Mauna, zdroj ticha a energie

Části článku:

Je pravdou nebo výmyslem, že velcí myslitelé bývali mnohomluvní? Může být duchovně vyvinutý člověk rozpoznán podle spotřeby slov, jimiž zahrnuje všechny, kdo se mu přiblíží? Opravdu nám křížovky pomáhají rozvíjet naši inteligenci, anebo představují pouze vampirické "vysávače" naší mentální energie? Víme jak nejlépe využívat náš mentální potenciál?

Jednou, kdysi dávno, žák jménem Bhaskali přišel za svým guruem Bhavou a ptá se ho: "Kde je věčnost, a co znamená nejvyšší absolutno, kdo je Brahma (Bůh Otec) o kterém hovoří Upanišády?" Mistr ale neodpověděl a zůstal potichu. Žák naléhal, znovu a znovu se ho ptal, přesto mistr ani nenaznačil odpověď, setrvávaje ve svém tichu. Teprve mnohem později pravil: "Řekl jsem ti to již mnohokrát, ale ty mi nejsi schopen porozumět. Co pro tebe mohu udělat? Brahma, Absolutno či Věčnost nemůže být popsán slovy! Člověk jej může poznat pouze v hlubokém Tichu, pln aspirace a lásky. Není žádné jiné místo, kde by mohl být nalezen, než nezměrné ticho nejvyššího Já! Átman, více než čímkoliv jiným, jest nekonečným Tichem (Aham Atma Santah)"

Mír za zvukem jest Bůh

Boží Otec, Brahma, je především Nejvyšším Tichem. Duše, ve své hloubce, je Tichem. Mír mysli je Tichem. Átman (nejvyšší Já) je Tichem. Ticho náleží Bohu, jest věčně tajuplným, prazákladním jazykem. Hlubokým jazykem srdce, díky čemuž je opravdovým jazykem moudrých, poněvadž tichost v prvé řadě představuje ohromnou sílu a žijící důkaz opravdové boží výmluvnosti.

Hluboce uvědomované ticho jest Bohem. Tudíž je podkladem či esencí těla, prány i mysli. Ticho je pozadím na němž je projektován veškerý svět smyslů. Je tajemnou realitou. Opravdovým tichem je nejhlubší blažený mír, který překračuje jakékoliv rozumové poznání. Toto Ticho je esencí života a zároveň cílem celé naší existence. Může být nalezeno za všemi hluky a za všemi zvuky. Je charakteristické pro vědomí, jenž vnímá realitu přímo, skrze extatickou, intuitivní zkušenost. To je ve skutečnosti opravdové bytí. Být hluboce ponořen v Tichu znamená vlastně otevřít se zcela Jednotě s Bohem. Nejvyšší smysl života proto může být správně chápán jako naprosté (znovu)začlenění vědomí do tajemného, hluboce blaženého, božského Ticha. Můžeme ohledně této skutečnosti nalézt dostatek příkladů: poselství pouštní Sahary jest Ticho; poselství Himalájí jest Ticho; poselství moudrého Avadhoty, který žil nahý na zamrzlých vrcholech Gangotri nebo Kailasu jest Ticho. V okamžiku, kdy je vaše srdce přeplněno Božskou láskou a prožíváte extázi, nácházíte se v Tichu. Kdo může skrze slova popsat ohromující skvostnost Ticha?

mauna4

Není lepšího balzámu než Ticho pro ty z lidí, jejichž srdce je dotčeno nezdarem, zklamáním nebo ztrátou. Není lepšího prostředku než Ticho pro ty z lidí, jejichž nervy jsou přepnuty kvůli jejich bouřlivým životům, stresu a hádkám všeho druhu. Pokaždé když vejdeme do stavu hlubokého spánku beze snů zakoušíme mysteriózní a nesmírný stav Ticha, ale díky závoji nevědomosti (Avidja) je tento stav ukryt našemu vědomí. Ono Ticho, kterého dosahujeme ve stavu hlubokého spánku beze snů a také Ticho, které se z podstaty rozprostírá nad celou bytostí když přijde noc jsou důkazy existence mysteriózního nekonečného oceánu Ticha nebo Brahmy (Boha Otce).

Od fyzického ticha ke stavu naprostého klidu mysli

Mysl obyčejného člověka je téměř neustále zatemňována či rozněcována, podřizována alespoň jednomu z jedenácti "orgánů" – Indryjí; jedná se o 5 smyslů: čich, chuť, zrak, hmat a sluch, o 5 orgánů jednání: pro mluvení, uchopování, pohyb, vyměšování a sexuální aktivitu a nakonec o nižší mysl, která jedná jako Sui Generis, jako filtr mezi smysly a vědomím ega. Pro dosažení absolutní kontroly mysli je schopnost ztišení aktivity těchto orgánů na základě naší vůle nezbytná. Teprve pak bude Ticho uvnitř nás odhaleno.

Zůstat potichu po nějakou dobu, bez toho aniž bychom k někomu mluvili, chápeme běžně jako mlčení. Rozšířením této zkušenosti ji ale můžeme vnímat i v jiných oblastech. Například, pokud vám váš nejlepší přítel dlouhou dobu nenapíše, bude vás to svádět k tomu si myslet: "Zůstává tak dlouho v tichu. Nevím proč." Pokud mluvčí na konferenci přestane na okamžik během poutavé lekce mluvit, budeme tento zážitek líčit slovy "Včera večer na konferenci bylo dokonce i kousek ticha." Nebo třeba můžete potkat v Indii dva muže jenž dosáhli svatosti a jeden z nich vám řekne: "Tento Sadhu, můj přítel, je pevně ukotven v tichu (mauna). Přísně dodržuje svůj závazek již po šest let."

Všechny tyto příklady reprezentují fyzické ticho.

Pokud ale nenecháš své oči vidět a trvale je odtáhneš od předmětů vnímání, dosáhneš skrze praxi Pratjáhary nebo Damy (dokonalá kontrola smyslových orgánů) ztišení jedné z Indryjí, zraku. Jestliže nenecháš své uši slyšet zvuky, znamená to že jsi dosáhl ticha jiné Indryje, sluchu. Podobně, naprosté dodržování půstu během svatých dní posvícení vyžaduje ztišení dalšího z orgánů jednání – našeho jazyka. Pakliže se během cvičení lotosové pozice (Padmásana) ani nepohneš nepřetržitě po dobu tří hodin, umožníš ztišení aktivity rukou a nohou. Všechny tyto zkušenosti jsou užitečné, co je ale nejvíce vyžadováno je klid nepokojné mysli. Můžeme přísně dodržovat závazek fyzického ticha, přesto naše mysl může nadále neustále vytvářet nové představy.

Proces myšlení (Chitta) bude stále moci vnášet všechny druhy
vzpomínek do pole našeho vědomí.

Představivost, podněty, reflexe a různé jiné funkce mysli se nezbytně nezastaví jenom proto že striktně udržujeme fyzické ticho. Musíme si uvědomit, že tento druh ticha sám nezaručuje dosažení opravdového míru a stavu dokonalého vnitřního ticha!

V takovém případě, jediné zbývající řešení je zastavení fungování intelektu na tak dlouho, dokud jej nezbytně nepotřebujeme. Této funkce astrálního těla může být dosaženo ve stavu naprosté relaxace, abychom byli schopni dostat se snadněji za něj. Je nezbytné vyvolat naprostý pokoj mentálních vln. Naše mysl musí odpočívat v tajuplném oceánu Ticha, nebo Brahmy.

Teprve potom budeme skutečně schopni vnímat
opravdové a nepohasínající mystické Ticho.

NAHORU