TATTVA

Zvláštní způsob subtilní existence, vyznačující se určitou frekvencí vibrace, která z něj činí přesně vymezený projev. Tattva je tedy kategorií makrokosmické existence, přítomné v určitém poměru (který se u každého jedince liší) rovněž v mikrokosmu lidské bytosti. Tento poměr může zůstávat stejný nebo se může zvětšovat díky jevům okultní rezonance®, které se ustálí mezi určitou tattvou v lidské bytosti a odpovídající tattvou v makrokosmu, takže vzniklá převaha dané tattvy je relativně stálá. V důsledku převahy jedné z pěti tattev (země, voda, oheň, vzduch, éter) se lidská bytost automaticky vyznačuje charakteristickou úrovní vědomí, která ji vymezuje po stránce specifické frekvence vibrace, způsobu cítění, reagování, myšlení, jednání apod. Bez ohledu na to, jestli lidská bytost praktikuje jógu či nikoli, vždy u ní převažuje určitý smysl, což jí umožňuje objevit, která z pěti základních tattev u ní převládá.

Kdo zná tyto pojmy, může jich využít k sebepoznání a překonání sebe sama jógovými postupy i k tomu, aby lépe poznal a porozuměl ostatním lidem (kteří případně jógu nepraktikují) a s nimiž přijde do styku. V některých komplexních případech můžeme jak u sebe, tak i u ostatních odhalit, že jsou lidské bytosti, u nichž existují ve stejné míře dvě, tři nebo dokonce i čtyři převažující tattvy, které se projevují skoro ve stejné míře. 

NAHORU