NIRVÁNA

V sanskrtu toto slovo znamená anulování, fúzi s absolutnem, duchovní osvobození.  Slovo nirvána znamená extatický stav nejvyššího osvobození nebo jinak řečeno úplné duchovní osvícení, charakterizované skrze překonání a transcendenci individuálního já, omezeného pomíjivého ega a vznešeného splynutí nebo „rozpuštění“ v božském absolutnu (brahmanu).

Ten, kdo dosáhne tohoto stavu (nirvána), dosáhne zároveň duchovní nesmrtelnosti a může setrvat (zůstat) navždy v nesmrtelné extázi, ve které je mu zároveň zjevena konečná pravda a intimní poznání zákonů a základních tajných energii makrokosmu.

Nirvána definitivně osvobozuje lidskou bytost od utrpení, ignorance (nevědomosti), smrti, přinucení k reinkarnaci (do jednoho ze tří světu: 1) zemského (fyzického), 2) astrálního, 3) příčinného), také od všech forem zemských, astrálních a příčinných vazeb. Nirvána je stav nejvyššího a transcendentálního vědomí, které proslulý text východní moudrosti Bhagavadgíta nazývá turíja, jógínská filozofie nirbidžasamádhi a védánta nirvikalpasamádhi. Z jógínského hlediska je nirvána ztotožňována se stavem samádhi. Všeobecně je na východě nirvána považována za základní cíl jakékoli duchovní praxe, a to ve všech školách různých směrů a cest božského uskutečnění dokonalé lidské bytosti.

V primitivním buddhismu je nirvána chápána jako osvobození z nutného koloběhu znovuzrození (sansára) a přechod k úplně rozdílným podmínkám souladu a blaženosti. Tento stav značí úplné vítězství nad trojicí zlých kořenů: tyranským chtěním, hněvem a nevědomostí (akušala), spontánní odpoutaností a uklidněním všech nevědomých sobeckých tendencí, které přivazují k jednání (samskára), tak i úplným osvobozením od determinismu spojeného s karmou (díky probuzení schopnosti rozlišovat a duchovní svobodné vůli). Nirvána je považována za nejvyšší blažený stav nepodmínečného vědomí (asamskrita) a charakterizuje se jako úplné zrušení nutností narození, vývoje, přeměny a odchodu, dokonce i v případě propuknutí pralaja.

Nirvána nám umožňuje v úplnosti vnímat vznešený stav jednoty naší vnitřní bytosti, ducha (zjeveného nyní v nás) s makrokosmem nekonečného božského ducha, který se nachází mimo nás a neustále nás obklopuje. Díky úplnému uskutečnění Nirvány máme jasnou intuici „úplného splynutí a sjednocení s božským (nejvyšším) Otcem, který nám zjevuje svojí stálou přítomnost v nás jako individuální božský duch.“ Tento nejvyšší duchovní, slavný, božský stav je popsaný Ježíšem Kristem těmito slovy: „Já jsem v nebeském otci a nebeský otec se nachází ve mně.“

Stav nirvány je plně pociťován jako duchovní, blažená zkušenost splynutí s absolutnem ve vznešené jednotě. Sansára - cyklus existence, který přichází kvůli znovuzrození v rámci různých podmínek projevu (gati), kterým se ignorující individuum nemůže vyhnout nebo se od nich odpoutat tak dlouho, dokud do určité míry nedosáhne osvobození často nazývaného nirvána. Přivázání bytosti k sansáře je výsledkem třech „Kořenů základní nemoci bytosti.“ (akušala) které jsou: hněv (dvéša), tyranické chtění (tršná) a ignorance (nevědomost) (avidjá). Specifické podmínky znovuzrození v různých světech a existenciální stavy jsou vyvolávány osobní karmou.

V Buddhově učení pojem sansára označuje jevový svět. Nirvána je často popisována jako blažená zkušenost trvajícího Absolutna, stav obrovského štěstí, který vyplývá ze zvědomění totožnosti s absolutnem a osvobození od jakékoli připoutanosti k různým iluzím, citům, které na nás působí, a chtění, které nás tyranicky ovládá. 

Je evidentní, že následkem toho buddhismus překonává omezený názor jednoduché anihilace, na který je často, kvůli ignoranci, omezen pojem Nirvána na Západě. K vysvětlení, v čem spočívá podstata ideji Nirvány, používají určité tajné texty analogický obraz zhasnutí plamene. Podobně jako oheň, který občas zhasne, nezmizí, ale díky transmutaci a dokonalé sublimaci se stává pouze neviditelným pro některé z nás (ignoranty), přechází ve skutečnosti do jiné dimenze nebo-li mimořádně vytříbeného světa (jako vibrační kmitočet), podobně i pojem Nirvána neoznačuje pojem zničení, ale úplné vznesení, translaci na jiný stav, na jinou Božskou podmínku bytí. Oheň má původ v tajné podstatě prostoru a vrací se zpět do této podstaty prostoru (ignorantovi neznámé). O Nirváně můžeme říct, že v naší bytosti vždycky existovala v latentním stavu jako potenciální duchovní událost v „srdeční sféře“ nezměnitelného bezvývoje. Nirvána je „tajemná země nesmrtelnosti“, kterou je nemožné umístit v hmotném prostoru, protože tento „svět“ je transcendentální a nadpřirozený (lokattara) a je dostupný pouze (jedinečně) díky konečné duchovní zkušenosti (nejvyšší možné). Primitivní buddhismus nevytváří žádné spojení mezi nirvánou a světem: jednoduše říká, že nirvána je oblast spásy nebo-li osvobození a věčné nesmrtelnosti.

NAHORU