance.

Mentální činnost, stejně jako každá jiná aktivita, znamená využívání určitého množství specifické subtilní energie, kterou každý člověk získává – prostřednictvím rezonance – úměrně svým schopnostem, které se liší případ od případu a které jsou různou měrou probuzené. Málokdo například ví, že inteligence člověka do velké míry závisí na množství mentální energie, kterou disponuje. Z psychologického hlediska označuje energie jak schopnost vyvinout úsilí, tak přítomnost nezbytné vůle využít všechny dostupné zdroje skrze navození rezonance mezi mikro- a makrokosmem.

V současnosti se ví, že existuje mnoho různých forem energie – některé z nich prozrazují procesy okultní rezonance s gigantickými makrokosmickými silovými sférami: tepelná, mechanická, elektromagnetická, vitální, psychická, sexuální, citová, mentální, duchovní, volní, atomová, nukleární, volná, božská atd.

Princip ekvivalence, princip biologické transmutace (při tělesné teplotě) a princip sublimace energií, které jsou vlastní sféře živého, umožňují přeměnu jedné formy energie na jinou. Kinetická energie (tělesa v pohybu), nazývaná též dynamická energie, a potenciální energie (tělesa v klidové poloze, nacházejícího se v silovém poli) jsou dvě formy mechanické energie. V případě uzavřeného systému je jejich součet (považovaný za celkovou energii) konstantní.

Zatímco klasická fyzika považuje energii za vlastnost hmoty, relativistická fyzika stanoví jejich ekvivalenci, definovanou Einsteinem roku 1905 ve speciální teorii relativity. Praktikanti systému hathajógy, kteří systematicky provádějí milování s kontinencí a jsou schopní určitými specifickými technikami oddělit orgasmus od ejakulace, jsou živoucími důkazy přeměny hmoty na energii, neboť z mužova spermatu a ženiných charakteristických sexuálních výměšků (čili tvořivého sexuálního potenciálu) se tím uvolňuje obrovská energie. Ta se potom dá skrze sublimaci přeměnit na jiné formy užitečné a hluboce prospěšné energie, která obohatí bioenergetickou auru člověka. Určující přitom je, na jakou úroveň je výsledná energie směřována.

Z biologického hlediska znamená energie tajemnou životní sílu organismu. Odtud idea toku a subtilního proudění energie, které se při vytrvalé praxi hathajógy stává velmi snadno patrným díky účinkům, které vyvolává.

Z psychologického a mravního hlediska znamená energie velkou rozhodnost jednání a pevnost charakteru. Esotericky a metafyzicky je energie univerzální ženská síla Boha, zvaná ve východní tradici šakti.

NAHORU