Všichni dobře víme, jaké je to na začátku nového vztahu. Známe tu opojnou intenzitu a závrať, kdy jsme k sobě vzájemně mocně přitahováni, naše srdce jsou otevřena dokořán a pociťujeme silný erotický náboj a bezpodmínečnou lásku.

Právě to je okamžik, kdy se polarita ve vztahu ukazuje ve svém největším lesku… avšak pouze pro vnějšího pozorovatele. Pro oba zamilované jsou mechanismy polarity zcela přehlušeny nádhernými účinky této hry, která jim tak vlastně dovedně skrývá samotný zdroj a „motor“ jejich vzájemné vášně a přitažlivosti.

Přidat komentář

Jógu dnes vyhledává stále větší a větší množství zájemců. Lidé ji cvičí, aby se udrželi v kondici, aby obnovili své zdraví, dosáhli rovnováhy a harmonie na emoční úrovni, nebo aby zdokonalili svoji mentální výkonnost a začali lépe poznávat svůj fascinující vnitřní svět.

Úspěch jógy na Západě je přitom založen na hluboké tisícileté tradici tohoto systému. Jóga je skutečnou vědou, detailně popsanou v tisících různých pojednáních. 

Přidat komentář

Prostřednictvím nesmírné milosti velké kosmické mocnosti Bagalamuki získáváme dokonalou kontrolu nad všemi druhy činností, které provádíme, stejně jako možnost je z vlastní vůle kdykoliv ukončit.

Bagalamuki nás vede do našeho středu, kde se můžeme ztotožnit s nevýslovným klidem, tajuplným tichem a extatickou nehybností naší základní božské přirozenosti; je to bod, který, i když sám stojí mimo jakoukoliv činnost, vytváří vše, co se ve Stvoření odehrává.

Přidat komentář

Odpoutaným, velmi pozorným a bdělým pozorováním všech událostí, které se odehrávají v nás i v našem prostředí, si budeme stále hlouběji uvědomovat sami sebe a okolní realitu.

Naše schopnost uvědomování se tak bude postupně prohlubovat a zjemňovat, a dokáže pojmout stále více bytostnějších a také subtilnějších aspektů. Budeme tak moci překročit svět zdání a obsáhnout svým expandujícím vědomím stále širší výseč reality. 

Přidat komentář

Sekta nebo duchovní cesta?

Problematika sekt představuje v současnosti značně složitý a rozporuplný společenský fenomén, pro který jsou však charakteristické určité společné rysy, jenž si zde nyní představíme a porovnáme je s charakteristikami tradičního systému jógy. Podle  encyklopedického slovníku Larousse je sekta „skupinou osob, které vyznávají shodnou doktrínu (jako např. epikurejci), nebo skupinou lidí tvořících náboženské společenství (jako jsou např. adventisté)“.

Ohledně jógy Larousse uvádí, že se jedná o: „tradiční filozofický systém, jak teoretický tak praktický, pocházející původně z Indie, který doporučuje kontemplaci, úplnou nehybnost, extázi a asketickou praxi za účelem vysvobození individuálního Já od strastí materiálního života a spojení s Božstvím (Bohem)“.

Přidat komentář

Pátá velká kosmická mocnost hinduistického panteonu, Tripura Bhairavi, představuje závratnou a s ničím nesrovnatelnou hrozivou sílu (neboli činnou energii – Šakti) Boha, která ničí a odstraňuje vše zlé a nečisté.

Umožňuje vývojovou transformaci v projevu díky procesu „obnovy“ (skutečného „vstání z popela“) a díky sublimaci různých kvalit Stvoření. Tripura Bhairavi symbolizuje hrozivý projev Boha ve Stvoření.

Přidat komentář

Když srdce rozkvete

Když se nám podaří otevřít své srdce, je to jako když se na potemnělé obloze mezi mraky zčistajasna objeví skulina, kterou proniknou paprsky slunce a zalijí celou zemi.

Úplně stejně se otevíráme i my a rozléváme své vnitřní světlo a svou vnitřní krásu na všechny kolem. Jsme tím, co proniká závojem všednosti, do kterého většina lidí halí všechny své běžné dny, když se nedokáží vymanit ze zbytečných starostí, spěchu a úzkostí.

Přidat komentář

Dech je nepostradatelnou podmínkou života. Díky němu v naší bytosti zachycujeme a také shromažďujeme základní vitální energii, nazývanou v józe prána.

Přitom čím více se nám podaří učinit dýchací proces vědomým, tím více se přiblížíme samotnému zdroji univerzálního života. 

Přidat komentář

Duchovní vývoj je v tantrajóze založen na dokonalém ovládnutí sexuální energie, která je díky tomu přeměněna (sublimována) v psychomentální a duchovní energii. Tantra tvrdí, že moudrost a duchovní osvobození lze získat i prostřednictvím přímého smyslového prožitku, který je však pod naprosto bdělou, vědomou kontrolou praktikanta této cesty.

Tradiční pojednání Kularnava Tantra v tomto ohledu například uvádí, že „nikdo nemůže dosáhnout duchovní dokonalosti pomocí složitých a nudných technik, neboť dokonalost je možné snadno nabýt uspokojeních všech svých smyslů.

Přidat komentář

Aforismy o meditaci

Specifickou „euforii“ a štěstí, které tak intenzivně prožíváme během úspěšné meditace, nemůžeme na tomto světě vyvolat žádnými jinými prostředky.

Různé formy hluboké jógové meditace, stejně jako všechny techniky lajajógy s mantrou velkých kosmických mocností a dokonce i lajajóga prováděná s bídžamantrami pro energetizaci a harmonizaci subtilních silových center (čaker), v nás probouzí překvapivě širokou škálu tajuplných a vytříbených zkušeností, skrze které duchovně dospíváme a zrychlujeme svoji vnitřní transformaci.  

Přidat komentář
NAHORU