SUBLIMACE

Podle tisícileté orientální zkušenosti v oblastech erotiky a sexuality dochází prostřednictvím vědomé kontroly sexuálních funkcí v lidské bytosti k vyvolání biologické transmutace, z níž vyplývá obrovské množství vnitřní biomagnetické energie. Následný proces vnitřního přemisťování a přeměny těchto výsledných energií z hlediska jejich specifické frekvence (která se při vzestupném průchodu jednotlivými úrovněmi lidské bytosti zrychluje) je v józe znám jako sublimace. Na každé úrovni bytosti pak tyto energie vyvolávají specifické účinky, které si lze výrazně uvědomovat a které přetrvávají v čase. Proto je jógová sublimace složitý proces, označující rozsáhlé jevy, jež se sexualitou zdánlivě nesouvisejí, ale které ve skutečnosti mají své energetické zdroje v síle, která je výsledkem stálé biologické transmutace vůlí ovládaného sexuálního nutkání.

V důsledku biologické transmutace sexuálního potenciálu, díky vědomé kontrole sexuální funkce, se prvotní sexuální podnět jakožto frekvence vibrace transformuje na téměř novou energii, mnohem větší nežli byl výchozí aspekt, a tak dochází k sublimaci natolik, nakolik je tato nynější energie přesměrována k novému nesexuálnímu cíli a nakolik sledujeme její vitální, psychické, mentální nebo duchovní zhodnocení.

Analogicky můžeme říci, že biologická transmutace sexuálního potenciálu lidské bytosti je srovnatelná s rozumovou činností člověka, zaměřenou na přeměnu nespoutaného přírodního vodopádu na trvalý zdroj elektrické energie. Sublimace je proces následný, kdy je výsledná elektřina odebírána ze svého původního zdroje a rozváděna vedením vysokého napětí, aby byla přeměněna a přizpůsobena podle potřeb, pokud jde o napětí a frekvenci, až dá nakonec vzniknout rozsáhlé škále jevů a procesů, které by bez její přítomnosti nešlo vyvolat. Jak víme, takové jevy mohou být různé povahy: tepelné, zvukové, světelné, magnetické atd. Mezi vodou z akumulační nádrže, která teď bude kontrolovaným spádem trvale roztáčet turbínu vyrábějící elektřinu, a televizorem, ve kterém náruživě sledujeme záběry z jiné planety, nevidíme v důsledku naší hrubé nevědomosti zdánlivě žádnou souvislost. Inteligentní člověk však ví, že pokud v tomto případě vodní spád přestane turbínu dále roztáčet, i náš televizor, třebaže zůstane i nadále potenciálně dokonale funkční, přestane okamžitě po zástavě turbíny fungovat a neumožní nám s živým zájmem sledovat záběry z oné planety.

Proto lze říci, že eroticky sexuální nutkání je sublimováno natolik, nakolik je po transmutaci jeho základních složek vůlí záměrně přesměrováno k novému nesexuálnímu cíli.

Sublimace, řadící se mezi strategie na probuzení a vědomé zapojení latentního sexuálního potenciálu bytosti, je postup, který může uplatňovat kdokoli, kdo pochopí jeho mechanismus, k tomu, aby po transmutaci odklonil sexuální energii díky přeměně a kontrole jejího vření od obvyklého (sexuálního) cíle se záměrem plně ji zaměstnat v jiné rovině bytosti s jinou frekvencí vibrace, a tak ji přiměl účastnit se na novém druhu (energetické) investice.

Vzhledem k tomu, že sublimace se zapojuje až po proběhnutí transmutace, odlišuje se tento jev tím, že umožňuje přesměrování pudových energií ve smyslu jejich skutečného opětovného nashromáždění v jiných rovinách mikrokosmu lidské bytosti. V jógové vizi je proto sublimace zdrojem subtilní síly, štěstí, nevýslovné harmonie, který současně způsobuje euforickou integraci bytosti do subtilního kosmického prostředí.

Kromě dalších účinků umožňuje pozitivní blahodárná sublimace také sociální přizpůsobení a zrychlený, vyrovnaný rozvoj osobnosti. Prostřednictvím sublimace dochází k přemisťování některých značně proměněných pudových energií k novým vytříbeným cílům. Sublimace, umožňující po transmutaci rozsáhlou škálu účinků, směřuje nevědomá nutkání do vyšších úrovní bytosti, zbavuje je jejich prvotního záměru a blahodárně je integruje do vnitřního vesmíru lidské bytosti, přičemž jim propůjčuje vznešenou a prospěšnou hodnotu.

Ve všedním životě se soupeřivý duch a určitá povolání (např. chirurg) často vysvětlují jako sublimovaná agresivita a altruismus a něžnost jako transformovaná a výše svedená energie sexuálního pudu. Ve své knize „Milující dotyk“ doktor Andrew Stanway (nakl. Guild Publishing, Londýn 1987) na str. 129 píše: „Někteří velmi vzácní muži tvrdí, že mohou mít velmi mnoho tzv. ‚suchých orgasmů‘ neboli jinak řečeno orgasmů bez ejakulace. Mohou tedy mít opakované orgasmy se všemi fyzickými, emocionálními a mentálními znaky, a přesto absolutně vůbec neejakulovat. To se častěji objevuje u mužů, kteří se předtím při milování už vícekrát vybili, ale může to nastat i u mužů, kteří prožijí intenzivní prožitek a kteří předtím po značně dlouhou dobu (nad 30 dní) vůbec neejakulovali.“

V mnoha orientálních textech, vztahujících se k umění milování, je dokonalá kontrola ejakulace často běžným chováním a k tomu jsou rozsáhle popisovány různé metody tréninku, které zahrnují psychologickou i fyziologickou stránku tohoto mimořádného výkonu. Myšlenka je nejsilnější silou ve vesmíru. Prostřednictvím biologické transmutace výsledná obrovská energie nesmírně zvyšuje niterné možnosti a umožňuje postupné vymizení všech banálních omezení vědomí.

V sexuálním potenciálu, který je kvůli nevědomosti tak málo prozkoumán, tedy leží uzavřena gigantická netečná energie. Povrchním způsobem si myslíme, že v našem těle je všechno hmotné. S velkým přesvědčením si mylně představujeme, že i sexuální potenciál má pouze hmotný charakter. Zažívání procesů biologické sexuální transmutace v naší vlastní bytosti, kromě blažených prožitků ohromující intenzity, nám umožňuje spontánně si uvědomovat, že jsme současně vystavěni z neuvěřitelného množství energetických částic, které dílem jakési záhady rotují a jsou v tomto stavu udržované nějakým stěží představitelným zázrakem.

V případě mimořádně intenzivních erotických prožitků, při kterých není sexuální potenciál nijak nevhodně promrhán, se lidská bytost (nebo dokonce i celá dvojice) stane postupně spontánně „radioaktivní“ díky reakcím biologické transmutace při nízkých teplotách, které postupně probíhají v těle těchto bytostí.

Jevy biologické transmutace při nízkých teplotách se snadno vyvolají a nezměněné udržují neustálým zapojením síly vůle, a to hlavně v případě dostatečně intenzivních a hlubokých milostných sexuálních prožitků. V té chvíli začíná bytost žít v nevýslovně rozšířeném vesmíru, kde okamžik za okamžikem vychutnává blažené mystérium. V pozadí i toho sebemenšího projevu se následně odhaluje nevýslovné fascinující neznámo.

V sexuálním potenciálu každé bytosti se nacházejí „uvězněny v hmotě“ stovky miliard voltů. V rámci jednoho blaženého milostného prožitku stačí jedna jediná silová myšlenka, trvale udržovaná pevnou vůlí, k postupnému probuzení a kontrole této velkolepé energie, která se z nás v opačném případě, více méně netečná, vybije a způsobí, že téměř nevědomě přijdeme o zásadní tvořivý potenciál. 

NAHORU