SUGESTIBILITA

V józe je vlastnost, která znamená být lehce ovlivněn druhým (anebo určitými subtilními energiemi silně projevovanými jinými lidskými bytostmi) díky převaze stavu přijímání (více aspektu (jin, ­)). Sugestibilita se může objevit jak u zdravého člověka, tak i u člověka mentálně nemocného. Projevuje se v lehké formě – díky subtilní spontánní rezonanci – skrze napodobování gesta a postoje v chování bytosti; občas nevědomě (jako je tomu například při nakažlivém zívání).

Ve škodlivých formách je sugestibilita výsledkem slabé vůle – v případech, kdy člověk přijímá nekriticky cizí „zlovolné“ nápady anebo když neodolá a lehce se podřizuje určitým negativním vnějším vlivům, které mají nízkou povahu. Stavy zvýšené sugestibility se objevují u dětí a osob s velmi slabou myslí, u osob naivních (u kterých převyšuje svádhišthánačakra), dále u osob s mentálními intelektuálními nedostatky.

Občas se objevují u lidí takovéto stavy dočasně zvýšené sugestibility při únavě, opilosti nebo při konání nějaké neřesti. Při patologické formě sugestibility se objevují určité formy psychických nemocí, kdy je často chování nemocného určováno nejnepatrnějšími vnějšími vlivy (hysterický záchvat u emočně labilních osob).

Opakem sugestibility je tvrdohlavý negativismus. Zvýšená sugestibilita je symptomem oslabené funkce kontroly nad vlastním životem a/nebo symptomem snížené schopnosti vysílat (jang (+)).

Závěrem lze říct, že sugestibilita spočívá ve schopnosti lidské bytosti reagovat skrze jemnou rezonanci na sugesci. Sugesce měla vždy pro jogíny velký význam z hlediska rezonance s určitými subtilními energiemi vysílanými z makrokosmu. Sugestibilita osobnosti, která umožňuje stavy subtilní rezonance, ovlivňuje už samu osobnost člověka.

NAHORU