a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PŘEDSTAVIVOST

Je psychicky druhotný proces, spojený s myšlením, který předpokládá používání mentálních obrazů k jejich sestavení či skládání, směřující k realitě, možnostem, budoucnosti a k vyvolávání nového ve formě intuitivních znovunalezených sestavení, mentálních obrazů ikonických (vizuálních) úrovní nebo projektů. Jóga to charakterizuje jako „schopnost představovat si živé objekty nebo schopnost vynalézat, vymýšlet“. Psychologie definuje představivost jako „vlastnost, která má obrazy poskládat v nových sestaveních“.

PŘEDSUDEK

Apriorní soud s povahou osobního či kolektivního názoru, nedostatečně podložený zkušeností a nedostatečně logicky podepřený, opírající se o cit (a rovnající se tak víře), který vyvolává procesy rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu (které vždy danému předsudku odpovídají) a přináší určitou míru zkreslení poznání a jeho chybné užití.  Předsudek je výrazem pověry či primitivního poznání, překonaného a neplatného. Jogíni užívají označení předsudek v širším smyslu pro všechny zastaralé úsudky zralé k přehodnocení a překonání.

PŘIPOUTANOST

Škodlivý psychomentální stav lidské bytosti, která je podmaněná a závislá buď na nějaké osobě, nebo na čemkoli jiném, co je současně něčím nižším. Když se v někom stav připoutanosti usídlí, spoutává a podmaňuje příslušnou lidskou bytost sui generis neviditelnými pouty a způsobuje ztrátu její svobody.

PROTOTYP

Prototyp (řecky protos „prvotní“, „elementární“ a typos „otisk“, „znak“) je hmotný či ideální předmět, který slouží jako prvotní vzor, původní základ, od něhož se vychází při tvorbě série stejných či jemu podobných předmětů, co do látky, obsahu či formy, jeho stavby a funkcí. V dějinách filosofie zaměstnávala definice obsahu a funkce konceptu prototypu převážně zástupce objektivního idealismu.

PRTHIVÍ

Země, obzvláště ve smyslu základního subtilního elementu (tattva). Ve védských spisech představuje prthiví matku všech bytostí a je vzývána současně s nebem. Podle Véd existují 3 typy prthiví, jimž odpovídají tři nebe (paralelní plány). Fyzická země je nazývána bhúmi nebo bhúrlóka (hmotný svět).

PSYCHOMETRIE

Psychometrie (nebo subtilní mimosmyslové vnímání prostřednictvím určitého objektu dostatečně energeticky nabitého) je intuitivní telepatické zachycení určitých informací, které jsou spojené a vyvolané přítomností některých objektů, do kterých byly vloženy modulované subtilní energie.

PURUŠA

„Člověk“ ve smyslu božského, vesmírného a věčného člověka, nejvyšší bytost, jedna ze dvou skutečností uznávaných filosofií sámkhja, jež v puruša spatřuje věčné Já, zásadního božského ducha, absolutno, čisté vědomí.

NAHORU