Vedle dalších svých významů je deset velkých kosmických Sil v prvé řadě deseti velkými Moudrostmi Boha Otce. Jejich hlavní úlohou je odhalovat skrytou pravdu za závojem nevědomosti a zdáním, za závojem, který se u lidí projevuje především specifickým fungováním mysli.

Deset velkých kosmických Mocností v podstatě podtrhují nejhlubší pravdy o povaze Stvoření, které přesahují naše lpění na vnějších podobách věcí.

Podle tantrické nauky má vesmír pyramidální vibrační strukturu. Každá vrstva disponuje určitým rozsahem vibrací a vyjadřuje úroveň vědomí.

Na vrcholu této ohromné pyramidy se nacházejí základní formy energie (Vidja), nazývané symbolicky "Vesmírné mocnosti" nebo "Bohyně", které hrají prvořadou roli při aktu tvoření, udržování a pohlcování vesmíru.

Fáze Mahávidjajógy

Jakožto výsledek dosažení dokonalého ztotožnění s velkou kosmickou mocností si aspirant uvědomuje Absolutno skrze odhalení svého nejvyššího vnitřního Já s pomocí milosti velké kosmické síly.

Nastává stav soustředění se v "neutrálním bodě", který dokonce překračuje fascinující proměny odhalené ve hře s velkou kosmickou mocností.

Základ této praxe nespočívá ve vyhýbání se životním zkouškám a nesnázím v izolaci či ústupu do opuštěných míst mimo každodenní ruch, kde se člověk snaží dosáhnout duchovní dokonalosti, naopak.

Tato tradice říká, že oddané a zanícené zbožňování deseti velkých kosmických Mocností by se mělo praktikovat každý den, čímž je možné zvládat a následně kompletně překonat veškeré problémy, smutek nebo utrpení, které většinu lidí potkávají.

V současnosti je toho o janter v západní světě známo příliš málo. Mnoho lidí je pokládá jen za pěkné obrázky a někteří umělci uvádějí, že namalovali "jantru" ze své vlastní představivosti. Taková představa je velmi vzdálená opravdovému významu a použití janter. Především, jantry nemohou být jen tak vymyšleny představivostí. Každá určitá nálada a emoce je spojena s nějakou formou energie a tvarem. To jednoznačně určuje formu jantry, která takovému rozpoložení přísluší.

Kálí je také stvořitelkou světů, jelikož ty povstanou z popela očisťujícího ohně Božského vědomí. Současně je činnost Kálí hluboce evoluční, protože nutí lidi (někdy i bolestivým způsobem) se rozvíjet.

Přesto Kálí ve svých - z našeho pohledu někdy i drastických - činech zahrnuje božské světlo a směřování, vědouce, že to je to nejlepší co může udělat.

Tara - velká kosmická mocnost soucitu

Etymologicky slovo Tárá znamená „ochránkyně“ či „osvoboditelka“ a pochází ze sanskrtského kořene „tri“, který poukazuje na „překonání“ něčeho, například nějaké řeky, moře, hory, nebo se myslí překonání jakékoliv obtížné situace.

To je proč obecně můžeme říci, že velká bohyně Tara je vždy uplatňována, kdykoliv se nacházíme v nebezpečných situacích, v hraničních momentech, nebo když musíme učinit volbu z více možností, které máme k dispozici.

Vroucí uctívání velké kosmické mocnosti Tripury Sundari je jednou z nejkratších a nejbezpečnějších cest k odhalení našeho věčného božského Já. Když mysl obsáhne neomezené poznání, snadno nalezne uspokojení ve všem, co zkoumá.

Naše vnímání je pak naplněno transfigurací, takže dokážeme nalézat radost a štěstí i v těch nejobyčejnějších a zdánlivě nedůležitých věcech, protože jsme zcela osvobozeni od konceptu času, prostoru, velikosti, vzdálenosti či důležitosti věcí...

Podle zákona analogie a shody orientální duchovní tradice je celý makrokosmos ve své podstatě holograficky proporcionálně obsažen i ve velmi malém a neuvěřitelně jemném prostoru uvnitř našeho (duchovního) srdce.

Jinak řečeno, srdce je místem ukrývajícím nekonečný univerzální vesmír uvnitř naší bytosti. Z toho bezpochyby vyplývá, že je rovněž sídlem velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari.

Pátá velká kosmická mocnost hinduistického panteonu, Tripura Bhairavi, představuje závratnou a s ničím nesrovnatelnou hrozivou sílu (neboli činnou energii – Šakti) Boha, která ničí a odstraňuje vše zlé a nečisté.

Umožňuje vývojovou transformaci v projevu díky procesu „obnovy“ (skutečného „vstání z popela“) a díky sublimaci různých kvalit Stvoření. Tripura Bhairavi symbolizuje hrozivý projev Boha ve Stvoření.

NAHORU