Základní aspekty, které činí Duchovní školu Rezonance jedinečnou

Abychom dokázali tuto ojedinělost, budeme stručně prezentovat některé ze starověkých i nových mystérií, které tato duchovní škola zpřístupňuje všem lidem této planety, kteří jsou schopni jim porozumět a přesvědčit se o jejich hodnověrnosti skrze „NEZBYTNÝ GRAM PRAXE“:

 

1

Tajemství nepopsatelné komunikace a rezonance s ohromnými a tajuplnými sférami sil deseti velkých kosmických mocností - Mahávidjá -, skrze které se manifestuje Bůh v celém Makrokosmu.

2

Tajemství okultního zákona rezonance, díky kterému si uvědomujeme, že ve veškerém Stvoření Boha Otce „vše je rezonancí“

3

Tajemství okultního Holografického principu, díky kterému si s úžasem a potěšením uvědomujeme, že veškeré Stvoření a manifestace Boha je, analogicky řečeno, gigantickým „hologramem“ ve kterém je každá část integrována v celek (ve vše) a velký celek (vše) je simultánně přítomen, nebo jinými slovy zrcadlen, v každé své jednotlivé části. Takto je každý z nás částí, která odráží velký celek a tento celek (vše) v sobě neustále zahrnuje všechny části.

4

Tajemství zvláštních tělesných pozic (ásan), kdy každá ásana je vnímána jako určitý Postoj, který díky tajuplným procesům rezonance mezi mikrokosmem jogína a makrokosmem vyvolává jisté blahodárné schopnosti, vznešené vnitřní stavy.

5
 

Tajemství milování se s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, které umožňuje za běžné tělesné teploty biologickou transmutaci sexuálního potenciálu do ohromné energie, která poté musí být sublimována na jiné úrovně našeho vnitřního vesmíru.

6

Tajemství transfigurace, která nám díky hluboce transfigurující vnitřní vizi odkrývá Posvátné v profánním.

8

Tajemství věnování (úplného odevzdání) plodů našich činností Bohu Otci, anebo jedné z deseti velkých kosmických sil či Šivovi. Umožňuje nám zakoušet stav Džíva Mukti (duchovně osvobozená bytost žijící v těle) a zcela se vymanit z účinků nebo „řetězu“ následků, které kumulují naše činy. Tímto způsobem nehromadíme do budoucna karmu (zákon příčiny a následků).

9

Tajemství spirály jang, ve které jsou její účastníci přesně umístěni střídavě muž-žena podle sledu dvanácti znamení zvěrokruhu. Meditace ve spirále jang nám umožňuje prožít zesílený proud jangové (solární) energie a současně nás spojuje s dvanácti typy subtilních astrálních energií, které přísluší jednotlivým znamením. Takto se v našem vnitřním mikrokosmu objevuje intenzivní euforický stav dokonalého Vesmírného člověka. Meditace ve spirále jang umožňuje svým účastníkům prožít ve svém vnitřním vesmíru ideální, živou a aktivní přítomnost subtilních astrálních vlivů ostatních jedenácti znamení zvěrokruhu. Když je nevýslovným a harmonickým způsobem zkombinována s vlivem vlastního znamení, vytváří v lidské bytosti povznesený stav jednoty se všemi dvanácti subtilními, blahodárnými, jedinečnými a komplexními astrologickými vlivy. Toto pokaždé vede k unikátní komplexní duchovní zkušenosti, kdy osoba která se účastní spirály jang zakouší v hlubokém duchovním spojení s Nebeským Otcem vysoké stavy vědomí, které podstatně obohacují její mysl a duši.

10

Tajemství vyvolání stavu osvobození se skrze Božský zázrak. Umožňuje nám čerpat v mimořádné hojnosti Boží milost, která nás duchovně pozvedá a umožňuje okamžitou transcendenci naší lidské omezenosti a podmíněnosti, přináší hluboké extatické spojení s Bohem, a takto nám, z duchovního pohledu, umožňuje vstoupit do skrytého nebeského království.

11

Tajemství manter, které člověku umožňují ustanovit rezonanci a hlubokou subtilní komunikaci s určitými obrovskými sférami sil, které se v nacházejí v makrokosmu a takto aktivovat různé procesy lajajógy ve vnitřním vesmíru naší bytosti.

12

Tajemství sublimace menstruace, které ženám umožňuje transmutaci sexuálního potenciálu v obrovskou vnitřní energii, která se jinak každý měsíc ztrácí při silné menstruaci.

13

Tajemství euforického, výjimečného stavu Šakti (přirozená ženská síla), který manifestuje každá milující, harmonická, vitální (ani vyzáblá ani tlustá), smyslná a eroticky plně probuzená žena, když odhalí tajemné pravdy o (svém) těle. Skrze probuzení svých specifických latentních schopností dojde takto k odhalení ohromujících mystérií univerza (makrokosmu).

14

Tajemství nevýslovného, ohromujícího stavu Vira (mocný, mužný, dokonale virilní duchovní hrdina, který je schopen zcela ovládat své projevy a vnitřní prožitky), který manifestuje každý muž, milující, vyvážený, vitální (ani vyzáblý ani tlustý), dynamický, pln blahodárných energií, který dokáže ovládat sám sebe a také dokonale ovládat svůj sexuální potenciál, když dostatečně pozná sám sebe a objeví tajemné pravdy o těle, skrze probuzení úžasných schopností, které dřímají hluboko v něm. Toto probuzení mu umožní zjevení fascinujících mystérií univerza (makrokosmu) a duchovních odhalení.

15

Tajemství postupné indukce určitých stavů blahodárného tranzu, který hlubokým způsobem probouzí v lidské bytosti schopnost komunikovat s určitými rajskými paralelními světy, existujícími v tzv. „jiných světech“ astrálního vesmíru.

16

Tajemství enigmatického zrcadlení a nevýslovné shody mezi mikrokosmem lidské bytosti a makrokosmem. Pomáhá nám skrze přímou vnitřní zkušenost poznat, že naše bytost je Částí, která je integrována a neustále obklopena velkým Celkem (vším), a že Celek (vše) se zrcadlí v našem vnitřním vesmíru (Části). S úžasem zjišťujeme, že absolutně vše se odráží v Části, kterou jsme každý z nás. Velcí jogíni a mudrci Orientu vyjadřují tuto ohromující skutečnost slovy: „Co je ZDE (v mikrokosmu naší bytosti) existuje současně všude (v celém makrokosmu). Co ZDE není (v mikrokosmu naší bytosti), není nikde (v celém makrokosmu).“

17

Tajemství odkrývání veškerých duchovních pravd skrze přímou praktickou zkušenost. Toto je vyjádřeno starověkým jogínským aforismem, který říká že: „Gram správně prováděné jogínské praxe vydá za tuny teorie.“

18

Základní tajemství toho, kdo již dosáhl stavu Duchovního průvodce. Vytrvalá praxe, cvičení a přímá vnitřní zkušenost dělá mistry jakékoliv autentické formy jógy (jako je například hathajóga, bhaktijóga, rádžajóga, lajajóga, tantrajóga, mantrajóga, karmajóga, apod.). To, čím se stal Duchovní průvodce, se dříve či později stanou také všichni ti, kteří ho zaníceně následují na duchovní cestě, kterou jim svým příkladem zpřístupnil. Duchovní pravdy jsou nám vnitřně odhalovány pouze a jedině skrze přímou zkušenost tak jak se zdokonalujeme prakticky (a ne jenom teoreticky) na duchovní stezce kterou sledujeme (ať už je to hathajóga, karmajóga, tantrajóga nebo bhaktijóga). Každá forma jógy nás vede k té samé Nejvyšší pravdě. Uvědomování této Nejvyšší pravdy skrze libovolný druh jógy nás vede k prožívání stavu duchovního osvobození a implicitně nám umožňuje odhalit Boha jak v našem vnitřním vesmíru, tak kdekoliv mimo nás.

19

Tajemství tzv. „efektu hromosvodu“ všemohoucí, určující vůle nebeského Boha Otce. Touto cestou v sobě může lidská bytost cítit nevýslovným způsobem manifestaci tajuplné, všemohoucí vůle nebeského Boha Otce.

20

Základní tajemství nekonečné energie lásky, která bez ustání přichází od Boha a na věčnost obepíná vše v celém makrokosmu. Energie lásky takto umožňuje milujícím lidským bytostem objevit, že jak láska, kterou přijímají, tak i ta, kterou rozdávají, je ve skutečnosti nabízena Bohem Otcem a je ve věčnosti nekonečná. Úplnou a hlubokou zkušeností lásky lidská bytost objevuje, že energie lásky k ní přichází od Boha a takto je odkryto, že nadevše jiné je Bůh Otec láskou a jeho nekonečná láska neustále objímá všechny (lidské) bytosti, které se k ní otevřou. Tajemství energie lásky, když je hluboce a úplně prožíváno, nám pomáhá vytušit, že ve skutečnosti jediným měřítkem které láska uznává je milovat bez měřítek. Když se naše láska stane nekonečnou, to o čem jsme si mysleli že je nemožné se pro nás snadno stane možným.

21

Tajemství nepřetržité 24 hodinové modlitby, která nám umožňuje navázat skrze nevýslovný enigmatický vnitřní dialog rozhovor s Bohem.

22

Tajemství synchronicity, které umožňuje každému z nás s úžasem objevit, že určité výjimečné situace, určité udivující souslednosti a všechny hluboce zásadní shody okolností, se kterými se my nebo jiní lidé konfrontujeme, jsou ve skutečnosti ohromujícím vyjádřením tajuplné boží všemohoucnosti a všudypřítomnosti. Každý fenomén synchronicity se kterým jsme konfrontováni nás nevýslovným způsobem učí, že pro nebeského Otce který je všemohoucí a všudypřítomný je možné cokoliv, pokud si to tak přeje.

23

Tajemství základního slibu který Bůh Otec uzavřel s lidským pokolením na této planetě a který On nepřetržitě respektuje. Tento slib byl zjeven Ježíšem a odkryt pro všechny lidi těmito slovy: „S pokorou a láskou proste Nebeského Boha Otce a On vám dá. Hledejte plni vroucnosti, zvídavosti a odevzdanosti a naleznete. Klepejte plni naděje na brány poznání božských tajemství a ony se, jedna po druhé, pro vás otevřou.“

24

Základní tajemství okultního stavu rezonance, které Ježíš odhaluje jednoduchými, avšak velmi důležitými slovy, které jsou určeny těm, kdo jsou schopni opravdově pochopit jejich důležitost: „Kdo má (kdo v sobě opravdově probudil stav blahodárné okultní rezonance), tomu bude přidáno (díky existenci a udržování příslušného blahodárného stavu okultní rezonance s nekonečnými sférami sil které existují v makrokosmu). Ale kdo nemá (kdo v sobě ještě vůbec neprobudil blahodárný stav okultní rezonance s nekonečnými sférami sil existujícímu v makrokosmu), tomu bude vzato i to, co má (jinými slovy: v důsledku absence procesu blahodárné okultní rezonance s nekonečnými sférami sil, které existují v makrokosmu, příslušná lidská bytost ztratí - bude mu odňata - možnost mít prospěch ze subtilních energií, podpory, inspirace a impulsu, které jsou ustavičně nabízeny těmito nekonečnými sférami sil, které existují v makrokosmu, když je ve vnitřním vesmíru člověka, který toho dosáhl, probuzen a udržován vnitřní stav blahodárné okultní rezonance).“

...

A další mnohá tajemství, které praktikant poznává na cestě jógy a tantry, jež v tomto souhrnu neuvádíme. 

Zdůrazňujeme, že mnohé z těchto tajemství, která jsou pokaždé vnímána odlišně, se mohou projevovat okamžitě a simultánně v tisíci nuancích. Jsou povzneseným a nevýslovným způsobem prožívány ve vnitřním vesmíru lidských bytostí, které tato tajemství zakouší a současně těm, kdo jsou schopni pochopit jejich smysl, odhalují tajuplnou existenci Boha.

Každé z nich odhaluje těm, kteří jsou do těchto tajemství zasvěceni, úměrně probuzeným schopnostem, existenci Boha Otce, který je vnímán jako všemocný, vševědoucí, všudypřítomný, tajemný, transcendentní, nekonečný a věčný.

NAHORU