ASPIRACE

Pevná touha, dobře uvědomovaná tendence se zvýšeným podílem hodnoty výkonu a sebeuskutečnění, psychomentálního závazku, hodnotově zaměřená, představující aspekt dokonalého promítání. Skrze toto promítání do více nebo méně vzdálené budoucnosti, se aspirace týká nejvyšších, vznešených aspektů bytosti, které jsou často považovány za ideální.

Dělá se čistý rozdíl mezi potřebami-nutnostmi, které směřují k obnovení rovnováhy a potřebami-aspiracemi, jež zahrnují zvýšení frekvence vnitřní vibrace, díky níž vejdeme do rezonance se vznešenými božskými aspekty a energiemi, které tak umožní tíhnutí k cílům, jež dalece přesahují podmínky, do kterých do té doby bytost dospěla a představují evokující tendence a směřování, která se zaměřují k něčemu ideálnímu.

Povšimněme si odlišností, které se běžně objevují v řeči: „potřebuji…, přeji si…, toužím…,“ v prvním případě je zjevná běžná potřeba, ve druhém se usiluje o potěšení a ve třetím, v případě aspirace, se promítá přechod do vznešeného oproti předcházejícím vyššího stavu.

Aspirace je zapojení souboru vysokých božských sil nebo vytříbených tendencí, které pramení z rostoucí motivace. Aspirace sjednocuje pohnutku s cílem a je nejvýše aktivovanou touhou po ideálních obrazech a vznešených modelech, které jsou zahrnuty v duchovním vývoji a přispívají k jeho neustálému růstu a obnově. Aspirace snadno vyvíjí tlak na rozhodnutí a umožňuje vnitřní transformaci stavu, přičemž vytváří psychický, mentální a duchovní pokrok. Opravňuje lidskou bytost, aby se posunula na vyšší úroveň vertikálního žebříčku hodnot. Právě ve spojení s tímto postavením ve vyšší hierarchii hodnot se určuje úroveň aspirace.

Globální faktor vnitřní transformace rozhodujícím způsobem ovlivňuje vzestup aspirace. Při pozorné analýze se odděluje mentální aspekt a psychický aspekt aspirace. Aspirace vyvíjející se v poměru k věku a okolním situacím mají neobyčejně komplexní dynamiku, v níž důležitá role připadá poznání sebe sama, sublimaci vnitřních energií, odhadu latentních schopností splnění, získaným zkušenostem a přijatým intuitivně božským modelům.

Obecně řečeno je aspirace vnitřní postoj aktivního vyššího směřování, týkající se změny podmínek v reflektování prostředí s cílem učinit pro sebe určité zásadní vznešené životní jevy životaschopnějšími. Aspirace je forma vytříbené touhy dosáhnout určitého cíle nebo ideálu. Někteří jogíni se domnívají, že ve svých vysokých formách projevu jsou aspirace přeměny a sublimace vnitřních energií primitivního vitálního elánu do psychické, mentální a duchovní sféry.

***

Aspirace je soubor subtilních, specificky mobilizujících energií a sklonů, které pokud jsou dostatečně silně a stálé, vedou nás vnitřně vzhůru a povznáší nás buďto k vytříbeným neviditelným skutečnostem, nebo k nějakému vysokému ideálu a přitom v naší bytosti vyvolávají buďto trvalou anebo dočasnou změnu převládající vibrační frekvence, čímž se znatelně mění náš obvyklý pohled na věc či jinak řečeno způsob, jak uvažujeme o skutečnosti.

Jinými slovy znamená projev vznešené aspirace v naší bytosti, z perspektivy okultního zákona rezonance, citelnou změnu naší převládající vibrace – jak celkové, tak dílčí, zejména na určitých vnitřních úrovních naší bytosti. Působení aspirace lze přirovnat k přeladění rádiového přijímače a vysílače z jeho obvyklé vlnové délky, na kterou byl do té doby naladěn na jinou výrazně vyšší – takže začne přijímat i vysílat na nové vibrační frekvenci výrazně vyšší vlnové délky.

Zároveň je třeba mít na paměti, že stejně jako není změna vlnové délky v našem příkladu s rádiem definitivní a po určitém čase se vracíme na svou „starou“ vlnovou délku, kde jsme byli před impulzem změny, která nám umožnila přejít a naladit se na novou vyšší vlnovou délku – platí, že když se naše aspirace oslabí, ustoupí i mimořádné jevy, které jsme dokázali vyvolat a my se postupně vrátíme ke svému obvyklému převládajícímu stavu.

U jakékoli vznešené ušlechtilé aspirace, kterou projevujeme, je v první řadě třeba nutné disponovat dostatečně velkou subtilní vnitřní vitální energií a také velmi silnou energií vůle. Jakmile jsou splněny tyto dvě elementární podmínky, je možné projevit svou ušlechtilou aspiraci prostřednictvím pevného a co nejjasnějšího záměru. Krátce na to, či v některých případech takřka okamžitě, se v mikrokosmu naší bytosti spouští nejrůznější komplexní rezonanční děje s různými sférami nekonečné energie z makrokosmu, které vyvolávají jevy, o nichž byla řeč na začátku tohoto popisu.

NAHORU