Účinné metody ochrany aury

  • Stalo se vám někdy, že jste se po setkání s morálně diskutabilními jedinci cítili unaveni, nervózní či ve stresu?
  • Dělá se vám někdy špatně, když na vás někdo pronikavě zírá?
  • Cítili jste někdy při vstupu do nějakého prostoru náhlý tlak či nepohodlí, které ve vás vyvolávalo pocit, jako by vás dané místo nějak odmítalo?
  • Pociťujete často při setkání s jistými lidmi neurčitý a nijak neospraveditelný paralyzující strach?
  • Cítíte se po konfrontaci s jinými lidmi ve svém nitru zranitelní a křehcí?

Pokud jste na více z těchto otázek odpověděli kladně, je téměř jisté, že vaše mentální a psychická kondice není v nejlepším pořádku a může se vám hodit znát nějaké prostředky aurické ochrany.

Aura zdravého člověka se vyznačuje oválným tvarem, je silná a kompaktní, obklopena určitou bio-energetickou „ochranou sítí“. Dokud tato síť zůstává neporušena, zůstává daná osoba v harmonii. Bohužel většina lidí má v současnosti svoji auru nějakým způsobem narušenou. Jako je to možné?

ochrana aury1Nepřítelem č. 1 pro naši auru je nervozita a stres. U podrážděných a protivných lidí můžeme vypozorovat, že s postupem času projevují stále vážnější poruchy své osobnosti. Impulzivita, věčná nespokojenost a další negativní stavy, které často prožíváme (např. strach, nenávist, žárlivost či odpor) působí na naši auru zevnitř a postupně v ní utváří stále větší „trhliny“, skrze které se mohou dovnitř kdykoliv dostat různé negativní energie či myšlenky ostatních lidí, nebo dokonce zlovolných bytostí z nižších sfér subtilních paralelních světů.

Jemnohmotné světy jsou hojně osídleny všemi možnými energetickými parazity, kteří nám mohou záměrně škodit. Tito „elementálové“, jak se jim někdy říká, se živí vysáváním energie z cizích bytostí a někdy mohou dokonce získat nadvládu nad duší člověka, pokud svými myšlenkami a činy udržuje napojení na nižší světy trvale. Takto dochází k tzv. posednutí.

Negativní entity, které mají moc ve fyzickém světě ovládnout lidskou mysl a duši, vyhledávají převážně pokleslé duše různých opilců, kriminálních sadistů, vrahů či jinak obecně nebezpečných a nevyzpytatelných osob. Takoví lidé totiž už nad sebou většinou téměř zcela ztratili kontrolu a jsou ovládání animálními instinkty. Dále si elementálové libují v lidech, kteří prožívají hluboké utrpení nebo jsou nějak souženi, protože se živí jemným vyzařováním, které strach či bolest doprovází. Líbí se jim vše zkažené: neproniknutelné alkoholové výpary, zádumčivý cigaretový kouř, hnilobný pach krve… Kromě toho jsou pro ně hotovou hostinou také všechny mentální stresy a rozrušení.

Analogicky řečeno, lidé prostřednictvím negativních myšlenek vysílají do svého okolí otrávené šípy. To je také důvod, proč nás tisíciletá nauka jógy varuje před hazardem, kterého se dopouští lidé, kteří si ještě stále libují v mrzkých myšlenkách, které „otravují“ jejich životní prostor a jsou příčinou různých psychických či mentálních výkyvů a prohlubování sobeckosti, která den za dnem ještě více otravuje auru naší planety.

Za každou námi vyslanou myšlenku neseme ve skutečnosti obrovskou zodpovědnost, protože každá naše myšlenka může být na mentální úrovni zachycena někým, kdo na ni následně bude (často nevědomě) reagovat. Tím se vlastně stává obětí, na jehož utrpení máme svůj podíl. Nebudeme daleko od pravdy, pokud řekneme, že počet neviditelných zločinů, spáchaných na mentální úrovni, nekonečně mnoho převyšuje množství deliktů spáchaných ve fyzickém světě. Lidé ze své vlastní ignorance, zloby či strachu vysílají do okolí svými myšlenkami hejna otrávených šípů, aniž by si uvědomovali jejich sílu, která je někdy značná. Pokud jsme sami takto zasaženi, můžeme jimi být ovlivněni a v důsledku zmiňovaných trhlin v naší auře upadneme do podobného škodlivého stavu.

Jed zloby či nervozity, utrpení, smutku a všech nízkých vášní vůbec navíc jako pomyslný prášek ulpívá na všech okolních předmětech, na stěnách místností, osobních věcech atd. Všichni, kdo s takto infikovanými věcmi přijdou do kontaktu, jimi budou podle stavu a síly své aury do větší či menší míry ovlivněni.

Všechny tyto poznatky o energetickém poli, které neobklopuje pouze fyzická těla, ale doprovází všechny projevy univerza vůbec, naznačují, že je dobré vědět, jak ho efektivně chránit. V tomto směru se jeví být užitečná ochrana aury, která zamezí tomu, abychom se dostávali do interference se škodlivými vibracemi, kterými mohou být místa, kde se pohybujeme, nasycena.

Jak se bránit proti škodlivé psychické energii, kterou někdo jiný vyzařuje:

1. Abychom se dokázali vyhnout energeticky zničujícímu konfliktu, musí být naše odpověď vždy založena na LÁSCE a HUMORU, čímž současně dokazujeme svoji odpoutanost.  Takto nás nebudou moci agresorovy negativní energie nijak ovlivňovat. Navíc mu to často umožní, aby si svůj žalostný stav sám uvědomil a zapracoval na radikální proměně. O některých lidech slýcháme, že s ním není možné se hádat. To naznačuje, že daná bytost má vyrovnanou a harmonickou psychickou strukturu, která je chrání před nežádoucím zavlečením do agresivního jednání, kterému jsou vystaveni.

2. Druhý způsob vyžaduje mnohem více vnitřní a mentální síly. Pokud cítíte, že z vás někdo (ať už záměrně, nebo ne) vysává energii, nebo na vás zaměřuje negativní myšlenky či psychické síly, vyvolejte v mysli sféru bílého zářivého světla a dotyčnému ji pošlete. Vnímejte, jak se jeho aura naplňuje touto bílou září, a vizualizujte si, že tak současně ničí a pohlcuje veškerou negativní energii zaměřenou na vás.

ochrana aury4

Vyberte si jednu z těchto dvou technik, vytrvale ji praktikujte a zkoumejte její účinky. Nezapomeňte přitom setrvale pěstovat správný druh myšlení.

Naše harmonické vnitřní rozpoložení a integrita aury může být v prvé řadě ochraňována s pomocí blahodárných psychických energií. Odpovídající vzdělání v tomto směru a rozvoj ochranných psychických energií se může stát pro lidstvo lékem. Pro začátek je důležité ve svém životě opakovaně vroucně vyjadřovat čisté a blahodárné myšlenky, kterými tak impregnujeme náš nervový systém. Takto můžeme postupně odstranit naše rezonance se všemi nižšími energiemi.

Myšlenky na vše krásné jsou také cestou k pravdě a představují lék na naše trápení. Směrovat usilovně myšlenky ke kráse, pravdě, spravedlnosti, cti, přátelství či lásce je mnohem lepší, než si stále libovat ve stížnostech, hněvu a posuzování ostatních. Harmonické myšlenky se nám mohou stát velmi pevným a bezpečným „mostem“ k silám dobra.

Kdo vysílá do okolí radost, tomu se radost také tisícinásobně vrací zpět, kdo vysílá rozhořčení, tomu se jako odpověď vrací zpět zase jen rozhořčení. Sugesce pro pozvednutý způsob myšlení může např. být: „Moje mysl je čistá, silná a jasná. Mé myšlenky trvale vyjadřují laskavost, štěstí, mír, lásku a krásu.

Uvědomujte si své pocity

Druhá věc, kterou můžete učinit vždy, když zjistíte, že se v něčí přítomnosti necítíte dobře, máte pocit „napadení“, nebo přicházíte o svoji energii, je dostatečně se od takové osoby vzdálit, abyste tomuto vlivu zamezili. Pokud budete stejné věci vnímat např. v nějaké místnosti a okolnosti vám to umožní, bez okolků ji okamžitě opusťte.

Autosugesce a silové myšlenky

Velmi účinnou metodou aurické ochrany je také autosugesce založená na používání silových myšlenek, které nás uvádí do rezonance s blahodárnými a harmonickými subtilními energiemi vesmíru. Jde vlastně o rázné ideje, kterými můžeme jejich dostatečným opakováním impregnovat naše podvědomí. Na závěr každé série opakování silových myšlenek si máme vizualizovat sami sebe, jako kdybychom se na sebe dívali zvenku, tak odpoutaným způsobem, jak je to jen možné, a otevírat se působení těchto myšlenek a prospěšným světelným vibracím, které je doprovází. Účinek na sebe nenechá dlouho čekat. Můžeme použít například následující sugesci:

Ochraňuje mě čisté, hluboce blahodárné a všepronikající bílé světlo božského Vědomí, které prostupuje celou mou bytostí a zbavuje mě všeho nečistého. Veškeré zlo je ve mně jeho blaženou přítomností neutralizováno, neboť jsem se s  boží pomocí stal nezranitelným a nepřemožitelným.

ochrana aury3

Vizualizace světelné sféry

Současně s výše uvedenými metodami můžeme využívat ochranné pole božské energie. K tomu je třeba vizualizovat si sféru bílého zářivého světla ve středu hrudi. Udržujeme její obraz ve své mysli a začneme si představovat, že tato sféra rotuje a stále se zvětšuje. Nakonec se rozšíří natolik, že vyplní celé naše tělo a obsáhne i prostor kolem něj. Jak se námi toto světlo šíří, veškerá temnota před ním ustupuje. Zvětšujte ji, dokud kolem vás nevytvoří obal asi o šířce 50 cm. Je nutné se na tento proces co nejvíce soustředit a upevnit obraz této sféry na tak dlouho, jak to jen zvládnete. Stejnou vizualizaci provádějte během dne vícekrát.

Doporučení proti záření

Mobilní telefony, monitory počítačů a televizní obrazovky představují typické spotřebiče, které svým vyzařováním mohou narušovat rovnováhu našich energií, obzvlášť pak v oblasti hlavy. Abychom se vyhnuli např. souvisejícím migrénám, můžeme opět doporučit vizualizaci s bílým světlem, jako v předchozí metodě, jen s tím rozdílem, že světelná sféra se tentokrát nachází v hlavě a rozšiřuje se z ohniska ádžňáčakry uprostřed našeho čela.

Ochrana za pomoci drahokamů

Další metody očišťování, ochrany a exorcismu využívají drahokamů, polodrahokamů anebo léčivých bylin. Tyto postupy jsou známé už od starověku. V jejich používání přitom není potřeba spatřovat nějakou magii, jedná se o metody, které prostě využívají jevu rezonance mezi danými kameny či rostlinami na jedné straně a různými silovými ohnisky makrokosmu na straně druhé.

Za uvedeným účelem můžeme doporučit nošení těchto drahokamů či krystalů (poté, co byly po 7 dnů očišťovány kamennou solí): onyx, křemen, turmalín, achát, chryzokol, křišťál, červený jaspis, labradorit, rodonit, sodalit a malachit (který je vhodný pro ochranu žen během těhotenství). Je velmi důležité, aby se kameny dostaly do přímého kontaktu s kůží (buď na prstu, pokud se jedná o prsten, nebo na hrudi v případě přívěšků).

Používání bylin

V případě bylin je pro stejné účely zapotřebí minimálně 3 měsíční léčby za užití tradiční ájurvédské metody, kterou jsme v našem magazínu již popsali (prášek z namletých bylin se drží 15 minut pod jazykem, pak je spolknut s pramenitou vodou, opakuje se 3-4 krát za den). Doporučené byliny a přípravky: bazalka, dubová kůra, šalvěj, hadinec (Echium vulgare) a třezalka tečkovaná.

Tělesná poloha zvyšující ochranu proti energetickému vampirismu

Nemocní a staří lidé či osoby s duševními poruchami mohou někdy vysávat energii ze zdravých jedinců, podobně jako houba saje vodu. Abychom se tomuto riziku vyhnuli, nesmíme být při styku s nimi přespříliš receptivní. Je také dobré soustředit se na vlastní auru a uzavřít svůj energetický okruh. Pomoci nám může i tělesná pozice: překřížené paže a noha přes nohu.

ochrana aury2Dobře zvažte, s kým se stýkáte

Po namáhavém dni v práci se většina lidí vrací domů fyzicky, psychicky i mentálně vyčerpáni. Některé ze škodlivých energií, které se na našem stavu podepisují, pochází od nás, jiné ale, jako různá podivná nevysvětlitelná napětí, vyšinuté myšlenky či divné pocity, být naše nemusí, ale ovlivňují nás v důsledku předchozí interakce s lidmi, kteří v sobě chovají nízké energie. Budeme-li pozorní, mělo by se nám podařit vystopovat konkrétní osoby, od kterých jsme tyto negativní pocity do sebe přijali, protože jsme k nim byli příliš otevření a receptivní.

Z toho důvodu je velmi podstatné vybírat si společnost, ve které se cítíme dobře, a co nejvíce se stranit lidí, kteří v nás probouzí negativní stavy, obzvlášť pokud ještě nedokážeme své vlastní energie nijak kontrolovat.

Každý člověk se ve svém nitru potýká s různými problémy, kterým musí čelit. Pokud ale na sebe budeme ještě nakládat problémy ostatních, je to známka nevědomosti, bezmocnosti, falešného soucitu a kompromisů, kterých se dopouštíme vůči svému zdraví.

 

NAHORU