BÓDHISATTVA

Bódhisattva znamená v českém překladu „bytost z duchovního hlediska probuzená“. V buddhismu mahájány je bódhisattva bytost, která silně touží dosáhnout buddhovství skrze vykonávání a systematické zvětšování svých ctností a dokonalých vlastností (paramita), která se vzdává radostí nejvyššího osvobození (nirvána) tak dlouho, dokud všechny ostatní lidské bytosti nebudou úplně duchovně probuzeny a osvobozeny z řetězů ignorance a egoismu.

Základní ctnost, která působí v jakémkoliv jeho jednání, je soucit (karuná) stále udržovaný poznáním a dokonalou moudrostí (pradžňá). Díky svému vznešenému altruismu přináší vždy bódhisattva účinnou pomoc. Díky své velkolepé dobrotě je vždy schopný přijmout utrpení jiných bytostí, které v něm probudí soucit. Navíc je vždy schopný poskytnout i jiné lidské bytosti, ale jen té, která si to zaslouží, své vlastní schopnosti a karmické uskutečnění, dávající štěstí. Duchovní směřování bódhisattvy začíná skrze bouřlivé a neúnavné hledání stavu duchovního osvícení (bódhičitta) a skrze pevné uplatňování specifických závazků bódhisattvy (pranidhána).

„Životní dráha“ bódhisattvy se rozděluje do deseti etap (bhúmi). Ideál bódhisattvy z mahájány nahradil arhat charakteristicky u hinajány, v jehož případě jakákoliv aspirace spočívá jen v dosažení svého vlastního duchovního osvobození. Tento názor byl považován z hlediska mahájány za velmi omezený a sobecký. Mahájána rozlišuje dva druhy bódhisattvů: zemské bódhisattvy a transcendentální bódhisattvy. Ti zemští se projevují často jako mimořádní lidé, dobří a plní síly, kteří se odlišují od svých blízkých velkým soucitem, mimořádným altruismem a stálou vůlí dosáhnout buddhovství. Ti transcendentální již uskutečnili stav maximální dokonalosti (paramita) a již dosáhli podmínky dokonalosti Buddhy, a přece odložili setrvávání ve stavu totální nirvány. Dosáhli dokonalé moudrosti a již nejsou ovládáni a integrováni v cyklu smrti a znovuzrození (sansára), ke kterému jsou přinuceny všechny lidské bytosti tak dlouho, dokud si libují ve stavu ignorance uskutečnění úplného ztotožnění s absolutním nejvyšším (brahman).

Projevují se občas nepoznaným způsobem v nejrůznějších formách, tak aby účinně lidem pomáhali zapojit se a udržet se na cestě k duchovnímu osvobození. Jsou objektem bouřlivého zbožňováni ze strany některých lidí, kteří v nich vidí nádherné duchovní průvodce, kteří je navíc podporují a pomáhají jim, když potřebují pomoc plnou lásky.

V závěru můžeme říct, že bódhisattva je božská bytost zbožňovaná a obdivovaná kvůli svým mimořádným vlastnostem a která skrze odstranění žízně k bytí v pomíjivosti dosáhla stavu nejvyšší dokonalosti, a tak si zasloužila přístup do dokonalé blaženosti stavu nirvána. Bódhisattva souhlasí díky svému obrovskému soucitu, aby se projevil v tomto světě a aby zachránil a dával impuls k božskosti jiným lidem. Bódhisattva věnuje svoji božskou existenci výlučně pomoci plné altruismu směřované ke spáse lidu a vzdává se pro tento cíl i nirvány. Takový bódhisattva je i Avalókitéšvara, který je v tibetském buddhismu ztělesněn dalajlámou.

NAHORU