AURA

Aura (subtilní energetické pole) představuje souhrn subtilních energií nashromážděných v bytosti jednak prostřednictvím skrytých jevů okultní rezonance® s určitými obrovskými energetickými ohnisky v makrokosmu, jednak působením vnitřních procesů transmutace tvořivě sexuálního potenciálu, následovaných sublimací výsledných energií do vyšších pater bytosti. Tyto subtilní energie, shromážděné v bytosti v tom, co nazýváme aura, vyzařují, neboli jinak řečeno, vyvěrají ze subtilních energetických obalů bytosti přímo úměrně specifickému stupni jejich akumulace. Vitální neboli éterická aura je o něco menší nežli celková aura bytosti a obvykle obklopuje obrysy těla.

Aura lidské bytosti je opravdovou trvalou subtilní „lidskou duhou“, menší u běžných lidí anebo velmi velkou v případě pokročilých jogínů. Spadá do stejné oblasti projevů, týkajících se subtilních paralelních dimenzí, jako astrální nebo éterický obal, o němž se často říká, že se nachází na hranici viditelného.

Lidská aura je složena z větších nebo menších pruhů subtilního, různě barevného světla, podle charakteru, zdravotního stavu a vnitřního psychického, mentálního a duchovního zaměření příslušné bytosti. Auru lze odhalit prostřednictvím jasnovidnosti, a to jak okolo lidských bytostí, tak okolo zvířat a rostlin. Tyto jemně zabarvené světelné energie s nekonečným množstvím barevných odstínů mohou být spontánně viděny pokročilými jogíny, senzibilními bytostmi a médii.

Různé barvy, odstíny, rozměry, převládající tóny určité barvy anebo různě zabarvené oblasti či skvrny v auře, pozorované či spatřované díky jasnovidnosti, nám přesně ukazují, v jakém fyzickém, citovém, mentálním a duchovním rozpoložení se nachází bytost, která tuto auru vyzařuje. Všechny energetické obaly tvořící naši bytost mají určitý stupeň aurické vibrace, odstupňované podle různé úrovně subtilnosti a strukturované do podoby rozdílných, takzvaně subtilně energetických světelných pruhů. Všechny lidské aury sestávají z takovýchto subtilně energetických pruhů, které mohou být větší či menší v závislosti na vyšším či menším stupni shromážděné subtilní energie daného typu.

Dále uvádíme několik obecných pojmů v souvislosti s výkladem různých barev či velmi jemně zabarvených odstínů v lidské auře: intenzivně zářivá bílá značí stav božskosti a nejvyšší dokonalosti, zlatá určité formy duchovnosti, modrá intenzivní citovost, fialová určité paranormální schopnosti léčit, sytě růžová vznešenou čistou lásku a citovost odpoutanou od sobectví, živá, sytě červená vitalitu, ošklivá, špinavě červená nižší špatné touhy a hněv, zelená nárůst mentální síly a intelektu, sytě hnědá nebo odstíny špinavé hliněné černé různé formy utrpení, trýznivé napětí a mnohdy nemoc.

Aura, která se každým dnem stahuje a znepokojivě rychle zmenšuje svůj objem, je jistou (velmi tajnou) známkou bezprostředně se blížící fyzické smrti, kdy má dotyčná bytost v důsledku působení karmy odejít z hmotného světa. To, že mají pokročilí jogíni, svatí a bytosti obdařené velkou duchovní silou obrovskou auru, působící v dosahu stovek či dokonce tisíců kilometrů a vysílající mimořádně čisté a vytříbené subtilní světlo (různých barev), je skutečností, o niž se opírají některé starodávné víry, velmi rozšířené v duchovní tradici lidstva.

V křesťanském náboženském umění a v autentické duchovní tradici Východu i Západu, jsou bohové, svatí i velcí jogíni často zobrazováni obklopeni čistou a velmi jemnou světelnou aurou, nazývanou duchovní svatozář. Na některých poněkud zjednodušených vyobrazeních aury zaznamenáme fascinující nimbus – svatozář obklopující pouze hlavu. Aureola je naopak o něco větší svatozář a obklopuje celé tělo.

V 19. století baron von Reichenbach jako první přichází s tím, že vědeckým bádáním objevil senzibilními bytostmi vnímané a snadno vizualizovatelné subtilní světelné záření různých barev, které vysílají lidské bytosti, zamilovaní, zvířata, rostliny, magnety, kovy, drahokamy a křišťály a které se liší intenzitou a subtilní barvou.

Angličan W. J. Kilner se později zamýšlel nad tím, že nemoci bezpochyby vyvolávají určité změny v lidské auře a snažil se jednoduchou fyzikální cestou dokonce tyto změny učinit viditelné běžným zrakem. Za tímto účelem vyrobil dikyaninové (chemická látka) obrazovky, jež měly tu vlastnost, že kdokoli se přes ně podíval na nahé tělo člověka, mohl vnímat barvy její aury, a tak i diagnostikovat četné nemoci.

Ch. W. Leadbeater (zasvěcenec a jasnovidec z Anglie) opatřil svou knihu nazvanou „Člověk viditelný a neviditelný“ přesnými obrázky lidské aury různých barev a odstínů, které samy o sobě prozrazují určitý psychomentální stav či konkrétní úroveň vývoje. Subtilním energetickým zářením fyzického těla se zabývá také moderní autentická S.R.T. (spiritual response therapy – terapie skrze ducha).

Naprosto revolučním postupem zobrazení určitých částí aury je proslulá technika fotografování aury, vynalezená ruským elektrotechnikem S. D. Kirlianem. Tímto způsobem lze dokonce pořídit jasné, barevně odstíněné fotografie svatozáře neboli „bio-luminiscenční“ aury jakýchkoli živých bytostí. Kirlian pořídil fotografie, na nichž byla jasně vidět aura celého těla, ačkoli focený subjekt měl amputovanou končetinu. Během jedinečných pokusů tohoto druhu (s Kirlianovými fotografiemi), provedenými v 50. letech v jedné sovětské zemědělské oblasti, mimo jiné Kirlian naprosto zjevně dokázal, že jak zvířecí choroby, tak i nemoci rostlin lze odhalit předem, ještě dříve než se objeví první příznaky, pokud předtím provedeme analýzu aury (zviditelněnou pomocí Kirlianových fotografií).

V současnosti už byl v některých zemích vynalezen mnohem dokonalejší systém, jak na velice citlivý fotografický film zaznamenat záření a charakteristické převládající barvy aury každého člověka, který se daným přístrojem nechá vyfotografovat. Tento systém zaznamenává především auru okolo hlavy. Zároveň snímá mnohem přesněji než jiné systémy pořizování fotografií Kirlianova typu poměrně jasné a odstíněné barvy projevující se v auře společně s pásmy v oblasti hlavy, kde jsou barvy nejintenzivnější. Barvy a odstíny, zaznamenané na fotografii, se mohou měnit v závislosti na proměnách psychomentálního stavu, k nimž u příslušné bytosti v různých okamžicích života dochází buď náhle, anebo postupně.

Vše, co víme ohledně subtilních kosmických barevných proudů, se plně uplatňuje i co se týká barvy, objemu nebo převahy lidské aury. Stojí za to si uvědomit, že i v případě, kdy lidská bytost nezná nebo nechce brát v úvahu tajné jógové učení o subtilních kosmických barevných proudech, budou tyto subtilní proudy, ač nevědomě, zachycovány v naší auře a ve vnitřním vesmíru vyvolávat buď dobré nebo špatné účinky, podle specifické převahy subtilních barevných proudů neustále kumulovaných v bytosti prostřednictvím našich dobrých či špatných myšlenek, stavů, přání či prožitků. Převažující stavy radosti, odpoutané lásky, altruismu, dobroty, čisté aspirace, štěstí a euforické harmonie okamžitě nabíjejí naši auru vytříbenými vznešenými subtilními barvami a odstíny a dovolují nám radikálně se transformovat k lepšímu, a to vitálně, psychicky, mentálně i duchovně.

NAHORU