Matangi – velká kosmická mocnost řádu a umění

Podle hinduistické tantrické tradice je devátou velkou kosmickou mocností Matangi – božská Matka, která je často znázorňovaná smaragdově zelenou barvou; zároveň je zachycovaná, jak udílí svoji milost a požehnání v blažené a hluboké božské extázi, kterou neustále prožívá.

Dárkyně uměleckého talentu

Slovo mata znamená „myšlenka“ anebo „názor“. Matangi je proto velká kosmická mocnost, která vstupuje do myšlenek a mysli. Odstínem jejího hlavního aspektu je taky „slovo“, které není ničím jiným než „ztělesněním“ nebo objektivizací myšlenky. Protože Matangi vládne aktu řeči, bývá spojovaná i se smyslovým orgánem sluchu – uchem – i s naší schopností naslouchat, která je zase zdrojem porozumění a učení se, z nichž se potom rodí silné a hluboké myšlenky.

matangi1Těm, kdo ji upřímně uctívají (a jsou z duchovního hlediska dostatečně připravení, zralí a mají určitou úroveň estetického cítění), uděluje Matangi velký umělecký talent a schopnost hlubokého poznání symbolů a archetypů. Navíc jim pomáhá dosáhnout dokonalosti v umělecké tvorbě. Je samotná Velká Bohyně „vysloveného slova“ a jakéhokoli jiného typu vnějšího projevu vnitřního poznání, do kterého se řadí všechny formy umění, hudby a tance. Matangi je taky jednou ze tří velkých kosmických mocností spojovaných s Božským Logem. Druhé dvě jsou Tara a Tripura Bhairavi.

Velká kosmická mocnost Matangi představuje (stejně jako Tara) schopnost učit a výmluvně se vyjadřovat v debatách a diskuzích. Ale na rozdíl od Tary, která souvisí s vyšším božským Logem (pašjantí), který implicitním způsobem obsahuje všechno, Matangi představuje nižší božský Logos (vaikhari), tzv. „vyslovené slovo“. Je to úroveň božského Logu, na které tento Logos dosahuje nejnižší úrovně vlastního rozlišení, což je rovina objektivní řeči – (pronášení) samotných slov. Tripura Bhairavi pak představuje velkou kosmickou mocnost transcendentního a neprojeveného božského Logu (paravák).

Matangi přitom zastupuje zprostředkující střední úroveň (madhjama) božského Logu, úroveň, která vládne idejím, jež se později stávají slovy, která pronášíme. Jinak řečeno je to úroveň, která ovládá samotný proces myšlení. V nejvyšší úrovni je Matangi para-bajkari, tedy nejvyšší Logos, který se projevuje prostřednictvím samotné (slyšitelné) řeči.

Bohyně tajuplné sféry božského Poznání

Další zajímavostí je to, že v indické duchovní tradici tato velká kosmická mocnost úzce souvisí s bohyní moudrosti Sarasvátí. Sarasvátí je zároveň družka velkého boha Brahmy (Stvořitele makrokosmu), strůjce (trimúrti) hinduistické tradice (která zahrnuje bohy Brahmu, Višnua a Šivu – Rudru). Stejně jako Sarasvátí je Matangi znázorňovaná, jak hraje na posvátný hinduistický nástroj vinna – to ukazuje především na skutečnost, že sféra jejího vlivu a vlády zahrnuje i oblast hudby a slyšitelného zvuku jako takového, nejenom mluveného slova. Proto bývá Matangi často znázorňovaná i jako samotná projevená podoba písně nebo melodie. Je symbolizovaná (stejně jako Sarasvátí) bouřkovými mraky a blesky, a taky řekami, které se vlévají do moří a oceánů. Matangi zároveň představuje i vibrační rezonanci, neboli náda subtilního zvuku, která se projevuje na různých úrovních vytříbenosti v celé subtilní struktuře nádí člověka.

matangi7Přesto existují mezi oběma velkými bohyněmi Matangi a Sarasvátí rozdíly. Matangi představuje především tu podobu Sarasvátí, která odpovídá vnitřnímu niternému poznání. Jinými slovy, je to mystická, okultní a zároveň extatická podoba Sarasvátí, jež je známá především jako bohyně běžného poznání, umění a kultury. Velká kosmická mocnost Matangi panuje nad mimořádnou tajuplnou sférou božského Poznání, které nás vede za hranice běžného. Jako přirovnání můžeme říct, že Matangi představuje tu stránku Sarasvátí, která souvisí s transformační energií velké kosmické mocnosti Kálí.

Podporuje duchovní učitele

Ve svých nejvyšších podobách se Matangi projevuje prostřednictvím duchovního průvodce, který aspirantům nabízí učení, hlavně prostřednictvím mluveného slova. Můžeme tedy říct, že Matangi přestavuje učení duchovního průvodce a duchovní tradici, kterou průvodce zastupuje. Na obecnější rovině představuje Matangi kontinuitu duchovních tradic ve světě, tradic, které jsou spjaty s liniemi velkých duchovních mistrů, kteří jim dali život a proslavili je v průběhu dějin.

Uctívání Matangi proto do určité míry představuje i adoraci duchovního průvodce. Ti, kdo se snaží učit ostatní, a především ti, kdo si přejí předávat duchovní nauky velkému množství lidí, jsou zvláštním způsobem požehnaní a podporovaní božskou milostí Matangi. Pochopitelně jen pokud si přitom počínají správně a pokud je jejich role božsky integrovaná.

Odstraňuje překážky a pomáhá k úspěchu

Slovo mata má ale ještě i jiný význam než „myšlenka“ nebo „názor“ – může znamenat taky „divoký“ anebo „vášnivý“. Matangi je ve svých pohybech hbitá a vášnivá. V sanskrtu znamená Matangi taky sloní samici. V hinduistické mytologii je slon hlavním symbolem boha Ganéši, prvorozeného syna bohyně Párvatí a velkého boha Šivy. Ganéša je známý jako bůh se sloní hlavou.

Ganéša kromě toho představuje vládce mluveného slova a taky vědění, které přináší vítězství a úspěch v debatách anebo jakýchkoli jiných činnostech spojených s hmotnou úrovní. Je uctívaný jako ten, kdo odstraňuje překážky v našich činnostech. Například v Indii je skoro povinné uctívat Ganéšu před jakoukoli výukou a předáváním vědomostí (hlavně duchovní povahy), stejně jako před dalšími významnými světskými aktivitami, jako je uzavírání sňatků, cestování anebo obchodní schůzky.

matangi3Díky těmto spojitostem mezi Matangi a Ganéšou je tato Velká Bohyně uctívaná jako Ganéšova družka (na určité úrovni). Obecně vzato jsou Ganéšovými družkami buddhi (jiskřivá inteligence) a siddhi (zdar a naplnění tužeb). Stejné schopnosti je ale možné ztotožnit s Matangi, která je díky tomu často žádaná o pomoc jak při překonání překážek bránících v určité činnosti, tak při získání plného úspěchu anebo k dosažení hlubokého poznání základních pravd Stvoření.

Skrývá se za slovy

Další aspekt, který se pojí s velkou kosmickou mocností Matangi, je to, že bývá někdy popisovaná jako „nečistá“. V určité rovině je tato její vlastnost vysvětlována samotnou povahou mluveného slova, které je nevyhnutelně omezené v tom, co může vyjádřit. Jenom když dokážeme vnímat skutečnou moc a subtilní vliv Matangi, jež se nachází za „hradbou“ pronášených slov, dovedeme tento druh nečistoty odstranit.

Na úrovni maximální objektivizace činí mluvené slovo věci jaksi profánními – například už jen to, že nějakou věc nějak nazveme, vede k tomu, že ji pak pochopíme relativně chybně a tím ji jaksi „znehodnotíme“. Proto se čísla, popisy, výklady a tak dále stávají skutečnými „bariérami“, které stojí v cestě tomu, abychom vytříbeně vnímali skutečnou povahu věcí, které nás obklopují. Matangi ale představuje velkou kosmickou mocnost, která vládne této úrovni projevu, a nabízí nám možnost správně ji využít a dostat se za povrchní porozumění.

Odkrývá nejvyšší poznání ve světě

matangi4Další symbolický atribut spojovaný s Matangi je úroveň existence, kterou bychom nazvat „nečistotou“. Vysvětlíme to. Nejvyšší Já (átman), coby základní božská přirozenost naší bytosti, transcenduje všechny zákony Přírody a stojí věčně nad dobrem i zlem. Dokud ale budeme tak nebo jinak „připoutaní“ k nečistotám (mála) projeveného světa, budeme se pořád setkávat se „zbytky“ duality, aniž bychom mohli vystoupat k neposkvrněné a dokonalé neduální božské transcendenci.

V tom nám může velká kosmická mocnost Matangi poskytnout neocenitelnou pomoc, protože mimo jiné představuje atribut Vědění, které nás může dovést k Pravdě. Upřímný a oddaný uctívač Matangi je tak prostřednictvím její milosti podporován v tom, aby dokázal transcendovat omezení a „nečisté“ konvence projeveného světa. To je tedy další významný aspekt Matangi, který souvisí s extatickým odhalením přímo v projeveném světě (který lze oproti neprojevenému, tedy božské transcendenci, považovat za „nečistý“). Je to odhalení nejvyššího metafyzického poznání. Dalo by se dokonce říct, že Matangi představuje první z velkých kosmických mocností (stejně jako ostatních božstev), která umožňuje poznání svých velkých sil a dokonalosti prostřednictvím jejich přímého odhalení aspirantům, kteří jsou v duchovním hledání upřímní a oddaní.

Když budeme studovat učení Upanišad, dozvíme se, že podstatou lidského projevu je řeč, neboli to, co pronášíme vlastními ústy. Velcí mudrci, kteří sepsali texty Upanišad, říkají, že všechno, co vyjadřujeme řečí, není ničím jiným než konečným „produktem“ všeho, co si na rovině konceptů a zkušenosti bereme ze svého života. Tato konečná „sedlina“ a zároveň vyjádření toho, čím jsme, prostřednictvím řeči, je fakticky projevem velké kosmické mocnosti Matangi. Je tu ale potřeba upřesnit, že tato konečná „syntéza“ naší bytosti není běžná řeč, ale spíš nejhlubší vyjádření našeho vnitřního srdce, tedy naší duše.

matangi2Božský Logos projevuje na univerzální úrovni řadu hlavních atributů, jako například moc, cit a vášeň, které jsou ztotožňovány se samotnou nekonečnou božskou blažeností (ánanda), a nejen s co do projevů relativně omezenou škálou výrazů. Božský Logos tedy není jenom myšlenkou anebo teoretickým a praktickým aspektem. Stejně tak je živým nespoutaným projevem energie a extatického štěstí. Tato blaženost (ánanda) představuje další aspekt Matangi, která se nám ukazuje jako aktivní, vášnivá a dokonale šťastná síla božské hry projevů.

Odhaluje oslepující krásu Stvoření

Coby božský tvořivý Logos, který se plně projevuje v celém makrokosmu, ztělesňuje Matangi velké síly přírody. Zosobňuje divokou krásu, přitažlivost a zároveň tajemství a skrytou sílu tropické džungle, ve které si ji můžeme představit v podobě silného a velmi živého slona, čímž zrcadlí prvotní rytmy Přírody. Tady si všimneme, že formy projevů Matangi se podobají Tripuře Sundari. Podobnost mezi nimi spočívá v tom, že i Matangi představuje oslepující krásu Stvoření coby výraz božského Já. Ale zatímco u Tripury Sundari se tato krása projevuje obzvlášť jako vnitřní zkušenost na úrovni vědomí, u Matangi převládá objektivní vnější projev, tedy výraz navenek.

V tantrickém pantheonu je Matangi spojovaná s pozicí jakéhosi „premiéra“ mezi ostatními božstvy. Je taky „poradkyní“ velké kosmické mocnosti Tripury Sundari, považované za nejvyšší královnu celého Stvoření. V této podobě je Matangi nazývaná Mantríni a má moc a dokonalou vládu nad všemi existujícími mantrami, hlavně když jsou vyslovovány nahlas. Dává nám tím schopnost „komunikovat“ s ostatními božstvy prostřednictvím „manter“.

Můžeme říct, že Matangi vládne všem formám poznání a díky tomu je neocenitelnou rádkyní a zároveň učitelkou. Především ti, kdo si přejí prosadit se v této oblasti, by měli velmi vroucně uctívat Matangi, aby byly jejich snahy korunovány dokonalým úspěchem.

Božským způsobem inspiruje

Tantrická tradice říká, že v mikrokosmu lidské bytosti se nachází subtilní sídlo Matangi na úrovni višuddhačakry, která představuje subtilní „pleteň“ řeči. Přebývá taky na špičce jazyka (tedy v místě, kde se rodí artikulovaná řeč a kde zároveň dokážeme vnímat základní – více či méně vytříbené – chutě různých potravin). V aurické struktuře člověka dokonce existuje subtilně energetický kanál, který začíná v oblasti třetího oka (ádžňáčakra) a vede až ke špičce jazyka. Tento subtilně energetický kanál (nádí) nese jméno sarasvátí a úzce souvisí s energetickým projevem velké kosmické mocnosti Matangi.

matangi5Prakticky vzato je sarasvátínádí subtilním kanálkem, který napomáhá, aby se božská inspirace projevila na úrovni mysli skrze řeč. Matangi představuje proud blažené subtilní energie, která prochází tímto subtilním nádím (sarasvátí) a přináší nám neobyčejnou inspiraci v umění metafyzické poezie a slovního vyjadřování božských pravd.

Co se týče podoby, v níž se o ní medituje, velká kosmická mocnost Matangi bývá, jak jsme řekli, znázorňovaná v tmavě zelené barvě s odstínem ryzího drahocenného smaragdu. To je barva, která značí hluboké poznání smyslů věcí ve Stvoření a je zároveň specifickým symbolem základní energie života. Zelená představuje barvu planety Merkur, která je v západní ezoterice planetou vládnoucí síle inteligence. Matangi bychom si měli vizualizovat, jak hraje na nástroj rúdra-vinna, což ukazuje moc a inspiraci, kterou může udělit upřímnému a oddanému uctívači – jak co se týče provozování hudby, tak i všech projevů vibrační povahy energie obecně.

Medituj o moudrých slovech duchovního průvodce

Matangi je bohyně oslepující krásy a nese množství tajuplných předmětů, kterými uchvacuje a magneticky přitahuje svoje upřímné uctívače. Nacházíme u ní tytéž ornamenty a předměty, jako na ikonografických vyobrazeních Tripury Sundari. Je taky často zobrazovaná, jak drží v rukou mnohobarevného papouška, který symbolizuje ústní vyjadřování ve světě Přírody. Při meditaci bychom si měli Matangi vizualizovat, jak sedí na nádherném trůnu z drahokamů.

Jednou z nejrozšířenějších forem uctívání velké kosmické mocnosti Matangi (hlavně na území Indie) je přesně intonované vyslovování hlásek sanskrtské abecedy. Ty představují subtilní neprojevený zvuk – na rozdíl od vyslovených slov, která znamenají rozlišený projev ve Stvoření těchto základních božských energií. Správná intonace hlásek sanskrtské abecedy může být taky dána do souvislosti s energetickými okvětními plátky (nebo paprsky) hlavních subtilních silových center (čaker) člověka. Může tak napomáhat k jejich očištění, dynamizaci a úplné aktivaci.

matangi6Další způsob, jakým můžeme Matangi účinně uctívat, je rozjímání nad hlubokým smyslem posvátných duchovních textů a především rozjímání nad moudrými slovy duchovního průvodce. Časem se tato praxe stane skutečnou meditací nebo kontemplací učení vyložených duchovním průvodcem a toho, jak toto učení souvisí s naší vlastní životní zkušeností.

Prostřednictvím umění nás vede k nejvyšší Pravdě

Hudba představuje taky neobyčejně účinnou cestu pro uctívání Matangi. Velká kosmická mocnost Matangi je uctívaná jako hlavní bohyně hudby a hudebníků. Každodenní praxe hudební meditace s bídžamantrou odpovídající silové sféře a vědomí Matangi přináší všechny schopnosti a geniální aspiraci pro bezpočet forem uměleckého vyjádření, hlavně pro hudbu.

Když se ale díváme na věci z nejvyšší možné perspektivy, musíme v Matangi vidět tajuplný význam dokonalého klidu a mlčení Nejvyššího Já (átman), které představuje ve skutečnosti pravou podstatu a sílu za všemi našimi myšlenkami a slovy. Měli bychom postupně pochopit, že velká kosmická mocnost Matangi se projevuje zejména prostřednictvím řeči a umění a ve skutečnosti vede božsky integrovaným způsobem objektivní viditelný svět (sansára) do čisté a svaté sféry božské transcendence.

NAHORU