ČAKRA

V sanskrtu doslova „kolo“ či „kruh“. Tento pojem označuje tajná silová centra, která zachycují, zpracovávají, shromažďují, přerozdělují a vysílají různé formy modulované subtilní energie (prány), jež formuje, oživuje, vyživuje, aktivizuje a ovládá hrubé (fyzické) tělo, astrální tělo a kauzální tělo člověka. Když je prostřednictvím praxe jógy probuzena základní energie bytosti kundaliní šakti (která sama o sobě je formou prány), stoupá a aktivuje silová centra (čakry). Poznání čaker bylo ve všech duchovních tradicích udržováno v tajnosti po celá tisíciletí a předáváno pouze ústně duchovním průvodcem, a to výhradně lidem, jež byli považováni, že jsou toho hodni.

Ačkoli každé čakře odpovídají určité endokrinní žlázy a tělesné orgány, které jsou jimi jistým způsobem ovlivňovány (například vrcholná lékařská věda v poslední době potvrzuje, že anáhatačakra má spojitost se srdcem, brzlíkem a plícemi), nemáme je zaměňovat se subtilními silovými centry, neboť příslušejí jiné úrovni jevové skutečnosti (a tedy i jiné oblasti energetické frekvence). Čakry jsou ohniskovými body setkávání a vzájemného prolínání těla s fyziologií, psychikou, myslí a kauzalitou. Podle symbolického popisu základních pojednání kundaliníjógy se šest hlavních čaker (tato základní centra jsou známá pod různými názvy i v jiných duchovních tradicích) nachází v řadě za sebou podél sušumny nádí, hlavního silového kanálu bytosti, který v subtilní rovině odpovídá páteři, zatímco sedmé silové centrum (sahasrára padma), které není v pravém slova smyslu čakrou, ale nejvyšším centrem spojení s Bohem, se nachází nad temenem hlavy (sahasrára). Sušumná nádí je kanál, kterým stoupá kundaliní šakti v okamžiku prožívání změněných stavů vědomí, spojených s určitým vyšším duchovním probuzením bytosti.

Při probuzení kundaliní (jev, který nastává buď nekontrolovaně, například při stavech spontánní extáze, anebo v důsledku správného a důsledného provádění technik kundaliníjógy, jež umožňují postupné probuzení a kontrolu tohoto procesu) subtilní vesmírná energie stoupá od múladháračakry (na subtilní úrovni umístěné v oblasti mezi konečníkem a pohlavím) až po sahasrára padmu (nacházející se na subtilní úrovni nad temenem hlavy), přičemž postupně aktivuje jednu po druhé všechny čakry. Na úrovni každé čakry, které kundaliní šakti dosáhne a kterou mimořádně silně dynamizuje, pociťuje jogín zvláštní intenzivní štěstí (ánanda) a zároveň získává určité paranormální schopnosti (siddhi), které mu umožňují dosáhnout mnohem rozvinutější a vytříbenější formy poznání a stavu vyššího vědomí. Odtud také pochází název „centra vědomí“ (čaitanja), který je někdy čakrám dáván.

Podle jógové tradice napájí každá čakra určitý počet energetických kanálů (nádí), nazývaných také jako „okvětní lístky“ anebo energetické „paprsky“. Lidé obdaření mimosmyslovým vnímáním, schopní díky jasnovidectví vidět astrální tělo, často popisují čakry jako ohniska různě zabarveného subtilního světla, mající specifický počet okvětních lístků neboli energetických kanálů, jež vycházejí z jejich středového bodu (bindu). Počet okvětních lístků je vždy roven počtu nádí (neboli energetických paprsků) každé čakry. Když jsou čakry aktivovány, získávají specifickou vibraci a vlastnosti energetického víru, o čemž napovídá i název „kola“, jenž jim byl dán.

Podle systému kundaliníjógy každé čakře odpovídají určité psychosomatické, mentální a duchovní vlastnosti, které vyjadřuje řada symbolů: geometrické tvary a barvy (které symbolicky odpovídají základním energiím – tattvám), mantry (představující onomatopoické vyjádření subtilně semenného zvuku, který odpovídá příslušnému silovému centru či bindu, resp. subtilním zvukům odpovídajícím každému okvětnímu lístku), symbolická zvířata (označující některé tajuplné subtilní životní energie), vládnoucí božské entity (vypovídající o rezonanci s určitými subtilními paralelními oblastmi či světy), atd. Hlavními čakrami a jejich atributy jsou:

1) Múladháračakra – centrum umístěné v základu sušumny nádí, promítající se ve fyzickém těle do oblasti mezi kořenem pohlavních orgánů a konečníkem. Odpovídá subtilní paralelní oblasti bhúrlóka. Dokud je múladháračakra v potenciálním neboli spícím stavu, energie kundaliní v ní nečinně odpočívá. Je zobrazovaná jako stočený had (proto se někdy hovoří o hadí energii), který propůjčuje paranormální schopnosti a zajišťuje energii všem ostatním čakrám. Z tohoto centra vyvěrají čtyři nádí, která odpovídají čtyřem okvětním lístkům na jeho ikonografickém znázornění. Symbolickým tvarem přiřazovaným této čakře je čtverec, její subtilní barvou žlutooranžová (žlutá jílová), odpovídající semenná mantra (bídžamantra) je LAM, jejím symbolickým zvířetem slon se sedmi choboty, vládnoucí božské entity jsou Brahma a jeho šakti nazývaná Dákiní.

Důsledný jogín, který si svým duchovním úsilím naplno osvojil stav vědomí specifický pro múladháračakru, dokáže velmi snadno přemoci pozemskou připoutanost odpovídající subtilnímu prvku prthivítattva a získává výjimečnou odvahu, takže už se nikdy nebude bát fyzické smrti. Vytrvalým soustředěním a meditací na tuto čakru „nabude poznání kundaliní šakti a tajných prostředků k jejímu probuzení. Jakmile je kundaliní šakti naplno probuzena, jogín získá paranormální schopnost nazývanou ‚žabí skok‘ (dardurasiddhi). Může dokonale kontrolovat subtilní dech (váju), mysl, sperma (muži) a menstruační výměšky (ženy). Jeho energie (prána) se dostane do subtilního kanálu brahma nádí (střední struktura sušumny nádí). Jogín se tak naplno raduje z vlastního přirozeného štěstí (sahadžaánanda)“. (Šivananda)

2) Svádhišthánačakra – centrum nacházející se na subtilní úrovni uvnitř kanálu sušumná nádí v oblasti nad pohlavními orgány. Odpovídá paralelní subtilní oblasti bhuvarlóce, odpovídajícím místem ve fyzickém těle je hypogastrický plexus, který ovládá sexuální orgány, funkci plození a erotické milostné prožitky. Ze středu této čakry vychází 6 nádí (neboli okvětních lístků). Symbolický tvar přisuzovaný této čakře je půlměsíc, její barva stříbřitě bílá, odpovídající semenná mantra (bídžamantra) VAM, její symbolické zvíře je krokodýl a vládnoucí božské entity jsou Višnu a jeho šakti Rákiní.

Ten, kdo se intenzivně soustředí a medituje na tuto čakru a její odpovídající skryté energie, se už vůbec nebojí vody. Má dokonalou kontrolu nad tajuplnými subtilními energiemi tohoto živlu. Získá velké psychické schopnosti, geniální tvůrčí představivost, intuitivní poznání a těší se z dokonalého ovládnutí smyslů a sexuální funkce. Rovněž snadno poznává vznešené astrální světy. Svazující vášeň, hněv, připoutanost, domýšlivost, žárlivost a další psychické nečistoty jsou z jeho bytosti snadno a úplně odstraněny. Dotyčný jogín regeneruje své tělo, zůstává mladým a dokáže si podrobit smrt (mrtjuňdžajásiddhi).“ (Šivananda)

3) Manipúračakra – centrum umístěné na subtilní úrovni v kanálu sušumná nádí v oblasti 2 prsty pod pupkem. Odpovídá paralelní subtilní oblasti svar(ga)lóka, odpovídajícím místem ve fyzickém těle je solární plexus, řídí játra, žaludek atd. Z této čakry, jejímž symbolickým tvarem je červený trojúhelník špičkou nahoru, vychází 10 nádí neboli lotosových okvětních lístků (energetických paprsků). Odpovídající semenná mantra (bídžamantra) je RAM, jejím symbolickým zvířetem je beran a božskými vládnoucími entitami jsou Šiva Rudra a jeho šakti Lákiní.

Jogín, který se intenzivně soustředí a hluboce medituje na tuto čakru, získá schopnost nazývanou satalasiddhi a nabude schopnosti objevovat skryté poklady. „Nikdy nebude zasažen žádnou nemocí. Naprosto se nebude bát ohně. Dokonce, i kdyby stál uprostřed plamenů, zůstane naživu a nedotčený a nebude mít žádný strach ze smrti; jeho síla a vůle budí úžas.“ (Šivananda)

4) Anáhatačakra – centrum umístěné v oblasti srdce, také uvnitř kanálu sušumná nádí. Odpovídá paralelní subtilní oblasti maharlóka, odpovídajícím místem ve fyzickém těle je srdeční plexus, řídí srdce. Z této čakry, jejímž symbolickým tvarem je šesticípá hvězda modré barvy, vychází 12 nádí (neboli energetických paprsků), symbolizovaných lotosovými okvětními lístky, odpovídající semennou mantrou (bídžamantrou) je JAM, jejím symbolickým zvířetem gazela a vládnoucími božskými entitami jsou Íša a jeho šakti Kakiní.

Jogín, který se intenzivně soustředí a hluboce medituje na tuto čakru, naslouchá rajskému zvuku z anáhatačakry (nazývanému anáhatašabda, který je ve skutečnosti zvukem šabda Brahmanu). Subtilní element vzduch (vájutattva), který lze ovládat na úrovni tohoto centra, zvyšuje v daném jogínovi sattva gunu (vlastnost harmonie). Ten, kdo vytrvale medituje na tuto čakru, úplně ovládne subtilní element vzduchu. Může se snadno oddělit od fyzického těla a letět do jiných obdivuhodných světů nebo může náhle vstoupit do těla někoho jiného a dokonalou empatií zcela prožívat vše nádherné, co prožívá druhý; stane se nástrojem božské vesmírné lásky a získá všechny ostatní sattvické (božské) vlastnosti.“ (Šivananda)

5) Višuddhačakra – centrum nacházející se na subtilní úrovni ve spodní části krku, také uvnitř kanálu sušumná nádí. Odpovídá subtilní paralelní oblasti džanalóka, je centrem subtilního elementu éter (ákášatattvy). Jemu odpovídajícím místem ve fyzickém těle je krční plexus. Z této čakry, jejímž symbolickým tvarem je kruh, vychází 16 nádí, symbolizovaných lotosovými okvětními lístky, její barvou je indigo, odpovídající semenná mantra (bídžamantra) je HAM, jejím symbolickým zvířetem je slon se šesti kly a vládnoucími božskými entitami jsou Sadašiva a jeho šakti Šakiní.

Intenzivní soustředění a hluboká meditace na subtilní element (tattvu) této čakry se v jógových pojednáních nazývá ákášadháraná. Ten, kdo praktikuje tuto formu meditace, nezmizí, neboli nezemře, ani při rozpuštění světa (pralaja). Získá dokonalé intuitivní poznání všech čtyř ‚Véd‘ díky vytrvalému meditování na tento lotos. Dosáhne poznání minulosti, přítomnosti a budoucnosti a získá kontrolu nad tajemnými energiemi času (trikáladžňána).“ (Šivananda)

6) Ádžňáčakra – centrum nacházející se také uvnitř kanálu sušumná nádí a na subtilní úrovni umístěné v prostoru mezi obočím. Odpovídá subtilní paralelní oblasti tapolóka, v západních esoterických systémech je tato čakra nazývána „třetí oko“. Její „lotos“ je symbolicky zobrazen dvěma okvětními lístky (jichž je ve skutečnosti 96). Její subtilní barvou je zlatožlutá, odpovídající semennou mantrou (bídžamantrou) je AUM, vládnoucí božské entity jsou Paramašiva projevený v podobě Hansy a jeho šakti Hakiní. Tato čakra, jejímž odpovídajícím místem ve fyzickém těle je oblast čela, je považována za centrum vědomí.

Ten, kdo se intenzivně soustředí a hluboce medituje na tuto čakru, postupně zničí všechny negativní následky (karmu) svých předcházejících činů z tohoto nebo z ostatních životů. Adept se stane velkým jogínem a osvobozeným v tomto životě (džívanmukta). Získá všech osm velkých paranormálních schopností (mahásiddhi) a všech 32 menších.“ (Šivananda)

7) Sahasrára padma – je v subtilní rovině umístěna nad vrcholkem hlavy, tedy mimo hrubý tělesný obal, nad horním koncem sušumny nádí. Odpovídá subtilní paralelní oblasti brahmalóka. Jak název napovídá, je toto centrum spojení s Bohem symbolicky zobrazováno 1 000 okvětními lístky (jichž je ve skutečnosti 12 uprostřed a 960 po obvodu), vychází a větví se odsud nespočetně dalších energetických kanálů (nádí). Odpovídajícím místem tohoto nejvyššího centra ve fyzickém těle je mozek, jeho bídžamantra (parabídža) je udržována v přísné tajnosti, protože jde o zcela posvátný zvuk. Všech 50 písmen sanskrtské abecedy, projevujících se jako subtilní energie (mantry), cyklicky prochází tisícem okvětních lístků tohoto nejvyššího centra (sahasrára padma), které samo (když je dokonale probuzeno) představuje souhrn všech existujících čaker a manter. Sahasrára padma se tak jeví zřetelně nadřazená všem 6 ostatním silovým centrům (čakrám). Vysílá bílé zářivé světlo intenzivní jako „deset milionů sluncí“ a náleží úrovni skutečnosti nadřazené ostatním čakrám, které jsou tradičně označované jako „šestero čaker“ (šatčakra), tedy čaker v omezeném slova smyslu.

Sahasrára padma, považovaná za základní sídlo Šivy, odpovídá božskému, blaženému, makrokosmickému vědomí. „Když se v sahasrára padma intimně spojí kundaliní šakti se Šivou, těší se jogín z nejvyššího štěstí (paramánanda). Dosáhne stavu nadvědomí a uskuteční nejvyšší poznání. Stane se jogínem, který všechno okamžitě ví (brahmavidvarištha), velkým mudrcem a dokonalým džňáninem).“ (Šivananda)

Duchovní nauka čaker, zavedená před tisíciletími ršiji (jasnovidnými mudrci, jimž se přisuzuje předávání „Véd“), hraje důležitou roli také v tantrickém buddhismu.

NAHORU