PSYCHOMETRIE

Psychometrie (nebo subtilní mimosmyslové vnímání prostřednictvím určitého objektu dostatečně energeticky nabitého) je intuitivní telepatické zachycení určitých informací, které jsou spojené a vyvolané přítomností některých objektů, do kterých byly vloženy modulované subtilní energie.

Psychrometrie je však formou paranormálního vnímání, při kterém dojmy a stavy probuzené u určité lidské bytosti při určitých událostech patří všeobecně minulosti a mohou být vnímány prostřednictvím objektů nebo jinak řečeno spojeny s těmito událostmi. V určitých případech se tyto objekty účinně používají při psychickém a mentálním léčení, pokud osoba, která by měla být léčena, je nepřítomna a nachází se velmi daleko od působícího léčitele, rovněž při působení v případě pokročilých jogínských praktik blahodárného pozitivního vlivu k jedné nebo více osobám nacházejícím se daleko.

Spisovně slovo psychrometrie označuje „měření a pocítění energií duše“. Pojem se rovněž uplatňuje ve vědeckých testech i v určitých měřeních parapsychologie. Americký badatel J. B. Rhyne používá obecného vysvětlení „reálně svobodných souvislostí prováděných jasnovidcem ve vztahu se svědeckým objektem“. V dnešních dnech se tento druh zkušenosti nazývá „zkušenosti spojené s mimosmyslovým vnímáním pomocí objektu“. Nazývají se rovněž zbožňování pomocí objektu a paranormální zkušenosti vyvolané pomocí svědeckého objektu.

Prostřednictvím své subtilní struktury se jogín dostane k energii shromážděné v objektu a pak ji rozluští se složitých informací na úrovni svého silového centra (čakry). Pokud pochopíme tento základní proces, můžeme intuicí porozumět, jak může jogín vnímat události, se kterými má určitý objekt jasnou souvislost, pokud se dostatečně soustředí a má aktivované mimosmyslové schopnosti. Určití pokročilí jogíni tvrdí, že tento objekt hraje opravdu důležitou roli, kdy se v něm shromažďují modulované subtilní energie ákášatattvy. Tyto mohou být lehce vnímatelné a rozluštěné hlavně, když višuddhačakra je díky jogínské praxi dostatečně aktivována. Uvažuje se, že objekt má díky své přítomnosti v určité chvíli a na určitém místě doopravdy smysl pojmu shromažďované subtilní energie, kterou byl „ozářen“ v období průběhu událostí (do kterých byl přímo nebo nepřímo zapleten).

Současní parapsychologové ještě nevěnovali dostatečně velkou pozornost subtilním modulovaným energiím a polím, shromažďovaných v každé chvíli v objektu. Několik vědeckých experimentů bylo provedeno, ale ve většině případů máme k dispozici jen povrchní pozorování nebo některé staré studie prováděné s médiem, představujícím takové psychické jevy (psychrometrie).

Vypadá to, že všechno ukazuje na spojení psychrometrie s jinými formami mimosmyslového vnímání. Ve vědeckém referátu sepsaném po setkání s francouzským médiem Alexisem Didiérem v roce 1944, se dovídáme, že jasný případ jasnovidectví vytvořil zároveň i projev psychrometrie. K setkání došlo v Londýně a jeho popis najdeme v dopise reverenda G. Sundbyho v „Medical Times“ z 8. 7. 1944: „Colonel L. Levelyn, který byl spíše skeptický, měl kožené pouzdro, které se podobalo pouzdru na chirurgické nástroje. Médium Alexis (který nepraktikoval jógu) jej vyzvedl do výše žaludku a řekl: „tento objekt je z tvrdé látky, která je tmavé barvy a je uzavřen v něčem, co je světlejší barvy než tento objekt, teď si uvědomuji, že je to kost, která pochází z důležitějšího sestavení a ve skutečnosti lidská kost, která vám patřila. Byla uříznuta a obroušena tak, že má i rovnou stranu.“

Médium Alexis otevřel pak (po zkušenosti) pouzdro a vyzvedl z něj kousek kosti zabalené ve staniolu a řekl: „Přesně v tomto místě prošla kulka a byla mimořádně velká. Důsledkem byla tři různá zranění a kost byla rozdrcena na tři kusy. Zjišťuji, že jste byl zraněn ráno, když jste hlídal velice zvědavě nepřítele.“ Popsal rovněž bez omylu oblečení vojáků v té válce, a to do všech podrobností k překvapení všech účastníků a hlavně odvážného Colonela. Popis této zkušenosti není upřesněn jen podle mé osobní noty, ale i podle kvalifikovaných výpovědí Colonela L. Levelyna a je stejná jako oficiální zpráva, kterou podala jedna svědkyně této zkušenosti.

Pevné přesvědčení duchovně vyvinutých bytostí, že události nebo subtilní energetické stopy událostí setrvávají shromážděny v latentním stavu ve všech hmotných objektech (jež se nacházejí tam, kde jsou vyvolány události), není nová. Prof. E. R. Dods, vyučující řečtinu na Oxfordské univerzitě a bývalý ředitel společnosti pro psychické výzkumy v letech 1961-1963, tvrdí, že řecký filosof Demokritos žijící na konci 5. a začátku 4. století před Kristem věřil, že sny jsou vyvolány díky pronikání toho, o čem sníme, skrze buňky kůže, kde jsou shromažďované a neustále vysílané obrazy a stavy různých typů objektů a hlavně živých bytostí, se kterými vejdeme spontánně do rezonance.

Obrazy a prožitky takto shromažďované zprostředkovávají neustále představování a subtilní pole mentálních činností a myšlenek, které nám mohou změnit v dobro nebo ve zlo vlastní charakter nebo pocity díky subtilním energiím, se kterými se dostaneme do rezonance a které patří jen osobě, jež jim kdysi dala vzniknout. Takto nabíjené a energetizované objekty kolem nás hrají roli živých agentů. Skrze jejich působení (které se stává okamžité díky rezonanci s našimi převažujícími kmitočty) nabíjí naše aury specifickou energií díky naladění a vysílají skoro okamžitě do našich subtilních přijímacích prostředků názory, stavy, myšlenky a přání vysílajícího, hlavně když dosáhnou díky rezonanci cíle, jsou dostatečně silné a nesmíšené.“

Stupeň rušení nebo zmenšení, které nastane více nebo méně pro energii nositele obrazů a dalších informací po dobu subtilního vysílání, zaleží na jedné straně na subtilních podmínkách, které existují v tuto chvíli v daných okolnostech, a na druhou stranu na kmitočtu intenzity původního vysílání.

„Subtilní energetické záření, které pochází od osob ve stavu vyšší intenzivní dynamizace, vyvolává, díky rezonanci s odpovídající velkou kosmickou energií, a dává vzniknout, díky jejímu vyššímu vibračnímu kmitočtu, ohromující a rychlé vysílání, které bude zároveň vytvářet mimořádně živé a významné vjemy.“ Jak zdůrazňuje Dods, moderní vědecké výzkumy často potvrzují, že počet prožitků, dojmů a vznešených euforických mimosmyslových vnímání záleží na vnitřním fyzickém, psychickém a mentálním stavu.

Spojení mezi objekty, které převezmou a projeví vibrační kmitočet lidské bytosti pro léčení nemocí, kterými trpí, a také pro účinné blahodárné duchovní a mentální dávání impulsů

Podobně jako i pro další formy mimořádných psí-jevů, pevné přesvědčení v subtilní energie, které jsou shromažďované v objektech, je běžné a normální i v jogínské praxi. Ve speciální jogínské praxi, ve které se nastolí blahodárné stavy rezonance s různými psychickými a mentálními energiemi shromažďovanými a zprostředkovanými objektem, není hlavní cíl jen získání přesných informací skrze mimosmyslové vnímání vlastníka tohoto objektu, ale zároveň zapůsobit na něj (hlavně pokud je to potřeba) blahodárným psychickým, fyzickým a mentálním vlivem, buď aby ho léčil nebo podporoval v nepříznivé situaci nebo mu dal duchovní impuls, když je dostatečně připraven.

Jogín Svámí Šivananda definuje takto nesobeckou lidskou praktiku, která je inspirována láskou pro ostatní jako „citový, blahodárný a nakažlivý vliv“. Tento účinný způsob pomoci je založen na nezničitelném přesvědčení, že „věci, které byly kdysi v bližším spojení s lidskou bytostí, pokračují okamžitě v působení jedna na druhou i na velkou vzdálenost pro fyzický styk mezi tímto člověkem a příslušným objektem, ačkoli byl tento fyzický styk přerušen.“

Pro toho, kdo studuje psychrometrii, je zajímavým zjištěním, že západní media (často nevědomá k zasvěcenému způsobu působení) používají často stejným způsobem některé objekty stejně jako jogíni, šamani nebo různí léčitelé v kmenových společenstvech. Například léčícím mediím nebo magnetizérům (bioterapeuti) studovaným proslulým doktorem Eugenem Osti (1874-1938), lékařem a neúnavným francouzským badatelem mimořádných psychických jevů, sloužili často „organické části bytosti nemocného (toho, kdo se měl léčit) - vlasy, kousky nehtů, zuby, krev nebo zbytek pocházející z amputace, aby léčení na velkou vzdálenost probíhalo mnohem snadněji.“

Podobně jako při určité formě radiestezie, tak i při jiných neortodoxních léčebných paranormálních cestách pomocí fluid a kosmických energií může být nemocný jednoduše léčen na dálku, pokud se vychází z nepatrné části (kapky) jeho krve nebo slin. Hluboká a jednotná víra určité skupiny lidí v hluboké, blahodárné účinky vyzařující energie (působící psychicky, fyzicky, mentálně a duchovně), je jako náboženské relikvie, které patřily svatým nebo velkým jogínům, rovněž formou víry v blahodárné subtilní ctnostné energie, kterými byli předtím nabity a které teď neustále vysílají velmi energetizované objekty.

NAHORU