REZONANCE

Synonyma: OKULTNÍ REZONANCE

Slovo rezonance (z latinského resonare) znamená opakování nějakého zvuku či jinak řečeno nějaké vibrace.

V encyklopedickém slovníku Britské akademie v Oxfordu („Oxford Dictionary“) je pojem „rezonance“ stručně vysvětlen následovně: „Okamžitá odezva na vibrace (energie o určité frekvenci vibrace), která vzniká odpovídajícím laděním této odpovědi na tutéž frekvenci vibrace příslušné energie.“

Je-li jev rezonance přenesen do oblasti metafyziky, stává se nejvyšším vesmírným zákonem okultní rezonance. Tento zákon v podstatě vyjadřuje skutečnost, že vše, co si je podobné, neboli jinak řečeno vše, co se nachází ve vztahu analogie, se přitahuje prostřednictvím určitého druhu funkční sympatie či jinými slovy rezonuje o stejné vibraci nějaké energie.

V rámci jógové praxe je každý proces okultní rezonance jevem podnícení nebo přímo zesilování energetických vibračních jevů. Ty jsou v bytosti vědomě vnímané a vyvolané působením subtilních energií, které vykazují určité vibrační frekvence, či jinak řečeno které mají velmi rychlé vibrace, pocházející z obrovských tajuplných sfér projevu, jež existují v makrokosmu mimo nás. Lidská bytost je sui generis mikrokosmos, který v miniaturní podobě kopíruje makrokosmos. Proto vše, co existuje v celém makrokosmu, existuje v latentním stavu, čili více nebo méně probuzené či dynamizované, rovněž v mikrokosmu naší bytosti.

Fyzické tělo je pouze částí tohoto mikrokosmu, jenž zahrnuje i určitá subtilní těla, běžnému zraku neviditelná a dokonce určité tajuplné obaly, jež existují u každé lidské bytosti. Takových obalů máme pět, ale jen jeden z nich je viditelný. Tímto obalem je fyzické tělo, které je hmotné neboli jinak řečeno hmatatelné, kromě tohoto obalu existují ještě další čtyři, které jsou běžnému zraku neviditelné.

Proces okultní rezonance nastává pouze tehdy, když je frekvence vibrace určitých energií velmi blízká nebo totožná s jednou z frekvencí, s nimiž je jogínův mikrokosmos schopen souladně vibrovat, a to tak dlouho, jak dlouho je udržován díky pozornosti upřené na tento proces okultní rezonance. Jev okultní rezonance tedy zahrnuje nesmírně složité projevy, díky nimž subtilní energie či vlny, pocházející z makrokosmu a vykazující určitou frekvenci vibrace, jsou následně zachytávány a přijímány do mikrokosmu lidské bytosti. Okultní rezonance je tudíž nesmírně složitým procesem, díky němuž se určité vlny či subtilní energie vykazující specifické vibrační frekvence šíří, a to bez ohledu na jejich povahu, od vysílajícího ohniska a mohou rozvibrovat nějaké jiné ohnisko anebo odpovídající ohniska či oblasti v mikrokosmu lidské bytosti, pokud je jedna z vlastních vibračních frekvencí jogínova mikrokosmu shodná nebo velice blízká frekvenci, na níž vibruje (zdrojové) tajuplné ohnisko či energetická sféra existující v makrokosmu.

Proces okultní rezonance vznikne, pokud je subtilní energie přenášená jí odpovídající vibrací dostatečně velká vzhledem k vzdálenosti, jež oba zúčastněné systémy dělí. Procesy okultní rezonance s gigantickými energetickými ohnisky existujícími v makrokosmu nastávají bleskurychle neboli jinak řečeno okamžitě, protože energie nesená příslušnou vibrací je obrovská a nemůže být nikdy pochyb, že by tato energie okamžitě nedorazila do mikrokosmu bytosti, která v určitou chvíli vyvolává ve svém vnitřním vesmíru proces okultní rezonance.

Například když jogín najednou cítí, že se v něm probouzí stav lásky a začíná milovat, okamžitě dochází k jevu okultní rezonance s tajuplnými subtilními energiemi lásky z gigantické silové sféry v makrokosmu a tyto subtilní energie lásky jsou v něm okamžitě zachycovány díky procesům okultní rezonance, vyvolanými v mikrokosmu jeho bytosti. V takových situacích je dobré vědět, že tyto energie, které zachytáváme z makrokosmu, mají v mikrokosmu naší bytosti specifické ohniskové body. Například energie lásky mají za ohniskový bod okultní rezonance srdeční plexus neboli jinak řečeno anáhatačakru. Právě proto lidé často spojují lásku se srdcem a snaží se znázornit energii lásky prostřednictvím nám všem známého srdíčka.

I když se na první pohled tyto jevy okultní rezonance mohou jevit banálně, přesto jsou pro lidskou bytost, která si uvědomuje jejich komplexnost, velkým tajemstvím. Mnoho lidí miluje, mnoho lidí dokonce říká „miluji tě“, ale pouze zasvěcení vědí, že ve skutečnosti je subtilní tajuplná energie lásky okamžitě přitahována do mikrokosmu naší bytosti z gigantického ohniska v makrokosmu a že tato energie je tak vlastně darem, který nám dává Bůh, abychom ho používali, abychom se radovali a byli všichni šťastní: jak ostatní lidé, kterým projevujeme lásku, tak i my sami, když nás někdo miluje a soustředí na nás tajuplnou energii lásky, kterou okamžitě zachytává díky procesům okultní rezonance, jež se v tu chvíli spouštějí v jeho bytosti.

Pouze zasvěcení vědí, že ve skutečnosti je tajuplná subtilní energie lásky přitahována do našeho vnitřního vesmíru z gigantického ohniska nekonečné energie lásky, existujícího v mysteriózním těle Boha Otce, jímž je makrokosmos. Pochopíme tak, jak důležitá je okultní rezonance pro všechny bytosti existující jak ve fyzickém vesmíru, tak i v astrálním vesmíru a dokonce i v kauzálním vesmíru. Velcí mudrci před dávnou dobou mimo jiné objevili, že celý projev, celé stvoření Boha Otce, se nepřetržitě zakládá na procesech okultní rezonance. Některé z těchto procesů okultní rezonance jsou fyzické, jako je tomu například u nám všem známých procesů okultní rezonance v případě rádia, které ladíme, abychom zachytili určitou stanici, anebo v případě televizoru, který zachytává prostřednictvím antény vysílání z televizní stanice. Stejně tak je tomu i v případě mobilních telefonů, které fungují díky určitým procesům okultní rezonance. Co je však méně známo, je fakt, že kromě procesů okultní rezonance, které zná takzvaná klasická fyzika, existují i tajuplné subtilní procesy okultní rezonance, které zasvěcenci objevili už před mnoha tisíci let.

Pozorným a vytrvalým praktikováním jógy lze nevýslovným, či jinak řečeno nepopsatelným, způsobem dosáhnout přímou zkušeností úžasného množství procesů okultní rezonance, jimž odpovídají veškeré, více či méně komplexní jevy, některé z nich přímo tajuplné, vyvolané subtilními energiemi, které se vyznačují rozdílnými vibračními frekvencemi. V určitých situacích je tato vibrační frekvence neobyčejně jemná a působí v různých systémech existujících v mikrokosmu člověka.

To se děje i v příkladu s tajemnými subtilními energiemi lásky, které spontánně cítíme v oblasti srdečního plexu: i když pro nás tato věc nemusí být zjevná, ve skutečnosti vnímáme proces okultní rezonance. Mnoho takto zjištěných jevů a účinků je způsobeno modulovanými energiemi, přijímanými přímo prostřednictvím vln, které pocházejí z obrovských systémů nacházejících se mimo nás v makrokosmu. Je důležité vědět, že tato ohniska vždy vibrují na frekvenci blízké frekvenci vibrací odpovídajícího ohniska v mikrokosmu jogínovy bytosti, právem považovaného za rezonátor, protože je schopno se díky procesům okultní rezonance odpovídajícím způsobem rozechvět, je-li vybuzeno nebo dynamizováno energiemi o téže vibrační frekvenci, jako je ta jeho.

Tyto energie o určité vibrační frekvenci jsou zároveň nositelkami informací plných významu a harmonie. Proces okultní rezonance je maximální v případě, kdy jsou vibrační frekvence zcela shodné, a má dokonce tendenci se udržovat neurčitě dlouho, jsou-li rezonanční činitelé, vyvolávající proces okultní rezonance, trvalého rázu. Z tohoto hlediska bude mít vždy zásadní význam pozornost, pevně a nepřetržitě zaměřovaná na jev okultní rezonance, který vzniká v našem vnitřním vesmíru a který se obvykle projevuje prostřednictvím určitého stavu (jako je například láska), neboť pozornost způsobuje, že jsou do našeho vnitřního vesmíru zachycovány vzkazy a informace, které s sebou daná specifická energie nese (v našem příkladu láska).

V případě, kdy bytost praktikuje spolu s další bytostí opačného pohlaví milostnou kontinenci, v jejím vnitřním vesmíru i ve vesmíru bytosti opačného pohlaví, či jinak řečeno ve vesmíru milované/ho, se nepřetržitě vyvolává množství procesů okultní rezonance, z nichž některé jsou dokonce simultánní. Jinak řečeno ve stejnou chvíli se spustí více procesů okultní rezonance, které vedou ke vzniku neobyčejných stavů radosti, okouzlení, potěšení a uspokojení. To vše nastává díky tomu, že v mikrokosmu každého z obou milenců dochází k procesům okultní rezonance s odpovídajícími (blahodárnými subtilními) energiemi z makrokosmu.

Například stav orgasmu, který pociťují oba milenci, není ničím jiným než vyvoláním procesu okultní rezonance s tajuplnými energiemi kosmického orgasmu, jehož prostřednictvím je Bůh Otec spojen s Mahášakti neboli se Svou milovanou, jejímž prostřednictvím vše projevuje, a tak vzniká celé stvoření. Tato energie je v křesťanské tradici nazývána Duch svatý. Jinými slovy lze v určitém smyslu Ducha svatého považovat za Mahášakti Boha Otce.

V procesu tvoření a projevu Bůh Otec nepřetržitě pociťuje extatický stav božského štěstí, který se odráží ve vesmíru milujících se milenců v podobě specifického stavu orgasmu. Když milenci dosáhnou určitých vyšších etap, mohou společně prožívat dokonce i stavy kosmického orgasmu, a tak pocítit ve své bytosti stav blaženosti, neboli jinými slovy makrokosmický orgasmus, který nepřetržitě cítí na věčnosti Bůh Otec v rámci celého stvoření.

Pozorná a systematická jógová praxe nám umožňuje zjistit, že během udržování stavu okultní rezonance dochází k nepřetržitému přenosu specifické energie a zároveň informací z budícího systému či ohniska existujícího v makrokosmu do odpovídajícího specifického ohniska či centra, jež existuje v jogínově vnitřním vesmíru neboli v jeho mikrokosmu. Od okamžiku, kdy se spustí vnitřní proces okultní rezonance, jeho působením vzniká v jogínově bytosti stav odpovídající přijaté tajuplné subtilní energii a rozsah energií, které mají určité vibrační frekvence (tak, jak jsou vnímány díky uvědomování neboli v důsledku pevného zaměření pozornosti do našeho vnitřního vesmíru) velmi vzrůstá a dosahuje charakteristického maxima, jež zůstává beze změny, je-li jogínovo vnitřní zaměření a soustředění trvalé.

V každodenní jógové praxi jsou procesy okultní rezonance trvalým a velmi často pozorovatelným jevem. Jógové techniky, postupy a metody, jako jsou například ásany anebo meditační techniky, se snaží vyvolání procesů okultní rezonance využívat pouze v blahodárném, tvůrčím a vyvažujícím slova smyslu, což plně přispívá k zdokonalení a začlenění lidské bytosti, která je praktikuje, do univerzální božské makrokosmické harmonie. Příkladem je láska a náš vstup do okultní rezonance s tajuplnou subtilní energií lásky, což vede k tomu, že je tato energie okamžitě zachycována do našeho vnitřního vesmíru spolu se všemi přednostmi, radostmi i souladem, které vyvolává.

Jev okultní rezonance si může každý ověřit pokusem za použití obyčejného klavíru, když bude držet nohu na pravém pedálu, zatímco jiná osoba bude v jeho blízkosti vyluzovat dostatečně silný zvuk, například solmizační slabiku „la“. V takovém případě zjistíme, že klavír díky vyvolání zjevného procesu okultní rezonance reprodukuje tentýž zvuk, neboť struna odpovídající oné slabice „la“ se spontánně rozechvívá díky hlasovým zvukovým vlnám. Analogicky vzato, v našem případě hlas, který vyluzuje „la“, je jedním ze skrytých gigantických hlasů existujících v makrokosmu a klavír je v tomto případě náš vlastní vnitřní vesmír, mikrokosmos naší bytosti, který se bude rozechvívat v určité odpovídající oblasti (v případě lásky v oblasti srdečního plexu), jakmile se jeho specifická struna správně naladí. Lidská bytost pocítí tuto vibraci prostřednictvím zaměřené pozornosti, soustředění a uvědomování, jež to vše umožňují a nejen to, umožňují nezměněný jev okultní rezonance také udržovat.

Prostřednictvím tohoto zdánlivě banálního příkladu se můžeme kdykoli stát svědky jasné ukázky stavu souznění, dosaženého sladěním neboli jinak řečeno okultní rezonancí. Lze říci, že tento proces sladění neboli okultní rezonance je příznačný pro tajuplné jevy běžně zažívané v jógové praxi. Pochopení na základě analogie při pokusu, který je dostupný každému a který se provádí s klavírem, nám umožní vytušit základní tajemství, jež tkví po tisíciletí v základech tisíciletého systému jógy. Také západní myslitelé vnímali zcela jasně význam procesů okultní rezonance a doporučovali: „Poznej sebe sama, poznáš tak celý makrokosmos s jeho skrytými silami, které objevíš přímo ve svém vlastním mikrokosmu.“ Tento výrok, převzatý i Sokratem, se velice podobá slavnému nápisu na průčelí delfského chrámu, jenž lakonicky říká: „Poznej sebe sama.“

Východní mudrcové vyjádřili tutéž pravdu, ale poněkud odlišným způsobem, když říkali: „Co se nachází zde, v mikrokosmu tvé bytosti, to se nachází všude, v celém makrokosmu. Co neexistuje zde, v mikrokosmu tvé bytosti, to neexistuje nikde v celém makrokosmu.“ (podle „Tantrasáry“)

NAHORU