ŠAKTI

V sanskrtu znamená slovo šakti „ženská síla“, „síla přírody“ nebo energie. Šakti je skutečným zosobněním prvotní ženské energie. Často ztělesňuje tvořivou sílu Brahmanu uskutečňovat, přičemž je dynamickým ženským aspektem Boha, ženskou vitalitou, která Brahmanu umožňuje všechno tvořit, všechno zachovávat či udržovat a všechno také nechat zanikat.

Považovaná často za ženský protějšek (-) nebo milenku Šivy (nejvyššího mužství (+)), je Šakti vyjádřením věčné ženskosti neboli bohyně matky, přičemž sjednocuje ženskost a mateřství svým projevem jako síla přírody. Na Východě je uctívána ve svých různých ženských aspektech, mezi nimiž připomínáme kundaliní šakti, přítomnou v každé lidské bytosti. V lidské bytosti je nejsnáze rozpoznatelným vyjádřením šakti sexuální dynamismus. Jedním příkladem projevu šakti je sexuální nutkání neboli libido.

Ve škole sámkhja je na šakti pohlíženo vždy jako na tajuplnou energii, považovanou za záhadnou sílu prvotní přírody (prakrti). A tak je prakrti původní hmotou či pralátkou, z níž je stvořen celý makrokosmos. Její struktura je uspořádaná okolo tří gun, jimiž jsou: tamas, radžas a sattva. Deset velkých kosmických mocností je ve skutečnosti deset základních šakti Boha, jejichž prostřednictvím se projevuje a udržuje celý makrokosmos.

Mudrcové Východu tvrdí, že projev milosti šakti v lidské bytosti (k němuž dochází různými způsoby prostřednictvím probuzení, zvýšení, shromažďování, transmutace a sublimace různých aspektů či specifických projevů šakti) je nepostradatelný pro pochopení a postupné zakoušení transcendentálního rozměru Boha. Obzvláště tantrismus zdůrazňuje důležitost duchovní praxe uvědomování si a začleňování šakti do bytosti naprosto zvláštním způsobem, přičemž se zde klade výjimečný důraz na uvědomování si a zvyšování šakti v bytosti za účelem navození souzvuku s odpovídajícími nekonečnými energiemi z makrokosmu, specifickými velké božské matce (Mahášakti).

Bouřlivým zbožňováním šakti je tak uctívána tajuplná ženská síla, která umožňuje existenci života a která udržuje v harmonii celý vesmír. Šakti je základní ženskou tvořivou silou, která se tajuplně odráží v bouřlivém projevu tvořivé sexuální energie – euforickém splynutí mužského (+) a ženského (-) opaku a ve zdroji života. Je výmluvným faktem, že se v tajné tantrické tradici uvádí: „Šakti bez Šivy je kalíla (chaos, zmatek, nesmyslné bytí), kačakula (převrácení hodnot, odpor, larvalita) a májá (iluze, nepořádek, entropie).“

Koncept šakti – tajuplné ženské síly přírody – se snaží vysvětlit způsob, jakým se jediná realita (Bůh), která je nerozlišená a jednotná, může projevovat v mnohorozměrném makrokosmu se všemi jeho nekonečnými formami. Bůh, jenž je statickým transcendentním principem (někdy zosobňovaným Šivou), nedokáže sám o sobě projevit stvoření. Právě z tohoto důvodu jeden starodávný aforismus východní moudrosti říká: „Šiva bez Šakti je neschopen cokoli stvořit.“

V tajné orientální tradici se říká, že „Bůh (neboli absolutno) má tajemné síly“. Disponuje nekonečným počtem šakti (tajuplných ženských sil). Nejčastěji se rozlišují tři typy šakti neboli tajuplné ženské energie. Jsou jimi:

 1. krijášakti neboli tajuplná síla činu;
 2. iččhášakti neboli tajuplná síla vůle či záměru (říká se, že její podstatou je úžas);
 3. džňánašakti neboli tajuplná síla poznání.

Vedle těchto základních tajuplných ženských sil jsou v tajné orientální tradici popsány i další šakti neboli tajuplné ženské energie:

 1. čitšakti neboli tajuplná síla vědomí;
 2. ánandašakti neboli tajuplná síla blaženosti;
 3. nidžašakti vrozená tajuplná síla;
 4. parašakti neboli nejvyšší tajuplná ženská síla, která se postupně probouzí v bytosti po speciálním tajném zasvěcení do parabídža;
 5. aparašakti neboli nižší tajuplná síla;
 6. súkšmašakti neboli subtilní tajuplná síla;
 7. kundaliní šakti neboli tajuplná síla vnitřního hada;
 8. sphurattašakti neboli tajuplná síla projevu;
 9. kalašakti neboli tajuplná síla regenerující extáze, která se probouzí v ženách, které ve stavu milostné bouřlivosti plné transfigurace požívají kalas, který se materializuje v jóni, když se milují se sexuální kontinencí® a prožívají mimořádně intenzivní erotické stavy. Toto probuzení se objeví i u muže, s nímž se žena v tu chvíli miluje, pokud pln zbožňování bude postupovat stejně jako jeho milovaná.

Všechny tyto šakti či tajuplné ženské síly, jež jsou nepřetržitě plně aktivní v celém makrokosmu, existují v latentním stavu (neboli jinak řečeno v potenciálním stavu) i v mikrokosmu lidské bytosti, jako semínka stromů, která zatím ještě nevyklíčila (avšak mohou kdykoli vyklíčit, budou-li jim poskytnuty vhodné podmínky). Když se tyto šakti či tajuplné ženské síly v mikrokosmu lidské bytosti naplno probudí, vyvolávají hluboké a nezvratné vnitřní transformace. Z tohoto hlediska mohou být šakti v mikrokosmu lidské bytosti uváděny do souvislosti s různými stupni psycho-kosmického procesu duchovního vývoje.

V tajném pojednání „Laghujóga vasišthá“ je ukázáno, že všechny šakti neboli tajuplné ženské síly, které existují v celém makrokosmu a které jsou nepřetržitě plně činné, se zároveň nacházejí i v mikrokosmu každé lidské bytosti, ale v latentním stavu. Všechny tyto šakti se probouzejí mnohem snáze a velmi příjemným způsobem v případě žen, které už zcela dosáhly stavu šakti, a to především když plné transfigurace velice dobře zvládají milostnou kontinenci® a žijí tak pořád ve vznešeně bouřlivém stavu. Hlavní známkou, která bezpochyby ukazuje, že dosáhly prahu účinnosti, od kterého se probouzení šakti či tajuplných ženských sil uskutečňuje překvapivě snadno, je úplné zastavení menstruačního cyklu v důsledku celkové transmutace sexuálního potenciálu na energii.

V témže tajném pojednání je ukázáno, že každé z těchto šakti, nacházejících se v latentním stavu v mikrokosmu každé lidské bytosti, zároveň odpovídají určité ohniskové body na těle: na jazyku, v jóni, na lingamu, na uchu, na patře, na duhovce, na dlaních, na chodidlech, na prstech u rukou a u nohou, na pokožce hlavy, v erotogenních zónách, na hlasivkách, v nosních dírkách, u ženy v oblasti uretry, v bodě G, ve stydkých pyscích, v oblasti děložního hrdla, v podpaží a na vnějších částech obratlů. Těmto tajuplným ohniskovým bodům, jejichž prostřednictvím můžeme postupně probudit šakti či tajuplné ženské síly jak v mikrokosmu naší bytosti, tak i na úrovni těla, odpovídají některé bioenergetické body známé v akupunktuře.

Akupunktura a masáž mohou vést k významným vnitřním transformacím, jež nastávají díky postupnému probouzení těchto šakti neboli tajuplných ženských sil, a to především pokud ten, na koho se působí, je velice pozorný ke všem energetickým účinkům, k nimž dochází jak okamžitě, tak i v průběhu 24 hodin od chvíle, kdy proběhla masáž anebo akupunktura. Velmi důležitou roli v probouzení těchto šakti má rovněž milování se sexuální kontinencí® a transfigurací.

Méně známým aspektem je to, že šakti či tajuplné ženské síly mohou být v bytosti probuzeny a zesíleny i pozorným, systematickým a hluboce transfigurujícím požíváním určitých částí některých rostlin nebo stromů (květů, okvětních lístků, listů, kořenů, semen a plodů), usušených odpovídajícím způsobem a následně namletých na jemný prášek.

Všechny šakti nebo tajuplné ženské síly, jež jsou nepřetržitě činné v rámci celého makrokosmu, v němž všichni žijeme, jsou skutečnostmi, které mají svůj původ v obrovských sférách nekonečné síly, existujících v rámci makrokosmu. Zároveň jim odpovídají některé body v mikrokosmu naší bytosti, kde mohou být objeveny jako psychologické či dokonce tělesné skutečnosti. Mohou být ve vesmíru naší bytosti vnímány přímou zkušeností a odhaleny jako rozlišné skutečnosti pouze tehdy, když jsou v nás dostatečně probuzeny. Je nezbytné si zapamatovat, že všechny tyto šakti neboli tajuplné ženské síly jsou (každá svým způsobem) odpovědné nejenom za neustálý proces stvoření, jenž se odvíjí v celém makrokosmu, ale zároveň i za všechny transformace či nezbytné ničení, k němuž dochází jak v makrokosmu, tak i v mikrokosmu lidské bytosti.

Když jsou tyto šakti nebo tajuplné ženské síly probuzeny, zůstávají bezustání záhadně činnými prostřednictvím vyvolávání procesů okultní rezonance®, a to jak v rámci makrokosmu, tak i v rámci mikrokosmu lidské bytosti. Zároveň jsou nepřetržitě činné jak v pozadí kosmického bytí, tak i uvnitř mikrokosmu lidské bytosti, přičemž nabízejí oporu pro dosažení stavu duchovního osvobození. Mezi těmito šakti je mezi těmi, kdo praktikují hathajógu, jednou z nejznámějších kundaliní šakti.

NAHORU