Umění požehnání

Základní objevy ve věci požehnání učinil Sri Yukteswar a předal jej Paramahansu Yoganandovi (spisovatel a jogín), jak udává ve své knize Životopis jogína. Pojednává zde o Božskosti, světě na druhé straně a také světě tělesném, astrálním a kauzálním, které jsou důležité pro pochopení duchovních zákonů, jenž tvoří základ umění požehnání.

Energie požehnání přichází z Nejvyšší duchovní energie. Nejvyšší milost se skutečně může vlévat přímo do nás. Tento nejvyšší božský Duch se nachází na druhé straně, za třemi světy (to jest za světem tělesným, astrálním a kauzálním).

Co je to umění požehnání?

Svět existuje, aby probudil naši víru v Boha. Umění požehnání je první základní krok. Probouzí naši víru, umožňuje nám rozpustit se v Bohu. Z počátku stačí věřit v Boha a pomocí umění požehnání toto semínko vyklíčí samo a bude růst do ohromující nádhery. Neuvidíme nic než Boha a zapomeneme i na sebe sama, protože Bůh je vše. Umění požehnání nás povede k pochopení, že chvíle boží milosti nebo inspirace nejsou náhodné (jsou vyjádřením nutnosti), ale že je lze v důsledku umění požehnání vyvolat na takovém místě a v takový čas, jaký budeme chtít.

Duchovní zákony, které jsou základem Umění požehnání

Zákon analogie

Zákon analogie je známý také jako zákon shody mezi mikrokosmem člověka a makrokosmem vesmíru, tedy mezi duší jednotlivce Átman a všeobjímajícím duší Parátman. Všechno co existuje v Bohu Otci je i v nás. Skrze umění požehnání máme přístup k Nejvyšší božské energii.

Zákon vibrace

Nic není bez pohybu. Vše, co existuje, je pouze vibrace, která se zjevuje v různém rozsahu. Proto mají všechny rozdíly v projevech hmoty, pocitů, myšlenek a jiných fenoménů prosté vysvětlení. Vývojová škála je tvořena stupni frekvencí od hustých k jemným, výška frekvence roste směrem k nesmrtelnému božskému Duchu. Vyšší vibrace značí projev vyšší úrovně. Hmotný svět je složen z energetických částeček v nepřetržitém pohybu určitého rytmu. Pythagoras odhalil, že pohyb je charakteristický pro každou věc či bytost. I to, co se zdá jako nehybné, má určitou frekvenci vibrace.

pozehnani3Vše, co ve vesmíru existuje bylo vytvořeno božskou energií. Věc podmíněna vibraci se může jevit zcela nehybná, stejně jako například osa kola v pohybu vypadá jako pevný objekt. Proto se nesmíme nechat zmást vzhledem. Spíše bychom se měli dívat hlouběji, abychom byli blíže skutečnosti a abychom mohli odhalit, zda je věc prostá či vytříbená. Uvědomíme si, že světlo, teplo, magnetismus nebo elektřina nejsou ničím jiným než druhy vibrace. To je pravda i v případě myšlenek, emocí, nálady a vůle. Všechno jsou jen vibrace vyzařované do vnějšího prostoru, mající větší či menší vliv na prostředí.

Zákon vibrace představuje schopnost zasahovat do jevů nižších úrovní za cílem dosáhnout žádaných proměn. Podle zákonu vibrace je k nám nejvyšší energie přitahována prostřednictvím umění požehnání. Přichází z Boha Otce a je to nejzazší, nejvyšší energie, která pochází z nejzazšího božího Ducha. Jejím přivábením činíme první krok na naší stezce k duchovní lásce. Tato energie je jasná odpověď Boha Otce, která je tu pro každého.

"Proste, a bude vám dáno. Tlučte, a bude vám otevřeno" - to je základní příslib stvořitele stvořenému, který On vždy ctil. Bůh Otec okamžitě věnuje nejvyšší duchovní energii svého Ducha jako odpověď na naše modlitby.

Umění požehnání nám umožňuje obdržet ty nejcennější duchovní dary. Energie individuální duše Átman získává od Boha vibrace na velmi vysoké frekvenci, ty činí "možným" vše ve veškerých projevech Ducha.

Zákon příčiny a následku

Každá opravdová příčina, která nebyla odstraněna, má svůj vlastní následek a každý následek, který se objeví, má i svou vlastní příčinu, která ho vymezuje. Vše se objevuje ve shodě s universálními zákony zjednanými Bohem. "Štěstí" a "náhoda" jsou jen pojmy, které nevědoucí používají pro zákon nutnosti. Nikdo nemůže uniknout duchovním zákonům, které stanovil Bůh.

Máme tendenci přistupovat k zákonu příčiny a následku nejčastěji v jeho negativní, pesimistické podobě nepříznivého osudu. Tento postoj vypadá jako téměř normální. Naše povrchnost a průměrnost nám znepřístupňuje tento princip, který je rovněž znám jako karmanový zákon a zaměňuje vzhled se skutečností. Nic není nahodilost nebo štěstěna. Existuje silné propojení mezi událostí a jejími následky. Všechny myšlenky objevující se v mysli, všechny činy se dějí následně po našich myšlenkách, vše je spojeno řetězem příčiny a následku. Tajemství obsažené v universálním božském zákoně je nutnost strukturace mysli pro dosažení štěstí, které je emočním projevem duchovního vývoje. Bohužel, mnoho lidí omezuje svůj přístup k radosti a hoví si v negativních stavech. Trpně se nechávají ovládat vůlí jiných, například masmédii. Tímto způsobem ztrácejí schopnost cvičit vlastní vůli a umožňují ostatním sebou manipulovat. Moudrý a zasvěcený člověk dokáže užít duchovních zákonů obratným způsobem proti zákonům vytvořenými lidmi. Nadřazený převládá nad nižším. Běžná emoce strachu představuje mučení, které blokuje znalosti a brání vývoji. Měli bychom přijmout naše dřívější omyly a tak získat větší stabilitu. Naše chyby ovlivňují jen nás, jak na ně reagujeme odráží naši úroveň. Když nás někdo raní, sám si přidává karmu a na nás to nemá žádný nepříznivý vliv. Proto bychom se neměli mstít a místo toho bychom měli uvažovat nad tím, čím jsme na sebe přivolali tento čin. Zákon "oko za oko a zub za zub" je tím pádem neplatný.

Musíme považovat všechny naše zážitky za duchovní zkoušky, které nám umožňují střetnout se s našimi nedostatky a poučit se z nich. Pokud v tom nebudeme úspěšní, zůstaneme jednoduše za ostatními pokročilejšími lidmi, kteří nás mohou postupně obklopit. Například člověk který zabije, bude zabit v příštím životě. Skrze svůj čin si sám přidává další povinnost. Nepochopíme-li to, budeme stále zabíjet a budeme stále zabíjeni život za životem. Z toho důvodu je důležité si to uvědomit, poctivý a čestný sám k sobě toužit po Bohu a sledovat stoupající dráhu k nebeskému duchovnímu ovoci. Vše, co se děje, se děje z důvodů o kterých víme jen málo, ale jakmile toto tajemství jednou odhalíme, stane se přirozeným.

Zákon synchronicity

Vše je jedno a to je Bůh Otec. To obsahuje vše: mě, tebe, ji, stvoření, tattvické prvky, atd. Můžeme to zakusit jen v duchovním nadvědomí. Takový stav opravdové harmonie nemůže být dosažen pouhým mechanickým pochopením. Ten, kdo si myslí že je oddělen, působí proti sobě a také proti ostatním. Činy plné sobectví ukazují chybné pochopení úhlu pohledu a okolností. Ve vesmíru se věci zdají odlišné. Chceme-li vidět skutečnost takovou jaká doopravdy je, musíme dosáhnout duchovního poznání.

Díky umění požehnání do nás vchází duchovní vědomí. Osobnost se stává morální, nikdy nikomu ani ničemu neublíží. Duchovní vědomí v nás rozhostí takový vnitřní mír, jaký nedokáže nic rozrušit, to je nejrychlejší cesta jak dojít nejvyššího dobra. Láska probuzeného je větší než láska matky, protože ta se cítí oddělená od svého dítěte, kdežto probuzený je jedno s Bohem.

Je nezbytné vykonávat umění požehnání důsledně, protože tak můžeme dospět až k nejvyšší duchovní skutečnosti. Bůh je Ten, který přesahuje naše vnímaní.

Příčina nebo Karma může být zrušena poznáním, proto je poznání nezbytné. Důvod našeho znovuzrození je jednoduše naše neznalost. Pokud odstraníme jakékoliv chtění, zastavíme koloběh nového rození a inkarnace.

Stvoření se skládá z nekonečného spektra: základ tvoří skutečnost lidí, věcí a fenoménů, vědomí bytostí jsou vyšší. Ale Ten, který to stvořil stojí nad všemi kategoriemi. On je přesahující, protože leží za hranicemi našeho racionálního poznání. Skrze umění požehnání nebo skrze jakoukoliv jinou účinnou metodu, kde je naše nejvyšší Já odhalováno ve vztahu k Nejvyššímu vědomí, se On nechá poznat. Poznáme-li Ho, všechna utrpení zmizí podle naší touhy. Kapička boží milosti napraví každý omyl a vyléčí každé neštěstí. Stav, ve kterém jsme osvobozeni od každého přání nám dává dokonalý pokoj, celistvé sebeuspokojení a vnitřní mír. Prostřednictvím umění požehnání dosáhneme stavu sjednocení s Bohem, poznáme ho jako "Sat – Čit – Ananda" (věčně - existujícího, věčně - vědomého, věčně – blaženého). Jasně nám ukazuje přímou cestu k dosažení nejvyšší realizace. Přesto nemůže být boží milost dosažena bez jakéhokoliv úsilí. On nám nabízí umění požehnání jako zřetelnou cestu k Němu, ale přesto může být poznán jen vytrvalým individuálním cvičením.


Zákon synchronicity a požehnání

Občas se cítíme inspirováni, jako kdybychom byli v "synchronicitě", to znamená v harmonii, a zažíváme příznačné shody okolností. Jindy se tak necítíme a zakoušíme nepokoj a disharmonii. Ve chvílích synchronicity vše "plyne samo", příjemní lidé, akce a předměty se objevují přesně v ten pravý čas na pravém místě. Tyto "náhody" vypadají, jakoby přišly z jiného světa a mohou značit existenci "zázraků". To je pravda i v těch nejběžnějších případech, například: setkání, telepatie, takzvané šťastné náhody, kaskády, posloupnosti náhod (na vyšší úrovni). Člověk jde třeba okolo telefonní budky, když tu náhle zazvoní telefon, on ho zvedne a zjistí, že hovor je pro něj a že osoba, která mu volá, vytočila to číslo omylem místo čísla domů.

Pro mnoho lidí je tohle jen zahrávání osudu, pouze "náhoda" nebo "zázrak". Ve skutečnosti vyjadřují hlubokou ozvěnu tajemných sil božích. Je to jen naše ego, které nám brání být stále ve stavu synchronicity.

Příznačné shody okolností bez zjevného vztahu jsou projevem synchronicity. Událost je synchronní s jinou, jestliže nás vnitřní zážitek (například sen) na ni nějak připravuje předtím, než se objeví ve vnějším světě. Toužíme-li po něčem, tvoříme to, co si přejeme v jiném plánu (někdy i nevědomě) a můžeme získat neuvěřitelné výsledky. Například rozum má velmi málo společného s oslnivými objevy, častěji je to intuice, která nám je zjevuje a jak uznal i Albert Einstein, řešení přicházejí, aniž bychom věděli proč.

Slovo synchronicita (syn = spolu a chronos = čas) bylo popsáno Jungem jako současné objevení se souvislostí mezí prvky významově spjatých událostí bez jakékoliv přímé příčiny. Věda tomuto fenoménu stále plně neporozuměla a racionální mysl ho popírá. To, co tyto události spojuje, nemůže být pochopeno bez uznání podstaty tajemného bezčasí a kauzálního Vesmíru, které vytváří spontánní osvícení.

pozehnani2Mechanismy předtuch jsou založeny na synchronicitě – zdánlivě není žádné spojení mezi znaky a jejich významy. Duchovnost je forma synchronicity. Zákon synchronicity a zákon příčiny a následku se doplňují. Karmanový zákon je zákon souvislostí a zákon synchronicity je zákon zázraku. Pochopení těchto základních zákonů vede ke skoku v duchovním vývoji. Synchronicita spojuje svět materiální se světem duchovním symboly, které nejsou vždy správně chápány a vystupují z kolektivního podvědomí.

Jestliže je osobnost duchovně vyvinutá a moudrá, získává svobodu vyšší úrovně a její život není nadále podmiňován obvyklými vzorci. Zákon synchronicity ji nabízí sílu, která díky její tvořivosti činí vše možným (ale ne povoleným). Tato svoboda se může projevovat mnohými způsoby. Například když je na blízku duchovní mistr, může být tento vyvinutý žák konfrontován s nevysvětlitelnými, ale příjemnými, synchronicitami.

Můžeme též žehnat domy, místa, objekty, potraviny či události. K čemukoliv lze směřovat Božskou energii, ve všem se může projevit božskost. Požehnání nemusí předcházet věnování, protože to se týká Božího Ducha, který je v projeveném i mimo něj. Pomocí umění Požehnání aktivujeme neviditelná ohniska a připojíme se k poli synchronicity.

Klíč k umění požehnání

Umění požehnání umožňuje do člověka vejít nejvyšší energii, která je za hranicemi vší existence i neexistence. Pochází ze sféry všemohoucnosti věčného božího Ducha Boha Otce. Nic není ve vesmíru, co by se jí mohlo vyrovnat nebo ji překročit. Je všemohoucí, všudypřítomná, věčná, a vše ve třech světech je jí podřízeno. Osoba která si plně osvojí tuto energii pochopí, že nic než Bůh Otec neexistuje. Tato energie nás vede přímo k jedinečnému věčnému bytí a odhaluje nám nejzazší pravdu o základu zjevení podstaty věčného božího Ducha. I když může být z počátku energie jen slabá, bude nám proud duchovní energie postupně pomáhat překročit Máju (iluze - kořen radosti i utrpení) a tak vést čistý a prospěšný život. Nejvyšší duchovní energie nám pomůže se oddělit od všeho, co nás svazuje, pomůže nám odhalit duchovní moudrost, aniž bychom byli nepříznivě ovlivněni vírem života a dovede nás ke konečnému osvobození. Naučí nás, že každá lidská bytost je božské zjevení, které nám umožňuje intenzivněji a častěji prožívat pocity lásky, soucitu, odpuštění, nenásilí a altruismu. Žene nás k osvobození z řetězu reinkarnací. Pomáhá nám odhalit přirozenost Átmanu. Navíc v našem může probudit nekonečnou bezpodmínečnou lásku a tím nám poskytnout neobvyklou vnitřní sílu.

Hlavní podmínky pro úspěch v umění požehnání jsou:

Svobodná vůle je boží dar, u kterého ale musíme vědět jak jej využít. Přestože můžeme cokoliv chceme, není vše povoleno. Člověk, který žádá podle umění požehnání, brzy obdrží výsledek pokud Bůh souhlasí. Čím menší máme ego, tím větší intenzitou přijímáme energii prostřednictvím Sahasrary během požehnání. Odpověď kterou získáme je cesta k určení stupně našeho sobectví. Je velmi důležité nelhat sám sobě.

Vnitřní překážky jsou:

Účinky Požehnání

Umění Požehnání nás vede k následujícímu:

Techniky pro Umění Požehnání

Kroky pro techniku Požehnání jsou následující:

Vlivy, které se objeví časem rostou. Jsou komplexní, mnohonásobné a zůstávají po dny, týdny, měsíce a roky jak v žehnaném, tak žehnajícím. Proto můžeme provádět Požehnání tak často, jak chceme. Požehnání je více než modlitba, protože skrze Požehnání nám Bůh udělí přesně co potřebujeme (při sebežehnání), nebo co žehnaní potřebují. Navíc při modlitbách můžeme činit chyby při žádání Boha o určité věci.

Umění Požehnání vyžaduje naši svobodnou vůli. Pouze pokud žádáme můžeme obdržet, jak se říká "Bůh nám může udělit cokoliv, ale nedá nám to do kapsy".

Doporučená poloha pro žehnání

Stůjte na nohou (jak žehnaný, tak žehnající) s rovnými zády. Mějte pravou ruku tak uvolněnou, jak je jen možné, upaženou a ohnutou 20 cm od ramene. Prsty mějte otevřené a lehce zahnuté, jako když chytáte míč. Měli byste zaujmout tuto pozici zcela od začátku. Uvedená pozice je doporučena, pokud se nikoho nechcete dotýkat, nebo pokud žehnáte malé skupině lidí kteří jsou kousek od vás.

Pro větší skupiny (více než 50 osob), nebo pokud je žehnaný velmi daleko byste měli ruku předpažit.

Při sebežehnání mějte ruce podél těla, jako obvykle.

Pokud máte dostatek vitality a vaše vnitřní síly jsou silné, můžete se dotknout osoby, které žehnáte, pravou rukou na jejím čele a poté otevřít prsty směrem k Sahasráře, aniž byste zakryli vrchol její hlavy. Je nezbytné, aby vaše ruka a prsty byly uvolněné.

Pokud chcete žehnat milované osobě, které je daleko, měli byste si ji představit a vizualizovat její obličej. Pokud se jedná o skupinu, vizualizujte celou skupinu dohromady. Na vzdálenosti mezi vámi a druhou osobou, nebo skupinou, nezáleží.


Slova používaná při žehnání

Tato slova by měla být říkána vnitřně, když žehnáme:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud si to osoba, která se jmenuje ...... (křestní jméno) zaslouží, požehnej ji nyní skrze mne a uděl ji Svou Svrchovanou Milost. Staniž se tvá vůle. Amen."

Slova používaná při žehnání skupiny lidí:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud si to tato skupina osob - ...... (označení skupiny) zaslouží, požehnej jim nyní skrze mne a uděl jim Svou Svrchovanou Milost. Staniž se Tvá vůle. Amen."

Slova používaná při sebežehnání:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud ten/ta kdo Tě nyní žádá, který se jmenuje ..... (vaše křestní jméno) si to zaslouží, požehnej mu/ji nyní a uděl mu/ji Svou Svrchovanou Milost. Staniž se Tvá vůle. Amen."

Slova poděkování řečená na konci:

"Ó pane, Božský otče, děkuji Ti, že jsi mne učinil nádobou manifestace Tvé Svrchované Milosti."

Tato slova se naučte zpaměti a pak používejte!

Božská Zjevení o Požehnání

Osoba, která provádí Umění Požehnání:

Zvolna dosáhne úrovně dětské jednoduchosti a čistoty. Toto vyžaduje odstranění všeho co je neužitečné, bezvýznamné v životě; to je nahrazeno bohatostí života prostoupeného Bohem.

Zažívá plný způsob životní radosti, posílení schopnosti patřičně ocenit jednoduché požitky, jako schopnost těšit se ze stavu relaxace, květiny, úsměvu a dalších radostí.

Stane se plně soucitný se všemi živými bytostmi, prožívá stav soudržnosti se vším, bez zoufalství, vzdoru, či nenávisti. Stane se Božím poslem pro ostatní.

Je pln pochopení a dobré vůle k ostatním. Rozumí, že nemáme právo vynucovat si nic na nikom, protože každý je jedinečný. Toto vytváří tajemné spojení s lidmi a je vnímáno skrze empatii.

pozehnani1Očistí všechny své záměry. Intuitivně cítí, že každý cíl v sobě skrývá skutečný cíl. V jednom bodě si uvědomí, že o tomto faktu nelze dále diskutovat, že by se tím pouze shodil. Tak může uspět v měnění svého osudu transcendováním své karmy.

Stane se zcela optimistickou osobou, která vidí život celým proměněným způsobem. Vždy má prostředky k ocenění a rozvinutí života prospěšným způsobem a je plný jistoty.

Stane se štědrou silou věnovanou božskému ideálu. Je lépe schopen rozpoznat Božskou Energii a aby ji mohl přenášet na druhé, rozvine svou schopnost přenášet ji.

Zcela se osvobodí od předsudků, dogmatických a zkostnatělých koncepcí. Je schopen více se ovládat a být si více vnímat jak situace, tak lidi. Je pamětliv toho, že jakékoliv zlo způsobené bytosti je pohrdáním Božími zákony a nezůstane bez povšimnutí.

Spontánně pozoruje, rozumí a respektuje přírodní zákony; pozorně nad vším kontempluje a řídí se těmito Božími Zákony.

Získá perfektní cit pro spravedlnost. Jak lze vysvětlit instinkt pro spravedlnost bez Boha? Ten, kdo praktikuje Umění Požehnání získá intuici pro Boží spravedlnost.

Rozumí všem bytostem, zvláště opačného pohlaví, více intuitivním způsobem. Například, když nás někdo ruší, měli bychom jít hluboko do sebe a připomenout si tento pocit z jiné doby, jelikož "Jsem člověk a nic lidského mi není cizí”. Rozumí, že jsme již vše zažili.

Zvolna se naučí rozpoznat 6 různých spirituálních stupňů ve společnosti:

Prováděním Umění Požehnání každý den můžeme lépe rozumět lidem. Tak vyjasníme jak může pravdivě pomoci lidstvu.

Pozorování

Skrze Umění Požehnání poznáváme skutečný názor jaký má Bůh o osobě, které žehnáme. Tak můžeme opravit jakékoliv absurdity, které si můžeme myslet/cítit o určitých lidech. Energie je vždy specificky směřována na osobu, které žehnáme a ukazuje, že Bůh nám vždy dává co potřebujeme. Tato Energie má očišťující charakter jak na žehnanou osobu, tak na médium, kterým prochází. Umění Požehnání může být použito ve všech světech (tj. můžeme si je podržet i poté co opustíme fyzickou rovinu) a můžeme je použít pro požádání o pomoc od Boha Otce. Někdy chybujeme v modlitbách, ale nikdy v Požehnání.

Požehnání se mění podle toho, zda žehnaná osoba je stále v tomto světě, či nikoliv. Pokud osoba již opustila tento svět, slova žehnání se změní na: "..pokud tato osoba, která se jmenovala.." (protože po opuštění tohoto světa si nezachováme stejnou identitu jako na fyzické úrovni).

V případě opakovaných žehnání se vlivy od sebe liší a tak si můžeme všimnout transformace vyvolané v této osobě. Neměli bychom mít předsudky ve vztahu k Boží odpovědi, jelikož je nepopsatelná a nepředstavitelná. Díky Požehnání vztah mezi žehnající a žehnanou osobou získává na hlubší intenzitě. Ten kdo žehná je na oplátku též požehnán. Pokud toužíme po Boží pomoci můžeme praktikovat Umění Požehnání i po naší fyzické smrti, za předpokladu, že nevstoupíme do nižších (pekelných) světů, protože pak si nezasloužíme je provádět.

Žehnání v harmonii jako skupina

Je doporučeno provádět Umění Požehnání ve skupině, nebo sebežehnání, po 7-10 minut na počátku každého setkání. Posvěceným losem může být vybrána osoba a požádána, aby stála ve středu skupiny. Každý by měl směřovat Nejvyšší Božskou Energii na tuto osobu. Tato technika je podobná skupinové motlitbě, jen je silnější.

Pokud je velký problém a máme skupinu 7-28 lidí, měli by směřovat k božskosti a vyřknout tuto prosbu s hlubokou upřímností. Mobilizace celé bytosti, oddělení a odevzdání se Božské Vůli jsou nutné pro vyřešení problémů. Tahání losu by se opět mělo provést, aby byla vybrána osoba zvaná "ucho", které budou sdělena všechna zjevení, která mají následovat. Meditace je dalším krokem pro zvýšení tvořivosti (tj. projekce do vyšších astrálních světů jako Šambala a kontakt s duchovními vůdci). Každý by si měl pozorně všimnout co mu bylo sděleno a komunikovat toto ostatním, nebo pouze "uchu". Každý účastník musí učinit závazek. Umění Požehnání by se mělo provést 7krát, aby božská inspirace poskytla potřebné informace, pro zvýšení její tvořivosti, a aby se vytvořila perfektní síla. Tento závazek musí být reaktivován každé ráno, aby se urychlilo vyřešení problému. Zjevení na fyzické úrovni má přesné zákony o transformaci energie z kauzální do fyzické roviny, tj. musí být akumulován dostatek energie. Pokud nepokračujeme v reaktivaci závazku, zvolna upadneme zpět na původní úroveň, kdy se problém zdál neřešitelný. Denním prováděním Umění Požehnání máme dialog s Bohem hluboko uvnitř naší bytosti a připojíme se k Energii Božských Možností. Proto se naše přání mohou snáze projevovat v konkrétní oblasti. Prováděním Umění Požehnání s nejvyšší možnou intenzitou získáme Božskou Inspiraci a naše duchovní pole se propojí s neviditelným bodem, ačkoliv se tomu tak nemusí zdát. Na následujících setkáních by jsme měli vše vysvětlit a vyvodit závěry. Cílem je, aby se pozice, kterou zde máme, projevila v jasným, božsky integrovaným způsobem.

Zahájením od našeho problému a praktikováním Umění Požehnání ve skupině se otevřeme inspiraci a tvořivosti při jeho řešení. Tak se vše stane jasnější a obdržíme odvahu k pravdivému tvoření.

Definitivní zaříkaní posedlé osoby lze dokonce získat prováděním Umění Požehnání v harmonii jako skupina při úplném půstu. V případě slabých posedlostí, vymítání může být prováděno jednou osobou, nebo denním sebežehnáním.

Požehnání je základem tajemné božské síly tekou shora dolů: toto je rozpoznatelné znamení. Tento tok Nejvyšší Spirituální Energie se projevuje v člověku ve formě božské náklonnosti, jako odpovědi na modlitbu prováděnou s vírou a pokorou. Toto vyvolává božskou podporu a vedení pro tento problém, nebo pro jinou osobu. Ten, kdo žehná má též užitek, protože otevírá svou bytost průchodu Nejvyšší Energie. Vlastně žehná sám sebe a tím je mu pomoženo.

Sebežehnání

Na počátku, když je ego velmi silné, je možné, že sebežehnání je neúspěšné. Poté je nutné žehnat druhým s pokorou a vírou tak často, jak je to jen možné. Pouze až přijde odpojení nesobeckým nabízením pomoci druhým skrze požehnání, můžeme zmenšit ego a vyvíjí se duchovně. Když v nás proběhnou nutné transformace, budeme schopni provádět sebežehnání.