Význam sexuální energie pro duchovní život člověka

Rozhovor s učitelem jógy Gregorianem Bivolaru, publikovaný v časopise Jóga a život (Yoga şi viaţa),
ročník 1., číslo 1/1991, str. 17. Rozhovor vedla Adina Secară.

Gregorian Bivolaru se těší značnému věhlasu. Je učitelem jógy proslulým nejen v Rumunsku. Je i autorem bezpočtu široce citovaných článků a publikací. Pročítáme-li si je pozorně, shledáváme, že mimo jiné jsou psány s cílem představit světu „pohled tantrického učení na život a sublimaci sexuálních energií”.

sex-energie7.jpg

Podle starobylé tantrické tradice se celý vesmír rodí z extatického kosmického sjednocení Mužského (+) a Ženského (-) principu, což se na lidské úrovni zrcadlí v podobě vzájemné lásky. Je to pro nás nepřímé pozvání k prozkoumání vytříbeného a transfigurativního rozměru sexuality. Tomu, kdo se tantrou zabývá do hloubky, je zjevné, že je v ní  vysoce ceněn význam sexuální síly jakožto základního potenciálu naší bytosti a motoru veškerého života na naší planetě. Lze vytušit její nezřídka nečekaný význam pro duchovní život.

Otázka: Proč a jak jste se začal zajímat o tantru? Co Vás vedlo k tomu, že jste o ní začal psát?

Odpověď: Už před dosti dlouhou dobou jsem začal praktikovat jógu. Sledoval jsem obvyklou tradiční cestu, kterou popisují velcí mudrci Východu. Je to cesta, která mimo jiné zahrnuje tělesné polohy, vegetariánství a zřeknutí se mnoha věcí, mezi něž patří i sexualita. Východní duchovnost se mi ukázala být, co se sexuality týče, v naprostém souladu s naší, a tak jsem dosti brzy pochopil nutnost sexualitu ovládnout, anebo dokonce potlačit, jako tomu je v případě celibátu, aby tak bylo možné tuto energii sublimovat. Po určitou dobu jsem věřil, že to je cesta. Pochopitelně jsem stejně jako všichni četl mnoho knih o tantře a pozorně studoval všechny odkazy Mircei Eliadeho týkající se této oblasti, ale po nějakou dobu jsem v tomto nic víc nepodnikl. Při snaze redigovat jeden můj článek na toto téma pro vydání ve Francii jsem si začal dopisovat a následně se osobně seznámil s naprosto výjimečnou, ale kvůli své skromnosti ve Francii málo známou ženou.

Tato osoba, naprosto fascinující svou inteligencí, krásou a duchovní ušlechtilostí, se mi stala (i když se jí nelíbilo, když jsem jí tak tituloval) skutečným ženským tantrickým guruem. Snažila se mě seznámit s určitými esoterickými aspekty tantrajógy tak, jak jí samotné byly zpřístupněny v jistém centru zasvěcenců v Indii. U této příležitosti jsem jejím prostřednictvím získal přístup k jistým tajným tradičním jogínským a tantrickým spisům, díky nimž jsem mohl rozluštit mnoho záhad.

Tato „žena - guru“ mi poskytla mnoho tajných klíčů k tantrajóze, uvedla mě do tohoto tajemného světa a odkryla mi kořeny tantrického myšlení. To ona mi dala pochopit tajemství biologické transmutace a sublimace, a tak jsem mohl jasně poznat, že duchovnost a sexualita nejsou v nejmenším rozporu, provádí-li se dokonalá kontrola sexuálního potenciálu. Uvědomil jsem si, že by bylo scestné plýtvat energií a ztrácet čas potlačováním sexuální energie, když je mnohem inteligentnější a prospěšnější počínat si podobně jako v bojových uměních, která využívají sílu protivníka, a využít tak prospěšně a tvořivě tyto síly k probuzení vyšších aspektů bytosti a k urychlení duchovní evoluce. Mám za to, že v době, pro kterou je sexualita jedním z hlavních předmětů zájmu, je tantrajóga přesně to, co moderní člověk potřebuje.

Otázka: Kdy jste se začal věnovat tantrajóze prakticky?

Odpověď: Před skoro 20 lety (rozhovor je z roku 1991 – poznámka redakce). Již jsem byl učitelem jógy. Praktikoval jsem určité formy tantry a plně jsem se přesvědčil o jejích neocenitelných účincích na všech úrovních bytosti.

Otázka: Proč si myslíte, že tantra ze všeho nejlépe odpovídá potřebám současného světa?

Odpověď: Západní civilizace se nachází ve zjevném úpadku. Příliš kladla důraz na patriarchální, takzvaně „mužské“ hodnoty člověka, opírala se takřka výhradně o rozum a intelekt. Ženské hodnoty jako intuice, vnímavost, prožívání života, vnímání tajemství přírody jsou vědomě přehlíženy. Duchovnost na Západě často nabývá podoby podivného popírání života a sexuálního života především. V tomto bodě přináší tantra podle mého názoru moudré řešení: vědomé přehodnocení ženských hodnot s cílem vytvořit polaritu a dosáhnout sjednocení. Protože kterákoliv harmonicky rozvinutá a svého sexuálního potenciálu si plně vědomá žena je (ve srovnání s mužem) mocným kosmickým prostředníkem, může skrze svou intuici dosáhnout mnohem rychleji Nejzazší Skutečnosti. Žena v sobě, nezřídka aniž by to vůbec tušila, chová sexuální sílu, kterou lze kompletně sublimovat prostřednictvím transmutace a blahodárného zaměření plodivé síly tak, aby se díky tomu žena cítila čím dál tím blíže Stvořiteli.

sex-energie8.jpgTantrajóga se snaží uvést tyto pravdy do praxe. Její zasvěcenci již dávno pochopili obrovskou důležitost sexuální síly, kterou považovali za mocnou energii, naši základní sílu a pohon všeho života na této planetě. Vytušili i její užitečnost pro urychlení dosažení duchovní dokonalosti. Tantra nám otevírá přímou cestu k duchovnosti bez dogmat, která v podstatě není v rozporu s jinými náboženstvími, přestože sama náboženstvím není. Tantra nám nabízí jiný úhel pohledu, který je ve své podstatě totožný s úhlem pohledu náboženství. Prostřednictvím tantrické milostné zkušenosti dosahuje člověk odlišného pohledu na sexualitu, která není bezuzdná, jako je tomu v případě tak zvané sexuální volnosti, ale ani puritánská.

Překonává a transcenduje banální pohled na sexuální zdraví, který se omezuje na vulgární psychofyziologii, mající za jediný cíl skutečnost, že se člověk cítí v těle relativně dobře a vede uspokojující sexuální život. Tantra tíhne k nekonečnu a má sílu nás vymrštit vysoko nad to všechno, vybízí nás ke skutečné „blahodárné meditaci v páru“. V tu chvíli může mezi milenci ve sjednoceném páru dojít k nekonečně hlubšímu spojení, a mohou tak transcendovat nižší úrovně běžného vědomí. Dosáhnout nové úrovně vědomí prostřednictvím telepatického spojení s vědomím někoho druhého se na první pohled jeví jako cosi mysteriózního, ale za daných okolností je to snadno možné. Je to totéž, čeho se snaží většina asketů dosáhnout skrze hlubokou meditaci.

Běžná sexualita, při níž dochází k vybití či ejakulaci, neumožňuje soustředění vnitřních energií o dostatečné intenzitě, a nemá proto na této úrovni významnější účinky. Komukoliv může být zřejmé, že tantrická sexuální praxe díky sublimaci nesmírně posiluje všechny blahodárné energie bytosti a umožňuje jim dalece přesáhnout obvyklou úroveň, přičemž neustále povznáší a tříbí naše vnitřní vibrace. V milostných tantrických prožitcích není sexualita nikdy cílem sama o sobě, ale prostředkem. Sexualita je v tantře prostředkem majícím svou vlastní hodnotu. V určitou chvíli se díky ovládané a sublimované sexualitě může náhle dostavit blahodárná transcendence běžné úrovně vědomí. Ve velké většině případů jsme dílem sebeklamu přesvědčeni, že svět je přesně takový, jak ho vidíme. Objektivní skutečnost navzdory tomu často přesahuje rámec smysly vnímatelných předmětů. To shodně tvrdí všechna učení moudrosti a toho se také snaží dosáhnout všichni jogíni a lidé aspirující na osvobození. Prostřednictvím milostné extáze lze dosáhnout stavu osvícení, v němž vnímáme svět takový, jaký ve skutečnosti je.

Otázka: Jaká je role milování v tomto zhuštěném představení tantrismu, podávaném tak, aby byl přístupný západnímu chápání? Lze různé tantrické postupy praktikovat v rámci stabilního partnerského vztahu?

Odpověď: Pokud je mi známo, pak zejména na Západě, kde se tyto praktiky v poslední době čím dál tím více rozšířily, praktikuje většina účastníků zvláštních kurzů tantry to, co se naučila v rámci stabilních manželských párů založených na lásce a vzájemné úctě. Oba členové páru se učí být vůči sobě navzájem plní lásky a vidět jeden v druhém transfigurovaný projev Nejvyššího: Šakti, mateřskou sílu, věčné ženství (v ženě) anebo Šivu, božskou podstatu, nejvyšší mužství (v muži).

Při transfigurativním tantrickém milování se nespojuje jenom muž se ženou, ale zároveň i se vším, co je v a za bytostí ženy před ním vnímáno jako velkolepé, sublimní a záhadné. Muž tak vytuší vyšší síly, které žena představuje a prostřednictvím rezonance také projevuje.

Při pohledu na její nahé tělo muž vnímá energie, které ztělesňuje, a naopak stejný vytříbený proces platí i pro ženu ve vztahu k muži, s nímž se spojuje. Přesně od chvíle, kdy začínáme nepopsatelným způsobem vnímat božské neboli nejzazší transfigurativní aspekty milované bytosti, je milování kosmické a stává se z něj opravdová tantra. Dokud ale ještě nejsme schopni, byť i jen trochu, prožívat tyto výjimečné vjemy, tak i když používáme tantrické „techniky” a dosahujeme značných úspěchů, co se týče plné kontroly sexuálního potenciálu, neprovádíme ještě skutečnou tantru.

sex-energie9.jpgObvyklý orgasmus provázený vybitím či ejakulací je ryze genitální a mechanický. Při tantrickém transfigurativním milování působení „Šakti” (-) v subtilní souhře se „Šivou” (+) umožňuje milencům dosáhnout naprostého kosmického orgasmu, který se odehrává na jiné úrovni bytosti a nedochází při něm k ejakulaci. Takže tantrickou milostnou extázi vystihuje slovo orgasmus pouze částečně. Je příznačné, že na západě nemáme slovo, které by popisovalo tento nebeský prožitek. S.B. Dasgupta hovoří o „blaženosti“. Skrze tantrické milování může i žena dosáhnout celé řady různých, čím dál vytříbenějších forem orgasmu bez vybití. Poznámka redakce: S.B. Dasgupta, který byl učitelem Mircei Eliadeho, píše ve své slavné knize „Úvod do tantrického buddhismu“ následující: „Orgastické potěšení, které rychle vede k ejakulaci, je mnohem nižšího řádu, co do intenzity i kvality výjimečného štěstí, jehož se dosahuje, pokud tuto látku neustále ovládáme.“

Otázka: V již zveřejněných textech o tantře říkáte, že tak zvaná fáze orgasmu, která předchází ejakulaci, je z energetického hlediska co do potěšení nejintenzivnější a nejvýznamnější. Také jsem si z toho, co píšete, zapamatovala, že umění nekonečného milování spočívá ve schopnosti do nekonečna prodloužit tuto fázi, aniž by byla zakončena ejakulací.

Odpověď: To je to, co mnozí pokročilí tantrici nazývají „ostřím břitvy“. Abychom zde setrvali jakkoliv dlouho, jak si přejeme, je pochopitelně nezbytné takřka naprosté soustředění, o nějž často jogíni po celá léta neúspěšně usilují. Zde se objevuje trhlina ve vědomí: minuta nebo dvě někdy stačí k tomu, abychom ztratili kontrolu. Poté, po ejakulaci, se sami sebe s úžasem ptáme: „Co to se mnou bylo, usnul jsem, jak se to stalo?”. Zde, v tomto bodě rozcestí se nachází úžasná a tajemná možnost otevřít se vůči nekonečnu…

Když dosáhneme absolutního soustředění, můžeme splynout s Já, protože meze pomíjivého já se stírají. Pocit já (ega) jako kouzlem mizí a „náhle jsme splynutí a stáváme se zkušeností“. To je přesně to, oč usilují všichni jogíni a mystici. Někdo si možná položí otázku, proč je snazší dosáhnout maximálního soustředění při dokonale kontrolovaném sexuální aktu, než za jakékoliv jiné situace. Je tomu tak, protože je vždy mnohem snazší soustředit se na velice příjemné prožitky, navíc když je mysl dynamizována za pomoci sublimovaných sexuálních energií.

Otázka: Z hlediska přirozené antikoncepce by mohla být taková technika nesmírně zajímavá. Ale když nedochází k ejakulaci, co se nakonec stane se spermatem, které není na konci intimního milostného styku vůbec uvolněno?

Odpověď: Nelze tvrdit, že tantra je jenom přirozená antikoncepční metoda. O ničem takovém jsem nikdy ve svých článcích nepsal. Nicméně má každý volnost používat v tomto směru své vlastní metody. Co se týče ejakulace, musím upřesnit, že velká většina lidí má ohledně ní mylné názory. Díky předsudkům ji pokládají za běžný jev. Průměrný muž má alespoň jednu anebo dvě ejakulace týdně. V tantře to znamená ztrácet sexuální energii 52x za rok, což má za výsledek značnou vyčerpanost. Podívejme se nyní, co se děje, praktikuje-li se skutečné a bezvýhradné zadržení semene, jako je tomu v případě plné kontroly sexuálního potenciálu. Sperma západního muže je kvůli přemíře ejakulací příliš řídké, a když se vzrušení stane velice silným, je ho část vyloučena. U mužů praktikujících tantru bude mít dlouhodobé zadržování semene za důsledek biologickou transmutaci spermatu, která umožní díky obrovské výsledné energii procesy sublimace vzniklé energie.

Otázka: Jaké je spojení mezi tantrismem a erotickým taoismem, který rovněž doporučuje zadržení ejakulace?

sex-energie10.jpgOdpověď: V Číně používali taoisté transmutovanou sexuální sílu převážně jako elixír dlouhověkosti. Je ale jasné, že taoisté znají techniky velice blízké těm, které se používají v tantrismu. V minulosti nepochybně docházelo mezi adepty milostného taoismu a tantriky k plodným výměnám názorů ohledně technické stránky věci. Pro taoisty jsou kontrola a transmutace sexuálního potenciálu především velice rychlými metodami rozvinutí subtilní vitální síly. Nedocházejí však vždy až k úplnému produchovnění sexuality.

Poznámka redakce: Čtenářům, kteří si přejí prohloubit své znalosti v této oblasti, doporučujeme prostudovat si knihy Mantaka Chia o sexuální energii: „Taoistická tajemství lásky”, „Kultivace mužské sexuální energie” a „Léčení skrze Tao: Kultivace ženské sexuální energie”.

Otázka: Někteří lidé se domnívají, že tantra může být nebezpečná.

Odpověď: Jsou-li tantrické postupy praktikovány podle doporučení skutečného znalce, žádné nebezpečí neexistuje. Zasvěceného znalce je zapotřebí, protože některé z těchto postupů se nelze naučit jinak, než skrze postupné zasvěcení udělené mistrem. Pouze mimo tento rámec mohou být některá cvičení nebezpečná. Počínáme-li si inteligentně a se zdravým rozumem, můžeme prostřednictvím tantry dosáhnout skutečných duchovních skoků. Je to cesta dokonale přístupná lidem na Západě. Výjimečných výsledků na ní bylo často dosaženo během posledních 30 let (rozhovor je z roku 1991) právě páry praktikujícími tantru na Západě. Ve všech těchto případech byly duchovní úspěchy výmluvné a nikdo se nesetkal s jakýmkoliv ohrožením.

Otázka: Má obrácení směřování sexuální energie zvenku dovnitř, v důsledku transmutace a sublimace tohoto potenciálu, nějaký vliv na silová centra člověka, tzv. čakry?

Odpověď: Máme-li na otázku z této oblasti odpovědět tak, aby tomu porozuměl každý, musíme se vyjadřovat velice jasně. Lidská bytost má z hlediska jógy dva póly: pól druhu a pól individua. První pól mimo jiné zahrnuje dynamiku genitálních orgánů a je spjat zejména s naší vitalitou. Zvýší-li se značně doba a intenzita sexuálního styku, stimuluje se u člověka nesmírně vitální síla. Sexuální síla představuje „území” druhu v bytosti jedince. Je v ní celá minulost i budoucnost lidského druhu.

Na druhém pólu se nachází mozek, to je centrum individuality. Mezi nimi se nachází páteř. Mezi těmito dvěma póly také bez přestání probíhají subtilně energetické výměny. Silová centra bytosti, tzv. čakry, jsou skutečná ohniska vysílání a přijímání energie ležící podél této královské cesty. Praxí tantrického milování jsou automaticky postupně aktivována po tak dlouhou dobu, dokud se oba póly nacházejí v kontaktu. To způsobuje obrovskou, progresivní a souvislou aktivaci energií bytosti, která bude mít za důsledek probuzení silových center. Celý tento proces se krok za krokem harmonicky odvíjí na pozadí stavu nevýslovného štěstí. V určitou chvíli může dojít k duchovnímu osvícení, a to dokonce i několik dní poté, mimo sexuální styk prožívaný, opakuji, jako blažená meditace v páru.

sex-energie11.jpgPři tantrickém milování není cílem uzavření se páru do sebe, ale právě naopak jeho otevření vůči makrokosmu. Západní omezující koncepce lásky říká, že zamilovaní jsou na světě sami, protože představují dvě jednotky, které se vzájemně uvádí do vytržení. Uzavírají se tak sami do sebe. V tantře se naopak má milenecký pár neustále otevírat vůči kosmu. To je také důvod, proč je v tantře milování pokládáno za blažené rozpínání od konečného k nekonečnému.

Otázka: Kdybyste měl dát moudrou radu čtenářům upřímně si přejícím poznat tantrajógu, co byste jim vzkázal?

Odpověď: V parafrázi starobylého textu východní moudrosti bych jim mohl říct, že nad těmi, kdo nevědí nic o tantře, jsou ti, kdo v této oblasti získají autentické znalosti. Avšak nad těmi, kdo získají cenné znalosti, jsou ti, kdo si je zapamatují. Nad těmi, kdo si tyto znalosti zapamatují, jsou ti, kteří jim porozumí. Nad těmi, kdo toto vědění pochopí, stojí ti, kdo ho prakticky uplatňují. Nad těmi, kdo se tantře věnují prakticky, jsou ti, kdo dosáhnou významných výsledků. Nad těmi, kdo dosáhnou v tantře výsledků, jsou ti, kdo při dosažení úspěchu získají paranormální síly (siddhi). Nad těmi, kdo dosáhnou prostřednictvím tantry paranormálních sil, se nacházejí ti nesmírně nepočetní, kteří získají moudrost a dosáhnou božského Absolutna.

NAHORU