JÓGA

Významná duchovní cesta. Pojem jóga v sanskrtu znamená „spojení“, „sjednocení“, „nevýslovné splynutí“. Jóga je tradiční východní věda kodifikovaná kolem 1. stol. př. Kr. a založená na tradicích starobylé moudrosti. Cílem jógy je dosažení a udržení jogínova spojení s Bohem, jeho harmonické začlenění do vesmíru a probuzení latentních paranormálních sil. Jóga je spíše proslulá než známá. Je a zůstává systematickým souborem starobylých metod k trvalému osvobození člověka.

Jóga, známá na Západě ve zjednodušených a někdy přímo pokleslých podobách, je ve skutečnosti precizní duchovní disciplína. Většina lidí si představuje, že jóga zahrnuje zvláštní praktiky, soustředění pozornosti na vlastní pupek a řízení dechu. Že se jedná o mimořádné fakírské výkony: zakrucování končetin, trans, zdánlivou smrt, levitaci, telepatii, procházení ohněm atd. Praví znalci ovšem chápou, že jde o něco mnohem podstatnějšího, a józe připisují vážnost důsledné tělesné a mentální disciplíny, která jde daleko nad stereotypy podobných výkonů.

Počátky jógy se ztrácí v mlhách dávnověku. Už ve 3. století se proslulý text svatého Hypolita „Philosophoumena“ zmiňuje o potulných asketech (jogínech), jež nazývá gymnosofisté. Tehdy, stejně jako dnes, trávili život nazí v přesvědčení, že Bůh stvořil jejich tělo jako oděv ducha. Podle nich je Bůh světlo, ne světlo Slunce nebo ohně, ale záře nejvyššího nekonečného Slova, jehož poznání se odhaluje mudrcům a dává jim proniknout do nejhlubších tajemství přírody a vesmíru. Duchovní světlo je pro ně tajemné Slovo, o němž tvrdí, že je intimně znají, protože se oprostili od pustého názoru o sobě a svém egu, které je posledním závojem Ducha. Všechny tělesné orgány jsou pro ně stejně důležité a nemají žádný důvod umisťovat je někam v mravní hierarchii, neboť žádný z nich není „corpus delicti“, přestože se za ně mnozí z nás stydí, s odkazem na domnělou „slušnost“.

Kdo praktikuje jógu – a to může být kdokoli bez ohledu na pohlaví, náboženství anebo společenské postavení – pracuje postupně na tom, aby nejprve očistil své vědomí od pout k hmotě a poté získal poznání paranormálních sil. Jóga uschopňuje člověka převrátit čas a prostor! Jogín usiluje o osvícení a spásu skrze kontrolu, odpoutanost a transcendování všech omezení.

Prostřednictvím jógy je možné cokoli, ale ne vše je dovoleno. Za jediný život může jogín odčinit všechny své chyby a zbavit se jich, jinak řečeno hříchů, kterých se jeho duše dopustila v předchozích životech.

NAHORU