a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SUBLIMACE

Podle tisícileté orientální zkušenosti v oblastech erotiky a sexuality dochází prostřednictvím vědomé kontroly sexuálních funkcí v lidské bytosti k vyvolání biologické transmutace, z níž vyplývá obrovské množství vnitřní biomagnetické energie. Následný proces vnitřního přemisťování a přeměny těchto výsledných energií z hlediska jejich specifické frekvence (která se při vzestupném průchodu jednotlivými úrovněmi lidské bytosti zrychluje) je v józe znám jako sublimace.

SUBTILNÍ ANATOMIE

Jóga, stejně jako všechny autentické esoterické tradice světa, pohlíží na lidskou bytost jako na hierarchický systém, sestávající z postupně po sobě následujících, více či méně subtilních obalů neboli prostředků (kóša), přičemž každý takový obal vibruje na určité převažující frekvenci.

SUGESCE

Považována za část psychických jevů, které se odráží ve sféře podvědomé činnosti, je sugesce v józe vysvětlována jako zvláštní reakce na určité vlivy a vnímání, které se projevují díky aktivaci tendence a na které se často odpovídá bez vědomé účasti osoby. Sugesce však spočívá v tom, že skrze projevování určitého impulsu dojde k rezonanci s určitými energiemi, a to vyvolává určitou tendenci, jíž člověk občas nemůže dosáhnout pomocí osobní vůle.

SUGESTIBILITA

Sugestibilita je v józe je vlastnost, která znamená být lehce ovlivněn druhým (anebo určitými subtilními energiemi silně projevovanými jinými lidskými bytostmi) díky převaze stavu přijímání (více aspektu (jin, ­)). Sugestibilita se může objevit jak u zdravého člověka, tak i u člověka mentálně nemocného.

SÚRJA

Jiné jméno Savitra. Slunce spolu se svými výjimečnými blahodárnými subtilními energiemi je vlastně považováno za slunečního boha. Súrja v této hypostazi tvoří součást hlavních védských božstev; je uctíván jako zdroj tepla, energie jang (+), dynamismu a světla.

SUŠUMNÁ NÁDÍ

Sušumná nádí je nejdůležitějším subtilním energetickým kanálem (nádí) lidské bytosti, nacházejícím se na subtilní úrovni uvnitř páteře, přičemž vychází od jejího základu a vede až do oblasti temene hlavy. Sušumná nádí je „proslulou tajnou cestou“ vzestupu naší latentní božské energie (neboli jinak řečeno gigantického božského potenciálu, který se nachází „spící“ v základu páteře (tajná energie kundaliní)) poté, co je tato energie (kundaliní) probuzena specifickými jógovými postupy.

SVOBODA

Individuální reflexe interakce nutnosti a zákonitosti. Svoboda je definující rozměr lidské existence, který představuje individuální reflexi interakce nutnosti a zákonitosti. Svoboda je vlastnost vědomého chování, motivovaného subjektivně určitými cíli a aspiracemi. Slučuje hlavní aspekty jedincových potřeb na jedné straně s objektivními zákonitostmi přírody a makrokosmu na druhé.

SVOBODNÁ VŮLE

Svobodná vůle je zcela mimořádná tajemná schopnost člověka rozhodovat se a volit si, kterou zcela svobodně přijímá různá rozhodnutí, takřka jen za přispění své vůle. Jinak řečeno je svoboda rozhodování nevýslovná schopnost, kterou má člověk kdykoli k dispozici a vyjadřuje ji v nadmentální sféře (vidžňánamajakóša), což mu umožňuje sama sebe v jakémkoli směru volně určovat. 

SYMPATIE

Sympatie (latinsky „sympathia“) vyjadřuje přitažlivost, tíhnutí, spřízněnost, kterou někdo cítí vůči jedné nebo více osobám, nebo kterou v někom vzbuzuje; náklonnost.

NAHORU