BŮH

Bůh je věčně tou největší záhadou. Je nekonečným celkem, který ustavičně vše pojímá. Bůh je zároveň projevený i neprojevený. Boží sláva přitom nemá obdoby.

Záhadnou a všeobsažnou skutečnost odpovídající pojmu Bůh lze pochopit jedině v Jeho nerozdělitelné jednotě, která přesahuje všemožné způsoby jeho zobrazování odvislé od cyklických potřeb projeveného světa v čase. A tak, je-li řeč o Bohu, není na místě množné číslo, a to nejenom z židovského, křesťanského nebo islámského hlediska, jak bychom si mohli unáhleně představovat, ale i z hinduistického, protože Bůh ve Své (mohli bychom říci: nejintimnější) podstatě není pouze jeden, je rovněž i jediný a nemající obdoby.

I když se Bůh někdy objevuje projeveným způsobem v jedné ze svých tří hlavních hypostazí, které se objevují ve védské tradici: Brahma, Višnu a Šiva (hypostaze, které jsou-li posuzovány společně, jsou známy pod jménem „trimúrti“ neboli „trojitý projev“), přesto neztrácí nic ze Své první nerozdělitelné přirozenosti, která zůstává ve věčnosti stále nezměněná, neboť je přirozeností neměnnou a věčnou. Přestože se Božský princip objevuje v hypostazi nesoucí jméno i atributy Íšvary, tato zdánlivá individualizace Boha nijak nenarušuje jeho transcendentnost a On dál zůstává ve věčnosti mimo jakékoli vymezení.

„Božská osobnost“ – představující samozřejmě naprosto relativní vymezení, přesto však charakterizující Nejvyšší princip, jenž na sebe vzal určitou podobu – nesmí být nikdy zaměňována s pravou neviditelnou podstatou Boha.

Proto nám „Bůh jako osoba“ (Íšvara) umožňuje vnímat zdroj a princip univerzálního projevu, ale musí být o Něm bezpodmínečně uvažováno analogickým a apofatickým (neboli jinak řečeno prostřednictvím negace každého jevového omezení) způsobem, pokud chceme pochopit nebo se přiblížit Jeho skutečné povaze. Protože prvotní princip, Bůh, je univerzální příčinou, která současně zahrnuje neprojevené i projevené, přesahuje veškeré pojmy a obrazy a nachází se mimo dualitu, je prvním, jedním, Nejvyšším (parabrahman), samojediným, jehož „ne-nejvyšší“ aspekt (aparabrahman nebo Íšvara) se od něj liší pouze iluzorním způsobem, neboť následek se ničím skutečně a podstatně neliší od příčiny.

Ve Své nekonečnosti a velikosti je Bůh absolutně nedostupný, neměnný a trvale neznámý, neboť nemůže být v celku předmětem poznání nikoho jiného než Sebe Samého, což do určité míry vysvětluje skutečnost, že nic kromě Něj nemá schopnost poznání. Každé poznání, i relativní, je ve skutečnosti pouze nevýslovnou účastí (díky vyvolání procesů okultní rezonance®) na nejvyšším absolutním poznání. Tradiční indické spisy definují Boha dokonce jako to, co je „za tím, co není poznáno“, neboť nazveme-li Ho nepoznatelným a považujeme-li Ho za jediný princip, znamená to, že veškerá Jeho transcendence přesahuje dokonce i tajemství Jeho absolutní nedosažitelnosti.

Vše, co bylo, je a bude, je Jeho dílem. Bůh vše neustále pojímá a zároveň je všude přítomen, ve všem, co bezustání pojímá. Neexistovalo, neexistuje a nikdy nebude existovat něco, v čem by Bůh nebyl každým okamžikem přítomen. Celá iluzorní hra projevu a celý makrokosmos, v němž existují tři světy (fyzický, astrální a kauzální vesmír), to vše je Jeho stvořením.

Lidská bytost byla stvořena k obrazu Božímu, což představuje velké tajemství. V celém Božím stvoření, jímž je makrokosmos, a stejně tak i v nekonečném a záhadném celku, který není projeven, projevené i neprojevené neustále vibruje na nejrůznějších vibračních frekvencích. Tyto frekvence vibrace jsou čím dál tím rychlejší a vytříbenější, když se pozvedáme, abychom se přiblížili konečné záhadné a neprojevené podstatě Boha. Naopak jsou tyto frekvence vibrace čím dál tím pomalejší a nižší, když sestupujeme k těm nejnižším vrstvám Božího stvoření. Lze říci, že vibrování na různých frekvencích je věčnou a univerzální konstantou Boha, a to jak v Jeho projevu, tak i v Jeho ne-projevu. V celém projevu, jímž je Boží stvoření, tak i v celém Jeho ne-projevu, je naprosto vše a bezustání energií. Energie je další věčnou a univerzální konstantou Boha.

Jinou věčnou a univerzální konstantou Boží existence je okultní rezonance®. V celém projevu, jenž je Božím stvořením, vše se bez výjimky počíná a následně udržuje vyvoláním procesů okultní rezonance®. V celém Božím stvoření bez výjimky se celek nepřetržitě dostává do okultní rezonance® s každou částí, která existuje, a část se může kdykoli dostat do okultní rezonance® s celkem nebo s jakýmkoli aspektem existujícím v rámci celku, pokud jsou splněny určité podmínky, které vyvolání jevu okultní rezonance® umožňují. Víme-li toto všechno, lze říci, že energie, vibrace a okultní rezonance® jsou v rámci Božího stvoření (dokonce i v ne-projevu) úzce propojeny.

Celý Boží projev i ne-projev společně představují, analogicky řečeno, dokonalou a záhadnou holografickou realitu. Díky této tajemné a úžasné holografické struktuře, která je Božím úmyslem, jsou části (celku) v neustálém spojení s naprosto vším, co existuje, a naprosto vše, co existuje, je neustále v úplném a tajuplném spojení s každou částí, z nichž sestává celek. Neustálé záhadné zrcadlení celku v každé své části a každé části v celku, bylo vytušeno a odhaleno velkými mudrci a zasvěcenci Východu i Západu už před tisíciletími.

Zjevení a důvěrné, přímé a nezprostředkované poznání Boha v naší vlastní bytosti, umožňuje každému z nás odhalit reálnost tohoto vzrušujícího tajemství holografické struktury celého Božího stvoření. Toto nevýslovné odhalení nám umožňuje tvrdit, že části jsou nepřetržitě začleněny do obrovského celku Božího stvoření a obrovský celek Božího stvoření je tajuplným způsobem začleněn a zrcadlí se v každé části celku. Díky této dokonalé záhadné holografické struktuře, kterou měl Bůhúmyslu od samého počátku, je každá část začleněna do velkého celku a velký celek je dokonale začleněn a zrcadlí se v každé části. Na základě tohoto zjevení velcí mudrci a zasvěcenci tvrdili, že každá lidská bytost je ve skutečnosti mikrokosmem, který je vlastně sui generis miniaturní kopií celého makrokosmu. Každá část nebo struktura, která existuje v mikrokosmu každé bytosti, se nachází v tajuplné dokonalé shodě s určitou částí či aspektem makrokosmu.

Každá lidská bytost se díky této tajuplné dokonalé shodě ve svém vlastním vnitřním vesmíru, či jinak řečeno v mikrokosmu její bytosti, může kdykoli dostat do stavu okultní rezonance® s určitým aspektem nebo částí v rámci makrokosmu, pokud jsou splněny nezbytné podmínky, aby se příslušný proces okultní rezonance® mohl spustit a udržovat. V základě všech jevů okultní rezonance® s makrokosmem, které lidská bytost dokáže v mikrokosmu své bytosti vyvolat a udržovat, se vždy nachází odpovídající forma energie. Pokud to víme, lze tvrdit, že mentální energie v mikrokosmu naší bytosti vždy vyvolá specifické procesy mentální okultní rezonance®. Citová energie vyvolává v mikrokosmu naší bytosti specifické procesy citové okultní rezonance®. Nadmentální energie vyvolává v mikrokosmu naší bytosti specifické procesy nadmentální okultní rezonance®. Vitální energie vyvolává v mikrokosmu naší bytosti specifické procesy vitální okultní rezonance®. Duchovní energie vyvolává v mikrokosmu naší bytosti specifické procesy duchovní okultní rezonance®.

Každý proces okultní rezonance®, který je spuštěn v našem vnitřním vesmíru, nebo jinak řečeno v mikrokosmu naší bytosti, nás okamžitě dostává do tajuplné souvislosti a subtilního spojení s určitým aspektem, či jinak řečeno s určitou subtilní silovou sférou z makrokosmu. Ať už o tom víme či nikoli, každá lidská bytost v každém okamžiku vyvolává různé procesy okultní rezonance®, které mohou být dobré nebo špatné. Vznikání a udržování procesů okultní rezonance® v mikrokosmu naší bytosti jsou tedy nevyhnutelné. V úzké souvislosti s dobrými nebo špatnými procesy okultní rezonance®, které ze zvyku neustále vyvoláváme v mikrokosmu naší bytosti, se tak objevují různé dobré nebo špatné subtilně energetické převahy, které jsou vždy způsobeny převládáním určitých procesů okultní rezonance®. Všechny tyto dobré nebo špatné energetické převahy se přesně odrážejí na úrovni aury každé lidské bytosti.

Dále představíme některé tajuplné projevy, jejichž výskyt pro nás ozřejmuje existenci a hluboce mysteriózní reálnost Boha Otce, který působí jak v našem vnitřním vesmíru, tak i mimo nás. Ještě než začneme s výčtem těchto tajuplných projevů Boha Otce, je nezbytné odpovědět na případnou otázku, která by mohla vyvstat, a to: „Jak je možné, aby se Bůh Otec projevoval tolika tajuplnými způsoby jak v našem vnitřním vesmíru (neboli jinak řečeno v mikrokosmu naší bytosti), tak i mimo nás, v okolním prostředí?“

Odpověď na tuto otázku pramenící ze zkušenosti mudrců této planety je jednoduchá: „To všechno Bůh dovede a je schopen nekonečně více než jen toho, neboť nesmíme zapomínat na to, že je ve skutečnosti všemohoucí. Zároveň je třeba si připomenout, že Bůh se dokáže projevovat všemi těmito tajuplnými způsoby, protože jedině On je ve věčnosti vším. Nic z toho, co existuje, se nenachází mimo Něj. On a pouze On neustále pojímá celek. Bůh je stále přítomen jednak v každé části Svého stvoření, jednak ve všem, co existovalo, existuje a bude existovat. Protože je vševědoucí, Bůh nepřetržitě ví vše o všem, co existuje v celém vesmíru. Bůh cítí, prožívá a ví všechno, co cítí, prožívá a myslí každý tvor okamžik za okamžikem.“

Toto odhalení by nás mělo vést k velkému zamyšlení. Bohu se nikdy nic nemůže ztratit ze zřetele. To nám umožňuje uvědomit si, že nikdo z nás ve skutečnosti nikdy není sám. Dokonce, i když si to zatím neuvědomujeme, Bůh nás neustále všechny objímá. Dokonce aniž to vůbec tušíme, je Bůh současně přítomen v každém z nás a čeká, až ho objevíme v tajném středu naší bytosti, kde existuje jako nejvyšší nesmrtelné Já (átman). Tato hra, kterou bychom mohli analogicky nazvat hrou Boha Otce „na schovávanou“ se Sebou samým, kdy Bůh existuje v mikrokosmu každé lidské bytosti jako nejvyšší nesmrtelné Já (átman), je pro moudrého člověka fascinující, úžasná a záhadná. Toto tajemství, společně s mnoha dalšími, která moudrý člověk spatřuje, je hluboce ohromující.

Dalším ohromujícím tajemstvím je tajemství nejvyššího nesmrtelného Já (átman). Objevením nejvyššího nesmrtelného Já (átman) lidská bytost pozná konečnou božskou pravdu, o níž hovoří Ježíš, a dosáhne tak skutečného duchovního osvobození.

Nyní představíme zmíněné tajuplné projevy, jejichž výskyt ozřejmuje existenci a hluboce záhadnou skutečnost Boha Otce. Je velmi důležité si zapamatovat, že v každém z těchto tajuplných projevů, které dále zmíníme, se Bůh projevuje v různé intenzitě. V některých se nám odhaluje více, v jiných méně. Bylo by obrovskou hloupostí znevažovat některý z těchto snadno dostupných stavů a domnívat se, že nám z Boha odhaluje příliš málo.

Bůh pro nás musí více či méně trvale zůstávat základním cílem naší existence. Pokud Mu poskytneme ve svém životě první místo, budeme se vytrvale a se zanícením snažit objevit Boha v každém z Jeho projevů, které jsou nám prozatím přístupné. Jak budeme činit další duchovní pokroky, budeme schopni objevovat Boha i v jiných tajuplných projevech, které nám jsou zatím nedostupné. Hlavní však je si zapamatovat, že mistra v odhalování a objevování Boha Otce dělá cvik, tedy přímé zakoušení Jeho tajných projevů, jimiž jsou:

 1. Nevýslovný tajuplný stav moudrosti, jenž je vyjádřením dokonalé inteligence Boha Otce v našem vnitřním vesmíru.
 2. Nevýslovné komplexní tajuplné stavy, které vznikají, když provádíme požehnání nebo sebepožehnání.
 3. Nevýslovné tajuplné stavy, které vznikají v naší bytosti, když intenzivně a hluboce meditujeme nad tajuplnou skutečností Boha Otce nebo nad některými Jeho vlastnostmi či hypostazemi, jako jsou např. Boží láska, Boží dobrota, Boží soucit apod.
 4. Intenzivní, hluboké a inspirující komplexní stavy, které vznikají v našem vnitřním vesmíru, když konáme dobré skutky, které sami uskutečňujeme např. prostřednictvím karmajógy poté, co jsme předem věnovali ovoce (plody) těchto skutků neboli činností Bohu Otci.
 5. Tajuplné, nevýslovné, intenzivní, hluboké a ohromující stavy, které prožíváme ve chvíli, kdy posloucháme některé druhy geniální, vznešené, božsky inspirované hudby ve stavu velmi dobrého zvnitřnění a ponoru do sebe. To platí i pro určité melodie, které vytvářejí tajuplný, mystický účinek v naší bytosti a spontánně vyvolávají stavy tajuplného tajemného spojení s Bohem Otcem.
 6. Tajuplné, vznešené, intenzivní a nevýslovné hluboké stavy, které prožíváme, když se spontánně dostaneme do stavu blahodárného transu.
 7. Mystické, tajuplné, nevýslovné, ohromující stavy, které se spontánně objevují v naší bytosti, když se v našem vnitřním vesmíru projevuje Duch svatý.
 8. Extatické, ohromující stavy kosmického orgasmu vznikající při milování, když se oba milenci bezmezně milují, plně transfigurují, dodržují velmi dobrou sexuální kontinenci® a sublimují výsledné energie do vyšších pater bytosti. Takové mimořádné stavy mohou nastat buď současně, pak je oba milenci prožívají v dokonalém stavu extatického, euforického empatického spojení, anebo v jiných případech se takový stav zpočátku objevuje jenom u ženy. Později, když si žena na tyto výjimečné stavy zvykne a daří se jí prožívat je naplno a čím dál intenzivněji, může je následně snadno navodit svému milenci, který je pozvolna začíná cítit. Tímto způsobem dospějí oba milenci k tomu, že tyto mimořádné stavy prožívají současně a zakoušejí tak mystické ohromující stavy, kdy čím dál intenzivněji a plněji ve své bytosti cítí Boha.
 9. Ohromující stavy mystické blaženosti, které se spontánně objevují během milostných her (s transfigurací a sexuální kontinencí®), když jeden nebo v některých o něco vzácnějších případech oba milenci prožívají stavy orgasmu s implozí, vyznačující se velmi intenzivním a rozsáhlým prožitkem stavu orgasmu, který přetrvává velice dlouhou dobu a může trvat dokonce i hodinu či více. Orgasmus s implozí se často objevuje spontánně, současně s probuzením energie kundaliní šakti v důsledku mohutné transmutace sexuálního potenciálu, k níž dochází současně u obou milenců. Takový stav se však může vyskytnout i odděleně, pouze u jednoho z milenců, a následně může být navozen i druhému. Mnohdy se orgasmus s implozí spustí nejprve u muže a vzápětí nato ho muž velmi snadno může navodit své milované. Tímto způsobem oba prožívají dokonalé stavy paranormální empatie, takže to, co prožívá jeden, cítí v úplnosti i ten druhý a naopak.
 10. Mystické, hluboké, ohromující, extatické stavy orgasmu bez vybití, které se spontánně objevují u žen, když velice dobře provádějí milostnou kontinenci® a harmonickým způsobem sublimují energie, které z ní vyplývají. Tyto stavy, které žena může prožít, jsou mnohem delší nežli obvykle a často se projevují v řadě, jeden za druhým. Takovéto mimořádné jevy, které mohou ženy velmi snadno prožívat, pocházejí z jejich zcela zvláštního nadání transmutovat sexuální potenciál, když se milují s kontinentním mužem, jenž je miluje a transfiguruje. V tomto směru stojí za zmínku, že velká většina žen má vrozenou, a ve srovnání s muži naprosto neobvyklou, schopnost intenzivně a hluboce zažívat mystické stavy, když v jejich vnitřním vesmíru dojde ke spuštění rozsáhlých ohromujících stavů orgasmu. Je všeobecně známo, že ženy mají při takových prožitcích tendenci spontánně směřovat pohled do oblasti temene hlavy (jejich oční bulvy se tedy spontánně obracejí vzhůru a lehce sbíhají), čímž vlastně provádějí určitou mudru. Tento zvyk způsobil, že se o ženách tvrdí, že mají během milování (a to i tehdy, když nemají ani ponětí o sexuální kontinenci®) „oči v sloup“. V těchto mystických extatických stavech ženy velmi snadno zažívají ohromující zkušenosti a některé z nich cítí tajuplnou a láskyplnou přítomnost Boha Otce, který je v těchto výsadních okamžicích objímá a způsobuje, že se naplněny štěstím rozpínají a rozšiřují od konečného k nekonečnému. Toto naprosto výjimečné ženské nadání prožívat mystické stavy, když žena dosáhne rozsáhlého a hlubokého stavu orgasmu, je známé po tisíce let. V tomto směru stojí rovněž za zmínku, že většina žen je od narození obdařena tím, že se mohou dostat a dokonce i udržovat ve stavu orgasmu dlouhé časové úseky, aniž by hrozilo nebezpečí vybití. V takovém stavu může žena zažívat orgasmus 5 – 7 minut v kuse, aniž by jí hrozilo jakékoli nebezpečí vybití. Na toto nadání, které je zcela výjimečné ve srovnání s možnostmi muže, s obdivem pohlíželi zasvěcení tantrici, kteří se snažili s ženou empaticky ztotožnit, aby se jim podařilo tuto výjimečnou schopnost prožívání orgasmu, vyskytující se v případě dokonalé transmutace sexuálního potenciálu na energii, postupně probudit i ve své bytosti.
 11. Nevýslovné, intenzivní, ohromující a hluboké mystické stavy milostné extáze, které mohou u obou milenců spontánně nastat mimo stavy orgasmu. Tyto stavy se mohou spustit během erotických her se sexuální kontinencí® a transfigurací, založených na lásce. Při takových ohromujících mystických zkušenostech oba milenci v první řadě s úžasem a nadšením objevují, že Bůh je láska. Zároveň zjišťují, že v celém projevu převládá štěstí a extáze, který naplňuje celý makrokosmos. Tyto stavy jsou snadno dostupné, obzvlášť když oba milenci dokonale provádějí milostnou kontinenci® a jejich vzájemná láska a oddanost jsou bez hranic.
 12. Nevýslovné, tajuplné, hluboké a ohromující stavy, které nastávají v lidské bytosti zakoušející ohromující mystické prožitky.
 13. Nevýslovné, hluboké a ohromující spontánní stavy božské extáze nastávající po některých prostých, čistých zkušenostech, které tyto stavy vytvářejí a zintenzivňují. Takový stav může spontánně nastat, například když uprostřed přírody plni nesmírného nadšení sledujeme její krásy.
 14. Hluboké, tajuplné, ohromující božské stavy, které se objevují, když se ten, kdo odpovídajícím způsobem praktikuje vyšší etapy jógového systému, dostane do určitých stavů vyššího vědomí a božské extáze (samádhi).
 15. Hluboké, intenzivní, tajuplné a ohromující stavy samjamy (dokonalého jógového ztotožnění, kdy předmět nebo aspekt, který je poznáván, výsledné poznání a poznávající se stávají jedním harmonickým, tajemným a nevýslovným celkem), v jejichž rámci se pevně soustředíme na různé projevy a hypostaze Boha Otce.
 16. Mystický, tajuplný a ohromující stav, který v naší bytosti vyvolává přímá, nevýslovná zkušenost věčnosti. Výskyt tohoto stavu v našem vlastním vnitřním vesmíru často předchází počátku objevení nejvyššího nesmrtelného Já (átman).
 17. Tajuplné, vysoce duchovní, ohromující, vznešené mystické stavy, jež nastávají jako preambule předcházející objevení nejvyššího nesmrtelného Já (átman).
 18. Intenzivní, hluboké, ohromující, nevýslovné božské stavy, které se v naší bytosti objeví téměř vždy poté, co skutečně proběhlo (nastalo) objevení nejvyššího nesmrtelného Já (átman).
 19. Mystické, vznešené, tajuplné, intenzivní, ohromující stavy, které v naší bytosti vyvolávají určité tajné byliny, jež jsou známé velkým zasvěcencům a mudrcům. Tyto byliny jsou určeny k tomu, aby nevýslovným způsobem v našem vnitřním vesmíru odhalily jak existenci Boha Otce, tak i některé jeho projevy.
 20. Nevýslovné, vznešené a zvláštní božské stavy, které v naší bytosti vytváří intenzivní a úplný projev základních ctností. Zde je několik příkladů těchto ctností: soucit, moudrost, láska, dobrota či neotřesitelná víraBoha.
NAHORU