EUFORIE

Euforie (od řeckého slova složeného z předpony eu; a kořene phorein „nést“) je pojem zavedený roku 1875 jako označení pro stav dobré nálady pociťovaný šťastnými lidmi díky procesu rezonance s hluboce blahodárnými subtilními energiemi štěstí z makrokosmu. Pojem má přesně vymezenou sférou záběru s psychologickými konotacemi a je definován takto: „závratný, příjemný pocit intenzivní radosti a sebeuspokojení, který se spontánně rozlévá dokonce i na ostatní“. Podle Svámího Šivanandy euforie znamená: „chuť ke svobodě, veselosti, optimismu a radosti, která prostupuje v určitých silně blahodárných psycho-mentálních stavech chování dobrého člověka“.

Stejně jako u jiných duševních stavů (smutek, úzkost) je třeba rozlišit mezi tím, co je normální a co patologické. Můžeme-li pozorovat, že u starců, dětí a u některých harmonicky strukturovaných osobnostních struktur se dá mluvit o euforii jako intenzivním, hlubokém a běžném stavu, kritérium, které představuje dělící linii mezi normálním a patologickým, je těžké stanovit. Někteří autoři navrhují za vzor patologie „naprostou absenci vnějších příčin“, které by tyto stavy ospravedlnily.

Jogíni pokládají patologickou euforii za regres k primárním formám infantilní rozkoše, bez překážek či motivů. Díky znalosti tajů lidské bytosti, podtrhují jogíni rozdíl mezi normální euforií, která vzniká díky procesům rezonance se subtilními, blahodárnými energiemi radosti (která s sebou přináší splynutí a integraci s božskou, makrokosmickou harmonií) a patologickou, která spočívá v tíhnutí k mezi stavu vydrážděnosti, který je z jejich hlediska její hlavní charakteristikou. Je potřeba zdůraznit skutečnost, že neharmonická, patologická euforie se neobjevuje odděleně, ale jako součást manického či hypomanického syndromu. Situace, v nichž může být neharmonická, patologická euforie odhalena, jsou: maniakální stavy bipolárních citových psychóz a regresních psychóz, kranio-cerebrální traumata, psycho-organické poruchy spojené s endokrinními změnami (hypertyreóza, mateřství), intoxikace euforizujícími látkami či některými léčivy (kortizon, steroidní hormony, hydrazid, cykloserin).

NAHORU