Tisková zpráva k reportáži uveřejněné na webu Seznam Zprávy

Duchovní škola Rezonance, z. s. se ohrazuje proti nesmyslným obviněním a pomluvám obsaženým v reportáži uveřejněné na zpravodajském portálu Seznam Zprávy dne 2.12. 2023 (o postavení Duchovní školy Rezonance k osobě pana Gregoriana Bivolarua, k mezinárodní federaci jógy a meditace Atman, a k aktuálním událostem ve Francii, jsme informovali už dříve zde).

Duchovní škola Rezonance z. s. nikdy neorganizovala a neorganizuje žádná osobní setkání kohokoli s kýmkoli. Nic podobného nepatří do spektra jejích aktivit. Z toho logicky plyne, že ani nic podobného nemohlo být financováno jejím jménem (vše doloženo v účetnictví). Je fascinující kam až sahá imaginace reportérů Seznamu a dalších podobných. Otevíráme jejich stránky a co chvíli se dozvídáme další skandální senzace o naší škole, nad nimiž nevycházíme z úžasu. Skutečnost, že tématika se co týden mění, napovídá, že jediné, co osoby pracující pro Seznam Zprávy doopravdy zajímá, je skandál.

Chápeme sice, že se produkcí zpráv tohoto typu živí, ale rozhodně nemůžeme tolerovat, aby nás veřejně obviňovali ze zločinů. I kdyby se zítra omluvili a reportáž stáhli, škoda je již napáchána. Jsme zavedená škola jógy, kterou prošly za více než dvacet let její existence tisíce spokojených studentů, kterým obohatila život a pomohla zlepšit zdraví. O nich se z reportáží divák nedozví nic. Těm není dán žádný hlas. Namísto toho redaktoři Seznamu konstruují bizarní paralelní realitu, podle které je – v jejich fantazii – celá činnost Rezonance, výuka kurzů, pořádání akcí a provoz center ve více městech a obrovská práce, kterou do toho všeho náš tým po léta vkládá, jen zástěrka pro něco úplně jiného.

Jsme si jistí, že každý, kdo by si zkusil být i jen na několik týdnů na našem místě a zkusil si provozovat takto velkou školu jógy namísto nás, by hned pochopil, jak absurdní je to představa. Snaze poškodit plody naší práce, ať už z nízkosti, zlého úmyslu anebo jen nevědomosti, ale nebudeme pouze přihlížet a uděláme vše, aby pravda vyšla brzy najevo a byla zjednána spravedlnost.

Je vůbec možné vysvětlit těmto redaktorům, že celý rámec aktivit Duchovní školy Rezonance je definován jejími stanovami a nezahrnuje nic dalšího mimo něj? Čím vším, jakými dalšími výmysly nás ještě překvapí a k čemu dalšímu se budeme muset ještě vyjadřovat? Nebylo by správnější, kdyby namísto toho respektovali minimální nároky své profese a ke svým článkům si pořizovali nezbytnou dokumentaci?

Protože se po předchozích zkušenostech obáváme, že toho možná nejsou schopni, děláme tuto práci zde za ně a citujeme ze svých stanov článek I. o tom, v čem přesně spočívá aktivita Duchovní školy Rezonance, z. s.:

Duchovní škola Rezonance, z. s. je nezávislým, nepolitickým spolkem orientovaným na službu veřejnosti v oblasti seberozvoje, formou vývoje, výuky a vzdělávání, např. prostřednictvím systematických i krátkodobých vzdělávacích kurzů, šířením relevantních znalostí a vytvářením vhodných platforem pro svobodnou výměnu poznatků a zkušeností na cestě komplexního seberozvoje.“

Bylo by velmi vítané, kdyby si to jednou provždy zapamatovali a přestali nás spojovat s jakýmikoli soukromými aktivitami, o nichž nemáme a z povahy věci ani mít nemůžeme žádné povědomí nebo snad dokonce kontrolu nad nimi. Předpokládáme, že i paní Ciroková je součástí nějakého novinářského svazu. Má snad ona informace o soukromí svých kolegů ze svazu a zodpovídá ona za to, co a jak dělají ve svém soukromí? Eviduje svaz novinářů důvěrné informace o svých členech a je jakkoli odpovědný za jejich soukromé aktivity? Samozřejmě, že ne. Inu, totéž platí i o nás.

Odpovídáme a ručíme pouze a výhradně za ty aktivity, kterých jsme organizátory. Nemáme žádnou kompetenci a dokonce ani právo k tomu, abychom komentovali události, kterých jsme nebyli účastní, které se týkají osob, s nimiž nejsme ve styku a které se měly údajně navíc odehrát na úplně jiných místech, než jsou naše centra, dokonce mimo Českou republiku.

Každý svéprávný dospělý člověk má svobodu pohybu, a za své jednání a chování odpovídá jedině on sám a nikdo jiný. Soukromé jednání kohokoli nelze, ani v jakékoli nadsázce pokládat za součást výukového systému Duchovní školy Rezonance.

Nabízí se též otázka kvality a úrovně zdrojů, z nichž čerpá paní redaktorka Ciroková. Je čistě náhodná podobnost mezi obsahem reportáží paní Cirokové a obsahem pomlouvačných videí youtubera Jakuba Sobka Jahla, s eufemisticky řečeno pohnutou minulostí a originálním osobnostním profilem, proti němuž Rezonance již činí právní kroky? Jahl sám se ostatně svou úzkou spoluprací se Seznamzprávy.cz netají a označuje se za zdroj Seznamzprávy.cz[1] a jinde[2] dokonce na hodiny přesně „predikuje“ zveřejnění reportáže o naší škole předtím, než je dostupná online, nebo podrobuje kritice obsah neveřejné výzvy adresované pouze Seznamzprávy.cz a paní Cirokové[3].

Možná by si Seznamzprávy.cz a paní Ciroková měly připomenout slavný citát připisovaný Umbertu Ecovi, který má v dnešní době, zdá se, stále širší platnost: „Sociální média dávají hlas legiím blbců, zatímco dříve mluvili jen v hospodě nad půllitrem piva, aniž by škodili společnosti... Teď ale mají stejnou možnost se vyjadřovat jako nositel Nobelovy ceny. Čelíme, jako společnost, nájezdu blbců”.

Produkovat tímto způsobem anonymní obvinění na adresu kohokoli (navíc vztahující se k velmi starým, údajným událostem) je samozřejmě velmi snadné, zvláště pokud se autor necítí vázán potřebou jednotlivé věci dokazovat. U osob vystupujících v reportáži si nemůžeme být bez znalosti jejich identity jistí, jestli byly před devíti lety doopravdy studenty Rezonance anebo ne. Máme o tom vážné pochybnosti. Kromě toho žádná z nich netvrdí, že by se v našich centrech setkala s nějakým špatným zacházením nebo byla dokonce k něčemu nucena. Neříkají ani, že by je někdo k něčemu přesvědčoval. Těžko se proto domýšlet, jakým způsobem a v jakém vůbec smyslu by měla být Rezonance odpovědná za jejich údajné soukromé rozhodnutí někam cestovat?

Chceme jasně říct, že ani Rezonance jako organizace, ani žádný člen našeho týmu nebo kterýkoli náš lektor nebyl nikdy právně stíhán natož odsouzen za kterýkoli z údajných trestných činů, o nichž se v mediích hovoří. Ve skutečnosti v Rezonanci dodržujeme velmi přísná pravidla ochrany osobního a emočního prostoru, stejně jako jasné hranice toho co je společensky přípustné. Zajišťujeme bezpečné prostředí pro všechny, kdo se našich kurzů účastní a to nejspíše v ještě větší míře, než jaká je běžná jinde. Jednoduše nepřipouštíme žádné nevhodné chování kohokoli ke komukoli. Každý, kdo takové chování projeví, je okamžitě vyloučen z přístupu na naše kurzy a akce. Podporujeme zdvořilost, komunikaci založenou na srdečnosti, vnitřní vyrovnanosti, upřímné introspekci a svobodě rozhodování každého.

Kdokoli by se cítil v prostředí našich kurzů jakkoli poškozen má možnost nám to sdělit, abychom zjednali nápravu. Za celou dosavadní existenci naší školy se na nás nikdo s podobnou stížností neobrátil. Naopak máme nepřeberné množství velmi kladných ohlasů, nejen ke kurzům jógy, ale i k osobnosti a chování našich lektorů.

Stojíme pevně za hodnotami představovanými v našich kurzech a vybízíme každého, aby uvážil své vlastní zkušenosti s naší školou, zachoval si vlastní úhel pohledu a nedal se ovlivnit pomluvami a kusými informacemi z médií.

Dodejme, že záběry naší lektorky, která není veřejnou osobou, jdoucí na kurz v Praze, pořídila paní Ciroková se svým kameramanem protiprávně a zveřejnila je bez jejího souhlasu. Otázky, které při té příležitosti kladla byly záměrně manipulativně návodné.

Ve světle výše uvedeného je jasné, že Duchovní škola Rezonance bude nucena podniknout vůči Seznam Zprávy právní kroky.

Tím spíše, že jeho vedení zaslala Rezonance již v polovině listopadu, tedy dlouho před zveřejněním aktuální reportáže, předžalobní výzvu k nápravě obsahu předchozí reportáže z 6.11. 2023. Seznam Zprávy zareagoval 27.11. sdělením, že: „Před posouzením věci ze strany Redakční rady nelze na Vaši žádost bez dalšího blíže odpovědět či jinak zareagovat.“ Až do dne zveřejnění tohoto prohlášení jsme se bližší reakce na naši výzvu k nápravě nedočkali.


Seznam zdrojů:

[1] Ve videu na YouTube o tom hovoří v čase 0:30.

[2] Ve videu nahraném na platformu HeroHero ve 2:30h v noci říká v čase 11:50: „Já vám prostě nemůžu říct teďka víc, ale až se vyspím a vstanu, tak už to budete vědět. Takže pravděpodobně, jestli nejste vzhůru ve dvě tři čtyři ráno na HeroHero, kdy to nahraju, tak to uvidíte až v době, kdy už se můžete podívat na zprávy ohledně MISA, český zprávy, a uvidíte tam snad něco někde.”

[3] Ve videu na YouTube o tom hovoří v čase 1:30.

NAHORU