a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

RADOST

Radost je intenzivní stav duševního a mentálního uspokojení, který se může dostavit z vnějších či vnitřních příčin a který v člověku sílí díky procesu rezonance – díky tomu, že se v jeho mikrokosmu shromažďují specifické subtilní energie radosti a naplnění přijímané z makrokosmu.

RÁDŽAJÓGA

„Královská jóga“. Jedna ze čtyř velkých forem jógy, jejímž cílem je sjednocení s Bohem prostřednictvím vytrvalého praktikování systému popsaného mudrcem Pataňdžalim v jeho Jógasútře. Přesto se označení „rádžajóga“ objevilo až dlouho po Pataňdžalim. Rádžajóga se skládá z osmi stupňů (ašta anga).

RÁKŠASOVÉ

Duchové nebo entity démonického druhu; rozlišují se tři kategorie rákšasů: 1) neškodní duchové jako jsou jakšové; 2) titáni (asurové), nepřátelé bohů; 3) démoni a pekelné bytosti, které žijí na hřbitovech a které terorizují lidské bytosti, jež s nimi mají spřízněnost (aurickou rezonanci).

RASA

Sanskrtské slovo, které se překládá jako „vznešená radost, extatická vášeň“. Intenzivní prožitek nadpřirozeného štěstí, který následuje po stavu splynutí a extatického spojení s božskými energiemi. Tento neobyčejně vytříbený stav nelze s ničím srovnat, jen v nepatrné míře s radostí, kterou cítíme prostřednictvím uspokojení smyslů, a uniká jakýmkoli pokusům o jeho racionální popis.

RATRI

Noc; symbolicky je slovo ratri odvozeno ze sanskrtského slovního základu ra, který znamená „dát“. Esotericky se takové noci přisuzuje význam poskytování štěstí, míru a nepomíjivé blaženosti, které transcendují pomíjivý aspekt (obraz) projeveného.

REKURENCE

Tradiční pohled na svět, čas a vývoj, podle kterého po ukončení kosmického nebo civilizačního cyklu následují další cykly, které s předchozími souvisí. Po vystřídání všech možných cyklů se pak velký cyklus vesmíru obnovuje od začátku ve stejném pořadí (rekurence nám umožňuje chápat tzv. „věčné navracení“).

RETAS

Sperma; v širším významu označuje také odpovídající ženské sexuální výměšky (včetně menstruačních). Retas poutá ve skrytu hmoty (například ve spermatu u muže) obrovskou energii, která musí být prostřednictvím biologické transmutace a sublimace postupně uvolňována, aby umožnila mimořádné urychlení duchovního vývoje.

REZONANCE

Základní jednotící vibrační funkce univerzální existence. V praxi jógy je rezonance označením pro proces vyvolání a zesílení vibračního jevu, vnímaného vědomě v bytosti a vyvolaného účinkem vibrací (energií) přicházejících z určitých specifických úrovní vesmíru.

RIGIDITA

Morální strnulost (rigidita) je zatvrdlý postoj, jemuž schází porozumění, charakterizovaný mechanickým vztahováním objektivních skutečností k vlastním morálním normám a přesvědčením (často mylným), aniž by byly inteligentně vzaty v potaz specifické podmínky, v nichž tyto skutečnosti vznikly, bez zvážení záměrů, které stály v jejich počátku, a bez ohledu na mnohočetné významy a důsledky, které tyto skutečnosti obnáší.

RŠIJOVÉ

Pojem obecně označující proroky, světce a inspirované básníky, zvláště duchovní vizionáře, jimž byly skrze božskou inspiraci zjeveny Védy. Mezi nimi je dále jmenováno 7 velkých ršijů.

NAHORU