Meditace pro spojení s božskými atributy

Mimořádná technika nabízená Duchovní školou Rezonance

Speciální meditace, které exemplifikují, tedy zprostředkovávají vzorovou ukázku různých božských atributů, představují duchovní poklady, která nám pomáhají vnímat a lépe chápat tajuplnou povahu Boha. Metodickým prohlubováním těchto meditací jednoduchým a dostupným způsobem účinně urychlujeme svůj duchovní růst.

Atribut je obecně vzato charakteristika, příznak či rozlišovací prvek, ať už nějaké bytosti, nebo nějakého jevu, věci či tajuplné a nedozírné reality Boha Otce. Atribut můžeme považovat za základní, pokud definuje určitou kvalitu, bez níž by daný jev, bytost či objekt nemohl existovat ani by nemohl být stvořen. Například rozum a inteligence jsou základními atributy člověka, kdežto jeho barva kůže základní atribut nepředstavuje.

Zřetelné vytříbené subtilní energie s konstantní frekvencí

Atributy charakterizující Boha či nejvyšší Absolutno zahrnují například lásku, moudrost, všemohoucí vůli, řád, soucit, laskavost, vševědoucnost, věčnost, milost, spravedlnost, nekonečnost apod. Existuje obrovské množství božských atributů. Ačkoliv jsou tyto atributy zmiňovány jak ve filozofii, tak i v rámci východní i západní mystiky, přesný popis toho, co je vlastně těmito božskými atributy obecně myšleno, se nikde přesně neuvádí. Zakladatel naší školy jógy, Gregorian Bivolaru, nicméně upřesňuje, že každý z těchto božských atributů je – a rovněž navždy zůstane – určitou zřetelnou a jedinečnou vytříbenou subtilní energií o specifické vibrační frekvenci, která se nikdy nemění.

Klíčem je zákon okultní rezonance

Když vstupujeme do okultní rezonance s velmi vznešenými nekonečnými energiemi těchto základních božských atributů, můžeme je přitahovat a hromadit ve své bytosti. Vzhledem k tomu, že každý z nás byl původně stvořen „k obrazu Božímu“, začínáme díky těmto energiím ve svém životě postupně prožívat stále hlubší mystické pocity důvěrnosti a spojení s Bohem Otcem.

Jev okultní rezonance může být přirovnán k situaci, kdy ladíme rádio na konkrétní vlnovou délku náležející nějaké rozhlasové stanici, abychom následně (po dobu, kdy naše rádio zůstává správně naladěno) mohli přijímat její vysílání. Podobně můžeme do svého vnitřního vesmíru prostřednictvím rezonance přivádět subtilní energii určitého božského atributu, abychom ho následně mohli vnímat, poznávat a prožívat, a to tak dlouho, jak dlouho je tato rezonance v nás udržována.

Mnozí lidé například měli někdy v životě přístup k božskému atributu Božské lásky, vnímali jej a velmi jasně zakoušeli. Ačkoliv si ve své nevědomosti často nejsme vědomi toho, co se skutečně děje, když ze srdce opravdově milujeme, ve skutečnosti dochází k tomu (ačkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé), že do našeho vnitřního vesmíru spontánně přitahujeme energii božského atributu Božské lásky. Láska je přitom zcela určitě jeden ze základních atributů Boha. Mnohé světce a velké mudrce dovedl k jednohlasnému tvrzení, že „víc než cokoli jiného je Bůh láska – a intenzivní, hluboká, čistá a nekonečná láska je Bůh…“ Tato „božská láska“ je v podstatě zřetelnou, subtilní, nevýslovnou energií o konkrétní vibrační frekvenci, která se nikdy nemění. Přenáší určitá tajuplná poselství a jisté vytříbené nuance, které jí náleží, a rovněž v naší bytosti často vyvolává rozsáhlé, hluboké a často definitivní proměny. 

Sami vytváříme potřebné podmínky

Ostatní božské atributy působí podobně. Abychom je mohli přijímat, musíme v sobě vytvořit okolnosti příhodné pro vyvolání subtilních okultních rezonancí s nimi. To mimo jiné zahrnuje upřímnou a velmi intenzivní aspiraci, pokoru a neotřesitelnou víru v Boha. Jen za těchto podmínek v sobě můžeme časem skutečně rozvinout rezonanci s nějakým božským atributem.

Zpočátku to bude snazší s nějakým atributem, k němuž máme přirozeně blízko, tedy s takovým, který nás spontánně přitahuje. Jestliže s ním budeme vytrvale meditovat, uvědomíme si, že čím více zesilujeme svoji rezonanci s ním, tím to v nás vyvolává větší souzvuk i s určitými dalšími božskými atributy. Například atribut Božské lásky nás může následně přivést k atributu soucitu. A atribut Božského soucitu do naší bytosti přitáhne atribut odpuštění. Následně se přidá laskavost, pokora atd. Po určité době praxe budeme moci vstupovat do okultní rezonance s několika božskými atributy současně a udržovat ji. Avšak podobně jako dítě, které se nejdřív učí abecedu písmeno po písmenu a až pak přejde ke slovům a frázím, i zde si budeme počínat postupně, systematicky a setrvale a budeme v sobě probouzet a zesilovat v jeden okamžik vždy jeden vybraný božský atribut.

Praxe dává výsledky

Je důležité vědět, že jediné, co nás může zastavit a zabránit nám navázat rezonanci s nějakým božským atributem a udržovat ji, jsme my sami. Jen my sami si odpíráme přístup k příslušné okultní rezonanci tím, že v sobě nevytvoříme vhodné podmínky k tomu, aby tato rezonance mohla nastat a následně se v nás rozvíjet. Pokud se nám nepodaří (pro daný okamžik) v sobě probudit určitý božský atribut, nemělo by to v nás vyvolat mylné přesvědčení, že takový atribut vůbec neexistuje. Spíše bychom se měli zaměřit na prohloubení své duchovní aspirace, víry a opravdovosti.

To, že dokážeme rezonovat se subtilní energií nějakého božského atributu, poznáme tak, že se v nás rozhostí a následně i udržuje specifický intenzivní, hluboký a ohromující stav, který ho vyjadřuje. Tak se můžeme sami přesvědčit, že zákon okultní rezonance skutečně existuje a funguje přesným, dokonce až matematickým způsobem. Když úspěšně dokážeme přímo a nevýslovně prostřednictvím rezonance poznat určitý božský atribut, dokážeme tak vlastně ve svém nitru úspěšně rozpoznat a důvěrně vnímat přítomnost samotného Boha Otce.

Také ostatním máme zprostředkovávat tyto vytříbené energie

Když se vrátíme k analogii s rádiem, v našem případě ve skutečnosti nepracuje pouze jako přijímač, ale rovněž jako vysílač. Pokud jsme v sobě dokázali hojně nashromáždit subtilní vytříbenou energii určitého božského atributu, jsme schopni ho dále projevovat pro dobro ostatních kolem nás, abychom jim pomohli a dali jim v tomto směru hodnotný impuls. Takto budeme vlastně používat zákon okultního dávání, který ještě více zesílí naši rezonanci s energií, kterou ostatním zprostředkováváme. Než se tak stane, musíme však nejdříve příslušnou energii v sobě v dostatečném množství sami nashromáždit, protože „tam, kde nic není, nemůže být ničeho žádáno“. Pokud opravdu v sobě máme nashromážděno velké množství takové energie, s potěšením zjistíme, že „tomu, kdo má, bude přidáno“ a „tomu, kdo má a dává ostatním, Bůh vrátí desetinásobek“.

 

Duchovní exemplifikace božských atributů, tedy meditace pro přijímání a hromadění specifických subtilních energií božských atributů, se konají na jógových táborech organizovaných mezinárodní školou jógy MISA. Kromě nich se provádí synchronizované meditace s božskými atributy každou sobotu od 13:00 do 13:30 prostřednictvím online vysílání na stránkách MISA TV. Ať už praktikujete jógu, nebo ne, zveme vás si tyto meditace vyzkoušet společně s námi.

Více o božských atributech naleznete v angličtině na stránkách godly-attributes.com.

Seznam božských atributů, se kterými jsou prováděny duchovní exemplifikace (je postupně doplňováno):

 • božský atribut Absolutního sebevědomí
 • božský atribut Boží dobroty
 • božský atribut Boží milosti
 • božský atribut Boží rovnováhy
 • božský atribut Boží slávy
 • božský atribut Boží spravedlnosti
 • božský atribut Boží velikosti
 • božský atribut Boží víry
 • božský atribut Boží vlídnosti
 • božský atribut Boží všemohoucnosti
 • božský atribut Boží vševědoucnosti
 • božský atribut Boží všudypřítomnosti
 • božský atribut Boží vůle
 • božský atribut Božího dobra
 • božský atribut Božího odpuštění
 • božský atribut Božího slitování
 • božský atribut Božího Soucitu
 • božský atribut Božího záměru
 • božský atribut Božské askeze
 • božský atribut Božské aspirace
 • božský atribut Božské blaženosti
 • božský atribut Božské cti
 • božský atribut Božské čestnosti
 • božský atribut Božské čistoty
 • božský atribut Božské dokonalosti
 • božský atribut Božské geniality
 • božský atribut Božské harmonie
 • božský atribut Božské hry
 • božský atribut Božské inteligence
 • božský atribut Božské intuice
 • božský atribut Božské jednoduchosti
 • božský atribut Božské jednoty
 • božský atribut Božské krásy
 • božský atribut Božské lásky
 • božský atribut Božské modulace
 • božský atribut Božské moudrosti
 • božský atribut Božské naděje
 • božský atribut Božské nádhery
 • božský atribut Božské nehybnosti
 • božský atribut Božské nesmrtelnosti
 • božský atribut Božské odpoutanosti
 • božský atribut Božské odvahy
 • božský atribut Božské ochoty
 • božský atribut Božské okamžitosti
 • božský atribut Božské perspektivy
 • božský atribut Božské podstaty
 • božský atribut Božské poetiky
 • božský atribut Božské pokory
 • božský atribut Božské pravdy
 • božský atribut Božské radosti
 • božský atribut Božské regenerace
 • božský atribut Božské rozkoše
 • božský atribut Božské simultánnosti
 • božský atribut Božské spokojenosti
 • božský atribut Božské sublimace
 • božský atribut Božské svatosti
 • božský atribut Božské svobody
 • božský atribut Božské syntézy
 • božský atribut Božské štědrosti
 • božský atribut Božské tolerance
 • božský atribut Božské transcendence
 • božský atribut Božské transfigurace
 • božský atribut Božské trpělivosti
 • božský atribut Božské upřímnosti
 • božský atribut Božské vášnivosti
 • božský atribut Božské věčnosti
 • božský atribut Božské vytrvalosti
 • božský atribut Božského absolutna
 • božský atribut Božského altruismu
 • božský atribut Božského blahobytu
 • božský atribut Božského ducha
 • božský atribut Božského duchovního osvobození
 • božský atribut Božského erosu
 • božský atribut Božského hrdinství
 • božský atribut Božského humoru
 • božský atribut Božského míru
 • božský atribut Božského nadšení
 • božský atribut Božského odříkání
 • božský atribut Božského ohromení
 • božský atribut Božského okamžiku
 • božský atribut Božského optimismu
 • božský atribut Božského rozlišování
 • božský atribut Božského smyslu
 • božský atribut Božského štěstí
 • božský atribut Božského tajemství
 • božský atribut Božského úžasu
 • božský atribut Božského vítězství
 • božský atribut Božského závazku
 • božský atribut Božského zdraví
 • božský atribut Stálosti a jistoty dokonalosti (ačjutašakti)
 • božský atribut Tajemné božské síly
 • božský atribut Tajemného božího úsměvu
 • božský atribut Vzájemného božského vyživování
NAHORU