Ahimsa - nenásilí

Mezi deseti pravidly jamy a nijamy označuje ahimsa doslova nenásilí, či jinak řečeno imperativ nekonat zlo. Ale již z kraje musíme ve světle zákona rezonance upřesnit fakt, že nekonat zlo ve skutečnosti vyžaduje konání jen a jen dobra pro všechny. Pochopíme-li hlubokým způsobem fakt, že zlo je nepřítomností dobra, pochopíme také, že je naprosto neproveditelné vytyčit si dodržování ahimsy pouze hypotetickým „nekonáním zla“. Ve skutečnosti dodržovat ahimsu implikuje „konat dobro“.

Jogínský mudrc Pataňdžali doporučuje v základním jogínském díle Jóga Sútra velice účinnou metodu pro odstranění negativních aspektů z naší bytosti: soustředění se na pozitivní polárně opačné aspekty. Abychom odstranili hněv, budeme obracet svou pozornost ke stavu klidu, abychom odstranili strach, budeme se snažit posilovat odvahu, abychom odstranili pýchu, budeme meditovat o stavu pokory, atd.

Tentýž princip je znám i v metodách pro dynamizaci podvědomí. Sugesce „Nechci konat zlo“ by měla za výsledek posílení negativní rezonance se „zlem“, protože podvědomí nezná slovo NE. K odstranění negativních rezonancí vede (ve světle zákona rezonance) jediná možná cesta, a to posilovat opačné pozitivní rezonance, například za pomocí sugesce „Vždy konám jedině dobro všem“. A nezapomínejme přitom na moudré úsloví, které nás učí, že nestačí být dobrý, ale je třeba být dobrý k něčemu.

Snaha být stále prostředníkem, jehož pomocí se v našem okolí projevují božské síly, vyzařovat lásku, dobrotu, krásu, radost a klid, tedy samotná duchovní transformace představuje nádhernou cestu, jak praktikovat nenásilí.

ahimsa1.jpgV dnešní společnosti je zakotven hloupý předsudek, že dobrota je synonymem hlouposti. Ve skutečnosti je však spojena s moudrostí. Řada jogínů úspěšně odstranila sklon fyzicky působit lidem a většinou i ostatním živým bytostem (rostlinám, zvířatům) zlo, avšak pro správné zachovávání ahimsy by se měli snažit ze své bytosti naprosto odstranit jakoukoli stopu agresivity. Prvním krokem k tomu je si své sklony k agresivitě uvědomovat a pochopit, že jejich podstatou je vždy slabost, strach a nejistota. V ideálním případě je jogín, který dosáhl dokonalosti při uplatňovaní ahimsy, schopen vždy, bez ohledu na situaci a okolnosti, reagovat spontánním způsobem na zlo dobrem.

Agresivita se může v naší bytosti maskovat v podobě hněvu, resentimentů, anebo nepřátelství. Liknavost, lhostejnost a netečnost představují další formu porušení ahimsy. Naopak pevnost, když trváme na určitém hledisku, nebo když bráníme sebe či ostatní vůči agresivitě, porušení ahimsy neznamená.

Milovníci neplodných intelektuálních diskuzí by mohli donekonečna na toto téma spekulovat, ale jogíni dávají přednost praktickému pojetí, založeném na hlubokém porozumění zákonu rezonance. Snažte se proto uplatňovat co nejvíce z níže uvedených idejí a s radostí budete pozorovat znatelné posílení duchovního úsudku a zdravého rozumu, který učiní jakékoli spekulace na toto téma lichými.

Praktické rady pro prohloubení ahimsy

Představujeme dále několik myšlenek, které odhalují praktické ideje pro prohloubení praxe nenásilí:

Láska v jakékoli podobě je zlatým klíčem k dodržování ahimsy. Snažte se co nejvíce milovat, naučte se vyjadřovat tuto lásku a projevujte ji přirozeně a harmonicky. Nemůžete-li milovat „prostě a jednoduše“, cvičte se v lásce například tím, že budete vysílat světelné láskyplné myšlenky někomu, koho obdivujete. Využijte jakoukoli příležitost posílit svou sílu milovat, neboť čím více milujete, tím více jste skutečně živí.

Spokojenost a hluboký klid je také potřeba neustále pěstovat, neboť agresivita se snáze projevuje na základě nespokojenosti a neklidu. Pokud jsou tyto stavy prožívány častěji a delší dobu, napomohou silou dobrého zvyku k překonání i obtížnějších momentů či napjatých situací, v nichž bychom mohli na ahimsu zapomenout.

Odpouštění má až magickou hodnotu pro překonání resentimentů, hněvu a touhy po odplatě. Některá hluboká traumata která vznikla na základě vztahů s jinými lidmi nemohou být odstraněna bez odpuštění. Modlete se k Bohu Otci, s prostotou a upřímností, aby vám dal sílu odpustit.

Zdravý rozum anebo „smysl pro dobro“ by se měl stát vaším hlavním orientačním ukazatelem při uplatňovaní všech pravidel jamy a nijamy. Budeme se proto znovu a znovu vracet k této základní lidské hodnotě. Pro začátek se snažte držet pravidla „co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim“. Jakmile se vám to úplně podaří, přejděte k dalšímu kroku, který znamená činit druhým to, co by sis přál, aby oni dělali tobě. Takže, přejete-li si být například milováni, nejdříve sami milujte..., jistě dokážete rozšířit toto pravidlo na mnoho dalších příkladů.

Štěstí představuje pro jogína základní prožitek, který mu (když je naplno prožíván) potvrzuje opravdovost jeho vnitřní transformace. Snažte se být co nejvíce, co nejčastěji a co nejhlouběji šťastní a s radostí budete moci sledovat vnitřní alchymickou přeměnu agresivních sklonů ve stav jednoty se vším, co jest.

Praxe jógy vás podpoří ve vašem úsilí o vnitřní transformaci. Buďte vůči sobě samým velice pevní a snažte se objektivně vnímat, jaké nedostatky a prioritní potřeby máte. Nezapomínejte, že jóga je praktický systém, který poskytuje různé velice účinné metody pro úplnou harmonizaci lidské bytosti a transcedenci ega. Dynamizace anaháta čakry a sahašráry, harmonické vyvážení energií na úrovni muladhára čakry a manipura čakry vám nesmírně pomohou v uplatňování ahimsy. Techniky jóga nidry mohou také navodit krásný stav harmonické integrace, stejně tak i cvičení se subtilními barevnými proudy, praxe lája jógy či dalších forem meditace apod.

Objevení Nejvyššího Já, které je nesmrtelné (Átman) vede k dokonalosti v ahimse a krásnou cestou k prohloubení ahimsy je pozornost vůči Nejvyššímu Já lidí kolem nás. Zejména když prožíváte problémy ve vztazích si připomeňte, že i ona bytost s níž jste v konfliktu má Nejvyšší Já, či jinak řečeno že je to božská bytost a vztahujte se neochvějně k jejímu Nejvyššímu Já.

Víra v Boha může dělat zázraky naprosto v jakémkoli kladném směru, v němž se rozhodneme transformovat. Zejména si ale můžete povšimnout, že opravdová víra v Boha zcela rozpouští strach z lidí, čímž agresivita vymizí a jsme tak přivedeni ke stavu nenásilí.

Umění požehnání, je-li důsledně uplatňováno, může prostřednictvím rezonance s energií Nejvyšší Božské Milosti vést dokonce i k dokonalosti v ahimse. Dělejte požehnání zvláště těm lidem, u nichž cítíte, že je nedokážete spontánně integrovat do své nové, milující a transfigurující vize světa. Můžete dokonce zkoušet krásné duchovní pokusy i tak, že provádíte požehnání pro člověka, ve vztahu s nímž máte problémy a časem budete moci pozorovat (úměrně vašemu úsilí) pozitivní transformaci daného vztahu, anebo alespoň urovnání napětí a konfliktů.

ahimsa2.jpg

Modlitba je dalším nesmírně účinným nástrojem k prohloubení ahimsy, neboť když se přiblížíte Bohu, pochopíte skrze přímou zkušenost že Bůh je vše co jest. Toto základní pochopení vám pomůže nahlížet transfiguračně a s láskou na úplně vše, co ve vesmíru existuje.

Odvaha, je-li opravdová, také vede k odstranění agresivity, protože zbavuje strachu. Nikdy ani na chvíli nezapomínejte, že je nemožné milovat ty, kterých se bojíme a strach, zejména v pojmech duchovní transformace, je vyloženým projevem ega. Říká se, že odvážným Bůh pomáhá.

Pěstování harmonických vztahů založených na lásce, transfiguraci a vzájemné úctě je velice důležitou oporou v praxi ahimsy. Neboť mnohokrát budete v těchto vztazích nacházet duševní zdroje k tomu, abyste byli více milujícími i vůči ostatním. Například velice harmonický vztah v páru je nevysychajícím pramenem štěstí, lásky, naplnění a harmonie, pramenem stavu, který budete jako božská relé vyzařovat do svého okolí.

Pokora je ctností nad zlato, která se stane přínosem pro zdokonalení v ahimse, budete-li ji v sobě posilovat. Abychom se stali „velkými“ (projevovali stav duchovní velikosti) je nejdříve třeba, abychom se stali těmi „nejmenšími“, tedy abychom byli opravdově pokorní. Budete moci s nevýslovnou radostí sledovat, jak zázračným způsobem autentická a správně pochopená pokora řeší spontánně mnoho problémů ve vztazích, s nimiž se ještě konfrontujete.

Veselost a smysl pro humor vyjadřují hluboce pozitivní rezonance, které často spontánně odstraňují souznění s nižšími prožitky. Říká se, že je možno přemoci určité démonické bytosti či rezonance prostě tím, že se jim smějeme. Posilujte v sobě veselost a smysl pro humor, neboť jsou to základní kvality charakterizující stav moudrosti. Dovedete si představit člověka, který by byl zároveň veselý i hněvivý? Není to možné! Buďte proto co nejveselejší a v dobrém rozpoložení, neboť tím se praxe ahimsy stane přirozenou.

Spojení s andělskými bytostmi je nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro přijetí nového a plně duchovního způsobu života. Jste-li vytříbeným andělským bytostem otevřeni, snažte se s nimi co nejčastěji spojit a „nakazit se“ jejich radostí, krásou, láskou a moudrostí.

Čemu bychom se měli vyhnout

S tím jak uplatňujete různé způsoby prohloubení ahimsy, vyvarujte se udržování negativních zvyků, které této snazeodporují. Dejte pozor, abyste do svého vědomí „nepřimíchávali“ negativní myšlenky vyjadřující hněv, nepřátelství, žárlivost, závist a podobně. Buďte pevní v tom přemoci pocity strachu posílením odvahy. Co se týče hněvu, jednoho z nejničivějších lidských prožitků, zastavte ho pevným způsobem vždy, když začnete mít sklon ho projevovat.

NAHORU