Bhuvaneshwari - velká kosmická mocnost prostoru

Části článku:

Velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari představuje pro lidské bytosti nevyslovitelným způsobem přímou zkušenost s pojetím prostoru. Je vládkyní všech světů a všech sfér. Je obrovskou sférou moci, která světy tvoří, prostupuje, udržuje i vyživuje. Je to neuchopitelné všudypřítomné jsoucno, vlákno a současně mystická pavučina celé tkaniny Stvoření. Poskytuje přístup k vyšším nadpřirozeným paralelním světům a dává nám plně zakusit pravdu o iluzi Mája.

Bhuvaneshwari (nebo také Bhuvanéši, jak je nazývána v některých částech Indie) je čtvrtou velkou kosmickou mocností hinduistického tantrického panteonu. Je uctívána jako Velká bohyně ochraňující veškeré projevené světy. Tento atribut je obsažen i jejím jméně, které znamená Skvostná královna (či vládkyně - Išvari) veškerého Stvoření se všemi jeho světy (Bhuvana). Bhuvaneshwari je stvořitelkou Země, Vody, Ohně, Vzduchu, Éteru a celé přírody (Prakrti), Slunce i Měsíce. Jinými slovy, je božskou matkou chovající veškeré světy. Celý makrokosmos je jejím tělem a nesčetné existující bytosti jsou jakoby jejími vzácnými šperky a ozdobami.

bhuvaneshwari5.jpgBhuvaneshwari jako síla bezbřehé otevřenosti a rozpínání

Ve čtyřech hinduistických védách je Bhuvaneshwari známa jako Aditi - božská vesmírná Matka, nekonečná a nerozdělená, původ všeho co jest, primární matrice a prostor. I samo světlo se rodí v ní a je tedy i matkou Slunce a slunečních božstev nesoucích její jméno (aditije). Bhuvaneshwari utváří prostor, aby následně mohla plodit vše, co je manifestováno. Podobně tvoří také prostor našeho vědomí, aby nám bylo umožněno projevovat se ve světě, kde existujeme, jako individuality, a rozpoznat božskou přirozenost v nás.

Není obtížné pochopit, že na úrovni celého Stvoření prostor obsahuje několik úrovní projevu v naprosté shodě s vibračními rezonancemi subtilních energií, ze kterých se skládá. Vedle fyzického prostoru, který nás obklopuje a který vlastně představuje určitý druh subtilní formující energie, existuje například také mentální prostor, který je stejně tak nekonečný jako fyzický prostor. Ten rovněž obsahuje mnoho jiných jemných úrovní, které se opírají o nejzazší prostor čistého božského vědomí, které je za jakýmkoliv projevem. Všechny tyto rozmanité prostory nejsou v kontextu tradice mahávidjajógy ničím jiným než různými aspekty a funkcemi Bhuvaneshwari. Ta je vnímána i jako aspekt bohyně Párvatí, která je dcerou Himalájí a Šivův protějšek. Je Paní všech sfér (světů) a Nocí dokonalého dosažení (Siddha-Ratri). Dále je Bhuvaneshwari rovněž aspektem Parašakti, Nejvyšší síly univerzální energie - Tvoření, Iluze, Rozkladu a Destrukce. Podobá se velké kosmické moci času, neohrožené bohyni smrti Kálí. Dary, které Bhuvaneshwari nabízí, ji připodobňují k bohyni Durze a Lakšmí. Ona je mírem ve Smrti a probouzením k Životu. Také je známa jako Učitelka jógy a chápající božská Matka. Své požehání uděluje všem svým ctitelů, odstraňuje jejich strachy a úzkosti a pomáhá jim na cestě duchovního završení.

V posledních desetiletích nakonec i současná věda dospěla k velmi důležitému závěru, že prostor (akáša) vlastně znamená „prvotní látku“, ze které vychází všechny další elementy hmoty (vzduch, oheň, voda a země). Například substance, ze které se v podstatě skládá země, je koncentrací, či jinými slovy specifickým „soustředěním“ prostoru (éteru, akášy) na určitém místě. Takto je prvotní „substance“ generující veškerý projev, velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari, vnímána i jako Prakrti či Matka Příroda. Neměli bychom však zapomínat, že tento prvotní prostor, podstata každé následné manifestace, je v podstatě čisté vědomí, a tudíž je nevyjádřitelným výrazem neomezené svobody a štěstí.

bhuvaneshwari7.jpgZ odlišné perspektivy je Bhuvaneshwari také zvána a vnímána jako Mája, Velká univerzální iluze. Bhuvaneshwari odvíjí bezpočetné iluzorní „nitky“ vesmíru, ve kterém jsou nevědomé bytosti věčně lapeni v komplikovaném kole sansáry (cyklů následných zrození do Projevu dle různých úrovní vibrace). Vždy když poměřujeme, obdivujeme, porovnáváme nebo analyzujeme věci či objekty, jsme opětovně chyceni do pasti iluzorních jmen a tvarů definujících tyto objekty. A tak skoro úplně zapomeneme na realitu základního nerozděleného prostoru, který je vlastně prvotní matricí, ze které předměty pochází. Každý objektivně projevovaný tvar je vlastně kompaktní hmotou energetických vln, které existují skrze rezonanční charakteristiku onoho tvaru v nekonečném prostoru. Z toho důvodu je jednou z nejdůležitějších metod pro překročení iluze, které jsme vystavování takřka v každém okamžiku, snaha „naučit se“ zřít posvátný prostor božské matky Bhuvaneshwari všude kolem nás. Tento vesmír je jejím gigantickým a nevýslovným Vědomím zahrnujícím nás všechny laskavým a soucitným objetím. Vědomí představuje vpravdě nejzákladnější pole, ve kterém vyvstávají a odvíjí se veškeré události, bytosti a objekty. Bez něj by totiž neměli žádný smysl ani význam. Efektivní vnitřní uvědomování této základní reality nekonečného prostoru okamžitě dává možnost přistupovat ke všem způsobům jejího projevu jinak, pouhým zaměřením se na tuto skutečnost.

Bhuvaneshwari představuje prázdnotu ve své tvořivé formě, ze které povstává Stvoření a která podněcuje svůj následný rozvoj. Je důležité podtrhnout, že tato prázdnota není prázdnotou předcházející Stvoření, která je transcendentní a je reprezentována velkou kosmickou mocností Dhumavati. Z pohledu Bhuvaneshwari se tato prázdnota nachází všude ve vesmíru. Můžeme prakticky říci, že v každém okamžiku jsme zahrnováni gigantickou sférou její moci. Navíc kromě této skutečnosti (když uvažujeme v makrokosmických dimenzích) tato bohyně představuje i obzvlášť velmi jemný vesmír uvnitř našich srdcí. Duchovní srdce mysteriózním způsobem obsahuje veškerý Projev a je současně posvátným místem, kde jsme skrze spontánní blažené zjevení schopni se poznat jako vědomí nejvyššího nesmrtelného Já (Átman).  Bhuvaneshwari je silou lásky. Takovou, která nám předkládá k uvědomění hodnotu opravdové univerzální lásku bez formy (a přesto v sobě všechny formy obsahující), tedy takovou, která ničí připoutanost a utrpení, kterému jsme jinak vystavováni.

bhuvaneshwari10.jpgHorlivé uctívání velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari

Bhuvaneshwari skrze ustavičný „rozkvět“ Stvoření svou přirozeností podporuje veškeré světy a věci pro ně charakteristické. Z tohoto hlediska připomíná velkou kosmickou mocnost Tripuru Sundari. Můžeme říci, že Bhuvaneshwari představuje prakticky celé univerzum (makrokosmos) ztělesněný jako božstvo. Horlivé uctívání této mocnosti díky jevu rezonance dává vzniknout kosmické vizi Reality, čímž postupně překračujeme jakákoliv omezení plynoucí z určitého názoru nebo víry. Bohyně pomáhá lidem především zdárně překonat jakékoliv falešné ztotožňování se a předpojatost tím, že je povznáší k úrovni mnohem vyššího chápání. Tato globální integrální vize makrokosmu, kterou Bhuvaneshwari poskytuje, nabízí aspirantům jógy intuitivní pochopení velkých mystérií Stvoření jako celku. Umožňuje jim nepopsatelným způsobem zakoušet realitu Nekonečna.

Podle zákona analogie a shody orientální duchovní tradice je celý makrokosmos ve své podstatě holograficky proporcionálně obsažen i ve velmi malém a neuvěřitelně jemném prostoru uvnitř našeho (duchovního) srdce. Jinak řečeno, srdce je místem ukrývajícím nekonečný univerzální vesmír uvnitř naší bytosti. Z toho bezpochyby vyplývá, že je rovněž sídlem velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari. Jedna ze spolehlivých metod, která nám umožňuje zakusit subtilní extatické spojení s gigantickou sférou vědomí Bhuvaneshwari spočívá právě v zaměřování našeho vědomí k láskyplnému a bdělému zkoumání tohoto tajemného a velmi jemného prostoru v oblasti našeho duchovního srdce.

Duchovní tradice jógy tvrdí, že celý kosmos nezbytně pochází z nekonečného prostoru božského vědomí. Lidé toužící se stát velkými umělci, vizionáři či tvůrci, bez ohledu o jaký druh umění se jedná, by obzvlášť měli k Bhuvaneshwari s upřímným srdcem aspirovat. Vytvoří tak ve své mysli posvátné místo zasvěcené této bohyni. Pokud se nám toto podaří, jsme současně automaticky osvobozeni od stresu a různého napětí, které je vlastně jen omezující formou naší víry, přesvědčení či připoutanosti. Nekonečný prostor tak může být vstřebán jako mír, odpočinek a vnitřní vyrovnanost. Tento stav je umožněn právě skrze milost Bhuvaneshwari, tudíž k nalezení nejvyššího míru je uctívání této mocnosti velmi doporučováno.

Jiný způsob pro snadné navození rezonance se sférou vlivu Bhuvaneshwari spočívá v koncentrování se na nekonečný prostor v meditaci. Tímto způsobem rozvineme a vytříbíme svůj vnitřní postoj nezaujatého svědka Projevu, který je pouhým pozorovatelem různým událostí, věcí, bytostí apod. Můžeme s nimi sice být v interakci, avšak vždy bez toho, abychom se s jakýmkoliv z těchto aspektů ztotožňovali.

bhuvaneshwari6.jpg Další způsob uctívání této velké kosmické mocnosti je meditace na její specifickou jantru. Jantry všech kosmických mocností mají řadu společných prvků, které se případ od případu liší malými drobnostmi. Základní jantra se skládá z centrálního bodu (bindu), který může nebo nemusí být znázorněn, třebaže je vždy součástí všech janter. Jantry obsahují také jeden nebo více trojúhelníků, obdélník, pětiúhelník, šestiúhelník nebo spirálu, lotosové listy, mantrická písmena na okvětních listech, jeden nebo více kruhů, vnější čtverec a brány.

Jantra Bhuvaneshwari ve svém středu obsahuje imaginární (bílý) bod bindu anebo odpovídající mantru. Následuje trojúhelník se špičkou dolů představující energii (ženský aspekt projevu, Šakti) a trojúhelník se špičkou nahoru představující vědomí (mužský aspekt, Šiva). Jejich spojení tvoří šesticípou hvězdu. Dále jantra zahrnuje 8 okvětních lístků lotosu seřazených podél kruhu o větším průměru. Jsou soustředně seřazeny mezi branami čtverce. Z hlediska božstev jich zahrnuje jantra Bhuvaneshwari osm (bohů nebo bohyní) umístěných právě v osmi okvětních lístcích. Čtyři další jsou v prostoru uvnitř lotosu. Několik párů (bůh-bohyně) je rovněž rozmístěno na šesti vrcholcích trojúhelníků. Dalších osm božstev je pak na osmi dalších lístcích většího kruhu a osm šakti se nachází v prostorách mezi lístky. Každému z těchto okvětních lístků vládně nějaké božstvo. Čtyři božstva také chrání osm bran hradu jantry a jiná čtyři ochraňují jeho čtyři rohy. Vnitřní prostor jantry je obecně ovládán ženskými božstvy a obvod pak mužskými božstvy. Centrální Šiva - Šakti bindu je všemi těmito božstvy obklopeno. Zasvěcený stoupenec této kosmické mocnosti uctívá v jantře všechna konkrétní božstva, jejichž jména zde neuvádíme. 

Uctíváním velké kosmické mocnosti Bhuvaneshwari její stoupenec získává takové charisma, že dokáže díky svému osobnímu kouzlu i díky rozvinuté intuici a duševním schopnostem fascinovat všechny, kdo mu naslouchají. Nemoci, nepřátelé a problémy jsou ze života takového aspiranta vyhnány a získává početné materiální a duchovní dary. Bude mít zajištěn naplněný rodinný život, jelikož získá slávu a respekt lidí kolem, jakož třeba i respekt celého národa. Zcela ovládá svůj život úspěšným zvládáním všech nečekaných problémů, které se objevují. Intenzivní a setrvalou meditací na skvostnou podobu bohyně (za předpokladu, že aspirant je skutečně silný a ryzí) mu může velká kosmická mocnost projevit celou svou milost. Tou může být dokonce i osvícení anebo nalezení Nejvyššího Já – Átman.

bhuvaneshwari8.jpg Jiná technika pro přiblížení se k této mocnosti je vytrvalá snaha oprostit svou mysl od myšlenky, že jména a tvary, které nás obklopují, reprezentují skutečnost. Tato technika se silně podobá technikám džňánajógy (jógy rozlišování) a je založena na skutečnosti, že vše co dokážeme poznat je založeno na průniku jmen a tvarů (jež jsou vlastně jen konvencí) s neznámou „přítomností“, která není ničím jiným než tvořivou prázdnotou oživovanou nekonečnou energií.

Všechny uvedené duchovní techniky pro uctívání božské matky Bhuvaneshwari vyžadují naprostou odpoutanost od efemérních duálních aspektů vesmírné iluze, stejně tak jakož i úplnou a upřímnou otevřenost vůči odhalení absolutní Pravdy. Jsou to nejvíce doporučované způsoby vzývání a současně i uctívání božské okouzlující přítomnosti velké kosmické síly Bhuvaneshwari.

NAHORU