Sugestopedie - jednoduché a rychlé učení

Sugestopedie může zlepšit paměť osoby až o 50% pomocí systému učení, který odstraňuje napětí. Někteří žáci se pomocí této metody byli schopni naučit cizí jazyk v jednom měsíci a zapamatovali si to, co by se jinak učili mnoho let. Měřící přístroje ukázaly, že během učení těla žáků vysílala podobné mozkové vlny jako v jisté jogínské meditaci, ve které dochází k regeneraci těla. Jak moc je možné "rozšířit" mysl po uskutečnění stavu otevřenosti? Dnes se mohou lidé naučit pomocí klasických metod okolo 80–100 slov denně v intenzivních kursech. Největší jazyková škola na světě Berlitz tvrdí, že 200 slov naučených během pár dnů je považováno za úspěch. Ale rychlost zapomínání je stejně velká jako rychlost učení. V rámci Lozanovy metody se dá denně lehce osvojit 500 slov, ale dá se naučit i 3000 slov denně, aniž byste zapomněli, co jste se naučili!

Jaká jsou omezení našeho mentálního potencionálu? Lozanov tvrdí, že jakmile se naučíme "otevřít" mysl, schopnost zapamatovat a vzpomenout si je skoro neomezená. Vědec Lozanov vedl výzkumy prováděné v oblasti sugesce a autosugesce spojené s procesem pamatování a učení k vytvoření nové metody integrálního učení, kterou nazval sugestopedie. Jeho systém obsahuje techniky pro rozvíjení paměti a originální způsob učení. Sugestopedie směřuje k obohacení osobnosti používáním psychoterapeutických metod (jako by byla terapie tvořením pozitivních obrazů sama o sobě).

Je to hlavně stav uvolnění, který umožňuje lidem, aby se učili mnohem rychleji než obvykle. Navíc používání hudby (hlavně barokní, která má stabilní rytmus i takt za vteřinu) umožňuje dosáhnutí hlubokého stavu uklidnění a vnímavosti, během kterého si mysl sama začíná uvědomovat své schopnosti. Navíc Lozanov rytmicky rozděluje text, který se má učit. Použil určitý rytmus, který se synchronizuje s rytmy těla a mysli. Protože zpomalené představování textu se ukázalo být tajemstvím mnohem lepšího učení, rozdělil Lozanov informace mezi fragmenty a krátké věty a ty byly vyslovovány každých osm vteřin.

"Již od chvíle kdy jsme se narodili na nás všichni útočí omezujícími sugescemi! Jsme podmíněni abychom věřili, že se můžeme učit jen určitou rychlostí, jsme přinucení mylně věřit, že existují přesně určené hranice toho, čeho můžeme dosáhnout!", říká Lozanov.

První krok je překonat tato omezení v mysli,
tak je možné se učit rychleji a využít naše latentní schopnosti.

Přípravné etapy v procesu rychlého učení:

1. Radost zapamatovat si to, co se budeme učit. Připomeňte si radost, kterou jste měli ve chvíli úspěchu. Znovu vyvolejte stejný stav po celou dobu učení. To nám pomůže vytvořit předpoklady úspěchu. K zapamatování vám může rovněž pomoci myšlenka a postoj, který jste měli vyjádřený v obličeji se slzami radosti. To vše krmí nynější proces učení novou šancí k úspěchu.

2. Cvik vizualizace. Pro učení a zapamatování si je důležité udržení stavu klidu po celou dobu rychlého učení. Proto se připravte krátkým uvolněním. Zavřete oči a představujte si krásnou krajinu s přírodou, která vás kdysi velmi uklidnila. Pomalu dýchejte a radujte se z tohoto obrazu co nejdéle můžete. Pak pokaždé, když začínáte období pro rychlé učení, představte se v tomto místě, abyste tak uklidnili mysl a oprostili se od starostí a napětí, které vás ruší. Uklidňující obrazy mohou být doprovázeny vhodnou uklidňující hudbou. Jsou hlavně doporučovány zvuky z přírody.

3. Cvik k rytmickému dýchání. Cíl tohoto cviku je naučit se rytmicky dýchat a kontrolou dýchání zpomalit rytmus těla a mozkových vln. Posaďte se pohodlně na židli nebo se položte na postel. Sledujte přicházející uvolnění. Zavřete oči a dýchejte klidně a zhluboka. Nadechněte se hluboce nosem a vydechněte lehce ústy. Praktikujte toto dýchání pár minut. Cítíte, jak se postupně uvolníte. Nadechněte se ještě jednou zhluboka, udržujte vzduch v plicích až dosáhnete čísla osm v rytmu tepu vašeho srdce a pak velice pomalu vydechněte. Sledujte plynulé nadechnutí vzduchu. Nyní dávejte pozor, aby dýchání zůstalo rytmické. Nádech na 4, zadržení dechu na 4, výdech na 4 a zadržení dechu při prázdných plicích rovněž na 4 tepy srdce. Opakujte celý proces 7x a udržujte tento rytmus, pak se uvolníte. Zpomalte rytmus dýchání ještě víc – počítejte do šesti a potom, jestliže to pro vás není obtížné, do osmi.

Tento cvik se může provádět denně a pomůže k synchronizování těla a mysli. Zvyšuje rovněž vitální sílu, která přichází do těla. Tento cvik se provádí před procesem rychlého učení a pomůže velmi moc na zpomalení rytmu těla a odstranění mentálního nepokoje.

4. Synchronizované dýchání do rytmu, ve kterém se čte, co se má zapamatovat. Text je čten po dobu 4 vteřin, poté následuje 4 vteřiny pauza, znovu 4 vteřiny četba, 4 vteřiny přestávka atd. Po dobu, kdy je čten text, zastavte dýchání se vzduchem v plicích. V pauze, která následuje, vydechněte po dobu 2 vteřin a poté se hned nadechněte během dalších 2 vteřin a jste připraveni na další čtení po dobu 4 vteřin. (Celý text, který se má číst a naučit, je přesně fragmentován v cyklu osmi vteřin a vaše dýchání bude mít rytmický model – zadržení dechu při plných plicích 4 vteřiny, ve kterých je čten text, vydechnutí 2 vteřiny, nadechnutí 2 vteřiny).

Vlastní učení

1. etapa – bez hudby Jsou jenom dvě věci, které musíte udělat:

  • Poslouchat text, zatímco hlas ho rytmicky recituje (audio nahrávku nebo osobu, kterou jste poprosili, aby vám daný text četla).
  • Dýchat v rytmu 4 vteřin. Hlas čte text po dobu 4 vteřin, následuje přestávka, další 4 vteřiny atd.

2. etapa – s hudbou Hned, co jste prošli jedenkrát celý text, položte se na zem nebo na postel, zavřete oči a poslouchejte znovu celý text, ale tentokrát s hudbou. Dávejte pozor na to, co se řekne. Dýchání po dobu recitování je stejné jako předtím. Během této techniky si vizualizujte text, abyste si ho lépe zafixovali v paměti. Sledujte jenom slova. Dýchejte a vizualizujte obrazy z textu.

Doporučení ohledně hudby: Abyste udržovali proces zapamatování, je potřeba vybrat nahrávku v pomalém tempu jeden takt za vteřinu, bez zpěvu nebo hlasů! Tempo by mělo být 4/4 (čtyř čtvrťové) tak, aby mohlo být spojeno s rytmem dýchání a se čtením textu.

Seznam hudebních skladeb použitelných v tomto směru:

J. S. Bach
- koncert G mol pro flétnu a struny (largo)
- koncert pro harfu G mol (largo) A. Correli
- sarabanda (largo)
- D mol koncert č. 7
- předehra koncert č. 3 v H dur
- předehra (largo) z koncertu č. 8 E mol
- sarabanda z koncertu č. 10 v F dur (largo) J. F. Handel
- koncert č. 1 v F (dechové nástroje)
- koncert č. 3 v D (hudba pro království ohňostroje)
- koncert č. 1 v H dur, opus 3 (largo) (chvění lesů a pramenů) G. Telerman
- largo z dvojité fantazie v G dur pro harfu
- largo z koncertu G dur pro violu a struny

A. Vivaldi
- largo ze "zimy" ze čtyř ročních období

Intonace má stimulující účinek. Opakování pomůže při zapamatování, ale pokud je monotónní, tak ho znesnadní. Tento problém je vyřešen používáním tří různých způsobů při četbě rytmicky recitovaného textu. Používá se následující postup:

  1. normální (deklarativní)
  2. lehký šepot
  3. silný autoritativní hlas (s dominantním tónem)

Intonace hlasu nemá žádnou souvislost se smyslem textu a překvapující element sestavení tónu a obsahu pomůže zbavit se monotónnosti rytmu.

Toto je základní cyklus v rychlém zapamatování. Přibližně se řekne 9 krátkých slov během 4 vteřin a 100 krátkých slov se stihne za 13 minut. Všeobecně se doporučuje 30 minut učení. Je důležité používat text, který jste se učili v následujících dnech, abyste si byli jisti, že jste si ho osvojili. Rychlé učení předpokládá shromažďování velmi velkých množství informací a má účinek v "přívalu", tzn. že uložení informací do naší paměti probíhá i po skončení učení.

Uplatňujte tento systém důsledně a výsledky se dostaví během několika dní. Proces učení má tendence se zlepšit a stává se lehčím a rychlejším. Používáním metody pro rychlé učení po období pár měsíců se vizuální paměť zlepší tak, že poté stačí pohled na stránku knížky k zapamatování si velkého množství slov.

Provedené výzkumy ukázaly fakt, že předběžná sugesce, která má jako cíl osvojení a vstřebávání slov přidá 60% výkonu. Synchronizované dýchání s informacemi, které přijdou s hudbou, vede ke zlepšení 78% osvojení vstřebání slov. Tyto všechny elementy dohromady vedou k vynikajícím výsledkům.

Rytmus paměti

Ve své práci "věda dýchání" jogín Ramačaraka píše: "Rytmus dýchání vede celý systém včetně mozku pod kontrolu a dokonalou harmonii, tím je dosaženo ideálních podmínek pro zjevení latentních schopností".

Doktor Lozanov zkoumal delší dobu vztah rytmu a učení. Jestliže text, který má být zapamatován, je představován stylem "kulomet" s krátkými přestávkami kolem 1 vteřiny, lidé si zapamatují pouze 20% z textu. Jestliže věty následují po 5 vteřinách, zapamatuje se kolem 30%. Při pauze 10 vteřin mezi větami objem zapamatovaného textu je nad 40%. Nepřerušený a plynulý rytmus přibližně 10 vteřin působí, aby se aktivovaly a zvětšovaly schopnosti mozku zapamatovat si. Známe všichni, co znamená rytmus srdce, ale co znamená rytmus paměti? Přestávka mezi jednotkami informací nabídne buňkám v mozku možnost si chvíli odpočinout a díky tomu jsou mnohem receptivnější (lépe přijímající informaci). Pak mohou lépe "nahrávat" přijímané informace.

Klíč k systému, který používal Lozanov, je subjektivní rozšířené vnímání času, které je umožněno díky cyklickému rytmu, který používáme, to umožňuje vstřebávání většího množství informací v době, kterou subjekt (ten, který se učí) považuje za normální, ale přitom odpovídá mnohem kratšímu objektivnímu časovému období.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU