Představení kurzu integrální jógy

(ukázka z tištěného kurzu)

Jóga je dnes, a to především na Západě, spíše proslulá než známá. Málo je těch, kdo o ní ve vší její mnohotvárnosti mohou na základě přímé, praktické zkušenosti podat správné, zásadní informace. V následujícím výkladu se pokusíme poskytnout několik základních opěrných bodů, které by měly zaručit její pochopení i užitečnou aplikaci z hlediska západního způsobu myšlení. Na samém začátku však dlužno uvést, že pravá jóga předpokládá, že člověk se bude střetávat s úžasnými, nevypověditelnými tajemstvími své vlastní mikrokosmické povahy, s věčnými otázkami: proč jsem se narodil, proč žiji, odkud přicházím, co se se mnou stane po smrti? Odpovědi, jež nám jóga umožňuje nalézt, protože nás nutí uvědomovat si široké souvislosti a upírat na ně pozornost, se dají prověřit v našem vlastním vnitřním světě, budeme-li se pod vedením povolané osoby určitou dobu řídit vhodnou metodikou. Jóga tak sleduje přímé, nezprostředkovatelné poznání konečné pravdy o lidské bytosti, životě, a vesmíru.

Definice jógy

Slovo jóga má v sanskrtu více významů: shoda, splynutí, pevné spojení, jednota. Jóga je tradiční filozofický systém, který teoreticky i prakticky vznikl před mnoha tisíciletími v Indii na základě přímých zkušeností předávaných až do naší doby v pověstném pojednání Jógasutra jako soubor aforismů a průpovídek mudrce Pataňdžaliho. V jógickém systému najdeme velice jasně rozlišen subjekt (puruša - božský duch, makrokosmické nejvyšší nadosobní já) od objektu (prakrti - příroda, podstata) a jsou uvedeny cesty a metody nutné k tomu, aby se dosáhlo dokonalosti pomocí kontroly některých funkcí, energií a jemných složek lidské povahy: duchovních, rozumových, psychických i fyzických, s cílem postupně si uvědomovat a objevovat ducha, aby bylo možno se vrátit ke stavu dokonalé čistoty a dosáhnout stavu blaženého vědomí, v józe neobyčejně rozvinutý a známý pod názvem samádhi. Dosažením stavu samádhi či plné extáze se jóginovi potvrzuje jeho dokonalost, při níž dochází k nevýslovnému splynutí jeho nedělitelné podstaty s nedělitelnou makrokosmickou, univerzální podstatou. Jóga tedy doporučuje prohlubovat sebepoznání, dokonale si uvědomovat různé netušené stránky bytí, rozumně využívat veškerých potenciálů latentně existujících v našem vnitřním světě, abychom si pak uvědomili nesmrtelné, božské nadosobní já (átman), které je přítomno jako nezúčastněný svědek v lidské bytosti, a oprostili je od zásahů osobního, pomíjivého, sebestředného a omezeného já. Kdo se jógou zabývá vytrvale a dosáhne dokonalosti v různých jógických postupech, stane se pánem nevýslovného přímého poznání, vědomě po libosti splývá se skrytými energiemi přírody, a stává se tak pánem zdánlivě nadpřirozených sil, jimiž může působit i na přírodní jevy, a lehce dosahuje blahodárných, pozitivních, zcela neobvyklých výsledků v kterémkoli směru, kde se teď volně projevuje. Jógou lidská bytost dosahuje plné vnitřní svobody a plně si uvědomuje, že vše je možné, přičemž však chápe, že ne vše je jí dovoleno. Tím se rozumí, že pravý jógin nikdy neporuší neměnné zákony přírody a nebude působit jako činitel vnášející zlo či nesoulad do svého konání. Základem jógických praktik jsou mimořádně jemné úkazy vnitřní rezonance, které jógin sám vyvolává a podporuje díky tomu, že se soustřeďuje a uvědomuje si trvalou pozornost zaostřenou do jednoho bodu po dobu celého cvičení. Více o tomto principu se dočtete v článcích o rezonanci.

Kurz integrální jógy

Život člověka v moderní době, již prožíváme, je vesměs plný nesčetných potíží, jež nám různá hathajógická cvičení pomohou lehce překonat. Velký indický jógin Svámí Šívanánda v tomto směru říká:

"Hathajóga tomu, kdo ji náležitě a důsledně provádí, uděluje dokonalé sebepoznání,
kvetoucí zdraví, dlouhověkost, vnitřní sílu a vitalitu".

Pokud jde o jógu, mnoho lidí, nejčastěji kvůli nevědomosti, utkvívá na zdání a spatřují v ní toliko tělesné cvičení. Tento kurz jógy si klade za cíl ukázat původ a hodnověrnost jógického systému a zároveň vám vysvětlit praktické možnosti každého uvedeného postupu. Různé jógické techniky jsou jednoduché a dostupné každému, dají se využít i v oblasti lékařství. V tomto kurzu budou navíc uvedeny některé praktické rady týkající se výživy, léčby různých neduhů, recepty na omlazení a vyrovnanost jak psychickou, tak i fyzickou. Ostatně je známo, že v indických střediscích přírodní medicíny, jakož i v mnohých ášramech (poustevnách), jsou hathajógická cvičení úspěšně kombinována s metodami zdůrazňujícími přírodní léčbu. V tomto směru je důležité zaznamenat, že vegetariánská strava, ovocné a zeleninové kúry, různé léčivé rostliny pomáhají nemocným se vyléčit, působí profylakticky i jako prostředek k uchování zdraví u zdravých lidí a navíc zabraňují senilitě. V jógické praxi postupný přechod na mléčnou a vegetariánskou dietu značně podporuje duchovní vývoj. Také půst může mít blahodárné a mnohostranné léčebné účinky, neboť poskytuje přesycenému trávicímu traktu člověka čas, aby si odpočinul.

Rovněž barvy mnohostranně působí na člověka, ovlivňují jeho zdraví jak přímo (příklad: antiseptické vlastnosti modré barvy), tak nepřímo podle toho, jak pod vlivem slunečního svitu rozvíjejí tvůrčí představivost (viz řízení jemných dechů - prána - a psychické využití barevných vibrací). Tělu se v mnoha východních disciplinách věnuje zvláštní pozornost. V tomto směru je užitečné ocitovat pasáž z pověstného indického lékařského pojednání Čakrasamhitá:

"Je-li tělo používáno rozumně, stává se jedním z hlavních nástrojů, jež umožňují dosáhnout základního cíle lidského života, jímž je dokonalost."

Za povšimnutí stojí, že podobné mínění měl i velký zasvěcenec Pythágoras, jenž ve svém zásadním pojednání Zlatých slovech praví:

"Rovněž musíme stále dbát o to, abychom udržovali své tělo v co nejlepším zdravotním stavu. Proto je nutné přiměřeně a s mírou požívat potraviny, přírodní nápoje a cvičit. Správná, rozumně stanovená mez bude ta, která vám zabrání zmalátnět a zeslábnout. Právě proto si budeme muset zvyknout na jasnou a přísnou dietu. Pěstujte tento způsob života neokázale, abyste se vyhnuli tomu, že narazíte na nepřátelské nepochopení nevědomců."

Svámí Šívanánda o hathajóze říká:

"Pro toho, kdo ji důsledně pěstuje, je hathajóga boží dar, který zaručuje úspěch v každém směru. Tělo, psýché i rozum jsou nástroje, jež nám cvičení hathajógy umožňuje uchovat zdravé, silné a plné energie."

V klasickém jógickém pojednání Gorakšasamhitá najdeme toto tvrzení:

"Tajná znalost hathajógy je schodiště, po němž rychle stoupají ti, kdo dosáhnou nejvyšších oblastí duchovní cesty, jež vede k svrchovanému absolutnu."

Když citlivý člověk přemýšlí o tom, jak vyřešit současné problémy lidstva, je téměř nemožné, aby nepomyslel i na návrat k co nejharmoničtějšímu a nejzdravějšímu životu, na oživení všech latentních možností své bytosti, na prohloubení vnitřních prožitků. Kurz, do něhož můžete chodit, je povýtce praktický a shrnuje vše podstatné z hathajógy. Kromě toho je obohacen o tradiční východní metody, jež člověku pomohou vyřešit základní problém: problém zdraví, činorodosti a účinnosti. V lekcích bude kladen důraz na hlubinné příčiny nepříjemností, s nimiž se člověk střetává, i na příčiny sociálních problémů, aby byl puzen k tomu, co nejdříve si od nich pomoci. Originalita tohoto kurzu, jeho specifičnost tkví v tom, že zahrnuje - kromě obecných úvah o dalších jógických systémech (lajajóga, jóganidra, karmajóga, tantrajóga, kundalíníjóga, jantrajóga, bhaktijóga, mantrajóga) - praktické návody a povolané rady, jež začátečníkovi rozhodně umožní "rozumně postupovat vpřed na jisté půdě".

Mimo jiné budou v tomto kurzu vyloženy metody detoxikace organismu, jakož i zásadní údaje o vegetariánské stravě, půstu, ovocných a zeleninových kúrách, využití některých léčivých rostlin pro léčbu určitých nemocí spolu s některým jógickými cvičeními. Postupně bude vyloženo, jak racionálně propojit různé pozice (ásany), vybrané pro ty, kdo si přejí denně cvičit mimo praktické kurzy pod přímým vedením v tělocvičně. V pozdější fázi bude vyloženo, jak po sobě řadit jednotlivé ásany podle typů chorob. Navíc budou vyloženy základy chromoterapie, muzikoterapie a různé postupy, které podporují soustředěnost mysli, tvůrčí představivost a meditaci.

Jógini mají za to, že strava ovlivňuje naši povahu jak přímo, tak i nepřímo. Přímý vliv se uskutečňuje prostřednictvím specifických vibrací potravin: například pojídat maso zvířete poděšeného před smrtí lidskou krutostí má v organismu zvláštní ozvuk a šíří v něm vibrace hněvu a strachu, které budou mít přímý charakterový dopad. Nepřímý vliv se uplatňuje tím, že toxiny, jež zvíře vylučuje kvůli negativním emocím, působí prostřednictvím potravin na nervový systém, na endokrinní žlázy a v důsledku toho ovlivňují konzumentovo chování. Kruh se uzavře, když vytušíme vzájemné působení charakteru na žlázy a žláz na charakter. Je na místě letmo se zde zmínit o tom, že endokrinní žlázy jsou v jógickém pojetí také kontrolovány prostřednictvím tajných silových center (čaker). Srovnejme si prostý, jemný vibrační přínos jablka, hrušky, sklenky mléka, polévky z cizrny - obsahující rostlinné proteiny, atd. - s přínosem masa jehněte, králíka nebo vepře, který se v předtuše blízké smrti snažil vymanit z rukou člověka. Lidská bytost nejčastěji nedodržuje pravidla kvetoucího zdraví a mnohokrát porušuje zákony přírody. Navzdory všem těmto dosti závažným prohřeškům člověk přesto žasne, když vidí, jak se v něm i kolem něho rodí utrpení a disharmonie. V tomto směru je příznačný výrok starověkého myslitele Seneky:

"Mnoho lidí se snaží žít co nejdéle, ale velice málo je těch, kdo se trvale snaží žít co nejlépe."

Hathajóga má tudíž za nezbytný následek návrat k přírodě. Díky specifickým jógickým metodám a postupům, které působí tak, že vyvolávají odezvu na jemné energie v přírodě, se v člověku postupně probouzí intuice, výrazněji si uvědomuje skutečnosti z různých simultánních paralelních světů. Postupným tréninkem se člověk dobere poznání jemných léčebných sil vesmíru, dokáže vibrovat v souzvuku s blahodárnými sférami vesmíru. Ten, kdo pěstuje jógu, navíc porozumí jazyku těla. Jeho organismus postupně cítí, co je pro něj v určitý okamžik nejvhodnější; snadno vnímá pocit sytosti a nedostatek minerálních solí. V příhodnou chvíli člověk též může nechat zažívací ústrojí odpočinout díky blahodárnému půstu. Jelikož jógin zná to, co je podstatné, dokáže si najít určité ovoce či zeleninu, jejíž léčebné využití je pro něho k ozdravení či pročištění organismu nejvhodnější. Prakticky je to otázka zkušenosti a sebepoznání. Když má znalý jógin tyto základní údaje k dispozici, může spojovat období půstu a ovocných či zeleninových kúr a využívat různých vhodných léčivých rostlin k tomu, aby znovu nalezl ztracenou dobrou náladu, činorodost či radost ze života.

V tomto kurzu budou rovněž prakticky probrány různé metody relaxace či "dobíjení", založené na souznění s jemnými energiemi přírody. Až bude mít cvičenec tyto metody řádně zažity, bude moci jejich prostřednictvím dosáhnout velkých úspěchů. Pokročilý jógin, který dospěje do určitých fází cvičení, znovu nabude někdejšího zdraví a vitality, získá vnitřní vyrovnanost a dokonce bude s to pomáhat členům rodiny či přátelům a dát jim tak zároveň možnost, aby si pomohli sami. Lekce týkající se léčebných metod pomocí jemného dechu (skrytých energií přírody - prány) poskytnou v tomto směru neobyčejně účinné rady. V některých lekcích bude kladen důraz na blahodárnost využití jemných barevných proudů, které lze vhodně využívat v těle i psychice. Řada postupně doporučovaných, vysoce účinných cviků se všemi potřebnými praktickými i teoretickými pojmy, jež jsou plodem tisícileté trpělivé píle moudrých jóginů korunované úspěchy, zajistí upřímným a vytrvalým uchazečům podle povahy jejich zvláštních problémů velké zadostiučinění.

V jógickém pojetí se má za to, že velké procento lidí si "navzdory svému vnějšímu nepokoji" neuvědomuje, že "vnitřně" spí. Důsledné uplatňování různých jógických postupů mase nevědomých neobyčejně pomůže ocitnout se tváří v tvář nové, vyšší realitě.

Do určité doby je nadšený adept jógy svědkem procesu mimořádného urychlení svého vnitřního vývoje, které mu pomůže uskutečnit své poslání ve světě a umožní mu snáze poznat základní zákony všehomíru. Zjistí, že všechno v něm pracuje k jeho aktivnějšímu duchovnímu růstu.

Prostřednictvím jógy adept vnitřní dokonalosti dokáže učinit přítrž plýtvání duchovní energie, jež zbytečně tříští tento navýsost cenný potenciál, a tak mu brání, aby poznal svůj vnitřní svět.

Je příznačné, že doktor Paul Chauchard se domnívá, že lidstvo, ačkoli vzniklo "na zemi před více než 65 000 lety, sotva dosáhlo jinošského věku a dosud má o sobě dosti chabé povědomí."

Jelikož víme, nakolik lidský druh zajímá otázka stárnutí, náš kurz se pokusí nahradit skrytou úzkost některých lidí určitou dávkou naděje, neboť zohledňuje některá přirozená řešení existující v józe, jež budou těm, kdo je budou chtít uvést v praxi, velice užitečná. Tento kurz se rovněž zevrubněji zabývá morálními, psychologickými a psychickými činiteli, pravidly hygieny a výživy jakož i metodami mechanické údržby těla v duchu tisíciletých jógických znalostí. Ve světle poznatků téže tisícileté moudrosti bude zcela nově nazírána erotika a sexualita, aby nebyl opomenut tak důležitý aspekt, jako je aspekt tvůrčí energie člověka.

Jak každý prakticky zjistíme, lidská bytost je neoddělitelně spjata s přírodou, a když si to člověk plně uvědomí, bude puzen plně rozvinout síly zajištující jeho duchovní integritu, síly, jež pak budou mít příznivý dopad na síly společenské.

Jóga a hathajóga obzvlášť mohou člověku poskytnout cenné služby za podmínky, že budou přísně dodržována pravidla, jež tyto systémy předpokládají. Jean-Jacques Rousseau tvrdil:

"Tělo musí být silné, aby se mohlo podrobit duši: dobrý sluha musí být co nejstatnější."

V hathajóze zjistíme, že existují různé metody, jak tělo posílit. Každý se s existencí těchto postupů seznámí v různých teoretických i praktických lekcích a bude mu ponechána volnost, aby si zvolil ty, jež mu budou nejlépe vychovat. Těm, kdo chtějí dosáhnout mimořádného stupně sebeovládání i na prozaické úrovni "skutečností", se doporučuje cvičit přiměřené hathajógické pozice (ásany). Po určitém období praxe opravdový adept zjistí, že ásany jsou zaručeným prostředkem kontroly a ovládnutí těla i ducha nikoli tím, že se bude střetávat s druhými, ale tím, že bude pracovat sám na sobě, aby "vybrousil svůj vlastní neopracovaný kámen"; a to pochopitelně bez úmorné soupeřivosti, která zakořeňuje dualistické tendence se všem důsledky, jež tyto tendence s sebou přinášejí.

Doufáme, že když tento kurz zvládneme, vyloučíme přetrvávající nedorozumění u těch, kdo ulpívají na zdání a chtějí v hathajóze spatřovat jenom tělesná cvičení. Rovněž doufáme, že také pomůžeme opravit falešnou představu toho, kdo toto stadium překoná a hledá v józe pouze prostředek k získání paranormálních schopností (siddhi). V tomto směru se sluší připomenout oprávněné mínění Alaina Danelesca:

"Veškerá jógická pojednání zdůrazňují, že výhradním cílem hathajógy je rychle překonat fyzické překážky, jež vytyčují duchovní cestu k opětnému splynutí s absolutnem."

Doufáme, že pokud tyto psychofyziologické a psychomentální složky budou brány v potaz, dojde k potřebné evokaci prvků, jež budou svědčit harmonii a rozvoji vědomí. Díky přímému praktickému přístupu jógini vždycky byli a nadále zůstávají lidmi, kteří se pokoušejí zkoumat důležité netušené stránky skutečnosti co nejneotřelejším pohledem a myslí co nejoproštěnější od předsudků, bez ohledu na to, jsou-li tyto předsudky starého či nového data. Ve všech dobách se jógini pokoušeli být těmi hloubavými, svobodnými lidmi, kteří se touží dobrat konečné pravdy, a tak dosáhnout osvobození. Doufáme, že si z tohoto otevřeného, vznešeného a odvážného postoje všichni vezmou příklad. Tento postoj je základní podmínkou rozšíření obzorů a úspěchu při hledání pravdy. V úvodní části se tento kurz jógy snaží pomoci všem frekventantům uchovat či obnovit si zdraví v případě jeho poruch tím, že se vrátí k dodržování přírodních zákonů; rovněž se vynasnažíme povzbudit ty, kdo si zoufají a nedokáží si vyřešit své zásadní problémy, a vrátit jim sebedůvěru. Velký indický jógický myslitel šrí Aurobindo praví:

"Pravda a poznání jsou jalový paprsek, pokud poznání tím, že je uvedeno v praxi, nedává sílu měnit svět."

NAHORU