Umění požehnání

Části článku:

Slova používaná při žehnání

Tato slova by měla být říkána vnitřně, když žehnáme:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud si to osoba, která se jmenuje ...... (křestní jméno) zaslouží, požehnej ji nyní skrze mne a uděl ji Svou Svrchovanou Milost. Staniž se tvá vůle. Amen."

Slova používaná při žehnání skupiny lidí:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud si to tato skupina osob - ...... (označení skupiny) zaslouží, požehnej jim nyní skrze mne a uděl jim Svou Svrchovanou Milost. Staniž se Tvá vůle. Amen."

Slova používaná při sebežehnání:

"Ó pane, Božský Otče, pokorně Tě prosím, pokud ten/ta kdo Tě nyní žádá, který se jmenuje ..... (vaše křestní jméno) si to zaslouží, požehnej mu/ji nyní a uděl mu/ji Svou Svrchovanou Milost. Staniž se Tvá vůle. Amen."

Slova poděkování řečená na konci:

"Ó pane, Božský otče, děkuji Ti, že jsi mne učinil nádobou manifestace Tvé Svrchované Milosti."

Tato slova se naučte zpaměti a pak používejte!

Božská Zjevení o Požehnání

Osoba, která provádí Umění Požehnání:

Zvolna dosáhne úrovně dětské jednoduchosti a čistoty. Toto vyžaduje odstranění všeho co je neužitečné, bezvýznamné v životě; to je nahrazeno bohatostí života prostoupeného Bohem.

Zažívá plný způsob životní radosti, posílení schopnosti patřičně ocenit jednoduché požitky, jako schopnost těšit se ze stavu relaxace, květiny, úsměvu a dalších radostí.

Stane se plně soucitný se všemi živými bytostmi, prožívá stav soudržnosti se vším, bez zoufalství, vzdoru, či nenávisti. Stane se Božím poslem pro ostatní.

Je pln pochopení a dobré vůle k ostatním. Rozumí, že nemáme právo vynucovat si nic na nikom, protože každý je jedinečný. Toto vytváří tajemné spojení s lidmi a je vnímáno skrze empatii.

pozehnani1Očistí všechny své záměry. Intuitivně cítí, že každý cíl v sobě skrývá skutečný cíl. V jednom bodě si uvědomí, že o tomto faktu nelze dále diskutovat, že by se tím pouze shodil. Tak může uspět v měnění svého osudu transcendováním své karmy.

Stane se zcela optimistickou osobou, která vidí život celým proměněným způsobem. Vždy má prostředky k ocenění a rozvinutí života prospěšným způsobem a je plný jistoty.

Stane se štědrou silou věnovanou božskému ideálu. Je lépe schopen rozpoznat Božskou Energii a aby ji mohl přenášet na druhé, rozvine svou schopnost přenášet ji.

Zcela se osvobodí od předsudků, dogmatických a zkostnatělých koncepcí. Je schopen více se ovládat a být si více vnímat jak situace, tak lidi. Je pamětliv toho, že jakékoliv zlo způsobené bytosti je pohrdáním Božími zákony a nezůstane bez povšimnutí.

Spontánně pozoruje, rozumí a respektuje přírodní zákony; pozorně nad vším kontempluje a řídí se těmito Božími Zákony.

Získá perfektní cit pro spravedlnost. Jak lze vysvětlit instinkt pro spravedlnost bez Boha? Ten, kdo praktikuje Umění Požehnání získá intuici pro Boží spravedlnost.

Rozumí všem bytostem, zvláště opačného pohlaví, více intuitivním způsobem. Například, když nás někdo ruší, měli bychom jít hluboko do sebe a připomenout si tento pocit z jiné doby, jelikož "Jsem člověk a nic lidského mi není cizí”. Rozumí, že jsme již vše zažili.

Zvolna se naučí rozpoznat 6 různých spirituálních stupňů ve společnosti:

  • První skupina (primární): chce uspokojit smyslové rozkoše
  • Druhá skupina: věří v existenci mysteriózní nadpřirozené bytosti
  • Třetí skupina: objeví, že existuje silné spojení mezi Bohem a vědomím
  • Čtvrtá skupina: hledá jak chápat Boží projevy
  • Pátá skupina: dosáhla vytříbené spirituální citlivosti
  • Šestá skupina: stane se prostředníkem mezi Bohem a Stvořením;

Prováděním Umění Požehnání každý den můžeme lépe rozumět lidem. Tak vyjasníme jak může pravdivě pomoci lidstvu.

Pozorování

Skrze Umění Požehnání poznáváme skutečný názor jaký má Bůh o osobě, které žehnáme. Tak můžeme opravit jakékoliv absurdity, které si můžeme myslet/cítit o určitých lidech. Energie je vždy specificky směřována na osobu, které žehnáme a ukazuje, že Bůh nám vždy dává co potřebujeme. Tato Energie má očišťující charakter jak na žehnanou osobu, tak na médium, kterým prochází. Umění Požehnání může být použito ve všech světech (tj. můžeme si je podržet i poté co opustíme fyzickou rovinu) a můžeme je použít pro požádání o pomoc od Boha Otce. Někdy chybujeme v modlitbách, ale nikdy v Požehnání.

Požehnání se mění podle toho, zda žehnaná osoba je stále v tomto světě, či nikoliv. Pokud osoba již opustila tento svět, slova žehnání se změní na: "..pokud tato osoba, která se jmenovala.." (protože po opuštění tohoto světa si nezachováme stejnou identitu jako na fyzické úrovni).

V případě opakovaných žehnání se vlivy od sebe liší a tak si můžeme všimnout transformace vyvolané v této osobě. Neměli bychom mít předsudky ve vztahu k Boží odpovědi, jelikož je nepopsatelná a nepředstavitelná. Díky Požehnání vztah mezi žehnající a žehnanou osobou získává na hlubší intenzitě. Ten kdo žehná je na oplátku též požehnán. Pokud toužíme po Boží pomoci můžeme praktikovat Umění Požehnání i po naší fyzické smrti, za předpokladu, že nevstoupíme do nižších (pekelných) světů, protože pak si nezasloužíme je provádět.

Žehnání v harmonii jako skupina

Je doporučeno provádět Umění Požehnání ve skupině, nebo sebežehnání, po 7-10 minut na počátku každého setkání. Posvěceným losem může být vybrána osoba a požádána, aby stála ve středu skupiny. Každý by měl směřovat Nejvyšší Božskou Energii na tuto osobu. Tato technika je podobná skupinové motlitbě, jen je silnější.

Pokud je velký problém a máme skupinu 7-28 lidí, měli by směřovat k božskosti a vyřknout tuto prosbu s hlubokou upřímností. Mobilizace celé bytosti, oddělení a odevzdání se Božské Vůli jsou nutné pro vyřešení problémů. Tahání losu by se opět mělo provést, aby byla vybrána osoba zvaná "ucho", které budou sdělena všechna zjevení, která mají následovat. Meditace je dalším krokem pro zvýšení tvořivosti (tj. projekce do vyšších astrálních světů jako Šambala a kontakt s duchovními vůdci). Každý by si měl pozorně všimnout co mu bylo sděleno a komunikovat toto ostatním, nebo pouze "uchu". Každý účastník musí učinit závazek. Umění Požehnání by se mělo provést 7krát, aby božská inspirace poskytla potřebné informace, pro zvýšení její tvořivosti, a aby se vytvořila perfektní síla. Tento závazek musí být reaktivován každé ráno, aby se urychlilo vyřešení problému. Zjevení na fyzické úrovni má přesné zákony o transformaci energie z kauzální do fyzické roviny, tj. musí být akumulován dostatek energie. Pokud nepokračujeme v reaktivaci závazku, zvolna upadneme zpět na původní úroveň, kdy se problém zdál neřešitelný. Denním prováděním Umění Požehnání máme dialog s Bohem hluboko uvnitř naší bytosti a připojíme se k Energii Božských Možností. Proto se naše přání mohou snáze projevovat v konkrétní oblasti. Prováděním Umění Požehnání s nejvyšší možnou intenzitou získáme Božskou Inspiraci a naše duchovní pole se propojí s neviditelným bodem, ačkoliv se tomu tak nemusí zdát. Na následujících setkáních by jsme měli vše vysvětlit a vyvodit závěry. Cílem je, aby se pozice, kterou zde máme, projevila v jasným, božsky integrovaným způsobem.

Zahájením od našeho problému a praktikováním Umění Požehnání ve skupině se otevřeme inspiraci a tvořivosti při jeho řešení. Tak se vše stane jasnější a obdržíme odvahu k pravdivému tvoření.

Definitivní zaříkaní posedlé osoby lze dokonce získat prováděním Umění Požehnání v harmonii jako skupina při úplném půstu. V případě slabých posedlostí, vymítání může být prováděno jednou osobou, nebo denním sebežehnáním.

Požehnání je základem tajemné božské síly tekou shora dolů: toto je rozpoznatelné znamení. Tento tok Nejvyšší Spirituální Energie se projevuje v člověku ve formě božské náklonnosti, jako odpovědi na modlitbu prováděnou s vírou a pokorou. Toto vyvolává božskou podporu a vedení pro tento problém, nebo pro jinou osobu. Ten, kdo žehná má též užitek, protože otevírá svou bytost průchodu Nejvyšší Energie. Vlastně žehná sám sebe a tím je mu pomoženo.

Sebežehnání

Na počátku, když je ego velmi silné, je možné, že sebežehnání je neúspěšné. Poté je nutné žehnat druhým s pokorou a vírou tak často, jak je to jen možné. Pouze až přijde odpojení nesobeckým nabízením pomoci druhým skrze požehnání, můžeme zmenšit ego a vyvíjí se duchovně. Když v nás proběhnou nutné transformace, budeme schopni provádět sebežehnání.

NAHORU