TANTRA

Synonyma: KUNDALINÍJÓGA, TANTRAJÓGA

Tradiční odvětví jógy. Slovo tantra doslova znamená „tkanina“, „předivo“, „vztah“, „spojení“. Ústředním tématem tantry je božská energie nebo také tvořivá síla šakti, která v podobě bohyně (déví) ztělesňuje ženský aspekt božství. Tato ženská božská energie je považovaná za protipól nebo manželku Šivy. V dokonalém souladu se Šivou na sebe Šakti bere různé blahodárné podoby.

Tantrajóga je stará několik tisíc let. Představuje moudrou syntézou jogínské tradice a vědy usilující o nepopsatelné, dokonale harmonické propojení tělesných stavů s metafyzickými prožitky, jehož je schopen plně dosáhnout jedině zcela vědomý a zasvěcený člověk. Praxe tantry nabízí jogínovi úžasnou paletu metod, jak být v rovnováze a souladu s vesmírem, za pomoci právě toho, co mu přináší běžný život.

Takzvaná „pravoruká“ tantra obsahuje širokou škálu postupů, kam patří fyzická cvičení s velmi pozitivním vlivem na zdraví, dechová cvičení, jež umožňují přesouvat vitální energii podle vlastní vůle, očistné postupy, které harmonizují emoce, techniky pro ukáznění a soustředění mysli, meditační techniky, při nichž se používají geometrické obrazce (jantry) a subtilní zvuky (mantry), jež tříbí vědomí a připravují je na zjevení ducha.

V tantrické praxi se tvořivý potenciál – transmutovaná sexuální energie, úspěšně zhodnocená sublimací – stává výjimečně důležitou silou, která může člověka rychle vést k hluboké transformaci. Toho všeho může aspirant dosáhnout jak sám, když zachovává sexuální abstinenci a provádí duchovní praxi, tak v páru, kde oba partneři cítí vzájemnou něhu a lásku a praktikují dokonalou kontinenci a vyšší sublimaci vzniklých energií. To je předmětem takzvané „levoruké“ tantry. Intimní, citlivý přístup k těmto praxím vyžaduje postupné poznávání a zhodnocení vztahu mezi mužem a ženou, vzájemnou lásku, úctu a oboustrannou transfiguraci na ideální, božské bytosti, transmutaci sexuálního potenciálu a sublimaci výsledné energie do nejvyšších úrovní bytosti, aby bylo dosaženo společně či zvlášť (v jistou chvíli) stavů božské extáze.

Pokud člověk správně uvede do praxe předpisy starobylé východní moudrosti, postupně se jeho prožitky při vědomě kontrolovaném milostném spojení tříbí a umocňují. Pár se tak dostává od pudy řízeného procesu až k pravé duchovní zkušenosti, kdy oba zažívají v nekonečných odstínech a variacích oceánské štěstí. Klíčové jogínské texty zpravidla popisují tento stav jako ánandu: kosmickou blaženost nebo extázi.

Navzdory hloupostem, které o tantře prohlašují nevědomí nebo zlomyslní lidé, je tantra život, který je žit naplno a vyšším způsobem. Správně praktikovaná tantra vede k vyrovnanosti v životě a vědomí v souladu se vším, co v kteroukoli chvíli spontánně přichází. Tantrajógu praktikují normální lidé po celém světě, jednoduše a s transfigurativní úctou ke všemu, co existuje. 

***

Tkanina, osnova, vztah, setkání. To je definice slova tantra. V souladu s Védami, Upanišady, Puránami a Bhagavadgítou tantra tvoří součást sanátanadharmy, věčného náboženství Indů.

Ústředním tématem tantry je božská energie neboli tvořivá síla šakti, která v podobě bohyně (déví) ztělesňuje ženský aspekt jakéhokoli božstva. Tato božská ženská energie je často známá jako polární protějšek nebo manželka Šivy. V naprostém souladu se Šivou na sebe Šakti často bere blahodárné podoby. Jakákoli tantra s sebou nese pět témat:

  • stvoření světa;
  • jeho zničení nebo rozpuštění
  • bouřlivé uctívání Boha v jeho mužském nebo ženském aspektu, nebo jinými slovy nevýslovné splynutí s jedním z nespočetných mužských nebo ženských božstev;
  • získání nadpřirozených schopností (siddhi);
  • různé cesty a způsoby dosažení nevýslovného splynutí a sjednocení s Nejvyšším skrze meditaci.

Tantrajóga je často synonymem kundaliníjógy. Tantrická pojednání jsou obecně psána v podobě dialogů mezi Šivou, božským absolutnem a některou z jeho Šakti, která ztělesňuje božskou subtilní ženskou energii. Tyto texty mají za cíl urychlit duchovní probuzení, celkově vytříbit bytost a dovést ji k božské dokonalosti, naučit ji, jak se za pomoci různých specifických cvičení a meditačních postupů vede vzhůru latentní vesmírná síla (kundaliní šakti), která v ní dřímá (z toho značná část se projevuje skrze specifický sexuální potenciál jak u muže, tak u ženy).

Tantrajóga stará několik tisíc let je syntézou plnou moudrosti jogínské tradice a vědy, která v naprosté harmonii sleduje nevýslovný soulad fyzických stavů a určitých metafyzických zkušeností, které si může uvědomovat pouze bytost plně vědomá a zasvěcená. Tantrická praxe nabízí jednotlivci překvapující škálu metod, které mu napomáhají být v rovnováze a harmonii s vesmírem, přičemž využívá samotných podmínek, jež mu kdykoli vyhrazuje každodenní život.

Takzvaná „pravoruká“ tantra obsahuje širokou řadu cvičení, která zahrnují fyzická cvičení hluboce blahodárná pro zdraví, dechové metody, jež způsobují podle vůle pohyb vitálních energetických proudů, očišťovací procesy, které harmonizují emocionální aspekty bytosti, mentální techniky, jež ukázňují a soustřeďují mysl, meditační cvičení, která zahrnují geometrické obrazce (jantry) a subtilní zvuky (mantry), jež tříbí vědomí a činí ho schopným objevit ducha.

V tantrické praxi se tvořivý potenciál, transmutovaná sexuální energie, je-li úspěšně zhodnocena skrze sublimaci, stane nesmírně důležitou silou, která může vést rychle k výjimečné transformaci lidské bytosti.

V takzvané „levoruké“ tantře to vše může být uskutečněno jedincem, který zachovává abstinenci a cvičí sám, nebo může být prožíváno v milujícím se páru plném něhy, v němž je neustále sledována kontinence a vyšší sublimace výsledných energií. Hluboký citový přístup k těmto aspektům v páru předpokládá vytříbené a citlivé zkoumání a zhodnocování vztahu mezi mužem a ženou, vzájemnou lásku, respekt k druhému, vzájemnou transfiguraci v božskou ideální bytost, transmutaci sexuálního potenciálu a sublimaci výsledné energie do nejvytříbenějších sfér bytosti, aby společně nebo každý v určitém okamžiku dosáhli stavu božské extáze.

Správné uplatňování těchto pravidel pramenících z tisícileté moudrosti východu v případě vědomě kontrolovaného sexuálního styku postupně vede k vytříbení a zesílení prožitků, od procesu ovládaného pudy k opravdové duchovní zkušenosti, v níž pár jednohlasně pociťuje oceánické štěstí, nekonečně odstíněné. Tento výjimečný stav je často definován v základních textech jógy pod jménem ánanda, kosmická blaženost nebo extáze.

Kromě scestností, které tvrdí omezenci a zlovolní lidé, je tantra životem prožívaným naplno a na výši. Dobře prováděná tantra je vyrovnaným životem a vědomím v harmonii s čímkoli, co se spontánně objeví. Tantrajóga je cvičena přirozenými lidmi po celém světě, jednoduše a ve transfigurujícím stavu respektu ke všemu, co je.

NAHORU