Umění požehnání

Části článku:

Zákon synchronicity a požehnání

Občas se cítíme inspirováni, jako kdybychom byli v "synchronicitě", to znamená v harmonii, a zažíváme příznačné shody okolností. Jindy se tak necítíme a zakoušíme nepokoj a disharmonii. Ve chvílích synchronicity vše "plyne samo", příjemní lidé, akce a předměty se objevují přesně v ten pravý čas na pravém místě. Tyto "náhody" vypadají, jakoby přišly z jiného světa a mohou značit existenci "zázraků". To je pravda i v těch nejběžnějších případech, například: setkání, telepatie, takzvané šťastné náhody, kaskády, posloupnosti náhod (na vyšší úrovni). Člověk jde třeba okolo telefonní budky, když tu náhle zazvoní telefon, on ho zvedne a zjistí, že hovor je pro něj a že osoba, která mu volá, vytočila to číslo omylem místo čísla domů.

Pro mnoho lidí je tohle jen zahrávání osudu, pouze "náhoda" nebo "zázrak". Ve skutečnosti vyjadřují hlubokou ozvěnu tajemných sil božích. Je to jen naše ego, které nám brání být stále ve stavu synchronicity.

Příznačné shody okolností bez zjevného vztahu jsou projevem synchronicity. Událost je synchronní s jinou, jestliže nás vnitřní zážitek (například sen) na ni nějak připravuje předtím, než se objeví ve vnějším světě. Toužíme-li po něčem, tvoříme to, co si přejeme v jiném plánu (někdy i nevědomě) a můžeme získat neuvěřitelné výsledky. Například rozum má velmi málo společného s oslnivými objevy, častěji je to intuice, která nám je zjevuje a jak uznal i Albert Einstein, řešení přicházejí, aniž bychom věděli proč.

Slovo synchronicita (syn = spolu a chronos = čas) bylo popsáno Jungem jako současné objevení se souvislostí mezí prvky významově spjatých událostí bez jakékoliv přímé příčiny. Věda tomuto fenoménu stále plně neporozuměla a racionální mysl ho popírá. To, co tyto události spojuje, nemůže být pochopeno bez uznání podstaty tajemného bezčasí a kauzálního Vesmíru, které vytváří spontánní osvícení.

pozehnani2Mechanismy předtuch jsou založeny na synchronicitě – zdánlivě není žádné spojení mezi znaky a jejich významy. Duchovnost je forma synchronicity. Zákon synchronicity a zákon příčiny a následku se doplňují. Karmanový zákon je zákon souvislostí a zákon synchronicity je zákon zázraku. Pochopení těchto základních zákonů vede ke skoku v duchovním vývoji. Synchronicita spojuje svět materiální se světem duchovním symboly, které nejsou vždy správně chápány a vystupují z kolektivního podvědomí.

Jestliže je osobnost duchovně vyvinutá a moudrá, získává svobodu vyšší úrovně a její život není nadále podmiňován obvyklými vzorci. Zákon synchronicity ji nabízí sílu, která díky její tvořivosti činí vše možným (ale ne povoleným). Tato svoboda se může projevovat mnohými způsoby. Například když je na blízku duchovní mistr, může být tento vyvinutý žák konfrontován s nevysvětlitelnými, ale příjemnými, synchronicitami.

Můžeme též žehnat domy, místa, objekty, potraviny či události. K čemukoliv lze směřovat Božskou energii, ve všem se může projevit božskost. Požehnání nemusí předcházet věnování, protože to se týká Božího Ducha, který je v projeveném i mimo něj. Pomocí umění Požehnání aktivujeme neviditelná ohniska a připojíme se k poli synchronicity.

Klíč k umění požehnání

Umění požehnání umožňuje do člověka vejít nejvyšší energii, která je za hranicemi vší existence i neexistence. Pochází ze sféry všemohoucnosti věčného božího Ducha Boha Otce. Nic není ve vesmíru, co by se jí mohlo vyrovnat nebo ji překročit. Je všemohoucí, všudypřítomná, věčná, a vše ve třech světech je jí podřízeno. Osoba která si plně osvojí tuto energii pochopí, že nic než Bůh Otec neexistuje. Tato energie nás vede přímo k jedinečnému věčnému bytí a odhaluje nám nejzazší pravdu o základu zjevení podstaty věčného božího Ducha. I když může být z počátku energie jen slabá, bude nám proud duchovní energie postupně pomáhat překročit Máju (iluze - kořen radosti i utrpení) a tak vést čistý a prospěšný život. Nejvyšší duchovní energie nám pomůže se oddělit od všeho, co nás svazuje, pomůže nám odhalit duchovní moudrost, aniž bychom byli nepříznivě ovlivněni vírem života a dovede nás ke konečnému osvobození. Naučí nás, že každá lidská bytost je božské zjevení, které nám umožňuje intenzivněji a častěji prožívat pocity lásky, soucitu, odpuštění, nenásilí a altruismu. Žene nás k osvobození z řetězu reinkarnací. Pomáhá nám odhalit přirozenost Átmanu. Navíc v našem může probudit nekonečnou bezpodmínečnou lásku a tím nám poskytnout neobvyklou vnitřní sílu.

Hlavní podmínky pro úspěch v umění požehnání jsou:

 • hluboká víra v Boha
 • láska k Bohu
 • jasné a hluboké porozumění duchovnímu procesu, který byl zahájen
 • stav opravdové pokory a oddanosti
 • probuzení a prohlubování stavu bytí jako dítě
 • zacílení na zvýšení altruismu a zmenšení vlastního ega
 • pronikavé pochopení, že realita stvořená Bohem Otcem je celistvé a ohromující mystérium
 • přijmutí skutečnosti, že Bůh Otec je v nás vždy přítomen prostřednictvím Átmanu
 • pevná víra v to, že když jako dítě plné pokory požádáš Boha o cokoliv v souladu s duchovními zákony, Bůh ti to poskytne
 • úsilí překonat své ego skrze pokornou a upřímnou touhu po Bohu Otci, protože scvrkávání ega je přímo úměrné naší schopnosti přijímat nejvyšší energii, jenž se vylévá z všemohoucího božího Ducha
 • šlechtit opravdovou dobrotu a schopnost úplného odpuštění
 • vnitřní očista sebe sama kvůli připravenosti na náhlou přeměnu

Svobodná vůle je boží dar, u kterého ale musíme vědět jak jej využít. Přestože můžeme cokoliv chceme, není vše povoleno. Člověk, který žádá podle umění požehnání, brzy obdrží výsledek pokud Bůh souhlasí. Čím menší máme ego, tím větší intenzitou přijímáme energii prostřednictvím Sahasrary během požehnání. Odpověď kterou získáme je cesta k určení stupně našeho sobectví. Je velmi důležité nelhat sám sobě.

Vnitřní překážky jsou:

 • nedostatek víry v Boha
 • domýšlivost, nadutost a arogance
 • nedostatek lásky, nenávist
 • neřest a smilstvo
 • slabost, fascinace přepychem
 • hamižnost a sobectví
 • lakota, nemravnost, sadismus
 • hněv, zuřivost, násilí, zločin
 • výsměšný skeptismus
 • závistivá posedlost, žárlivost, klevety a pomluvy
 • lenost a apatie.

Účinky Požehnání

Umění Požehnání nás vede k následujícímu:

 • manifestace Božské energie skrze nás. Tím se spojíme s věčností, všemohoucí, posvátnou božskou extází, spirituální svobodou, Královstvím Otce, mystériem božské hry, čisté a ohromující lásce, a spirituální intuici existence Boha
 • otevření se stavu svatosti
 • víru v zázraky
 • porozumění základním mystériím existence esence života, nejvyššího všech náboženství: Božskosti. Požehnání je projevem dialogu s Bohem a naší potřeby Boha. Naše silná touha po Bohu je Jemu příjemná a představuje první krok k celému náboženství bez prostředníků
 • otevření se plnému spirituálnímu životu
 • božské moudrosti
 • zázračným uzdravením
 • probuzení duše
 • zjevení Nesmrtelného "", Átmanu – jiskry Boha Otce
 • zesílení blahodárného "psi" pole
 • zesílení stavu extáze a díky překypujícím náboženským zážitkům dokonce dosažení stavu samadhi
 • dosažení stavu Ticha
 • schopnosti levitace, předtuch, ovládání vnitřního tepla a spalování
 • příchod blahodárných zážitků na lidi v našem okolí a harmonizujících energií na objekty kolem nás
 • možnosti cestovat prostorem a časem ve vyšších astrálních světech
 • objevení prospěšných paranormálních schopností
 • rozšíření obzoru znalostí, kapacity využití psychických schopností za účelem pochopení pojmů
 • transformaci do nezranitelných sfér, tj. jakákoliv akce, nebo agrese nezpůsobí traumatické reakce
 • příchod určitých vysokých spirituálních stavů
 • zakoušení božských stavů při meditaci
 • relaxaci, klidu v mysli
 • vnímavost na úrovni pritivitatvy (element "země") skrze objevení příjemných vůní (kadidla, rostlin, exotických vůní) – stejná věc dějící se na úrovni dalších elementů
 • objevení určitých mystických stavů
 • intuice, předtuchy, extáze
 • léčení a zlepšení bioenergetického potenciálu
 • tajemné alchymistické transformace dokonce na fyzické úrovni
 • objevení jasnozřivých snů
 • urychlení duchovního vývoje

Techniky pro Umění Požehnání

Kroky pro techniku Požehnání jsou následující:

 • Zaměříme se na nitro, jak mentálně tak duchovně.
 • Upažíme pravou ruku, ohneme v lokti tak, že dlaň (ve výši hlavy) je otevřena dopředu.
 • Obrátíme naši pozornost, duši a emoce pouze k Bohu, jelikož vnitřní vztah je nezbytný.
 • Zaměříme naši pozornost současně na úroveň Anahata čakry (oblast uprostřed hrudníku) a Sahasráry (oblast na vrcholu hlavy). Cítíme stav povznesení, jedinečné euforické emoce s nespočetnými detaily.
 • Řekneme (v duchu) formuli Požehnání, tak abychom ji cítili celou naší bytostí.
 • Po vyřčení formule při zavřených očích směřujeme náš pohled, abychom se, lehce šilhavě, soustředili na Sahasrara čakru.
 • Když proud Božské Energie začne plynout naším tělem, pohled se uvolní a oči zůstanou zavřené; současně se snažíme vnímat co se děje v nás a skrze nás.
 • Uvědomíme si jak tok Božské Energie proniká vrchem hlavy, putuje dolů a zaplavuje celou bytost a poté jeho část proniká naší pravou rukou do osoby, kterou žehnáme. Při sebežehnání energie zůstává v nás. Při věnování maximální pozornosti 5-ti stupňům projevení Božské energie si uvědomujeme následující:
  1. nárůst energie
  2. dosažení vrcholu
  3. postupný pokles
  4. ukončení
  5. celkový vliv
 • Po skončení těchto pěti stupňů, ruka se vrátí do normální pozice.
 • Nic se neobjeví pokud osoba, které žehnáme, si to nezaslouží.
 • Nemůžeme přenášet energii jiným pokud se nezasloužíme být Božím kanálem.
 • Ti, kdo nepraktikují jógu by se měli soustředit na oblasti hrudníku a vrcholu hlavy, jak uvnitř, tak vně fyzického těla.
 • Na konci poděkujeme Bohu. Není nutné provádět děkovnou modlitbu po každém požehnání, pouze na konci.

Vlivy, které se objeví časem rostou. Jsou komplexní, mnohonásobné a zůstávají po dny, týdny, měsíce a roky jak v žehnaném, tak žehnajícím. Proto můžeme provádět Požehnání tak často, jak chceme. Požehnání je více než modlitba, protože skrze Požehnání nám Bůh udělí přesně co potřebujeme (při sebežehnání), nebo co žehnaní potřebují. Navíc při modlitbách můžeme činit chyby při žádání Boha o určité věci.

Umění Požehnání vyžaduje naši svobodnou vůli. Pouze pokud žádáme můžeme obdržet, jak se říká "Bůh nám může udělit cokoliv, ale nedá nám to do kapsy".

Doporučená poloha pro žehnání

Stůjte na nohou (jak žehnaný, tak žehnající) s rovnými zády. Mějte pravou ruku tak uvolněnou, jak je jen možné, upaženou a ohnutou 20 cm od ramene. Prsty mějte otevřené a lehce zahnuté, jako když chytáte míč. Měli byste zaujmout tuto pozici zcela od začátku. Uvedená pozice je doporučena, pokud se nikoho nechcete dotýkat, nebo pokud žehnáte malé skupině lidí kteří jsou kousek od vás.

Pro větší skupiny (více než 50 osob), nebo pokud je žehnaný velmi daleko byste měli ruku předpažit.

Při sebežehnání mějte ruce podél těla, jako obvykle.

Pokud máte dostatek vitality a vaše vnitřní síly jsou silné, můžete se dotknout osoby, které žehnáte, pravou rukou na jejím čele a poté otevřít prsty směrem k Sahasráře, aniž byste zakryli vrchol její hlavy. Je nezbytné, aby vaše ruka a prsty byly uvolněné.

Pokud chcete žehnat milované osobě, které je daleko, měli byste si ji představit a vizualizovat její obličej. Pokud se jedná o skupinu, vizualizujte celou skupinu dohromady. Na vzdálenosti mezi vámi a druhou osobou, nebo skupinou, nezáleží.

NAHORU