SYNTÉZA

Syntéza je komplexní intelektuální operace, kterou spojujeme v jednotném, sourodém a velmi dobře strukturovaném celku různé vědomostní prvky, které již máme o určitém poli zájmu. Syntéza je operace protikladná analýze. Úspěšnou syntézou vzniká košatý, nevýslovný celkový vhled do určitého pole našeho poznání, čímž se rodí globální vnitřní pohled na všechny naše zkušenosti určitého typu, které jsme až do té chvíle shromáždili.

Jinak řečeno je syntéza vyšší intelektuální operace, která znamená provést v našem vědomí přeskupení všech zkušeností, které jsme až do té chvíle v určitém ohledu nasbírali, spolu s rozptýlenými fakty, s nimiž jsme se ve vztahu k různým skutečnostem setkali a nakonec je uspořádat do sourodého a soudržného celku. Syntéza je velmi důležitou vyšší metodou bádání jevů a poznatků, které jsme až do té doby shromáždili, a je postavená na přechodu od dílčího k obecnému, od jednoduchého ke složitému, aby se tak dosáhlo zobecnění.

Syntéza umožňuje v našem vědomí propojení a sjednocení všech jevů a zkušeností shromážděných na určitém poli, aby se tak dospělo k soudržnému a sourodému celku. Syntéza je vyšší intelektuální akt, který znamená se určitým způsobem zaměřit na předměty myšlení a postupovat od jednoduchého ke složitému. Tak jsou vnitřně uspořádány všechny prvky našeho dosavadního poznání o určitém předmětu myšlení do soudržného celku. Tímto způsobem se nakonec v našem vnitřním vesmíru rodí celkový pohled.

Z hlediska psychologie umožňuje syntéza sjednocení všech psychických činitelů, které v naší bytosti jsou, v koherentně strukturovaném vnitřním celku, který nakonec vykazuje nové kvality a hodnoty oproti prosté sumě elementů, od kterých se na začátku vyšlo. Jinak řečeno syntéza umožňuje vytvoření nevýslovného spojení či souvislosti mezi zkušenostmi a daty anebo mezi vjemy, obsahy vnímání a představami, které jsou již v našem myšlení přítomné a nakonec je proměnit v tajemnou jednotu či celek, zatímco kvalita všemožných zúčastněných dat zůstává stejná.

V případě ušlechtilého a nepopsatelného stavu, který se rodí, když se velmi dobře provádí nadmentální syntéza, vzniká současně proces splynutí, během nějž se různé údaje či jinak řečeno všechny naše zkušenosti, od kterých jsme přitom vyšli, již takřka nedají rozlišit.

NAHORU