SEBEKONTROLA

Harmonická souhra jasného nadmentálního řízení a obratné, dokonale zvládnuté kontroly mysli. V praxi jógy je vyšší, harmonická sebekontrola ukazatelem toho, do jaké míry je jogín pánem sebe sama. Dosahuje se jí prostřednictvím souběžné, komplexní, převážně vyšší aktivace ádžňáčakry a druhotně manipúračakry. Patří k ní i harmonická aktivace solárního aspektu všech čaker. Pro praktikanta jógy znamená vyšší stav sebekontroly intenzivní souběžnou aktivaci mysli a nadmysli, jež je umocněná výrazným vytříbením řeči i jednání.

 Na úrovni mysli spočívá vyšší sebekontrola v uplatňování řady mentálních úkonů doprovázejících mentální řízení, které spočívají v důkladném dohledu nad našimi vlastními reakcemi a tendencemi chování. Kromě dohledu obnáší sebekontrola i okamžitou korekci reakcí či chování (zesílením či urychlením, anebo naopak zbrzděním či zastavením), s ohledem na potřebu vyjadřovat soustavně blahodárné stavy a pěstovat pozitivní zkušenosti v harmonické shodě s proměnlivými životními okolnostmi.

Z hlediska nadmentální složky znamená sebekontrola aplikování autentického hodnotového systému a jeho důkladné a rozhodné promítnutí na úroveň mysli. Vyšší stav sebekontroly rovněž vyžaduje sebe-objektivizaci a tedy hluboké poznání naší vlastní přirozenosti, společně se soustavnou snahou o sebezdokonalování, posilování a tříbení vlastních předností a kvalit a odbourání chyb a nedostatků. Takže v pokročilé praxi jógy spočívá vyšší sebekontrola v harmonické souhře jasného nadmentálního řízení a obratné, dokonale zvládnuté kontroly mysli.

Z širší perspektivy je sebekontrola vyšší mentální mechanismus a schopnost souvisle sledovat a důsledně opravovat tendence vlastního chování, zejména impulzivní reakce a latentní podvědomé sklony. K tomu se přidává rychlá a efektivní autokorekce a transformace, takže impulzy mohou být buďto urychleny a zesíleny, anebo naopak zpomaleny, aby zůstal výsledný projev vyvážený a harmonický podle nadmentálních hodnotových kritérií.

V praxi jógy vyžaduje vyšší sebekontrola soustavné zaměření na blahodárnou proměnu našeho myšlení, řeči a jednání, tak, aby každý z těchto našich projevů věrně a čistě odrážel duchovní světlo, které Bůh skrze nás projevuje. Vyšší sebekontrola je klíčový předpoklad schopnosti být dokonalým kanálem vůle a vědomí Boha Otce.

NAHORU