REZONANCE

Synonyma: OKULTNÍ REZONANCE

Základní jednotící vibrační funkce univerzální existence. Slovo rezonance souvisí s latinským resonare, které znamená „ozývat se“, „opakovat zvuk“ či jinak řečeno vibrovat. V praxi jógy je rezonance označením pro proces vyvolání a zesílení vibračního jevu, vnímaného vědomě v bytosti a vyvolaného účinkem vibrací (energií) přicházejících z určitých specifických úrovní vesmíru. Rezonance nastává, když je vibrační frekvence shodná nebo přibližně shodná s některou z frekvencí, s nimiž je jogínův vnitřní vesmír schopen souladně vibrovat, a trvá tak dlouho, dokud je tento proces udržován pozorností.

Rezonance je proto nesmírně komplexní jev, vyvolaný odpovídající vibrací ve vnitřním vesmíru člověka, při němž se vesmírné vlny či vibrační energie jakékoli povahy šíří z vysílacího makrokosmického ohniska a hromadí se v bytosti příjemce. Proces rezonance nastává, když je některá vibrační frekvence člověka shodná s frekvencí (anebo je jí velice blízká), na níž vibruje makrokosmické ohnisko, a když je energie přenášená dotyčnou vibrací dostatečně velká v poměru ke vzdálenosti, která dělí oba systémy.

Pozornou a vytrvalou praxí jógy si lze uvědomit úžasné množství rezonancí, které se dají ztotožnit se všemi jevy působenými vibrační energií, jež jsou někdy velice jemné a přináší účinky v různých oblastech mikrokosmu člověka. Mnoho jevů, které přitom vnímáme, je způsobeno modulovanou energií, přijímanou prostřednictvím vln vysílaných z obrovských ohnisek mimo nás – ohnisek v makrokosmu, jež vibrují na frekvenci blízké frekvenci vibrací odpovídajícího ohniska v mikrokosmu jogínovy bytosti. Ohnisko v mikrokosmu člověka je svého druhu rezonátor, který se aktivuje procesy okultní rezonance s energiemi o téže vibrační frekvenci, jako je ta jeho.

Proces rezonance ve vnitřním vesmíru člověka je udržován nepřetržitou pozorností a soustředěním. Vibrace vyvolané a přijímané v bytosti člověka, nesoucí harmonii, smysl, energii a informace, dosahují maxima, jsou-li si vibrační frekvence vysílacího ohniska a mikrokosmu člověka rovné. Pokud jsou přitom faktory, které rezonanci navozují, stálé, blíží se nekonečnu. Pozornost věnovaná tomuto jevu je přitom klíčový faktor jeho udržení a stálosti.

Praxe jógy nám ukazuje, že při udržování stavu rezonance dochází k nepřetržitému přenosu energie a informací z budicího systému či ohniska ve vesmíru do odpovídajícího specifického ohniska či centra v našem vnitřním vesmíru. Okamžikem spuštění jevu vnitřní rezonance je v bytosti navozen stav odpovídající přijímané energii. Současně se výrazně zvyšuje rozsah vibrací vnímaných prostřednictvím uvědomování; dosahuje charakteristického maxima a je takový udržován, dokud zůstává vnitřní pozornost stálá.

V každodenní praxi jógy je rezonance neustále přítomný a snadno vnímatelný jev. Autentické jógové systémy s ní pracují výlučně blahodárným, tvůrčím a vyvažujícím způsobem, který přispívá k úplnosti člověka a včleňuje ho do univerzální kosmické harmonie. Rezonanční jev může být experimentálně demonstrován na klavíru, když sešlápneme jeho pravý pedál, zatímco se v jeho blízkosti nachází zdroj dosti hlasitého zvuku, například zpěvák, který vydává vokální tón A.

V klavíru se skrze rezonanci rozezní přesně tentýž zvuk: odpovídající struna naladěná na tón A se rozvibruje vlivem vibrací zpěvákova hlasu. Hlas vydávající tón A je v našem příměru vesmírné ohnisko, zatímco klavír představuje náš vlastní vnitřní vesmír. Klavír se rozezní přesně v místě odpovídajícím tónu A, jakmile je struna správně napjatá. Nezbytná vnitřní tenze struny zastupuje v našem příměru proces uvědomování a soustředěné pozornosti, který rezonanci umožňuje. Tento příklad plasticky ilustruje stav naladění, typický pro praxi jógy.

Když plně pochopíme smysl výše uvedeného pokusu, který si ostatně může kdokoli snadno vyzkoušet, odhalí se před námi odvěké tajemství praxe jógy. Mudrci Západu ostatně význam rezonance výborně chápali. Formulovali ho lakonicky „poznej sebe sama a poznáš tak celý vesmír, společně s jeho skrytými silami“ (nápis vytesaný do průčelí delfského chrámu). Východní mudrci vyslovili tutéž pravdu jinak: „Co je zde [v mikrokosmu tvé bytosti], je všude [v makrokosmu či vesmíru]. Co není zde, není nikde.“ (Tantrasára)

Lidská bytost je mikrokosmos, miniaturní kopie makrokosmu. Proto vše, co existuje v celém makrokosmu, existuje latentně (více či méně probuzené) také v mikrokosmu naší bytosti. Tělo je jen jednou součástí tohoto mikrokosmu, který zahrnuje i subtilní těla (neviditelná běžným zrakem) a další struktury, z nichž viditelná je jen první. Touto viditelnou částí naší bytosti je pochopitelně fyzické tělo, hmotné a hmatatelné. Kromě něj ale existují ještě čtyři další těla, běžnému zraku neviditelná. Proces okultní rezonance nastává, jen když je vibrační frekvence blízká anebo se rovná některé z frekvencí, na které se jogínův vnitřní vesmír dovede ladit, a to jen po tak dlouho, dokud je udržován prostřednictvím soustředění pozornosti na něj.

Jev okultní rezonance proto generuje krajně komplexní děje, jimiž jsou energie či vlnění (o určité vibrační frekvenci a přicházející z makrokosmu) zachycovány a přijímány ve vnitřním vesmíru člověka. Okultní rezonance je extrémně komplexní proces, skrze který se vlny anebo subtilní energie mající specifické vibrační frekvence, bez ohledu na to jaké, šíří z vysílajícího ohniska a mohou vyvolávat vibrace v jiném ohniskovém bodě či bodech anebo odpovídajících oblastech vnitřního vesmíru člověka. To nastává, když je frekvence v jogínově vnitřním vesmíru rovná anebo velmi blízká vibrační frekvenci tajemného ohniskového bodu či energetické sféry v makrokosmu.

Proces okultní rezonance nastává, když jsou subtilní vibrační energie nesené odpovídající vibrací dostatečně velké, v poměru ke vzdálenosti, která oba systémy dělí. Procesy okultní rezonance s obrovskými ohnisky energie v makrokosmu nastávají okamžitě, neboť energie přenášená jejich vibracemi je obrovská a není pochyb, že dosahuje mikrokosmu člověka v kterékoli chvíli a může v něm vytvářet procesy okultní rezonance.

Když jogín například cítí, že se v něm probouzí láska a začíná milovat, nastává okamžitý proces okultní rezonance s tajemnými subtilními energiemi lásky z obrovské silové sféry v makrokosmu. Tyto energie lásky jsou proto okamžitě zachycovány procesem okultní rezonance v jeho vnitřním vesmíru.

V takových případech je dobré vědět, že zachycované energie mají v mikrokosmu naší bytosti specifické ohniskové body. Energie lásky například souvisí se srdečním plexem – jinak řečeno anáhatačakrou, a lidé proto umísťují cit lásky do srdce. Přestože na první pohled nevypadají jevy okultní rezonance jako něco mimořádného, odhalí velké tajemství tomu, kdo plně pochopí jejich komplexitu. Mnoho lidí miluje a mnoho jich říká „miluji tě“, ale jen zasvěcenci vědí, že ve skutečnosti jsou v ten moment rezonancí přitahovány do jejich vnitřního vesmíru subtilní energie lásky z obrovského ohniska lásky v makrokosmu. Tato energie je dar, který nám Bůh dává, abychom ho užívali, těšili se z něj a byli šťastní: jak druzí – když od nás lásku dostávají – tak my sami – když někdo miluje nás a vysílá na nás tajemnou energii lásky, kterou získává z makrokosmu okultní rezonancí, která se v něm přitom probouzí.

Tak se nám odhaluje důležitost okultní rezonance pro všechny bytosti žijící na fyzické úrovni, v astrálním a dokonce i kauzálním vesmíru. Velcí mudrci už za úsvitu věků objevili, že celé stvoření Boha Otce je vystavěno na procesech okultní rezonance. Některé z těchto procesů jsou fyzické, jako například všem známý proces rezonance, na kterém je založen rádiový přijímač, který se ladí na vlnovou délku vysílací stanice anebo televize, která přijímá přes anténu signál vysílače. Také mobilní telefony využívají princip okultní rezonance.

Kromě procesů okultní rezonance klasické fyziky existují také tajemné procesy subtilní okultní rezonance – známé a využívané zasvěcenci po tisíce let. Prostřednictvím pozorné a vytrvalé praxe jógy může jogín nevýslovně, přímým způsobem vnímat ohromné množství procesů okultní rezonance. Představují komplexní (více či méně) a někdy záhadné jevy subtilních energií o různých vibračních frekvencích.

V některých případech je jejich frekvence nesmírně vytříbená a její účinky se odráží v různých částech či oblastech mikrokosmu naší bytosti. To je, co se děje se záhadnými subtilními energiemi lásky, které spontánně vnímáme v oblasti srdečního plexu: i pokud si to neuvědomujeme, zažíváme fakticky proces okultní rezonance. Množství jevů a účinků, které přitom vznikají, je vyvoláno modulovanými energiemi, které jsou přijímány přímo prostřednictvím vln přicházejících z obrovských energetických systémů či ohnisek mimo nás (v makrokosmu).

Je důležité vědět, že tato ohniska vibrují na frekvenci blízké frekvenci vibrací odpovídajícího ohniska v mikrokosmu jogínovy bytosti, právem chápaného jako rezonátor kvůli jeho schopnosti souladně vibrovat – okultně rezonovat – jakmile je „vybuzeno“ či dynamizováno prostřednictvím energií o stejné vibrační frekvenci.

Tyto energie mající určitou vibrační frekvenci jsou současně nositeli harmonické informace; proces okultní rezonance je přitom maximálně efektivní, když si jsou vibrační frekvence rovné. Pokud jsou faktory, které rezonanci vyvolaly, stálé, může být udržována libovolnou dobu. Klíčovou roli z této perspektivy hraje pozornost pevně a souvisle soustředěná na jev okultní rezonance, který se objevuje v našem vnitřním vesmíru a zpravidla se projevuje jako určitý stav (například láska). Co nám umožňuje zachycovat v našem vnitřním vesmíru sdělení a informace přenášené specifickou energií (v našem příkladě láskou), je naše pozornost.

Praktikuje-li člověk milostnou kontinenci společně s osobou opačného pohlaví, vzniká soustavně v mikrokosmech obou množství procesů okultní rezonance, někdy dokonce současně. Jinak řečeno vzniká současně více různých rezonancí, které vyvolávají mimořádnou radost, slast, rozkoš a naplnění. To vše se děje, protože v mikrokosmech obou milenců nastávají okultní rezonance s odpovídajícími (subtilními, blahodárnými) energiemi z makrokosmu.

Nejvyšší univerzální zákon okultní rezonance – tajemství okultního rezonance nám dává poznat, že všechno v božím stvoření je okultní rezonance. Zákon okultní rezonance objasňuje záhadnou a obzvláště komplexní skutečnost okultně rezonančních dějů. Díky nim se subtilní energie všech druhů, se specifickými vibračními frekvencemi, šíří z vysílacího ohniska a mohou vyvolávat tytéž vibrační stavy v ohniskovém bodě (přijímajícím) či odpovídající vibrační oblasti mikrokosmu člověka. To nastává, když je jedna anebo více specifických vibračních energií mikrokosmu člověka rovná anebo velice blízká vibrační frekvenci ohniskového bodu anebo subtilní silové sféry existující v makrokosmu, která plní roli vysílacího ohniska.

Zákon okultní rezonance nám umožňuje porozumět extrémně komplexní skutečnosti vibrací v celém stvoření. Prostřednictvím procesů okultní rezonance jsou subtilní energie o různých vibrační frekvencích, přicházející z makrokosmu, zachycovány a přijímány mikrokosmem člověka. Děje se to, když je vibrační frekvence subtilních energií stejná anebo velmi blízká některé vibrační frekvenci, se kterou dokáže mikrokosmos člověka rezonovat.

Zákon okultní rezonance ukazuje, že proces okultní rezonance může být vyvolán či může vyvstat, jedině když je subtilní energie přenášená jeho vibrací dostatečně velká v poměru ke vzdálenosti, která oba sladěné vibrační systémy dělí.

Zákon okultní rezonance rovněž praví, že procesy okultní rezonance vznikají okamžitě a energie, kterou dané vibrace přenášejí, je obrovská. Tato energie se okamžitě přenáší do mikrokosmu člověka, který ve svém vnitřním vesmíru vyvolal proces okultní rezonance.

Je to rovněž zákon okultní rezonance, co nám přináší hluboké pochopení všech jevů souvisejících s vyvoláním a posílením energeticky vibračních jevů, které vznikají působením subtilních energií a jsou souvisle vnímány v jogínově bytosti. Tyto energie mají jisté specifické, velmi rychlé vibrace a přichází z obrovských, tajemných silových sfér existujících vně člověka, v makrokosmu. Člověk je svého druhu mikrokosmos – miniaturní replika makrokosmu. Vše, co existuje v celém makrokosmu, existuje rovněž v latentním, více či méně probuzeném a energetizovaném stavu v našem mikrokosmu. Všechny jevy rezonančního ladění potvrzující, že lidský mikrokosmos je miniaturní obdoba makrokosmu, existují a probíhají díky zákonu okultní rezonance.

NAHORU