SYMBOL

Znak, geometrický útvar nebo kresba, která v rámci přesně vymezené oblasti dokáže předat užitečné množství poznatků o a uvést nás do rezonance s určitou realitou, silovou sférou nebo subtilní energií. V tomto pojetí zahrnuje symbol vždy určitý vizuální nebo zvukový příznak, který k něčemu odkazuje, a proto je neúplný. K doplnění obrazu o nové prvky je tak povolána naše představivost. Bez ohledu na to, o jakou zkušenost se jedná, je neúplný odkaz o okolním světě charakteristický pro všechny symboly.

Obecně rozlišujeme dva typy symbolů: jednak s významem požadavku vyslaného k mezím rozpoznatelnosti do reality, o níž symbol referuje, a jednak jako abstraktní expresivní směřování bez možnosti rozlišení objektu, situace či případu, který referuje o určité realitě. Takovými symboly jsou například vlajka, pomlčka, nebo také čísla. Pro symboly, které jsou chápány jako umělé znaky, je typická schopnost podněcovat určitou odezvu na vysílaný signál prostřednictvím vnitřní rezonance, a tím (tak či onak) předurčit navázání a pokračování spojení se skutečností symbolem reprezentovanou.

NAHORU