ASPIRACE

Souhrn subtilních vzestupných tendencí, energií a sil, které člověka vedou. Aspirace (z latinského slovesa spirare, dýchat, vydechovat) představuje soubor subtilních vzestupných tendencí a energií, které nás mobilizují, a pokud jsou dostatečně trvalé, inspirují nás a vnitřně pobízí k dosažení vysokých uskutečnění a ideálů. Vedou k více či méně trvalým změnám naší převažující vibrační frekvence, která výrazně mění náš pohled na skutečnost.

Když se v našem mikrokosmu ozve vznešená aspirace, z pohledu okultního zákona rezonance to vždy znamená, že se mění naše převažující vibrační frekvence (jak celková, tak okamžitá), především v určitých částech našeho nitra. Aspiraci tedy můžeme přirovnat k přeladění rádiové vysílačky z její obvyklé vlnové délky na zřetelně vyšší, takže může vysílat a přijímat na nové frekvenci. Změna vlnové délky není trvalá, po čase se vrací ke staré frekvenci, na níž jsme se pohybovali dříve. Když tedy naše aspirace poklesne, ztratí se i její výjimečné účinky a my se vracíme do původního stavu.

Abychom mohli projevit jakoukoli krásnou a vznešenou aspiraci, musíme mít především dostatečně velkou vnitřní subtilní vitální energii a velice silnou vůli. Jakmile splníme tyto dvě nezbytné podmínky, můžeme projevit svou nádhernou aspiraci prostřednictvím pevného a zcela jasného záměru. To krátce poté, nebo dokonce hned vzápětí, vyvolá v našem vnitřním vesmíru rozličné komplexní rezonanční děje, které nás uvedou do spojení s makrokosmickými ohnisky nekonečné energie. Tak se ladíme na vytříbené energie odpovídající naší aspiraci a náš úhel pohledu se mění.

***

Pevná touha, dobře uvědomovaná tendence se zvýšeným podílem hodnoty výkonu a sebeuskutečnění, psychomentálního závazku, hodnotově zaměřená, představující aspekt dokonalého promítání. Skrze toto promítání do více nebo méně vzdálené budoucnosti, se aspirace týká nejvyšších, vznešených aspektů bytosti, které jsou často považovány za ideální.

Dělá se čistý rozdíl mezi potřebami-nutnostmi, které směřují k obnovení rovnováhy a potřebami-aspiracemi, jež zahrnují zvýšení frekvence vnitřní vibrace, díky níž vejdeme do rezonance se vznešenými božskými aspekty a energiemi, které tak umožní tíhnutí k cílům, jež dalece přesahují podmínky, do kterých do té doby bytost dospěla a představují evokující tendence a směřování, která se zaměřují k něčemu ideálnímu.

Povšimněme si odlišností, které se běžně objevují v řeči: „potřebuji…, přeji si…, toužím…,“ v prvním případě je zjevná běžná potřeba, ve druhém se usiluje o potěšení a ve třetím, v případě aspirace, se promítá přechod do vznešeného oproti předcházejícím vyššího stavu.

Aspirace je zapojení souboru vysokých božských sil nebo vytříbených tendencí, které pramení z rostoucí motivace. Aspirace sjednocuje pohnutku s cílem a je nejvýše aktivovanou touhou po ideálních obrazech a vznešených modelech, které jsou zahrnuty v duchovním vývoji a přispívají k jeho neustálému růstu a obnově. Aspirace snadno vyvíjí tlak na rozhodnutí a umožňuje vnitřní transformaci stavu, přičemž vytváří psychický, mentální a duchovní pokrok. Opravňuje lidskou bytost, aby se posunula na vyšší úroveň vertikálního žebříčku hodnot. Právě ve spojení s tímto postavením ve vyšší hierarchii hodnot se určuje úroveň aspirace.

Globální faktor vnitřní transformace rozhodujícím způsobem ovlivňuje vzestup aspirace. Při pozorné analýze se odděluje mentální aspekt a psychický aspekt aspirace. Aspirace vyvíjející se v poměru k věku a okolním situacím mají neobyčejně komplexní dynamiku, v níž důležitá role připadá poznání sebe sama, sublimaci vnitřních energií, odhadu latentních schopností splnění, získaným zkušenostem a přijatým intuitivně božským modelům.

Obecně řečeno je aspirace vnitřní postoj aktivního vyššího směřování, týkající se změny podmínek v reflektování prostředí s cílem učinit pro sebe určité zásadní vznešené životní jevy životaschopnějšími. Aspirace je forma vytříbené touhy dosáhnout určitého cíle nebo ideálu. Někteří jogíni se domnívají, že ve svých vysokých formách projevu jsou aspirace přeměny a sublimace vnitřních energií primitivního vitálního elánu do psychické, mentální a duchovní sféry.

 

NAHORU