Kauza: Petice na podporu pronásledovaných jogínů v Rumunsku

Petice na podporu ukončení pronásledování, diskriminačního zacházení a
porušování práv osob praktikujících jógu v Rumunsku

Vždy v dějinách tomu bylo tak, že autentická duchovnost přitahovala kromě srdcí plných aspirace i protisílu. Sílu temnoty, která usilovala potlačit vzmáhající se plamínky duchovního života a tak zkoušela a zároveň tříbila aspiranty. Příkladů je bezpočet...

Naše škola jógy není výjimkou z tohoto pravidla. Především v zemi, z níž vyšla, v Rumunsku, čelí, fakticky od svého založení, soustavnému tlaku médií a od určité doby i perzekucím ze strany státních orgánů. Žádné z obvinění vznesených proti ní nebylo nikdy dokázáno. To ovšem není na překážku tomu, aby byli jogíni perzekvováni ve svém každodenním životě, sledováni, odposloucháváni, vyhazováni z práce, pohrdáni společností. Prokuratura se dále snaží přicházet s novými a novými obviněními, novináři, jako vzteklí psi, dále plivou jedovaté sliny.

Zakladatel a duchovní průvodce naší školy Gregorian Bivolaru byl vždy jejím srdcem a proto i prvním terčem útoků. Bylo mu dokonce usilováno o život. V roce 2004 uprchl do Švédska, kde mu byl o rok později udělen politický azyl, plná práva švédského občana a plná ochrana švédského státu.

Jediné co chceme a za své rumunské kolegy žádáme je, abychom už jednou byli ponecháni v klidu a mohli se nerušeně věnovat své duchovní disciplíně, józe!

Pokud se i vy cítíte znepokojeni flagrantním porušováním základních lidských práv našich kolegů, uvítáme, pokud budete chtít připojit svůj podpis pod petici na jejich podporu. Tutéž petici zatím již podepsalo i 16 europoslanců. Vy ji můžete podepsat na našich kurzech. Zároveň uvítáme dobrovolníky, kteří by s ní chtěli vyrazit do ulic. Iniciativa je vítána, je třeba jednat rychle. 

Důvody Petice

Praktikování jógy bylo v Rumunsku zakázáno totalitním režimem pod vedením Ceausescu. Jogíni byli v té době pravidelně vězněni; byli pod neustálým dohledem tajné policie a čelili soustavným těžkostem v zaměstnání i ve svých komunitách. Po pádu Ceausescuova režimu byla jóga de iure povolena.

Po legalizaci praktikování jógy, Gregorian Bivolaru, učitel jógy, který byl vězněn dřívějším režimem pro své přesvědčení, založil duchovní hnutí (M.I.S.A. - Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut), které se rychle rozrůstalo, v téměř každém velkém městě v Rumunsku a později i v dalších evropských zemích byly otevírány školy jógy, sjednocující desítky tisíc praktikujících jogínů.

Přesto, že po pádu Ceausescuova režimu byla nastolena svoboda víry a přesvědčení, rumunské orgány tajně pokračovaly v pronásledování zakladatele hnutí M.I.S.A. a mnoha jejích členů. Vedle běžných kurzů jógy, hnutí pořádalo pravidelná veřejná setkání hromadných meditací nebo přednášek nejrůznějších témat. Na tato setkání často vpadla policie, která tloukla účastníky a bezdůvodně je zadržovala (tato zpráva byla zveřejněna Helsinským výborem pro lidská práva, Amnesty International a SoJust*).

Situace se vyostřila v březnu 2004, kdy okolo 300 maskovaných policistů z protiteroristické jednotky vpadlo v Bukurešti do 16 soukromých bytů osob praktikujících jógu s pověřením k vyšetřování počítačové kriminality a přenosů dat. Rozsah a násilí, kterého bylo policií použito, bylo nepřiměřené: policie vytahovala lidi z postelí, a během prohledávání bytů je nutila ležet na zemi pod pohrůžkou použití zbraní.

Média zásah popsala jakožto největší akci rumunské policie v rámci protiteroristických operací, do vysílání však unikly videonahrávky policie zachycující osoby v ponižujících situacích.

Přestože policie neodhalila žádné nelegální aktivity ani látky, odvedla více než 100 osob z jejich domovů bez jakéhokoliv soudního pověření a protiprávně je zatkli a vyslýchali za použití násilí a manipulace. Policie zabavila jak studijní materiály týkající se jógy, knihy a brožury, tak i osobní deníky a nahrávky některých jogínů, které unikly do médií a byly zneužity k šíření pomluv a nactiutrhání.

Na základě těchto razií podala Státní prokuratura dvě obžaloby: jednu pro trestný čin sexuálního zneužívání a druhou pro trestný čin obchodování s lidmi a extremistické aktivity. Tato soudní řízení nejsou ani po 8 letech dosud ukončena; první z nich je nyní předmětem obnovy řízení, poté, co v předcházejícím řízení dva soudy obžalované zprostily obžaloby, neboť bylo prokázáno, že důkazy předložené Státní prokuraturou byly získány protiprávním způsobem a vznesená obvinění fakticky neexistují.

Tato nevyřešená situace týkající se hnutí M.I.S.A., neschopnost úřadů poskytovat nevyhýbavé odpovědi, nedostatek politické vůle k zastavení porušování základních práv, které jsou zaručovány Evropskou Úmluvou o lidských právech, vedla až k nynějšímu postavení rumunských jogínů, kteří čelí každý den hrozbě vyloučení ze společnosti a vydělení z ní, a riskují jak svou svobodu, tak majetek.

Rumunské orgány aplikují ve vztahu k členům jogínského hnutí takové postupy, které nelze v demokratickém zřízení akceptovat. Četné stížnosti a petice byly ponechány buď bez odezvy nebo byly odmítnuty bez náležitého odůvodnění.**

Rumunská média hrají v tomto případu neblahou roli. Nerespektují etické standardy, soustavně se angažují v pomlouvačných kampaních založených na lžích a pomluvách, které jsou živeny různými bývalými členy hnutí a konkurenty, kteří usilují o pozornost. Mezi mnoha pobuřujícími příklady vystupuje případ Diany Dochinoiu, učitelky jógy v Japonsku. V 2010 publikovalo mnoho novin lživou zprávu, že jí byla v Japonsku setnuta hlava a obviňovaly hnutí z vazeb na japonskou mafii. Její přátelé a rodina byli šokováni a zcela zoufalí. Diana se proto rozhodla zveřejnit video s prohlášením, že je naživu a zdráva a vyloučila jakékoliv spojení s kriminálními organizacemi. Přesto, nedostalo se jí žádné oficiální omluvy a v novinách nebyla nikdy zveřejněna informace, která by uváděla publikovanou zprávu na pravou míru.

Výše zmíněné ukazuje na jasné porušení Evropské úmluvy o lidských právech a to konkrétně: Čl. 3 - Zákaz mučení;. Čl. 5 - Právo na svobodu a osobní bezpečnost; Čl. 6 - Právo na spravedlivý proces; Čl. 8 - Právo na respektování rodinného a soukromého života, Čl. 9 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání; Čl. 10 - Svoboda projevu; Čl. 11 - Svoboda shromažďování a sdružování , Čl. 17 - Zákaz zneužití práv a Listiny základních práv EU a to konkrétně: Čl. 1 Lidská důstojnost, Čl. 3 - Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, Čl. 4 - Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu, Čl. 6 - Právo na svobodu a bezpečnost, Čl. 8 - Ochrana osobních údajů, Čl. 10 - Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, Čl. 11 - Svoboda projevu a informací, Čl. 12 - Svoboda shromažďování a sdružování, Čl. 20 - Rovnost před zákonem, Čl. 21 - Zákaz diskriminace; Čl 47 - Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces.

Požadavek

Níže podepsaní žádají Evropský Parlament a další orgány Evropské Unie, aby se účinně zasadili o ukončení pronásledování tisíců občanů EU, k němuž dochází pouze z důvodu, že praktikují jógu, aby byly zastaveny perzekuce proti Hnutí jógy MISA v Rumunsku, a aby přijali opatření proti státním orgánům, médiím nebo osobám, které svou činností porušují Evropskou úmluvu o lidských právech.

Poznámky:

* APADOR (Helsinki Committee for Human Rights in Romania) Reports from 1996, 1997, 2004; Amnesty International Report 1997; SoJust Report 2004.

** V období 2004-2012 bylo předáno přes 600 stížností různým rumunským orgánům, většina z nich byla odmítnuta a na mnoho z nich jsme neobdrželi žádnou odpověď.

Odkazy:

Soteria International - MISA Case

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU