Šambala - duchovní centrum naší planety

Co je vlastně onou subtilní tajuplnou esencí, která určuje výjimečnost určitých míst se zvláštní silou? Z jogínského pohledu jsou tato místa projevem spirituálního centra naší planety, tajuplného subtilního světa, který je v buddhismu nazýván Šambala. Země čisté spirituality, které se lidé snažili dosáhnout již odnepaměti.

sambala4.jpg

Působení míst s neobyčejnou silou dávají prostor pro mnoho vysvětlení. Vše může být místem síly, od prosté hry světel v lese za domem, až po pyramidy v Mexiku. Pro přehlednost bude nejlépe uspořádat tato místa se zvláštní silou chronologicky. Na počátku jsou přírodní úkazy, které lidé považovali za neobyčejné. Může to být např. vodopád, neobvykle tvarované skály či projev záře v lese. Tato místa lidé později označovali zdobenými nebo pomalovanými kůly, vztyčenými kameny nebo jinými uměleckými artefakty.

Z této tradice se pak vyvinuly větší kamenné monumenty: kamenné kruhy, řady kamenů, komory, atd. Mnohé z těchto staveb používali kněží jako astronomické hodiny nebo ukazatele. Jednotlivé kameny byly rozmístěny tak, aby v jednom důležitém dni v roce stály v cestě slunečnímu popř. měsíčnímu světlu a tak vrhaly svůj stín na konkrétní cíl.

Postupem času právě tyto stavby reflektovaly souborné vědění své doby: stavby jako Stonehenge, pyramidy v Mexiku a v Egyptě, velké katedrály ve Francii a i další zapomenutá nebo neznámá místa odkazují na tytéž matematické a geometrické znalosti. Toto umění je dnes vnímáno jako "posvátná geometrie". Ve zkratce lze říci, že tato místa síly jsou reflexí lidských náboženských představ a potřeb.

Esence všech silových míst: Šambala

Představte si rozlehlou zemi obdařenou mírným klimatem, majestátními horskými masívy, tajuplnými lesy, úrodnými poli, křišťálově čistými řekami a divokými vodopády. Zemi s dokonalou organizací, nádhernými chrámy a krásnými městy. Lidé v ní společně sdílející své duchovní úsilí a vroucí lásku k Bohu. Král, hlava státu, je současně vůdcem i duchovním mistrem. To je Šambala, avšak zároveň mnohem více než to: je to odvrácená strana naší představivosti. Člověk může Šambale porozumět teprve tehdy, když tuto zázračnou zemi poznal. Velcí zasvěcenci našeho světa samozřejmě věděli o existenci tohoto světa, který inspiroval a přímo ovlivnil osud naší planety.

sambala1.jpg

A co víc, v mytologii všech národů nacházíme pod různými jmény mýtus planety vědění, která vládne Zemi: Tula, Země štěstí, Bílý ostrov, Svět vědění, Země bílých řek, Svatá Země, Hyperborea, Shangri-La, atd.Všechny tyto názvy se vztahují ke stejnému místu. V tradici dálného východu se tato země nazývá Šambala, což v sanskrtu znamená "zřídlo Božské duchovnosti", či přesněji "to, co člověku umožní přístup ke zřídlu duchovnosti".

Na základě své role je Šambala nazývána také jako "duchovní centrum naší planety". Toto "centrum" se však nenachází na fyzické rovině, nýbrž na rovině éterické, paralelně k našemu vesmíru.

Označení "duchovní centrum naší planety" odráží skutečnost, že souborné vědění a spirituální dějiny planety Země jsou uloženy v obrovském archívu Šambaly. Svět Šambaly a zde žijících lidí je neustálým a trvalým zdrojem inspirace pro všechny autentické duchovní tradice Země.

Energie Šambaly

Jsou legendy, které vypráví o tajuplných vstupech do jiné dimenze např. otevřením skalních stěn, děr nebo vstupů do nitra země, které umožňují přechod z našeho světa do světa jiného. Tyto přechody můžeme vnímat také v souvislosti s chronologickým průběhem "Zlatých věků", nejznámějších míst či regionů síly naší Země. Tak nacházíme tyto přístupy postupně v Hyperborei, Atlantidě, Řecku, Egyptě, Dacii, v Jižní Americe, u Keltů, Germánů, v Indii a naposledy v Tibetu.

V každé historické epoše existovalo nějaké místo, kde byla svatá tradice živá a kde vzkvétala. Toto místo bylo většinou typické velkou koncentrací mudrců a duchovně nadaných lidí. Díky jejich vznešenému snažení je telepatické spojení se Šambalou velice silné. Lidé zde žijící byli přímo duchovně podporováni skrze svět Šambaly, přičemž se zde může mnohdy jednat o znovuzrozené bytosti ze Šambaly. Ačkoliv téměř všechny staré autentické tradice jsou už dnes v zapomnění, zvláštní, subtilní spirituální působení těchto míst zůstává nadále nepřerušeno.

sambala2.jpg

Tak jako v kostele nebo v krásné krajině se cítíme blíže Bohu než např. v supermarketu nebo v baru, tak vzbuzuje subtilní působení těchto mystických a privilegovaných míst v každém čistém a vnímavém člověku druh tajuplného rozechvění, zvláštní fascinaci, za kterou se skrývá často netušený a vznešený vliv Šambaly. Za turistickými atrakcemi jako je Sfinga v Egyptě, Sluneční pyramidy v Mexiku nebo Apollónův chrám v Delfách můžeme jednoduchým a jasným způsobem vnímat fascinující a tajuplnou sílu Šambaly.

Cesta do Šambaly

Jak už bylo zmíněno, byl po mnoho staletí oblastí projekce Šambaly na Zemi Tibet. Proto se v tibetské tradici objevuje tolik legend o tomto mysteriózním království mudrců, i o lidech, kteří se do Šambaly vypravili.

To je také důvod, proč lidé na západě tíhnou k mínění, že Šambala se nachází na fyzické rovině, ukrytá někde v mnoha neprobádaných krajích na území Mongolska, Tibetu nebo Himalájí. Pro člověka s materiálním smýšlením je téměř nemožné připustit si existenci paralelního subtilního světa. Proto je na Šambalu často nahlíženo buď v čistě fyzické, nebo v čistě symbolické, abstraktní rovině.

Úkol a poselství Šambaly

Primárním úkolem světa Šambaly a zde žijících bytostí je vést lidstvo na jeho cestě duchovního vývoje skrze různé etapy evoluce Země. V rámci cyklické evoluce následuje po temném věku "Kali Jugy" věk "Satya Yuga", neboli Zlatý věk. Při tomto přechodu od nevědomosti k duchovnímu světlu nastává znovuobnovení skutečných duchovních a božských hodnot. Tento proces však nemůže být lehký, ani rychlý, neboť vyžaduje vymizení všeho Zla na Zemi. V této souvislosti může člověk považovat Šambalu za strážného anděla, který posiluje a podporuje svého chráněnce na cestě duchovního vzestupu. Spirituální poselství Šambaly zní:

Nejvyšší duchovní osvobození není žádný abstraktní či nedosažitelný koncept. Právě naopak, bude dosaženo skrze upřímnou snahu a osobní úsilí již teď, v tomto světě, v tomto životě. Ti, kteří jsou na tomto světě činní skrze inspiraci a vedení Šambaly, nežijí v ústraní ani v izolaci. Podílejí se na společenském životě a mají jedno společné: jednají duchovně pro blaho celého Stvoření.

Vejdi do Šambaly!

Přeji každému, kdo čerpá z vlastního místa síly, aby nalezl subtilní spirituální vliv Šambaly a rozpoznal nesmírné bohatství tohoto vznešeného subtilního světa. Přístup do něj leží v silovém místě dle naší volby... a v našem srdci.

Kalagiya, Kalagiya, vejdi do Šambaly!

Literatura v češtině:
Bauer, Alois: Šambala
LePage, Victoria: Šambala - Tajemství duchovní říše
Muldašev, Ernst Rifgatovič: Hledání města bohů II.
Redfield, James: Tajemství Šambaly - hledání jedenáctého proroctví
Roerich, Nikolas: Zářící Šambala

NAHORU